Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 18. april 2016 kl. 16:30

ændret mødested: Vandkulturbåden, Ishøj Havn

Sagsfremstilling

 1. Kataloget for Kulturhuset - Ishøj Kultur Café efterår 2016 er udkommet
  Flyer udleveres på mødet
 2. Ishøj Teater - Fornyet egnsteateraftale
  Ishøj Teater S/I og Ishøj Kommune har ansøgt om fornyet egnsteateraftale for perioden 1. januar 2017- 31. december 2020. Det er Statens Kunstfond, der skal behandle ansøgningen og der forventes at indløbe svar fra Statens Kunstfond primo september 2016
 3. På udvalgsmøderne i februar 2016 besluttede Børne- og Undervisningsudvalg samt Kultur- og Fritidsudvalget at igangsætte en ungeundersøgelse. Status på undersøgelsen er, at der er gennemført spørgeskemaundersøgelse på skolerne, i slutningen af april afholdes en fokusgruppe med Ishøj Ungeråd samt repræsentanter for det fælles elevråd, hvor de unge får mulighed for at uddybe deres holdninger og ønsker til et godt fritidsliv, og der arbejdes på at arrangere en studietur i foråret 2016 til nogle af de omkringliggende kommuner, der har interessante tilbud til Ungdomsskole og organisering af de kommunale fritidstilbud.
 4. Kulturaftalen for 2016 - 2019 er underskrevet ved et møde i Albertslund fredag den 8. april 2016. Formanden giver en kort orientering fra mødet.
 5. Vestkommunernes Idrætsklinik og de 3 øvrige idrætsklinikker i Region Hovedsaten er lukket ved udgangen af 2015. Bestyrelsen fremsender beretning for 2015 samt regnskab. Det samlede regnskab udviser et overskud på 102.585,23 kr. som er fordelt til de tilsluttede kommuner. Ved fordeling af overskuddet er der anvendt samme nøgle som tilskud er ydet efter i 2015. Det betyder, at Ishøj Kommune får 9.158,37 kr. tilbage. Regnskab, beretning m.m. vedhæftes dagsordenen.
 6. Budosportskarate Ishøj fremsender statistik og information om 5th Ishøj Karate & Kumite Cup 2016. Stævnet blev afholdt 26. - 28. februar i Ishøj Idræts og Fritidscenter.
  Materialet vedhæftes dagsordenen. 
 7. Der er vandskade i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Der er skader i kampsportshuset og hal III, samt i depotrum og på gangarealer ved Hal III og Bevægelseshallen.
 8. Ungebyrådets 2 beslutningssager ( sommerferieaktiviteter i uge 26 og fritidsmesse ) varetages af Kultur og Fritidscentret i samarbejdet med Ishøj Ungdomsskole. Det må forventes, at der kommer en ansøgning om tilskud til gennemførelsen af projekterne til Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

På Ishøj Bibliotek er der konstateret utætheder ved vinduespartierne ud imod Byhaven.
Der er udarbejdet et forslag til ny facadeløsning inkl. prisoverslag, bilag A. Muligheden for at etablere en åbning mod Byhaven foreslås drøftet. Der søges frigivet midler fra investeringsoversigten i Budget 2016 til projektering og udbedring af en del af glasfacaden.

Sagsfremstilling

På Ishøj Bibliotek er der løbende konstateret utætheder ved vinduespartierne ud imod Byhaven. Ved en besigtigelse i efteråret 2014, blev der konstateret skimmelsvampved facaden. Flere steder er renderne, som løber ved vinduespartier i Ishøj Bibliotek, korroderet, og der er ikke tilstrækkelig udskiftning af luften i kanalen. Utæthederne og forkert opbygning har ført til, at der bl.a. er kommet råd i flere bygningsdele. For at renovere glasfacaden er det nødvendigt, at demontere hele den eksisterende solafskærmning.

Center for Ejendomme og Byggesager har haft SBS Rådgivning til at undersøge sagen nærmere og udarbejde rammerne for et prissat løsningsforslag, der kan udbedre problemerne og fremtidssikre vinduesfacaden. Bilag A.

Arbejdet vil blive udført over 2 etaper i 2016-17, og opgaven bliver budt ud i hovedentreprise i en indbudt licitation, og det forslås at følgende firmaer inviteres til at afgive pris:
-          Håndværk A/S der har renoveret centrets del af en tilsvarende skrå facade
-          Casadana A/S, som har udført udskiftning af vinduer på Rådhuset
-          Snedkerfirmaet Ivan Madsen ApS
-          Julius Nielsen & Søn A/S, som er storentreprenør på Ishøj Skole

I forbindelse med den ovenstående renovering af glasfacaden, har biblioteket et ønske, om der samtidig etableres en åbning af facaden ud mod Byhaven. Det kan være en start på, at skabe en sammenhæng mellem de kulturelle aktiviteter, der fordeler sig rundt om Byhaven (bibliotek, kulturcafe og svømmehal). Samtidigt med at Byhaven i første omgang kan benyttes som ”aktivitetsrum” direkte i forbindelse med Biblioteket.

SBS rådgivning A/S har skitseret et løsningsforslag, til hvordan en udgang til Biblioteket kan tænkes ind og spille samme med den kommende renovering af glasfacaden. Vedhæftet i bilag B er et forslag til økonomien i dette. Det forslås, at der ifb. med projektering af facadeprojektet, udarbejdes et optionsprojekt og udbud på denne åbning. Og det kan afklares ifb. med budgetforhandlinger for 2017, om der skal bevilges budget til åbning mod Byhaven.

Bibliotektet har tilkendegivet, at afledt drift ved anvendelse af Byhavens muligheder, vil kunne ske ved omprioriteringer og udvikling af opgaverne indenfor det eksisterende driftsbudget.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller,
at der gives anlægsbevilling på 1.500.000,- kr. til projektering og udbud af hele projektet og udførelse af første del af facaderenoveringen på biblioteket, og at finansiering sker af det afsatte rådighedsbeløb til projektet i Budget 2016,
at ovenstående firmaer godkendes til at afgive pris, og at Borgmesteren bemyndiges til at underskrive entreprisekontrakten, hvis de indkomne tilbud holder sig indenfor det afsatte budget,
at det godkendes, at projektet ligeledes skal indeholde projektering og optionsudbud af en åbning mod Byhaven, samt at midler til dette indgår i forhandlinger om budget 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Renovering af glasfacaden er planlagt til udførelse i 2016 og 2017, og der er samlet bevilliget kr. 3 mio. ex. moms til projektet, fordelt med 1,5 mio. kr. i henholdsvis 2016 og i 2017, bilag A.
Denne bevilling omfatter ikke en eventuel ny udgang fra Biblioteket til Byhaven. Hertil skal regnes med yderligere kr. 1,25 mio. ex. moms, bilag B.

Bilag

Resume

Kroppedal Museum har fremsendt årshjul for 2016 jf. gældende samarbejdsaftale.

Forslaget til årshjul for samarbejdet med Kroppedal Museum vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Det fremsendte årshjul for 2016 omfatter både aktiviteter på Ishøj Lokalhistoriske Arkiv, udviklingsarbejde i forbindelse med Historiebasen og aktiviteter i samarbejde med Kroppedal Museum.

Forslaget til årshjul for 2016 vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende aktiviteterne i forbindelse med årshjulet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kommunes udgifter i forbindelse med samarbejdsaftalen er indeholdt i budgettet for 2016 og budgetoverslagsårene.. Aftalen omfatter drift af Ishøj Lokalhistoriske Arkiv og aktiviteter i forbindelse med formidling af lokalhistorien.

Bilag

Resume

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv fremsender årberetning for 2015 og virksomhedsplan for 2016, jf. gældende samarbejdsaftale med Kroppedal Museum.

Sagsfremstilling

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv har i 2015 været igennem en ombygning, der har givet bedre plads til at opbevare arkivalier korrekt. Arkivet har i samarbejde med både Bredekærgårds Formidlingsgruppe, Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening og Kroppedal Museum arbejdet målrettet på at registrere arkivalierer, servicerer kunder og lave aktiv historisk formidling til glæde for både børn og voksne. 

Ombygningen har givet anledning til en større oprydning og organisering af arkivalier. Der er et fortsat arbejde i 2016 med registrering af arkivalier. ILA indgår fortsat i Bredekærgårds formidlingsgruppe og i 2016 vil særligt udviklingen af Historiebasen være i fokus.

Årsberetningen for 2015 og forslaget til virksomhedsplan vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at årsberetningen for 2015 og forslaget til virksomhedsplan for 2016 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Lokalhistoriske Arkiv drives af Kroppedal Museum og indgår derfor i denne samarbejdsaftale. Udgiften er budgetlagt i 2016 og overslagsårene.

Bilag

Resume

Ishøj Teater fremsender årsrapport jf. bestemmelserne i egnsteaterlovningen.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater fremsender årsrapport jf. bestemmelserne i egnsteaterlovningen. Der er ingen påtegninger fra revisionsgennemgangen. 

Ledelsesrapporten gennemgår 2015 og beretter om et flot år for Ishøj Teater. Ishøj Teater har haft to egenproducerende forestillinger og en co-produktion. I alt blev opført 170 forestillinger fordelt på de tre forestillinger. Der er til de starionære forestillinger solgt 21.790 billetter. Hertil kommer turneteatret, der nåede at spille for 500 børn og voksne. 

Foruden de faste produktioner på teatret, så har Ishøj Teater også bidraget ind i en lang række andre samarbejder. 

Vedhæftet er årsrapporten for Ishøj Teater S/I 2015.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende årsrapporten og ledelsesberetningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Teater aflægger en årsrapport uden anmærkninger fra revionsgennemgangen. Ishøj Teater opnåede et positivt resultat i regnskabet for 2015 og udkommer således med et resultat på 227.981 kr.

Bilag

Resume

TeaterKUNST ansøger i samarbejde med Multi Kulturelle Familie Forening om tilskud til afholdelse af 14 forestillinger, 8 forestillinger i Ishøj. TeaterKUNST søger om 20.000 kr. til opsættelse af de 8 forestillinger i maj 2016. 

Ansøgningen vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

TeaterKUNST ER en teaterforening, der arbejder med at inddrage publikum, udfordre omgivelserne og de eksisterende rammer. TeaterKUNST har i samarbejde med unge skuespillere opsat en forestilling, der hedder 'Hvad er dansk?'. Forestillingen opsættes i Vejleåparken med 8 forestillinger i alt. Datoerne er 2 .3. 4. 9. 10 .11. og 12 maj 2016. Forestillingen 'Hvad er dansk?' hiver teater og publikum ud i byrummet og forvandler hverdagens boligområde til en scene. 

Forestillingen tager udgangspunkt i skuespillernes egne personlige oplevelser og er dermed nyskabende i forhold til det at være dansk, ung og have en blandet baggrund. 

Målgruppen er primært unge, men alle vil få en oplevelse ud af forestillingernes måde at gribe det teaterfaglige og byrummet an på.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at der ydes 20.000 kr. til formålet fra udvalgets puljebeløb.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der vil være budgetmæssigdækning for udgiften på udvalgetspuljebeløb. 

Oversigt over Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb vedhæftes dagsordenen.

Bilag

Resume

Slots- og kulturstyrelsen er i gang med en national bruger- og benchmarkundersøgelse for 2016 som Ishøj Bibliotek deltager i. Formålet med undersøgelsen er at give landets folkebiblioteker et enkelt, fælles værktøj til kvalitetsudvikling og dokumentation.

 

Sagsfremstilling

Ishøj Bibliotek deltager i slots- og kulturstyrelsens nationale bruger- og benchmarkundersøgelse 2016. Undersøgelsen følger op på de nationale undersøgelser fra 2011 og 2013 og bygger på samme spørgeramme. Undersøgelsens emner er: Demografi, adfærd (hvordan biblioteket bruges), tilfredshed, holdninger, personale, materialer, digitale tilbud (kendskab og brug), åbne/selvbetjente biblioteker, samt et nyt, aktuelt fokusområde. Det er både brugere og ikke brugere som spørges.
Baggrunden for undersøgelsen er, at udviklingen inden for biblioteksområdet øger behovet for at dokumentere og arbejde målrettet med kvaliteten af bibliotekernes tilbud til borgerne. De enkelte biblioteker, samt andre parter og interessenter, har behov for dokumentation og måling af den borgerrettede indsats. Gennem måling af det enkelte bibliotek og biblioteksvæsen kan både lokale forhold og sammenligninger med andre danne baggrunde for det videre arbejde med den brugeroplevede kvalitet, for at sikre den løbende udvikling af relevante og tidssvarende bibliotekstilbud.
Målingen foregår medio maj til medio juni og munder ud i en national rapport i september/oktober 2016. Derudover vil Ishøj bibliotek få en lokal kommenteret rapport, ligesom Ishøj bibliotek også får ubegrænset adgang til den online rapportering.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage orienteringen til efterretning.

Udvalget ønsker resultatet af undersøgelsen forelagt og vil prioritere eventuelle forslag til indsatser på baggrund heraf.

Beslutning

Til efterretning.

Økonomi

Det er gratis at deltage i undersøgelsen.
Der prioriteres dog medarbejder ressourcer til et fælles procesforløb (fire dage) og til at arbejde med initiativer i forlængelse af undersøgelsens resultater.

Resume

Genoptagelse af sag nr. 16 fra mødet den 15. marts 2015. Økonomi og Planudvalget anmoder Kultur og Fritidsudvalget om at drøfte hvorledes flere borgere kan få glæde af vandkulturbåden.

Formanden har i denne anledning besigtiget vandkulturbåden.

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet notat af 4. april 2016 om kapaciteten på vandkulturbåden.

 

Sagsfremstilling

Fornyelse af borgerkort til Vandkulturbåden "Havfruen" sker i dag ved personlig henvendelse på Turistkontoret. Det er muligt at købe kort for andre.
Der har i forbindelse med køb/fornyelse af kort været en del borgerhenvendelser og dette giver anledning til at overveje, om der skal ændres noget i praksis omkring Havfruen.

Havfruens brugere er 200 medlemmer af Ishøj Strandbadeklub Isbjørnen, der har adgang dagligt kl. 6-11 samt onsdage 13-22.
Derudover udbydes hvert år 100 borgerkort til adgang dagligt i kl. 13-21 undtagen onsdage.
20 personer er indehavere af begge kort.
Indehavere af borgerkort har mulighed for at forny deres kort inden en given frist - i år den 8. januar. Hvis ikke kortet fornyes i Turistkontoret bliver kortet "ledigt".
Der er stor efterspørgsel på borgerkortene, hvilket medførte at mange stod i kø på Turistkontoret den 11. januar 2016, da de "ledige" 14 kort blev sat til salg.
Flere af dem, der var mødt op, gik forgæves. Dette har medført en del frustration og ærgrelse.

De 101 nuværende kortholdere betaler 425,00 kr. årligt. Der er 21 kortholdere fra Ishøj og 80 kortholdere fra andre kommuner.
Kultur og Fritidscentret har modtaget borgerhenvendelser på baggrund af utilfredshed omkring fornyelse/køb af borgerkort og antallet af borgerkort.
Bilag 1 viser den nuværende belastning i en tilfældig udvalgt uge.
Kultur og Fritidscentret overvejer mulighederne for at digitalisere processen med køb/fornyelse af kort. Dette vil afhjælpe de problemer, der har været. Indtil der findes et egnet IT-system kan situationen afhjælpes ved at flytte salget af kort til Ishøj Svømmehal.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at

 • antallet af borgerkort udvides til 150 kort med virkning fra byrådets behandling af sagen
 • antallet af borgerkort evalueres i december 2016
 • Der foretages differensieret fornyelse af borgerkort for ishøjborgere og udenbysborgere (14 dage)
 • prisen for et borgerkort forhøjes for udenbys kortholdere ved udarbejdelsen af budget 2017
 • der etableres en it-løsning for køb af borgerkortene inden 1. januar 2017
 • administrationen af borgerkortene foretages af Ishøj Svømmehal fra 1. februar 2017
 • ændringerne i ordensreglerne godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Se vedhæftede notat af 4. april 2016 fra Kultur og Fritidscentret.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget har i efteråret besluttet at følge op på udviklingen i aktiviteterne i Ishøj Svømmehal.

Ishøj Svømmehal har udarbejdet en oversigt over udviklingen i de forskellige nye tiltag for kunderne. 

Notatet ved hæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd besluttede i sit møde den 5. april 2016 at Ishøj Svømmehal skal renoveres. Der vil derfor komme et naturligt afbræk i udviklingen af aktiviteter i efteråret 2016. Der taes i lukke perioden initiativ til efteruddannelse af hele personalegruppen med forskellige relevante emner spændende fra miljøkrav til driften, service overfor kunderne, konflikthåndtering og sikkerhedskrav. 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende Forslag til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune i offent-lig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Park-, Vej- og Miljøcenter har i samarbejde med Plan udarbejdet et forslag til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune. Politikken er omtalt i Ishøj Kommuneplan 2009, Plan- og Klimastrategi 2012 og Ishøj Kommuneplan 2014.

Politikken tager udgangspunkt i Ishøj Kommunes mangfoldige natur og de muligheder, som naturen giver for friluftsliv og klimatiltag. I politikken arbejdes med 4 temaer: Natur, Sundhed, Oplevelser, Klima. For hvert tema opstilles en række visioner og målsætninger, der alle arbejder henimod at få endnu flere til at benytte de mange rekreative tilbud i vores omgivelser, samt at sikre den fortsatte udvikling af kommunens grønne områder i byen og på landet.

I processen med udarbejdelsen af politikken er der lagt vægt på en bred inddragelse af interessenter. I foråret 2014 blev der således holdt en workshop for ca. 20 medarbejdere i kommunen samt en workshop for Grønt Forum. Til workshoppen for medarbejdere deltog rerpæsentanter fra Park og Vejcenter, Plan-, Bygge- og Miljøcenter, Ishøj Forsyning, Strandparken, Kulturel Forvaltning, Sundheds- og Ældrecenter, Ishøj Naturcenter, Turistbureauet samt Kommunikation. I den aktuelle politiske behandling af politikken fremlægges den for alle fagudvalg inden behandling i Byrådet.

Den offentlige høringsproces foreslås udover høring på hjemmesiden at omfatte gå- og cykelture samt bustur, for herved at involvere og møde borgerne ude i naturen. Vi ønsker med den aktive høringsform, at synliggøre flere af de grønne og blå værdier i Ishøj Kommune. Forslag til offentlig høringsproces er vedlagt. Den offentlige høring forventes at forløbe fra uge 18 til uge 26.

Politikken fremlægges i en fuld version og i en PIXI version til brug for høringen. Der er i materialet lagt vægt på en illustrativ og formidlingsvenlig opsætning. Enkelte billeder i materialet vil inden høringen blive udskiftet til billeder med mennesker på, heriblandt forsiden.

Politikken vil efter offentlig høring og endelig politisk vedtagelse blive fulgt af et handlingskatalog med konkrete handlinger til forbedringer indenfor natur- og friluftsområdet. Handlingskataloget vil ligeledes blive politisk forelagt.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at Forslag til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune sendes i offentlig høring i 8 uger. Offentliggørelsen finder sted umiddelbart efter behandling i Ishøj Byråd.

Kultur og Fritidsudvalget ønsker udarbejdet et høringssvar, der sikrer det kulturelle områdes aktive medvirken til realiseringen af politikens visioner og mål.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Politikken har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Økonomiske forhold skal afklares før realisering af konkrete handlinger i det efterfølgende handlingskatalog.

Bilag