Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 17. oktober 2016 kl. 16:30

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Folder for efterårsferieaktivitter er sendt ud på skolerne.
  folder vedhæftet
 2. Program for Kulturnat med temaet "Alt godt fra havet"
  program uddeles på mødet
 3. Orientering om status i forhandlingerne om MGK -kursets lukning i Ishøj Kulturskole.
 4. Statistik fra april til september 2016 på brugerlogin til Vandkulturbåden
  Vedhæftet dagsorden
 5. Referat af møde om fornyelse af adgangskort til Havfruen i 2017
  Vedhæftet dagsorden
 6. I forbindelse med valget af musik til byhavekoncerterne for 2017 gennemføres en survey blandt kommunens borgere på Facebook.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

 • Ishøj Byhave, Parkunderholdning
  lørdag den 10. juni
  lørdag den 1. juli
  lørdag den 5. august - (Byhave festival)


  alle dage kl. 14:00 - 15:00
 • Forårsfest på Bredekærgård
  lørdag den 8. april
 • Det grønne Ishøj, Bredekærgård
  søndag den 18. juni
 • Skt. Hans arrangement på Ishøj Tange
  fredag den 23. juni
 • Jazz på gårdspladsen, Bredekærgård
  søndag den 28. maj
  søndag 18. juni
  søndag den 2. juli
  søndag den 16. juli
  søndag den 6. august
  søndag den 27. august


  alle dage kl. 13:00 - 16:00
 • Pokalfest for foreninger, Bevægelseshuset
  torsdag den 1. juni kl. 19:00
 • Vinterferieaktiviteter
  mandag den 20. februar - fredag den 24. februar (uge 8)
 • Efterårsferieaktiviteter
  mandag den 16. oktober - fredag den 20. oktober (uge 42)
 • Julekoncert, Ishøj Kultur Café
  lørdag den 16. december
 • Ishøj Kulturnat, Bycentret
  fredag den 3. november i samarbejde med Centerforeningen for Ishøj Bycenter.
 • Finalekoncert i Øresunds Solist på Ishøj Kulturskole
  søndag den 5. marts kl. 15:00

  Der er endvidere følgende større arrangementer i kommunen som er fastlagt:
 • Færøregatta, Ishøj Havn
  lørdag den 10. juni
 • Ishøj Harmonika Festival
  fredag den 9. juni
  lørdag den 10. juni
  søndag den 11. juni
 • Store Cykel Dag
  søndag den 11. juni
 • Vestegnens Kræmmermarked, Lions, Ishøj Landsby
  fredag den 18. august
  lørdag den 19. august
  søndag den 20. august
 • Torslunde Festival
  fredag den 19. maj
  lørdag den 20. maj
 • Julestue, Bredekærgård
  lørdag den 2. december
  søndag den 3. december (1. søndag i advent)
 • Vestegnens Kulturuge uge 37 - fredag den 8. september - søndag den 17. september
 • Mosens dag
  søndag den 10. september v/Vallensbækmose
 • CPH Art Run
  onsdag den 13. september
 • Vikingemarked på Tangen
  lørdag den 16. september
  søndag den 17. september

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvlaget vedtager, at godkende datoerne for arrangementerne.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenkunst har imødekommet egnsteateraftalen mellem Ishøj Kommune og Ishøj Teater S/I for perioden 2017-2020. Godkendelsen indeholdt anbefalinger til tilføjelser i aftalen, som Ishøj Teater har indarbejdet..

 

Sagsfremstilling

Ishøj Teater har indarbejdet anbefalingerne, som godkendelsen af ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020 indeholdt . Anbefalingerne har betyder følgende:

- Der er underskrevet nye vedtægter for Ishøj Teater med tilføjelse der sikrer teaterfaglige kompetencer i bestyrelsen.

- Der er tilføjet to punkter i egnsteateraftalen for perioden 2017-2020, der sikrer samarbejde med teaterprofessionelle instruktører, tekstforfattere og regissiører.

 

Den revidere egnsteateraftale er vedhæftet dagsordenen, samt underskrevne vedtægter for Ishøj Teater samt dokument, der viser ændringen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at forslagene til ændringer godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er dækning for udgifterne i egnsteater aftalen i budgettet for 2017 samt i overslagsårene.

 

Bilag

Resume

Bestyrelsen for Ishøj Teater fremsender godkendt forslag til teatrets budget for 2017 og fremsender budgetforslaget til Ishøj Kommunes godkendelse.

Budgetforslaget vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Budgettet har en samlet balance på 5.441.157 kr. og et resultat før tilskud på
- 4.423.165 kr. Minimumstilskuddet til egnsteatre er i finanslovsforslaget for 2017 fastsat til 2.777.787 kr. Samme beløb som i 2016.

Der budgetteres med 23.000 gæster i 2017 og 170 forestillinger.

Der budgetteres med et driftsunderskud på 211.373 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at godkende budgettet for 2017

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er budgetmæssigdækning for udgiften.

 

Bilag

Resume

Formanden og Kultur og fritidscentret har afholdt møde med Ishøj Svømmehal for at drøfte afviklingen af sundhedstilbuddet "Svømning for kvinder", der foregår lørdage kl. 15.00 - 17.00.

På baggrund af mødet foreslår formanden, at sundhedstilbuddet om "svømning for kvinder" kun gives til kvinder med bopæl i Ishøj Kommune, samt at der ikke må medtages gæster med bopæl udenfor kommunen.

 

Sagsfremstilling

Forslaget fremsættes på baggrund af personalets oplevelser med afviklingen af sundhedstilbuddet. Problemer med respekt og adfærd overfor personalet relaterer sig til gæster, der ikke har relation til Ishøj Kommune. Personalet og administrationen har svaret på klager over mandlige livredderes tilstedeværele, børns deltagelse og manglende efterkommelse af livreddernes anvisninger.

 

Der er lavet statistik over fremmøde på udvalgte datoer og brugernes bopælskommune. Statistikken vedhæftes.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tilbuddet om "svømning for kvinder" på lørdage kl. 15.00 - 17.00 kun gælder for kvinder med bopæl i Ishøj Kommune.
Der udarbejdes en fremmøde statistik for perioden 1. marts - 30. juni 2017

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Med udløbet af kulturaftalen KulturMetropolØresund ved udgangen af 2015 afsluttedes projektet Festival+, hvor Golden Days Festival var en del af indsatsen.
Vi har dog ønsket at fortsætte det gode samarbejde med Golden Days Festival sekretariatet og også i fremtiden afvikle festivalen i Ishøj. Vi ansøgte derfor i foråret 2016 om KU midler til afvikling af en række Golden Days arrangementer i Ishøj, med Ishøj Bibliotek som afsender.
I år var temaet for Golden Days festival 1970’erne og det blev til i alt 6 lokale arrangementer.

Sagsfremstilling

Golden Days festival er en god anledning til hvert år at udvikle og planlægge relevante og debatskabende arrangementer for en bred målgruppe, med skiftende fokus på tidsmæssige perioder og begreber.
Derudover overlapper Golden Days festival perioden med uge 37 – Vestegnens Kulturuge, som dermed er en oplagt platform at markedsføre nye aktiviteter på. Det har ligeledes været en stor fordel også at være en del af den samlede Golden Days markedsføring – både for at udbrede budskabet længere end vores egne kanaler rækker, men ikke mindst at kunne bruge de stærke grafiske profiler og skabeloner til at reklamere både på tryk og i bybilledet.

Når Golden Days Festivalen i 2016 sætter fokus på vores meget nære fortid skyldes det primært én ting: 1970’erne var på godt og ondt et testlaboratorium for mange af de løsninger, tanker, tendenser og scenarier, vi i dag ser anvendt i praksis. Og selvom meget måske var tom snak eller paroler uden indhold, så var dialogen om samfundet, vores indbyrdes forhold til hinanden, vores demokratiske rettigheder og tanker om, hvor vi ønskede samfundet skulle bevæge sig hen, nærværende og i folkets hænder. Man søgte i fællesskaber nye løsninger og ansvar, og man troede på, at tingene kunne ændres.

De seks lokale arrangementer spændte vidt over en strikkecafe, læserundkreds med 70’er mad, fokus på Ib Spang Olsen med både udstilling af værker og foredrag, arkitekturbyggeworkshop for børn og et fælles arrangement i Gadekæret med flere aktører og events.
Overordnet har Golden Days festival i Ishøj endnu engang været en succes, og vi har tiltrukket både kendte og nye publikummer til viden i festivalform, god stemning og faglig substans på biblioteket.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at evalueringen tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede i sit møde den 21. juni 2016, sag nr. 179, at der skulle udarbejdes forslag til vedtægter for foreningen, der skal videreføre musikkonkurrencen Øresunds Solist. Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til vedtægter og stiftelsesprotokollat.

Sagsfremstilling

Forslaget til vedtægter og stiftelsesprotokollat er udarbejdet i samråd med musikskoleleder Poul Rosenbaum og chefjurist Ulf Andersen.
Foreningens formål er at arrangere musikkonkurrencer og koncertaktiviteter for unge musikstuderende i klassisk musik i Danmark og Sverige, som er under 20 år,for herigennem at fremme og styrke den klassiske musik blandt unge. Det ligger inden for denne formålsbestemmelse at udbygge de nævnte aktiviteter med mere internationalt samarbejde.
Forslaget indeholder mulighed for at Ishøj Byråd udpeger et medlem til bestyrelsen af foreningen, de øvrige bystyrelsesmedlemmer kan udpeges af Musikskolerne i Danmark, musikskolerne i Skåne, de professionelle symfoniorkestre i Hovedstadsregionen og Det Kongelige Musikkonservatorium. En eventuel formue tilfalder Ishøj Kommunes Fond til fremme af kulturelle formål i tilfælde af foreningens opløsning.

Det blev endvidere i mødet den 21. juni 2016 besluttet, at den samlede kapital i forbindelse med Øresundsolist overføres til den nydannede forening, hvilket kan ske snarest efter foreningens stiftelse.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller,
- at forslaget til vedtægter og stiftelsesprotokollat godkendes
- at byrådet udpeger et medlem til bestyrelsen.
- at den opsamlede kapital på 330.000 kr. overføres til den nystiftede forening.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Den forventede opsamlede kapital forventes at udgøre 330.000 kr.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Af vedhæftede bilag fremgår forslag til Børne- og Undervisningsudvalgsmøder og Kultur- og Fritidsudvalgsmøder i 2017. Som udgangspunkt er møderne placeret den 3. mandag i hver måned. Kultur og Fritidsudvalget med start kl. 16.30 og Børne- og Undervisningsudvalgsmøderne kl. 18.30. Der er fælles middag kl. 18.00. I juli er der ikke udvalgsmøder pga. sommerferien.

I februar er udvalgsmøderne flyttet frem til den 2. tirsdag i måneden pga. vinterferien.
I april er udvalgsmøderne flyttet til tirsdag pga. påsken.
I oktober er udvalgsmøderne flyttet frem til den 2. tirsdag pga. efterårsferien.
I december er udvalgsmøderne flyttet frem til den 2. tirsdag pga. julen.

I de måneder, hvor udvalgsmøderne flyttes en uge frem, foreslås det, at de lægges på tirsdage, da de ellers vil være placeret samtidig med møderne i Social- og Sundhedsudvalget.

 

Indstilling


Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at forslaget til udvalgsmøder i 2017 godkendes.

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag