Referat
Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 17. august 2022 kl. 16:30

MødelokaleTårnbjerget, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Ledelse og medarbejdere i Ishøj Ungdom påbegyndte medio 2021 sidste etape af det nye styringsgrundlag for Ungdomsskolen, som blev vedtaget i forbindelse med, at den ny ledelse tiltrådte i 2018. Den grafiske illustration af områderne i styringsgrundlaget er vedlagt i bilag 1.

Den sidste etape af styringsgrundlaget er en kortlægning af Ungdomsskolens faglighed. Kultur- og Fritidsudvalget og Ungdomsskolebestyrelsen er tidligere blevet præsenteret for grundlag og status på arbejdet, og Ungdomsskolebestyrelsen havde i forbindelse med temamødet i marts mulighed for at komme dybere ind i drøftelser med projektleder Jesper Larsen.

Manuskriptet til det endelige Faglige Grundlag er vedhæftet (bilag 2). Ungdomsskolebestyrelsen har haft lejlighed til at drøfte indholdet med både ledelse og projektleder på juni bestyrelsesmødet, inden det blev enstemmigt indstillet til Kultur- og Fritidsudvalget til vedtagelse.

Det er blevet til 60-siders råtekst, som giver en god, faglig grundig og alligevel let sammenfatning af, hvad Ungdomsskolens Faglighed egentlig er for en størrelse, og hvilke potentialer den rummer.

Ledelsen og Ungdomsskolebestyrelsen er specielt godt tilfredse med opsummeringen/konklusionen omkring, at der er 3 lag i ungdomsskolens faglighed. Ledelsen og bestyrelsen ser en god mening i, at fagligheden ikke er beskrevet som noget statisk, men som en arbejdsform, der flytter sig med samfundet og de unges udtryk og levevilkår. Ledelsen og bestyrelsen er også tilfredse med, at de teoretiske og metodiske tilgange holdes enkle og dermed er formidlingsvenlige f.eks. i forhold til en "Pixi-udgave". Endelig er ledelsen og bestyrelsen glade for, at alt peger på, at Ungdomsskolens faglighed giver mening - og er relevant - i arbejdet med Ishøjs unge, og at den også rummer potentialer.

En kort læsevejledning for en prioriteret læsning ift udvalgets rolle og ansvar.
Kapitel 1 og 5 rummer essensen af det, som udvalget og bestyrelsen skal forholde sig til. Derudover indeholder kapitel 4 fortælling om 8 skønne projekter med Ishøjs unge - og over 20 handlinger i hverdagen fra det seneste års arbejde i modelprojekterne.

På udvalgsmødet vil lederen af Ishøj Ungdom præsentere essensen af manuskriptet i en powerpoint, som vil danne grundlaget for udvalgets drøftelse og endelige vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Indstilling

1. udvalget drøfter manuskriptet og følger Ungdomsskolebestyrelsens indstilling om at godkende "Ungdomsskolens faglige grundlag".

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver, hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj. På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input og rettelser til politikkens indhold. Revideret forslag til kulturpolitik fremlægges nu for udvalget.

Sagsfremstilling

Som aftalt i processen for revidering af Kulturpolitikken fremlægges her udkast til revideret Kulturpolitik, baseret på Kultur- og Fritidsudvalgets kommentarer på udvalgsmødet i maj.

Kulturpolitikken fremlægges til kommentering for øvrige stående udvalg på udvalgsmøder i september. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i oktober fremlægges Kulturpolitikken for udvalget baseret på de stående udvalgs kommentarer. Alle politikker forelægges efterfølgende for Økonomi- og Planudvalget og til endelig godkendelse i Byrådet.


Før endelig vedtagelse af de seks reviderede hovedpolitikker skrives nyt forord til alle politikker.

Indstilling

  1. det reviderede udkast til Kulturpolitikken godkendes og videresendes til kommentering i øvrige stående udvalg.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har bevilget 1.858.000 mio. kr. til en tilbygning af Sydkystens Sejlklubs Klubhus, hvoraf Sydkystens Sejlklub har finansieret 400.000 kr.

Anlægget er fuldført i 2022, men med et merforbrug på 333.546 kr., hvorfor administrationen søger en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb, svarende til det overskredne beløb. 

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd har samlet bevilget 1.858.000 kr. til en tilbygning af Sydkystens Sejlklubs Klubhus og Sydkystens Sejlklub har finansieret 400.000 kr. Projekteringen startede i 2019 og 2020, og selve byggearbejdet forløb fra juli 2021 til marts 2022.

I forbindelse med gennemførsel af entreprisen har der været flere fordyrende faktorer, som er nærmere beskrevet i vedhæftede notat, se bilag 1. Faktorerne er eksempelvis prisstigninger generelt på markedet, forurenet jord, blød bund mv.
Disse faktorer har medført en overskridelse af bevillingen med et merforbrug på 333.546 kr. Det er aftalt, at Sydkystens Sejlklub selv forestår den indvendige indretning, herunder installation af køkkenelementer, lamper, kølebokse mv.

Økonomi

Der er i alt bevilget 1.858.000 kr. til projektet. Sydkystens Sejlklub har medfinansieret med 400.000 kr. Samlet set har projektet kostet 2.587.946 kr., og bevillingen er overskredet med 333.546 kr.

Ved overførsel af restbevilinger ultimo årene til nyt år, er der blevet afrundet til hele tusinder, hvorfor der er en lille difference i forhold til budgettet.

Indstilling

  1. anlægsregnskab for tilbygning af Sydkystens Sejlklubs Klubhus godkendes.
  2. der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen og rådighedsbeløbet på 333.546 kr., svarende til det overskredne beløb, finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Byrådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

1. referatet godkendes.


Beslutning

Tiltrådt.

Beslutningskompetence

Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

 at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Ishøj IF har mundtligt meddelt, at de hurtigst muligt vil ansøge om rettigheder til salg af reklamepladser og stadionnavn på Ishøj Stadion. Administrationen forbereder kommende sag om retningslinjer.

Der er før sommerferien lejet 2 kontorpavilloner og 1 handicaptoilet til Ishøj IF to første hjemmekampe den 13. og
27. august 2022
Den senere redegørelse fra divisionsforeningen, DBU viser, at det ikke er et krav fra DBU med disse pavilloner 2022-23. De vil ikke være der i de efterfølgende kampe. Fra august 2023 er det et krav, at stadion har handicaptoilet og omklædningsfaciliteter til spillere og dommere.


Ny Get2sport medarbejder ansat og startet pr. 8 august.