Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 18. september 2017 kl. 16:30

Ishøj Bibliotek, Ishøj Store Torv 1, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Kultur og Fritid har modtaget takkebrev fra Team Ishøj Café 60+ Cykling for støtten til projektet Team Ishøj - Waalre 2017.
  Takkebrevet er vedhæftet dagsordenen.
 2. Ishøj Kulturskole og Aarhus Musikskole søger Statens Kunstfond om 200.000 kr. i tilskud til dels, at udvikle materiale, dels afholde og dels evaluere arrangementer under overskriften "Syng på tværs."
  Ansøgningen er vedhæftet dagsordenen.
 3. Pressemeddelelse fra Kulturministeriet: Kulturministeren vil styrke musikskolernes tilbud i hele landet.
  Pressemeddelsen er vedhæftet dagsordenen.
 4. Fritidsmessen 2017
  Den 8. september blev der afholdt Fritidsmesse for Ishøj Kommunes 6.-10. klasser. Formålet med Fritidsmessen er at vise de unge det mangfoldige fritidstilbud, der er i Ishøj Kommune. Det er Kultur- og Fritidscentret og Ishøj Ungdomsskole, der i samarbejde med en lang række frivillige foreninger og kommunale samarbejdspartnere arrangerer Fritidtidsmessen. Tilslutningen fra skolerne var i år rigtig flot og det vurderes, at 80% af Ishøjs unge var forbi Fritidsmessen.
 5. Ishøj Teater inviterer til premiere på stykket "Klap - Klap - Klap" lørdag den 16. september kl. 11:15
  invitationen er vedhæftet dagsordenen.
 6. Ishøj Bibliotek meddeler, at Gildbroskolen  5.klasse har vundet 1.pladsen i bibliotekernes nationale læsekonkurrence Sommerbogen – skolekonkurrencen, i deres kategori 5.-6.klasse. De har dystet mod hele landet. Dvs. også  byer som Gentofte, Århus, Roskilde, København m.fl. der ofte har mange læsere med i Sommerbogen. Klassen har selvfølgelig også vundet den lokale konkurrence i Ishøj. Så de er dobbelt-vindere. Klassen har læst ikke mindre end 149 bøger, hvilket giver et gennemsnit på 8,76 bøger pr. elev i klassen.
  Klassen kommer ned til fejring og præmieoverrækkelse på Ishøj Bibliotek Fredag d.15.9. kl. 10.30.
 7. DIF Get2sport fremsender rapport om effekten af foreningsidræt i udsatte boligområder.
  Rapporten er vedhæftet dagsordnen.
 8. Ishøj Svømmehal:
  Der blev drøftet funktionen omkring betalingssystemet.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Ishøj Bibliotek fremsender skitser over en forslået omorganisering af dele af biblioteksrummet. Skitserne er tegnet af arkitkekt Mette Milling. Der er desuden vedhæftet bibliotekets ledelses kommenterede indretningsplan, der beskriver de strategiske overvejelser omkring skitserne. Overvejelserne bygger primært på brugerundersøgelsen fra 2016 og fra workshops med både brugere og personale.

Sagsfremstilling

Det er meget aktuelt for Ishøj Bibliotek, at have fokus på bibliotekets indretning. Den nye indgang og rampe stiller krav til nyindretning, for at give brugerne den bedst mulige oplevelse, når de træder ind på biblioteket. De aktuelle indretningsplaner tager desuden afsæt i en række klare anbefalinger fra brugerundersøgelsen i 2016, hvor fem strategiske pejlemærker blev identificeret:
 

 1. Det gode mødested
 2. At børn har glæde af biblioteket
 3. At brugerne inspireres når de bruger biblioteket
 4. At skabe gode rammer for læsning/fordybelse på bibliotekt
 5. At computerne/netadgang passer til brugernes behov
   

Der er desuden et stort behov for et rum i rummet. Et aktivitetsrum der kan danne gode rammer om de mange institutionsbesøg, skolebesøg, frivillige aktiviteter, møder mv.

Den vedhæftede skitse tager hånd om de strategiske pejlemærker og er udarbejdet gennem et intenst forløb med to helaftens workshop. Den første med brugere og den anden med hele personalegruppen. Derefter har en arbejdsgruppe siddet i to fulde dage sammen med arkitekten og idéudviklet på baggrund af input fra workshops. Afslutningsvis har arkitekt Mette Milling rentegnet og bearbejdet materialet.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at Ishøj Bibliotek kan igangsætte arbejdet med indretningen på baggrund af skitseforslaget.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er overført et beløb på 420.000 kr. fra 2016 til år 2017. De elementer af planerne som realiseres i indeværende år holder sig indenfor det afsatte beløb og bibliotekets egen økonomiske driftsramme.

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd på deres møde den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at alle politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Formålet med revideringen er at samle kommunens politikområder i 6 hovedpolitikker, så det bliver enkelt og overskueligt at se, hvilken retning der ønskes for Ishøj. Arbejdet sættes i gang med en række indledende drøftelser i de berørte stående udvalg på udvalgsmøderne i august 2017. Herefter sættes revideringen/udviklingen af de 6 politikker i gang som 6 selvstændige projekter med hver deres organisering og proces.Revidering af politikker starter fra august 2017 og afsluttes med politisk behandling i løbet af 1. og 2. kvartal 2018.

Indstilling


Kultur og Fritidsudvalget drøfter inddragelsen af relevante interessenter i processen samt særligt vigtige fokusområder og politiske pejlemærker for en ny Medborgerpolitik.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget besluttede at formålet og fokus fra den gældende medborgerpolitik stadig er aktuel.
Udvalget ønsker at gennemføre en inddragende proces i stil med den der blev gennemført da medborgerpolitikken blev skabt. et bredt udsnit af borgere skal inddrages som f.eks. Medborger og Demokratiforum og repræsentanter fra foreningslivet.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 28. august 2017.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalanace på 51,0 mio.kr. for budget 2018 ekskl. indregning af særtilskuddet. Ultimo august 2017 fik vi meddelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud for 2018 udgør 25,0 mio.kr. Herefter udgør ubalancen 26,0 mio.kr.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2018-2021 af 8. august 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har oversendt budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet, som sker den 3. oktober 2017.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerbestyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 25. september 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv. Disse høringssvar fremlægges.
Torsdag den 7. september 2017 er der budgetseminar for Byrådet, hvorfor der kan komme yderligere korrektioner til budget 2018.

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at tage budgetforslaget for 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 til efterretning.

Ungdomsskolebestyrelsen indstiller, at ungdomsskolelederen får mandat til at udarbejde forslag til driftsbudget 2018 i forlængelse af Byrådets behandling og vedtagelse af budget 2018.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2018 og overslagsårene 2019 - 2021 godkendes med følgende bemærkninger:
Det indstilles endvidere, at

 1. der undersøges mulighed for øget lokalekapacitet for Fitness Ishøj.
 2. etablering af klubfaciliteter til Ishøj Idrætsforening har høj prioritering.
 3. der etableres beachvolleybane ved Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 4. der etableres havbad ved Ishøj Strand.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at tage forslag til budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 til efterretning under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig, og partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 21. september 2017.

Med følgende bemærkninger:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Statens Kunstfond har gennemført en evaluering af Ishøj Teateret med henblik på at udvikle teater samt sikre overholdelse af egnsteateraftalen.
Evalueringen er gennemført af evaluator Lene Bak, og evalueringen bekræfter den positive opfattelse, som Ishøj Teater og Ishøj Kommune har.

Sagsfremstilling

Statens Kunstfond iværksatte og gennemførte en evaluering i foråret 2017 og den endelige rapport er nu fremsendt.
Evalueringen har haft til formål at sikre overholdelse af egnsteateraftalen samt udvikling af teatret. Konklusionen er, at Ishøj Teaters kunstneriske og faglige niveau ligger indenfor, hvad der generelt forventes af et refusionsberettiget egnsteater i Danmark. Evalueringen understøtter således den opfattelse, som både Ishøj Teater og Ishøj Kommune har, og evalueringen lægger også vægt på den store udvikling, Ishøj Teater har gennemgået de seneste år. Evalueringen finder udviklingsplanerne meget relevante og disse indgår således som en del af den positive evaluering. Evalueringen anbefaler således, at Ishøj Kommune fortsat understøtter den fysiske udvikling af Ishøj Teater.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at tage evalueringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Jump4Fun, som er et træningstilbud for overvægtige børn og unge mellem 6-16 år, har været i gang i to sæsoner i Ishøj Kommune. Formålet med Jump4Fun i Ishøj er dels at tilbyde en gruppe børn, som ellers ikke ville deltage på et idrætshold, mulighed for fysisk træning, samtidig med at der arbejdes med at styrke børnenes kropslige og sociale kompetencer. Samtidig er det også formålet at give deltagerne styrke til at prøve kræfter på almindelige hold i idrætsforeninger i Ishøj. I december 2016 blev der besluttet en række nye evalueringskriterier for projektet. Status på projektet og evalueringskriterierne fremlægges i nærværende notat. DGI har for nylig lavet en evalueringsrapport omkring Jump4Fun med fire kommuner, heriblandt Ishøj. Bilaget, som særskilt omhandler deltagerne fra Ishøj Kommune, er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Ishøj Gymnastikforening og SB50 Badminton er de to foreninger, der blev indgået aftale med ved opstarten af Jump4Fun i Ishøj. Ishøj Gymnastikforening er forsat med, men SB50 Badminton måtte melde fra i starten af 2017, idet de ikke længere havde ressourcer til at træne deltagerne grundet trænermangel. Derefter har der været arbejdet på at finde en ny forening, som vil deltage i projektet. I den mellemliggende periode har der været tilbud om to træningsdage i Ishøj Gymnastikforening. Aktuelt har Ishøj Volley og Beachvolley klub tilkendegivet, at de gerne vil indgå i projektet og dermed tilbyde et Jump4Fun hold i kommende sæson, 2017/2018.
Der har generelt været positive tilkendegivelser fra både trænere og deltagere på holdet. Instruktørerne giver udtryk for, at de kan mærke, at træning på Jump4Fun gør en forskel, og at fokus ud over at skabe bevægelse og bevægelsesglæde også er at styrke børnenes sociale kompetencer.

I forhold til rekruttering af børn til projektet har målet været 35 deltagere i sæson 2016/2017. Målet er næsten nået, idet 30 børn har deltaget i sæsonen. En udslusningsprocent på minimum 50 % har langt fra været mulig at opnå, idet 2 børn ud af 19 deltagere i den første sæson er afsluttet og startet i ordinært tilbud samt 3 børn i anden sæson. DGI melder tilbage, at der har været brugt mange ressourcer på at forsøge at skabe samarbejde og kontakt til forældre, ligesom mange børn har krævet særlig opmærksomhed på holdet, hvilket har gjort, at det ikke har været muligt at udsluse flere børn. I forhold til aktiviteter, så var målet, at der skulle etableres 1-2 tilbud udover de to tilbud/foreninger, som var med fra start. Det har ikke været muligt at etablere ekstra tilbud, men til gengæld at lave en ny aftale med en forening, således at deltagerne fremadrettet igen kan tilbydes at deltage på to forskellige hold og dermed to forskellige idrætsgrene.

Det anbefales, at evalueringskriterierne revideres, idet særligt målet om, at 50% af deltagerne udsluses til ordinære tilbud, ikke er realistisk. Samtidig anbefales det, at der fremadrettet også måles på andre parameter, f.eks. i forhold til om deltagerne oplever øgede sociale og kropslige kompetencer.

Organisatorisk har projektet flyttet placering i Ishøj Kommune flere gange, men er nu placeret i Kultur- og Fritidscenteret, idet samarbejdet med idrætsforeninger er centralt i projektet.
Det koster årligt 90.000 kr. for Ishøj Kommune at være med i Jump4Fun.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at Jump4Fun forlænges for en periode på 2 år samt at evaluerings kriterierme revideres.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at følge Social- og Sundhedsudvalgets indstilling

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Notat af 11. september 2017 om status i sundhedsprojekterne blev udleveret.
Er vedlagt referatet.

Bilag

Resume

Den 28. og 29. juni i uge 26 afholdt Bredekærgård "Sommerdage på gården", hvor institutioner og familier kunne få en god sommeroplevelse med gårdens mange muligheder.

Sagsfremstilling

Oplevelserne på Bredekærgård er til hverdag selvformidlende, medmindre man på forhånd har booket en formidler.
Arrangementet "Sommerdage på gården" var en invitation til sammen med en formidler at få indblik i Bredekærgårds mange aktiviteter. Personale fra Ishøj Naturcenter, Kroppedal Museum, Bredekærgård og Ishøj Lokalhistoriske Arkiv var alle på aktiviteter, hvor de introducerede de ca. 200 besøgende børn og voksne til nye og spændende aktiviteter.
Hovedparten af børnene deltog sammen med deres SFO. Alle SFO´er var særligt inviteret til arrangementet og 4 af dem var repræsenteret.

Arbejdsgruppen omkring sommerdage har besluttet at gentage arrangementet i 2018.

Evaluering er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at tage evalueringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Netværket for førtidspensionister i Ishøj har rettet henvendelse til Ishøj Kommune for at undersøge mulighederne for at oprette et bevægelseshold i Ishøj Svømmehal på samme vilkår, som der tilbydes bevægelseshold til folkepensionister.

Sagsfremstilling

Der tilbydes i dag to hold ugentlig til folkepensionister i Ishøj Svømmehal. Deltagelse på holdene er vederlagsfrit og tilbydes i samarbejde med Ældre og Rehabilitering. Holdene er opdelt efter deltagernes muligheder for bevægelse i vandet. Der er et hold i terapibassinet og et hold i morskabsbassinet.
Kultur og Fritidscentret foreslår, at der optages en dialog med Netværket for førtidspensionister og at der etableres et ugentligt hold på samme vilkår som folkepensionister, samt at svømmehallens personale underviser på holdet.
 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at der optages en dialog med Netværket for førtidspensionister omkring etablering at et ugentlig hold på samme vilkår som folkepensionister.
 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Kultur og Fritidscentret vurderer, at udgifterne kan afholdes indenfor budgettets rammer.