Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 18. marts 2019 kl. 16:30

Mødelokale 2E, Trzebinia, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Den Fælles Kommunale Idrætspulje har sendt Årsberetning og regnskab for 2018
  Vedhæftet dagsorden
 2. Handicapidrætten sparer samfundet for flere hundrede millioner hvert år og øger desuden livskvaliteten, viser et nyt svensk studie. Gevinsterne ved at dyrke idræt, hvis man har et handicap, er mange og har længe synes åbenlyse for de involverede. Nu er de konkrete fordele for samfundet sammenfattet i tal. Læs vedhæftede svenske studie.
 3. Invitation til KL.'s Kultur- og Fritidskonference i Vejle.
  Invitationen er vedhæftet.
 4. Det sker i Ishøj Kultur for alle -program fra marts til og med august
  programmet uddeles på mødet
 5. Bredekærgård - forårsfest den 13. april kl. 10:00-15:00
  Flyer er vedhæftet dagsorden.
 6. Kulturskolen er nu i gang med en større opdatering af hjemmesiden. Det tilstræbes, at det vil påvirke brugerne mindst muligt, men det kan ikke undgås, at der i en periode vil være sider, der ikke er tilgængelige.
 7. I samarbejde med folkeskolerne har Kulturskolen i vinter- og forårsmånederne to blæserprojekter, to bandprojekter, et strygerprojekt, kordag for 4. klasserne, orkesterdage for fem 2. klasser i forbindelse med åbent hus og der arbejdes på at få igangsat en dansedag for 3. klasserne.
 8. I løbet af foråret arrangerer Kulturskolen for kulturskoleelver en tur til Musicon i Roskilde, en koncerttur til Grundtvigskirken i København og en tur til DR-byen i forbindelse med orkesterdagen. Turene er målrettet de forskellige faggrupper.
 9. Der var i januar infoarrangement om "Urban Grlls". En lille skare var mødt frem. Der er på nuværende tidspunkt ca. 60 ansøgere. For de deltagere der ikke bliver udvalgt til forløbet, vil der i maj måned være en workshop. Workshops i forbindelse med "Urban Grlls starter den 21. februar og vil finde sted på Ishøj Ungdomsskole.
 10. Kulturskolen - elevantal pr. 14. februar 2019
  skema er vedhæftet dagsorden
 11. Kulturskolen har sat en proces igang vedr. udarbejdelse af en ny vision og strategi for Kulturskolen. Når dette er udarbejdet vil Kulturskolen tage kontakt til skolebestyrelserne.

Indstilling

Kultur og Fritids udvalget tager meddelelserne til efterretning

Beslutning

Pkt. 3 Ebbe Rosenberg er interesseret.

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kroppedal Museum fremsender i henhold til samarbejdsaftalen årsberetning for 2018 og virksomhedplan for 2019.

Sagsfremstilling

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har haft et 2018, hvor der har været fokus på udarebjdelse af arbejdsbeskrivelser i forbindelse med samarbejdet med de frivillige. Der har væet foretaget scanning af fotomateriale fra negativer til digitalt materiale, samt registreringer af forskellig karakter i arkiv.dk
Der er sket en stor stigning i de digtale opslag på arkivets materialer i arkiv.dk . Endvidere har arkivet været deltager i en række af arrangementerne på Bredekærgård. Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har opretet en facebook siden, der anvendes til formidlingsopgaver i forbindelse med arkivet.
Årsberetningen vedhæftes dagsordenen.

Der er udarbejdet en virksomhedsplan for arkivet, der beskriver arkivets hovedopgaver og funktioner. Der er udarbejdet tilsvarende årshjul for 2019.
Virksomhedsplanen og årshjulet vedhæftes dagsordenen.
Kroppedal har endvidere udarbejdet et notat, der sætter fokus på fremtidig digital formidling.
Notatet vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget godkender sagen med tilhørende notater.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Aktiviteterne afholdes indenfor rammerne af den gældende samarbejdsaftale med Kroppedal Museum.

Bilag

Resume

I juni 2017 bevilligede udvalget midler fra udvalgets puljebeløb til pilotprojektet ”Kulturpakker for ældre på plejecentre”, som i 2018 blev afviklet med en gruppe demensramte borgere på Torsbo, samt forløber for ældre på Kærbo, for at etablere nye fællesskaber og modvirke ensomhed.

Sagsfremstilling

Pilotprojektet er nu afsluttet, og vi ønsker på baggrund af de særdeles gode erfaringer, at kunne tilbyde Kulturpakker til plejecentrene også i 2019. Det vil i så fald blive ét forløb for hhv. Torsho og Kærbo i hhv. foråret og efteråret 2019.
Projektbeskrivelse og budget vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der bevilges 46.000 kr. til demenspakkerne for ældre.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Budgettet for ét forløb for hvert plejecenter i 2019: Total 46.000 kr. - som ansøges finansieret af KUs pulje.
Oversigt er vedhæftet dagsordenen.

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens leder, Brian Larsen, er inviteret til at deltage i Kultur- og Fritidsudvalgets møde for at præsentere den nye ungdomsskole - med afsæt i den Ungdomsskoleplan, som Byrådet netop har vedtaget. Ungdomsskoleplanen er vedhæftet dagsordenen.

I forlængelse af dette vil han præsentere Ungdomsskolens indsatser og bidrag til det kulturelle og folkeoplysende arbejde blandt unge i Ishøj Kommune.

Folkeoplysningsudvalget vedtager, at tage temaoplægget til efterretning.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget tager temaoplægget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag