Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 19. januar 2015 kl. 18:00

Mødelokale 2A/ Bad Salzungen, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Danmarks Biblioteksforening afholder årsmøde i Århus den 16. - 17. april 2015.
 2. Pjecerne for Kulturen i Ishøj og Ishøj Kulturhus Forår 2015 er udkommet og hustandsomdelt.
  Pjecerne uddeles på mødet.
 3. Drøftelse af studietur til Berlin den 24. - 26. september 2015.
  Formanden foreslår, at datoerne rykkes til den 23. - 25. september 2015.
 4. Orientering fra Bestyrelsesmøde på Ishøj Teater S/I.

Beslutning

Ad1: Henrik Olsen deltager.

Ad3 : Datoerne fastsættes/ til onsdag den 23. - 25. september 2015.
Alle udvalgsmedlemmer gav tilsagn.

Til efterretning

Resume

Forslaget betyder, at der fortsat uddeles fire priser under Pokalfesten. Idrætslederprisen og Initiativprisen fastholdes, mens kriterierne for Foreningslederprisen ændres, og Ungdomslederprisen erstattes af en Ungelederpris med andre og nye kriterier end den gamle Ungdomslederpris.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget nedsatte i september 2014 en arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til en revision af de priser, der uddeles på den årlige Pokalfest. Udgangspunktet var de forslag, der blev udarbejdet på Folkeoplysningsudvalgets interne konference i august 2013.
Arbejdsgruppen foreslår, at Idrætslederprisen og Initiatiativprisen fastholdes.
Det foreslås endvidere, at Foreningslederprisen retter sig mod ledere i godkendte foreninger tilhørende gruppen af øvrige foreninger og gruppen af ungdomsforeninger. Det foreslås også, at der indstiftes en Ungelederpris, der retter sig mod ledere i godkendte foreninger tilhørende gruppen af idrætsforeninger, gruppen af øvrige foreninger og gruppen af ungdomsforeninger. Kanditater til Ungelederprisen skal være under 30 år, og de skal arbejde med børn og unge under 18 år.
Forslaget indbærer, at  den eksisterende Ungdomslederpris bortfalder.
Notat om revision af foreningspriser samt forlag til kriterier for Idrætslederprisen, Foreningslederprisen, Ungelederprisen og Initiativprisen vedhæftes dagsorden. Folkeplysningsudvalget indstiller,

 • at Ungdomslederprisen bortfalder.
 • at kriterierne for de enkelte priser godkendes som beskrevet i notater af 4. december 2014.
 • at priserne fra år 2015 er på 5.000 kr., samt at beløbet herefter fastsættes i det årlige budgets takstblad.
  .

 

Indstilling

Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges. 

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Byråddet fastlægger hvert år størrelsen på priserne i budgettes takstblad.

Priserne er i 2015 på 5.000 kr. Der er budgetmæssig dækkning for dette beløb.

 

Bilag

Resume

Kulturaftalen mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet går nu ind i sit sidste år og arbejdet med at udvikle en ny aftale: Kulturmetropol Copenhagen 2016- 2019 er påbegyndt. Derfor ønsker partnerne i den nuværende aftale en tilbagemelding fra de enkelte partneres politiske udvalg, hvori udvalget tilkendegiver sin hensigtserklæring om deltagelse i den kommende kulturaftale. Ishøj er partner i aftalen.

Sagsfremstilling

For perioden 2012-15 er der indgået en kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet kaldet KulturMetropolØresund (KMØ).  Hovedindholdet i KMØ har været 11 projekter under følgende 6 indsatsområder 

·         Festivaler og events

·         Institutioner på tværs

·         Unge og kultur

·         Børn og kultur

·         Kultur og fritid i det offentlige rum

·         Kreativ vækst

De 11 projekter løber til udgangen af 2015, men der er allerede nu nået en række resultater: 

I projektet Projektspace er uddannet første generation af unge kulturentreprenører i uddannelsen projektpionererne. Uddannelsens formål er at styrke de unge i deres arbejde med at skabe selvorganiserede kulturprojekter. Projektet er dermed på forkant med ministerens nye ungestrategi, og projektet er også blevet ”best practice” for, hvordan kommuner i fællesskab og rundt om i landet kan styrke de unges udfoldelsesmuligheder.  

I projektet Kreative Børn har mere end 12.000 børn lært at fortælle deres historier via filmmediet, at danse matematik og fået styrket deres sociale kompetencer blandt andet ved at udfolde sig kreativt i et møde med kunst og kultur ved forskellige workshops på deres skoler. Festivaler som Golden Days og CPH:DOX udvikler sig gennem projektet Festival+ til regionale festivaler både i lokation og historie og opdyrker dermed et helt nyt publikum.  I projektet Idrætevents er der arbejdet med, hvordan der skabes outreach-aktiviteter ved store idrætsbegivenheder – f.eks. under VM i badminton, hvor 15 kommuner i regionen og 164 skoleklasser foldede begivenheden ud.  

Samtidig er der med KMØ skabt et netværk for samarbejde og erfaringsudveksling mellem kommunerne på både politisk og administrativt niveau, og derudover er projekterne basis for, at der skabes nye kontakter og netværk mellem f.eks. kommunale forvaltninger og kulturelle aktører – også på tværs af kommunegrænserne.  Det sker eksempelvis i projektet Sæt Kulturen I Spil, hvor samarbejdet mellem kulturkonsulenter, boligsociale områder og kulturinstitutioner er blevet styrket, så aktørerne nu i fællesskab udvikler nye former for borgerinddragende kulturtilbud til borgere, der normalt ikke opsøger kulturinstitutionerne. Og i projektet Jagten, hvor KMØ sammen med Dansk Orienteringsforbund og lokale foreninger sender børnefamilier ud og dyrke motion på kulturinstitutionerne. 

KMØ er finansieret gennem midler fra de deltagende partnere og Kulturstyrelsen. Hertil kommer midler fra forskellige fonde. For hver kommunal krone i KMØs projekter genereres der cirka tre kroner yderligere. Midlerne geares altså i forholdet en til tre. 

En ny aftale - Kulturmetropol Copenhagen 2016- 2019

Med den baggrund har den politiske styregruppe for KMØ besluttet at undersøge, hvordan samarbejdet skal videreudvikles, når aftalen om KulturMetropolØresund udløber ved udgangen af 2015. Det er fortsat planen at arbejde hen imod kulturaftalens 10-årige vision, og den administrative gruppe af kulturchefer foreslår, at næste skridt i udviklingen mod den sammenhængende kulturmetropol er en ny kulturaftale fra 2016 til 2019: Kulturmetropol Copenhagen.  

I Kulturmetropol Copenhagen bygges videre på de resultater, der er nået i KMØ, og der skal skabes nye samarbejder, der knytter parterne i aftalen endnu tættere sammen i et regionalt kulturfællesskab. Kulturmetropol Copenhagen skal styrke det regionale fællesskab yderligere i en kulturmetropol, der arbejder på tværs af kommunegrænserne. 

Formålet med Kulturregion Copenhagen er at give kulturmetropolens borgere flere, bedre og mere sammenhængende kulturtilbud og samtidig styrke den fælles kulturelle identitet. Dette skal – som i KMØ – ske gennem en række tværkommunale projekter. Projekterne skal spille en vigtig rolle i udviklingen af, demokratiske og aktive medborgere i fremtidens samfund – og samtidig forbedre vilkår og øge fokus på de muligheder, der ligger i de kreative erhverv og i de muligheder der ligger i at koble kultur- og fritidsområdet til andre områder, som eksempelvis folkesundhed og byudvikling. 

Den kommende kulturaftale vil blive et forpligtende samarbejde mellem kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet i perioden 2016-2019.  

Den administrative følgegruppe drøfter i øjeblikket den fremtidige kommunale finansieringsmodel, som skal forelægges til behandling og godkendelse i den politiske styregruppe. Dette sker i første halvår af 2015. Den endelige ”individuelle” udgift for deltagelse i den nye aftale er således endnu ikke fastlagt. For kvalificeret at kunne arbejde videre med dette forhold, er der behov for, at hver enkelt partner tilkendegiver, hvorvidt kommunen/regionen - med baggrund i det eksisterende arbejde, de resultater samarbejdet har resulteret i og udkast til den ny aftale - ønsker at indgå i en ny aftale for perioden 2016-19.

Indstilling

der gives et foreløbigt tilsagn om deltagelse i den nye kulturaftale for 2016 - 2019 og at udgiften indarbejdes i budgettet for 2016 og overslagsårene 2017 - 2019.

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Der er i budgettet afsat kr. 105.000 kr. årligt til formålet for aftalen 2012 - 2015.

 

 

Bilag