Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 16. november 2020 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget, Ishøj Rådhus, etage 2

Sagsfremstilling

 1. Kultur og Fritidsudvalget besøger Kulturium Biblioteket.  Der vil være en rundvisning og besigtigelse af de udbedrede vandskader. 
 2.  Kultur og Fritidscentret vil orientere om sommerkoncerterne for 2021.
 3. Torslundefestivalen har indsendt regnskab for 2020.Der er indkaldt til møde med Torslundefestivalen med henblik på gennemgang af regnskabet og tilbagebetaling af tilskud for 2020.
 4. Kulturmetropolen har fremsendt forslag til Kulturaftale for 2021 - 2024 til Slots og Kulturstyrelsen. Forslaget vedhæftes dagsordenen
 5. Kultur og Fritidscentret er i dialog med Tranegilde Bylaug omkring nye ordensregler for offentlighedens færden på Bredekærgård.
 6. Kultur og Fritidscentret vil gennemgå budgetforliget med henblik på interessepunkter for "kulturen i Ishøj"
 7. Formanden og næstformanden har afholdt møde med Thorsbro Vandværks Museumsforening om det videre arbejde med etableringen af et pilotprojekt til beskrivele af vandværkets potentialer og samarbejdet med Kroppedal Museum.

 

Beslutning

Ad 3: Regnskabet vedhæftes referatet.
Ad 5: Udvalget vil gerne besøge Bredekærgård.
Ad 7: Oplæg vedhæftes referatet.

Pkt. 1 til 7: Til efterretning

Bilag

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 24. juni 2020. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning for 2020 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2020.

Det samlede bevillingsmæssige resultat af budgetopfølgningen er mindreudgifter og merindtægter på i alt 61,6 mio. kr., jf. vedlagte budgetopfølgningsskema (Bilag B). Resultatet af budgetopfølgningen er primært afledt af indtægter for tilskud og midtvejsreguleringen, og er fordelt som følgende:

 • Mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 12 mio.kr.
 • Merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 16,2 mio.kr. (Inkl. merudgifter på Jobcenteret på 22,7 mio. kr.)
 • Merindtægt på anlæg på 15,5 mio. kr.
 • Merindtægter på finansielle poster på 50,3 mio. kr.

De økonomiske konsekvenser af Coronakrisen (udover overførselsområdet under Jobcentret) - er ifm. budgetopfølgningen opgjort særskilt til 12,1 mio. kr. i merudgifter. Administrationen søger ikke tillægsbevilling til Coronarelaterede afvigelser på driften, men foreslår, at de forventede udgifter på 12,1 mio. kr. indgår i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og finansieres over kassebeholdningen.

Under Kultur- og Fritidsudvalgets områder forventes en merudgift på 0,1 mio. kr.

Der er udarbejdet notat af 2. november 2020 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Kultur- og Fritidsudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser den beløbsmæssige specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, som varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling i henhold til budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).


Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i budgetopfølgningsnotatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Økonomiregulativ for Ishøj Kommune.

Bilag