Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 18. juni 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2E / Trzebinia, etage 2, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

 1. Ishøj Bibliotek: Ishøj Bibliotek opstarter forløbet Natur og Kultur: Nye fællesskaber for seniorer. Målgruppen for forløbet er borgere fra 55-75 år der interesserer sig for natur og kultur og ønsker at få viden om hvordan de holder hjernen frisk og som samtidig ønsker at udvide deres netværk. Forløbet kører ti tirsdage i efteråret fra 10-12.30 og der samarbejdes bl.a. med Naturcentret, Ishøj Kultur Café og Arken. Baggrunden for forløbet, at mange får flere aktive år, efter de går på pension. Fysisk aktivitet, mental stimulering og socialt samvær er vigtige elementer i at holde hjernen frisk så længe som muligt og det er de tre tilgange som kobler i tilbuddet til Ishøjs seniorer. DGI har støttet forløbet via deres projekt "Hold hjernen frisk", som støttes af Nordeafonden.
 2. Kulturnat: Ishøj Kultur Café og Ishøj Bibliotek fremsender evalueringen fra årets kulturnat. Kulturnatten var overordnet en succes med et betydeligt større antal gæster end sidste år. Alle deltagende melder positivt tilbage ift. flytningen af arrangementet fra oktober-november til maj måned.
 3. Mad i Ishøj Kultur Café: Ishøj Kultur Café fremsender notat om erfaringerne med madsalg i Ishøj Kultur Café.
 4. Det Grønne Ishøj: Det Grønne Ishøj afvikles i år den 17. juni kl. 11-17 på Bredekægård og Ishøj Teater.
 5. Kulturpakker for plejecentre: Pilotprojektet er ved at være ved vejs ende. Forløbet på 10 uger med Torsbo er færdigt og vi er godt igang med det tilsvarende forløb med Kærbo. De forløbige oplevelser og tilbagemeldinger er meget positive, og vi forbereder en publikation som fortæller om projektet og dets kvaliteter, som vil være klar til udgivelse i efteråret. Vi forbereder ligeledes en finjustering af pilotprojektet, så vi kan videreudvikle og gentage successen til efteråret.
  Se TV-Ishøj indslaget med en af pædagogerne fra Torsbo her:  
  https://youtu.be/r1SVRvsdy9s
 6. Sommerdage på Bredekærgård: Bredekærgård åbner igen i år op for "Sommerdage på Gården" den 4. juli og 5. juli kl. 10-14. Her kan børn og voksne møde gårdens vejledere, der fortæller og viser gårdens mange muligheder. Sommerdagene afvikles i samarbejde med Kroppedal Museum, Ishøj Lokalhistoriske Arkiv, Ishøj Naturcenter og Ishøj Dyrepark. Sommerdagene er for børn og forældre, sfoer og daginsitutioner, som alle inviteres til gode timer i landlige omgivelser.
 7. Artikel i Bib Forum: Ishøj Bibliotek fremsender artikel publiceret i Bib Forum, som udgives af Gentofte Bibliotekerne for Hovedstaden. Se vedhæftet bilag.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget den første budgetopfølgning ud af to, jf. kommunens Økonomiregulativ, som fremlægges til politisk behandling. Der forventes på nuværende tidspunkt en samlede mindreudgift på 3,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

I kommunens økonomiregulativ fremgår det, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Der er nu foretaget den første opfølgning for 2018 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Opfølgningen viser overordnet en forventet mindreudgift på 3,6 mio. kr. Det er endnu tidligt på året, og der kan ske bevægelser i retning af både mer- og mindreforbrug i den resterende del af året, og budgetopfølgningen skal derfor ses i dette lys. Den anden budgetopfølgning foretages til efteråret.

De forventede mindreudgifter fordeler sig med 3,9 mio. kr. inden for servicerammen, mens der uden for servicerammen forventes merudgifter på 0,3 mio.kr. Der er til denne første budgetopfølgning ikke skønnet afvigelser på anlæg og finansiering.

Der er ingen væsentlige afvigelser under Kultur- og Fritidsudvalgets områder. Der er et ophørt projekt, som teknisk nulstilles og det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil. 

Der er udarbejdet notat af 4. juni 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes, og der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet og oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd vedtog kommissorium for revidering af kommunens politikker på mødet den 5. september 2017. Politikkerne er værdibaserede og skal fungere som overliggeren for strategier, indsatsområder og projekter.

Medborgerpolitikken er en tværgående politik, der sikrer et fælles værdigrundlag. De fem øvrige hovedpolitikker viser, hvilke visioner, Ishøj Kommune har for indsatser på områderne børn & unge, velfærd, erhverv & beskæftigelse, kultur samt miljø.

Hver politik har defineret og udfoldet temaer, der er centrale for netop det område, som politikken repræsenterer. I udviklingen af de enkelte politikker har der været afholdt involverende processer for de relevante interessenter og målgrupper. Alle politikker med tilhørende høringssvar er godkendt i de stående udvalg, der har været primært udvalg for de respektive politikker. Alle seks hovedpolitikker behandles på alle stående udvalg forud for den endelige behandling på byrådsmødet den 26. juni 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Ishøj Kommunes seks hovedpolitikker godkendes med følgende bemærkning:
Kulturpolitikken, side 9, "på museer, f.eks. ARKEN".

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byhavefestivalen afvikles i år den 11. august i Ishøj Byhave med bred repræsentation fra de kulturelle institutioner og det frivillige foreningsliv.

Sagsfremstilling

Den 11. august 2018 kl. 14 -18 åbner Byhavefestivalen op for et mangfoldigt program. Arbejdsgruppen har i år haft fokus på at skabe mangfoldige oplevelser, så der er noget for både familier, unge og seniorer. Kulturen i Ishøj er bredt repræsenteret både ved det frivillige foreningsliv og de kulturelle institutioner.

Byhavefestivalen arrangeres af Ishøj Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg, Medborger- og Demokratiforum, Ishøj Ungeråd.

Udkast til programmet er vedhæftet dagsordnen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at godkende udkast til programmet for Byhavefestivalen den 11. august.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Byhavefestivalen afvikles indenfor budgettet.

Bilag

Resume

Ishøj Bibliotek, Ishøj Kultur Café og Ishøj Ungdomsskole ansøger om støtte fra kulturudvalgspuljen til to Golden Days arrangementer i uge 38. Arrangementerne hører under USKIK, som er Kulturmetropolens ungespor.

Sagsfremstilling

Der søges midler til afholdelse af to Golden Days arrangementer i uge 38. Arrangementerne hører under USKIK, som er kulturmetropolens ungespor og er et samarbejde mellem biblioteket, kulturcaféen, ungdomsskolen og Next Ishøj.

Golden Days har i 2018 fokus på historiens B-sider. Det er det vi ikke ser ved første øjekast, fraklippene, eksperimenterne og de blinde vinkler. I en præstationsfikseret nutid præget af nul-fejlskultur og fotofiltre vender festivalen vrangen på historien. Målet er at lære af eksperimentets og den vilde tankes kraft. At hylde modet og nysgerrigheden. Med historiens B-sider kaster festivallen et alternativt blik på historien, der gør os klogere på, hvad det er for en fremtid, vi ønsker at skabe.

USKIK danner ramme om kulturinstitutionernes engagement i festivallen, forstået som at samskabelsen med de unge og uddannelsesinstitutionen er grebet, der bruges ift. at skabe vedkommende arrangementer der giver mening for Ishøjs borgere. Kultur bliver dermed ikke bare til ren oplevelse, men til noget der skabes sammen med borgerne.

Arrangement 1: Vestegnens B-sider
I et tæt samarbejde mellem bibliotek, ungdomsskole og kulturentrepenante unge sættes der fokus på Vestegnen. "Alle ser på Vestegnen som en stor B-side" siger en 15- årig pige fra Vestegnen ved et af de første planlægningsmøder. I Ishøj vender unge kulturskabere Vestegnen på hovedet. De ønsker at vise det positive, den anden side, at vende pladen at komme bag facaden . De unge vil udfordre fordomme og myter gennem lyd, billede og kunst. Der afholdes fredags fernisering på Ishøj Bibliotek hvor Vestegnen vil kunne opleves på en helt ny måde og med et unge-blik.

Arrangement 2: Ikke noget at tale om - B-sider fra 2. verdenskrig
I et unikt samarbejde mellem Next, Ishøj Bibliotek, Ishøj Kultur Café og jødisk museum sættes der fokus på nogle af de ufortalte historier fra 2. verdenskrig, når vestegnens borgere inviteres til en aften, der kombinerer foredrag og filmvisning og inviterer til dialog om fortid og nutid. Op til arrangementet vil Next arbejde med de unge i et uddannelsesforløb om Historiens B-sider, hvor 2. verdenskrig bliver et af flere spor. Læsekredsen Churchill vil også være repræsenteret ved arrangementet og vil fortælle om de bøger og temaer, som læsekredsen har arbejdet med.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at bevilge 25.000 kr. fra kulturudvalgspuljen.
Budgettet skal fremsendes og vedhæftes referatet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Det samlede budget for de to arrangementer er 40.000 kr. Der ansøges om 25.000 til at kunne realisere de to arrangementer.

Bilag

Resume

Ishøj Svømmehal har udarbejdet forslag til løsning af skabsmangel i omklædning.

Sagsfremstilling

Ishøj Svømmehal har modtaget tilbud vedrørende opsætning af skabe i begge omklædningsrum med forventet levering på 10 uger.

Tilbud vedrører herre- og dameomklædningsrum, hvor der opsættes 40 skabe i hver afdeling.
De nye skabe kan benyttes med polet eller 20’er mønt.

Ishøj Svømmehal har desuden monteret låsekasser som de eksisterende skabe med samme serie nr.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at sagen udsættes til efter sommerferien.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

På investeringsoversigten for budget 2018 er der frigivet 200.000 kr. til skabe til opbevaring i omklædningsrum.

Låsekasser til de eksisterende skabe koster 25.000 kr. inkl. moms.

Udgifterne afholdes inden for budgetrammen.

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og prioriterer emner i forhold til budgetsituationen for 2019 inden for udvalgets områder.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af den politiske tids- og handleplan og ”drejebogen” for budget 2019, drøfter fagudvalgene budgetsituationen på møderne i maj og juni.

 

På Byrådsseminaret i april blev der givet en orientering om den aktuelle og kendte ubalance i budgettet, med forbehold for, at der er en række ukendte forhold, ikke mindst i relation til indtægtssiden. Endvidere blev byrådet præsenteret for den demografiske udvikling frem til 2025.

 

På mødet vil administrationen give en orientering om de kendte udfordringer og muligheder, der tegner sig inden for udvalgets budget. Udvalget kan herefter drøfte mulige tiltag – fx omprioriteringer, råderumsbeløb mv. – til den videre budgetproces.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at der afholdes endnu et møde inden sommerferien.

Beslutning

Tiltrådt.