Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 17. november 2014 kl. 18:00

Mødelokale 2A / Bad Salzungen, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Lokale og Anlægsfonden har sendt bladet Tribune.
  Bladet fremlægges på mødet 
 2. Ansøgning til Friluftsrådet
  Der er indsendt ansøgning til Friluftsrådet om tilskud til Bredekærgårds Formidlingsbaser.
   Ansøgningen vedhæftes dagsordenen..
 3. Hyggebio har udsendt nyhedsbrev.
  Nyhedsbrevet er vedhæftet.
 4. Ishøj Seniorværksted har udsendt nyhedsbrev.
  Nyhedsbrevet er vedhæftet.
 5. KulturMetropolØresund fremsender materialer vedrørende forberedelserne til den kommende Kulturaftale for 2016 - 2019
  Bilag vedhæftes.
 6. Kulturinvesteringsrådet fremsender evaluering af Vestegnens Kulturuge 2014.
  Evalueringen vedhæftes. 
 7. Kultur og Fritidscentret fremlægger evaluering af Kulturnatten 2014.
  Evalueringen vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

 Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

 Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Vestegnens Strygere ansøger om 5.000 kr. til støtte til afholdelse nytårskoncert på Ishøj Kulturskole den 18. januar 2015. Arrangementet har et samlet budget på 16.050 kr. 

Kultur og Fritidsudvalget har traditionelt støttet nytårskoncerten med midler fra Kultur og Fritidsudvalgets Pulje.   

Ansøgning og budget er vedhæftet dagsordenen..  

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at Vestegnens Strygere tildeles 5.000 kr. til afholdelse af den årlige nytårskoncert på Ishøj Kulturskole fra udvalgets puljebeløb.

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning for udgiften på udvalgets puljebeløb.

Bilag

Resume

Der er foretaget 2. budgetopfølgning pr. 30. september 2014 og denne viser samlet for hele kommunen en merudgift på 1,0 mio.kr., der finansieres af kassebeholdningen.

Der er udarbejdet notat af 4. november 2014 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad det samlede resultat af budgetopfølgningen.

Bilag B viser den samlede oversigt over budgetopfølgningen.

Budgetopfølgningen betyder en mindreudgift indenfor serviceudgiftsrammen på 2,2 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes merudgifter på 1,0 mio.kr. På anlægssiden forventes merudgifter på 1,3 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance. 

 

Indstilling

- budgetopfølgningen tiltrædes

- der gives bevilling indenfor fagudvalgets område iht. bilag B

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Ishøj Byråd besluttede i sit møde den 4.martsj 2014 at gennemføre en kampagne til fremme af en bedre badehygiejne i Ishøj Svømmehal

Sagsfremstilling

 I maj måned 2014 blev igangsat kampagne for betydningen af afvaskning inden brug af svømmehallen. Der blev i samarbejde med kommunikationsafdelingen udarbejdet pressemateriale med plakater og flyers og pressemeddelelse, samt indslag i TV-Ishøj.

Efter sommerlukningen forsatte kampagnen i august og september måneder ud. 

Kampagnen blev omtalt i lokalavisen Sydkysten. Plakaterne var opsat på strategiske steder i hele svømmehallen, og samtidig blev der udleveret flyers til alle gæster i svømmehallen. Kopi af flyers er vedhæftet dagsordenen.

Der er efter sommerlukningen udleveret mere end 900 stk. små shampoo flasker og ca. 450 badehætter. Det er svømmehallens klare indtryk, at de udleverede effekter blev benyttet og skabte dialog om emnet hygiejne. 

Der i sommerlukningsperioden opsat særlige brusekabiner på både dame og herresiden. Disse brusekabiner anvendes flittigt og er blevet taget godt imod af kunderne. 

I forbindelse med kampagnen blev der igangsat en konkurrence, hvor kunderne kunne besvare spørgsmål om faktuelle forhold i svømmehallen.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager,at sagen undersøges nærmere med hensyn til hvorledes problematikkerne håndteres i andre lignende svømmehaller i forhold til både ordensregler og overfor personale.

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kultur- og Integrationsudvalget vedtog på mødet den 10. juni 2013, sag nr. 36 at godkende et forsøg med at udvide bibliotekets åbningstid samt at ordningen skulle evalueres efter 1 år.

Sagsfremstilling

Fra 1. september 2013 har biblioteket haft åbent i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 10.00 mandag – fredag. Den udvidede åbningstid har været ubemandet. 

Fra forsøgets start til nu har benyttelsen af biblioteket mellem 8.00 og 10.00 været støt stigende. Især tidsrummet 9.00 – 10.00 har været attraktivt.  

Notat om evaluering af den udvidede åbningstid og statistik over besøg er vedhæftet dagsordenen.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at udvidelsen af åbningstiden gøres permanent, men at biblioteket først åbner kl. 8.30 og at der i åbningstiden mellem kl. 8.30 – 10.00 vil være personale tilstede, som i et begrænset omfang vil kunne betjene brugerne.

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til revideret projektbeskrivelse for "Kreative børn - en kulturgaranti for børn i Ishøj""

Sagsfremstilling

På baggrund af at der i budgettet for 2015 er afsat midler til at gøre forsøgsprojetet under KMØ til et permanent tilbud i Ishøj Kommune er der udarbejdet en projektbeskrivelse, der skitser rammer og arbejdsdeling mellem Kultur og Fritidscentret og Ishøj Kulturskole.

Implementereingen af den fremtidige drift vil indebære at ansvaret for ledelse og udvikling af projektet forankres hos Kultur og Fritidscentret og Kulturudviklingskonsulenten. Ishøj Kulturskole vil varetage den daglige administration, såsom håndtering af tilmeldinger, opfølgning, praktisk information samt udvikling/vedligeholdelse af hjemmeside. 

Notat vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at forslaget til projektbeskrivelse godkendes. 

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag