Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 18. april 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2E, Trzebinia, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Kulturskole holder åbent Hus den 6. maj 2017 kl. 10-12,
  Flyer vedlagt og uddeles på mødet.
 2. Statistik for Kulturbåden marts 2017
  der er solgt 189 nøglebrikker
  41 til Ishøj borgere
  148 til udenbys borgere
  Statistikken er vedhæftet
 3. Sammenslutningen af lokalarkiver sender deres blad "omslaget"
  uddeles på mødet

Beslutning

Ad. 2: Kultur- og Fritidscentret tager kontakt med Ishøj Havn omkring placering af store både omkring "Havfruen".

Til efterretning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

Gospelkoret ansøger om støtte til en offentlig koncert i anledning af deres 20 års jubilæum. Der ansøges om et tilskud på 6.500 kr. til en koncert i sammenhæng med et andet større arrangement i kommunen.

Sagsfremstilling

Korets mål med at lave et samarbejde om en jubilæumskoncert sammen med et andet større arrangement er muligheden for eksponere sig og muligheden for at agitere for nye medlemmer gennem synlighed. Det er bragt i forslag at Ishøj Kultur Cafe og Det grønne Ishøj kunne være muligheder for samarbejder.
Koret har selv fundraiset til en gospel-workshop med ekstern instruktør.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at der bevilges 6.500 kr. til formålet og at der etableres kontakt til Ishøj Kultur Cafe om at etablere den foreslåede koncert.

Tiltrådt.

Økonomi

Der vil være dækning forudgiften på Kultur- og Fritidsudvalgets puljebeløb.
Oversigt over Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb vedhæftes dagsordenen.

Bilag

Resume

Ishøj Teater fremsender årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring for 2016 jf. bestemmelserne i egnsteaterlovgivningen.

Sagsfremstilling

Ishøj Teater fremsender årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring for 2016 jf. bestemmelserne i egnsteaterlovgivningen. Der er ingen påtegnelser fra revisionsgennemgangen.
Årsrapporten gennemgår 2016 og beretter om en flot sæson for Ishøj Teater. Ishøj Teaters primære aktiviteter har været to egenproducerede forestillinger og co-produktioner. Ialt blev opført 168 forestillinger fordelt på 4 forestillinger med 21.190 solgte billetter. Der har til forestillingerne igen været produceret CD, bøger og plakater til børn, insituitioner og familier, som herved får en meget længere kulturoplevelse.
Ishøj Teater har også haft en lang række sekundære aktiviteter, hvor der bl.a. har været gode samarbejder med Ishøj Kulturskole, Ishøj Kommunes dagsinstitutioner og Bredekærgård.
Vedhæftet er årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende årsrapport, revisionsprotokol og regnskabserklæring for Ishøj Teater 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Teater aflægger en årsrapport uden anmærkninger fra revisionsgennemgangen. Ishøj Teater opnåede et positivt resultat for 2016 og udkommer således med et resultat på 196.151 kr. Overskuddet vil bl.a. bruges på nyt teknisk udstyr til salen, herunder LED-lamper.

Bilag

Resume

I henhold til "drejebogen" for budgetlægningen 2018 (byrådsmødet den 4. april 2017) gives på udvalgsmødet en orientering om udvalgets budget for 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet i april 2017 (sag nr. 71) de overordnede rammer og tidsplan for budgetprocessen 2018 samt den "drejebog" for processen, som administratonen har udarbejdet.
"Drejebogen" beskriver bl.a., at administrationen på fagudvalgenes møder i april måned vil gennemgå udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv.
Herunder vil administrationen give en orientering om de udfordringer og muligheder der tegner sig inden for udvalgets budget, på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen.
Udvalget kan herefter drøfte eventuelle tiltag - f.eks. omprioriteringer og eventuelle spareforslag - til den videre budgetproces.
På udvaglets møde i maj måned kan behandlingen af disse eventuelle forslag fortsætte.

Indstilling

at Kultur- og Fritidsudvalget tager administrationens orientering til efterretning og drøfter eventuelle tiltag til den videre budgetproces. 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet har besluttet at sætte fokus på sundhed med det formål at forbedre sundhedstilstanden og reducere udgifterne på sundhedsområdet. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til en sundhedsstrategi for Ishøj Kommune, som hermed fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med sundhedsstrategien er at sætte den overordnede retning for kommunens arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Sundhedsstrategien tager udgangspunkt i de rammer, som kommunen arbejder inden for på sundhedsområdet og de sundhedsmæssige udfordringer som Ishøj Kommune oplever.

Sundhedsstrategien har 3 temaer:

Borgernes mulighed for et sundt hverdagsliv

 • Indsatsen handler om den brede sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der giver borgerne mulighed for at træffe sunde valg, særligt i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed. Målgruppen er borgere, der er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme og mistrivsel.

Borgernes mestring af eget liv

 • Indsatsen handler om at styrke den enkelte borgers mulighed for at tage vare på egen sundhed og mestre sit liv på trods af sygdom eller en svær livssituation og dermed opnå øget livskvalitet. Målgruppen er borgere med kroniske sygdomme, psykiske lidelser og sygemeldte borgere på kanten af uddannelses- eller jobmarkedet. Målgruppen er også børn og unge med psykiske eller trivselsmæssige problemstillinger.

Det borgernære kommunale sundhedsvæsen

 • Indsatsen handler om, tidlig opsporing af borgere med kroniske sygdomme, psykiske lidelser samt udsathed og at borgerne tilbydes den rette behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering, således at følgesygdomme og forværring i tilstanden forebygges. Indsatsen handler også om at fastholde borgernes funktionsniveau, således at de kan klare sig bedst muligt. Målgruppen er syge, sårbare eller udsatte borgere, der har brug for indsatser i det nære kommunale sundhedsvæsen.

Generelt vil vi arbejde for at løfte sundheden for de borgere, som har størst behov, blandt andet med det formål at skabe mere lighed i sundhed samt færre kronikere og livsstilssyge borgere.

Indstilling

10. april 2017, pkt. 43:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at forslag til Ishøj Kommunes sundhedsstrategi godkendes og sendes til byrådet.

Social- og Sundhedsudvalget, 10. april 2017, pkt. 43:

Tiltrædes, dog ønsker SSU, at allergi og astma indarbejdes som forkusområde i målhierakiet for borgere med kronisk sygdom.

19. april 2017, pkt. 27:

Forslag til beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at forslag til Ishøj Kommunes sundhedsstrategi godkendes og sendes til byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag