Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 18. august 2015 kl. 17:30

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigter af 4. juni 2015 over udbetalte medlemstilskud fra 2007 til og med 2015 på foreningsområdet.
  Oversigterne er vedlagt dagsordenen.
 2. SB50 Ishøj Fodbold fremsender brev via mail af 27. maj til Byrådet, Folkeoplysningsudvalget m.fl. Brevet er sendt dagen efter Folkeoplysningsudvalgets besøg den 26. maj.
  Brevet samt Kultur og Fritidscentret indkaldelse til besøget i klubhuset er vedlagt dagsordenen.
 3. I uge 32 ændres opstregningen i hal lll, så den opfylder kravene til volleyball på liganiveau. Der vil fortsat være opstregning til badminton. Der arbejdes på en løsning, så de farvede felter til volleyball generer badmintonaktiviteten mindst muligt.
  Der er fundet en endelig løsning på sagen på mødet den 27. august med Dansk Volleyball Forbund, Ishøj Idrætsråd, SB50 Badminton, Ishøj Volley og Beachvolleyklub, Ishøj Idrætscenter og Kultur og Fritid. Volleyball banen har fået en grå flade m/storte streger. Badminton har fået grønne streger og bane 1 er flyttet 20 cm.
 4. Katalogerne "Kulturhuset Ishøj Kultur Café og Leg med på Kulturen i Ishøj" bliver husstansomdelt i uge 33.
  katalogerne bliver omdelt på mødet.
 5. Kultur og Fritidscenteret oplyser, at der har været forhandling med HereWeGo om kontrakt for ny periode af Cup Denmark.
  Forhandlingerne endte resultat løs.
 6.  Ishøj Ungdomsskole har uddelt program for 2015/2016
  Programet uddeles på mødet
 7. Arbejdstilsynet har besøgt Bredekærgård den 5. august og havde ingen indvendiger til arbejdsmiljøet, derfor blev der uddelt en grøn smiley der gælder i 5 år.
  Smileybrev er vedlagt.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Resume

Ungdomsskolebestyrelsen fik i majmødet udleveret indberetning om driften af og fremmødet i Den Flyvende Kuffert.

Både inberetningen og fremmødestatistikken vedhæftes dagsordenen.

Den administrative styregruppe for Værkstedet med deltagere fra Kultur og Fritidscentret, Stabsenheden for tryghed og kriminalitetsforebyggelse, lederen af ungdomsskolen og lederen af Værkstedet har drøftet situationen omkring Den Flyvende Kuffert i et samlet kriminalitetsforebyggendeperspektiv.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret og Stabsenheden for kriminalitetsforebyggende arbejde foreslår, at driften og udbyttet af driften sættes i et praktisk og økonomisk perspektiv.

Der er derfor udarbejdet et notat, der fremsætter forslag om særlige tiltag omkring den tilbageværende gruppe af unge i klubben. Forslaget tager sit udgangspunkt i at der etableres nogle særlige tiltag og tilbud til de tilbageværende unge, som sættes i kraft efter Den Flyvende Kufferts sommerlukning og at klubben ikke genåbnes  frem til åbningen af det nye fritidsbud i Vejleåparken den 1. august 2016.

Notat er vedhæftet dagsordenen 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtog, at Ungdomsskolebestyrelsens beslutning tiltrædes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Økonomien er indenfor budgettesrammer.

 

Ungdomsskolebestyrelsen vedtog at forslaget på sit møde den 24. juni 2015 godkendes og arbejdet igangsættes.

 

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte den 4. februar 2014, sag nr. 38, at der i samarbejde med Ishøj Teater udarbejdes et forslag til en udbygning af teatret med 56 m2 til udvidelse af tilskuer opholdsarealet. Endvidere skal udbygningen søges eksternt finansieret. Teatret fremsender fornyet forslag til en ombygning, der mere omfattende end tidligere godkendt af byrådet. Forslaget er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Det fremsendte forslag omfatter yderligere 2 udearealer, der inddrages til nye funktioner, men arealerne ligger indenfor eksisterende  facadelinjer. Samtidig foreslås en førstesal på bygningen til forskellige formål i forbindelse med teatrets kerneopgaver. De nærmere beskrivelser fremgår af det vedhæftede forslag fra bestyrelsen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at byrådets tidligere indstilling fastholdes med hensyn til finansiering af forslaget, samt at der udarbejdes et notat om mulighederne for udbygning på teatrets matrikel, samt respekt for de nye boliger på de fire grunde bag Ishøj Teater S/I.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er ikke afsat midler i budgettet for 2015 eller budgetforslaget for 2016 til formålet.

 

Bilag

Resume

Ishøj har de sidste fire år deltaget i kulturaftalen KulturmetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.  Med baggrund i erfaringerne herfra vil partnerne i KMØ gå sammen om en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019.Ishøj har tidligere overfor de andre partnere erklæret sin hensigt om deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen (behandlet på udvalgets dagorden den 19. januar 2015, sag nr. 3), og Kultur og Fritidsudvalgets formand og kulturchefen har deltaget i udformningen af aftalens indhold. Aftalen Kulturmetropol Copenhagen forelægges nu til politisk beslutning.

Sagsfremstilling

I perioden 2012-15 deltager Ishøj i kulturaftalen KulturMetropolØresund (KMØ) sammen med 25 andre kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet.  Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under 6 indsatsområder. De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu nået en række resultater.

Med den baggrund har den politiske styregruppe for KMØ, hvor Ishøj er repræsenteret ved formanden for Kultur- og fritidsudvalget, vedtaget vedlagte aftaletekst til en ny kulturaftale, Kulturmetropol Copenhagen, for perioden 2016-2019. I Kulturmetropol Copenhagen skal der arbejdes videre med KMØs 10-årige vision, og der skal bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ. Kulturmetropol Copenhagen skal knytte parterne i aftalen endnu tættere sammen i en sammenhængende kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019. Det betyder, at partnerne ved deltagelse forpligter sig til at deltage i alle fire år.

Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale indsatsområder. Indsatsområderne i Kulturmetropol Copenhagen er

Festivaler og events 2.0

Målet er at udvikle nye regionale festivaler og events samt at udbrede og udvikle eksisterende, der kan samle og brande kulturregionen som en festival- og eventregion for både borgere og turister.

Musikmetropolen

Målet er at skabe en sammenhængende musikmetropol med regional, national og international gennemslagskraft, gennem udvikling af talenter, events, scener, kreative og forretningsmæssige kompetencer på tværs af musikkens aktører i regionen.

Unge i samskabelse med kulturlivet

Målet er at øge unges muligheder for, i samarbejde med kommunale såvel som nationale kulturinstitutioner, at udvikle og samskabe nye kulturaktiviteter, blive kulturaktive medborgere samt udvikle sig til fremtidens kulturentreprenører.

Det vil være op til den enkelte partner, hvor meget engagement, der lægges i det enkelte indsatsområde, men jo større engagement, jo større udbytte.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at

1.       Ishøj indgår som partner i Kulturmetropol Copenhagen i 2016-2019.

2.       der afsættes midler til Kulturmetropol Copenhagen i budgettet for 2016 og overslagsårene.

3.       Udvalget bemyndiger Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget til at underskrive kulturaftalen Kulturmetropol Copenhagen.

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

På politisk styregruppemøde den 1. juni 2015 blev der mellem de politiske formænd opnået enighed om en finansieringsmodel for Kulturmetropol Copenhagen. Finansieringsmodellen baserer sig på kommunernes indbyggertal. Finansieringsmodellen ser således ud: 

Årlig kommunal finansiering i Kulturmetropol Copenhagen

 

Indbyggere

0-20.000

20.000 - 40.000

40.000 - 60.000

60.000 - 100.000

100.000-200.000

200.000+

Finansiering

kr. 60.000

kr. 80.000

kr. 120.000

kr. 180.000

kr. 200.000

kr. 300.000

 

Ishøjs deltagelse i Kulturmetropol Copenhagen vil betyde, at Ishøj forpligter sig til at bidrage med 80.000kr. årligt i perioden 2016-2019. Derudover forventes, at der er en række øvrige udgifter til aktiviteter i forbindelse med de tre aktivitetsområder, men at udgifterne kan afholdes indefor der foreslåede beløb i budgetforslaget for 2016. Det må samtidig forventes at kulturinstitutionerne anvender en del af deres aktivitetsmidler til realisering af aktiviteter under dnne aftale.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger notat fra Center for Kommunale Ejendomme om renoveringsarbejderne i Ishøj Svømmehal i sommerferien 2015.

Notatet vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Der er i sommerferien foretaget en række arbejder af almindelig vedholdelse af bygningerne indvendig. De forventede opgaver er stort set løst og gennemført indenfor lukkeperioden (27. juni - 9. august 2015).

Der er dog nogle få opgaver, som afventer. Disse arbejder er særskilt markeret i notatet.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning, men noterer sig positivt at der er taget tiltag til at løse konflikter omkring badeforhold m.m.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalget har tidligere besluttet at foretage en studietur til Berlin i dagene 22. - 25. september 2015.

Sagsfremstilling

Der er nu udarbejdet et udkast til program på baggrund af de ønsker der er kommet fra udvalgets medlemmer. Der arbejdes fortsat på at lave konkrete aftaler under enkelte punkter i programmet.

Der er indkøbt 3 dages kort til Berlins offentlige trafiksystem.

Forslaget til program vedhæftes dagsordenen.

 

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende udkastet.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag