Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 19. juni 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2E, Trzebinia, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Bibliotekets tilbud til skolerne i Ishøj i 2017/2018
  Pjecen uddeles på mødet
 2. Vestegnens Strygere har besluttet, at nedlægge foreningen.
  mail fra foreningen er vedlagt dagsorden.
 3. Kulturministeren sender brev vedr. de regionale kulturaftaler
  brev vedlagt dagsorden.
 4. Evaluering af Ishøj Teater
  Projektstøtteudvalget for Scenekunst har igangsat evaluering af Ishøj Teater i forbindelse med egnsteateraftalen. Der har i den forbindelse været afholdt møde med evaluator, Ishøj Teater Kultur og Fritidscentret og formanden for Kultur og Fritidsudvalget. Endelige evaluering foreligger til september.
 5. Den 7. februar 2017 behandlede Byrådet sagen om den nye klubstruktur. I den forbindelse besluttede Byrådet, at  der ansættes en koordinator, der både skal lede det nye klubtilbud for de 15 - 17årige i Ungdomsskolen, koordinere det faglige og pædagogiske indhold i kommunens klubtilbud samt koordinere åbningstider i skolernes aftenklubber. Det blev endvidere besluttet, at koordinatorens løn finansieres med midler fra den vakante afdelingslederstilling i Ungdomsskolen (Kufferten).
  Stillingen har været slået op, og der er holdt samtaler med tre kandidater den 22. april 2017 og anden runde samtale med en kandidat den 10. maj 2017. Et enigt ansættelsesudvalg besluttede ikke at ansætte nogle af de tre kandidater og besluttede at slå stillingen op påny og retænke stillingsopslaget.
  Da det snart er sommerferie vil stillingen søges besat efter ferien. Det betyder, at implementeringen af den nye klubstruktur, hvad angår koordineringen af det faglige og pædagogiske indhold i kommunens klubtilbud samt koordinering af  åbningstider i skolernes aftenklubber bliver udsat til stillingen er besat. Det samme gælder etableringen af det nye klubtilbud for de 15 – 17årige i ungdomsskolen. Antallet af åbningstimer pr. aftenklub samt den besluttede fordeling af ressourcerne til aftenklubberne bliver effektueret pr. 1. august.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidscentret har pr. 1/1/2017 overtaget ansvaret og styringen af følgende indsatser: Jump4fun, Bassintræning, Træn dig glad og Ishøj Minisport.
Disse fire sundhedsfremmende indsatser arbejder med brobygning til foreningslivet og forankringen i lokalsamfundet i Ishøj Kommune.
Status på indsatser og rammebeskrivelser er vedhæftet dagsordenen.

Projektleder Claus Borup Skovsgaard deltog under temapunktet og orienterede om indsatserne.

Folkeoplysningsudvalget vedtog den 23. maj 2017, at tage temaoplægget til efterretning.

Indstilling


Kultur og Fritidsudvalget
vedtager, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Foreningen Team Ishøj Cafe 60+ Cycling ansøger i mail af 10. maj 2017 om tilskud i forbindelse med afviklingen af cykelprojekt fra Ishøj til venskabsbyen Waalre i Holland. Der ansøges om tilskud  på 35.000 kr. samt lån af kassevogn og minibus til følgebil og hjemtransport af deltagerne.

 

Sagsfremstilling

Cykelturen gennemføres i perioden 31. juli - 8. august 2017. Distancen er på ca. 1.200 km. på de 8 dage turen varer. Der forventes 14 deltagere i projektet. Der er planlagt et to dages ophold i Waalre med besøg på Rådhuset.

Projektforløbet vil blive promoveret på Facebooksiden Vores Ishøj, hvor borgerne vil kunne følge turen via daglige rapportager og billeder. Yderligere promovering vil kunne ske gennem TV-Ishøj og Sydkysten. Ishøj Kommunes kulturlogo vil blive trykt på cykelrytternes cykeltrøjer.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at

 

Beslutning

Sagen tages af og foreningen orienteres om regler og muligheder i forbindelse med venskabsby samarbejde og besøg.

Økonomi

Den samlede økonomi for projektet er på 168.000 kr. Deltagerbetalingen er fastsat til 5.000 kr. + depositum 2.500 kr. Der ansøgt og forventes tilskud til transporten fra venskabsbypuljen.

Der vil være budgetmæssigdækning for udgiften på Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb.

 

Bilag

Resume

Stadig mere international forskning viser, at en målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter i et sundhedsfremmende regi kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere. På baggrund af en generel stigende fokus på ”Kultur og Sundhedsfremme”, ønsker vi i Kultur og Fritidscenteret at give et bud på et kommende indsatsområde på dette felt i Ishøj kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturpakke-ordning for ældre er kulturelle og kreative forløb og aktiviteter for målgruppen, og bygger videre på erfaringen fra Ishøj Kulturpakker for børn.

Primært formål :
·         At forbedre den mentale sundhed for udvalgte grupper på kommunens plejecentre

Sekundære formål:
·         At sætte faglig fokus på ”kultur og sundhedsfremme” som begreb
·         At udvikle innovative tværsektionelle processer og samarbejder i Ishøj Kommune
·         At kulturinstitutionerne udvikler tilbud til nye målgrupper (publikumsudvikling), og bidrager som aktiv samfundsaktør

Målgruppe
Den primære målgruppe for Kulturpakken, er ældre på kommunens plejecentre Kærbo og Thorsbo, som ikke selv kan opsøge kommunens kulturtilbud, dvs. ældre som mangler ressourcer, netværk og mobilitet. I pilotprojektet vil vi fokusere på to grupper:
·         Ældre med demens
·         Ensomme ældre
Alle deltagere udvælges i tæt dialog med personalet på plejecentrene, og eventuelt via forebyggende hjemmebesøg fra Center for Ældre & rehabilitering.

Aktiviteter
Indholdet i Kulturpakken for ældre skal være en blanding af lokale og eksterne kulturinstitutioner, samt mødet med både formidlere og professionelle kunstnere. Alle forløb er involverende og med de ældre som deltagere, naturligvis med udgangspunkt i deres forudsætninger og evner. Forud for forløbet er plejepersonalet på et forberedende kursus, så de er godt rustet til at støtte op om deltagelsen, men også er klædt på til at følge op og arbejde videre med tematikkerne efterfølgende.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der bevilges kr. 50.000 kr. fra udvalgets puljebeløb i 2017 og i 2018.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Jf. vedlagte budget med tidsplan vil den samlede udgift for pilotprojektet være 151.000, som fordeler sig på 92.000 i efteråret 2017 og 59.000 i foråret 2018.
Se vedhæftede oplæg til budget af 02. maj 2017.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til klubhus forhold for den nye forening Ishøj Idræts Forening, der er en fusion mellem de to tidligere fodboldklubber SB50 Fodbold og Ishøj Boldklub. Klubben tæller idag ca. 850 medlemmer. Det foreslås, at den pavillion der i dag stilles til rådighed for projektet "Ung på vej" overgår til klubhus for den nye klub og udvides med en tilbygning på 100 m2. 

Sagsfremstilling

Ishøj Boldklub råder i dag over klublokaler på Ishøj Søvej 3 med et samlet areal på 170,5 m2. Foreningens aktiviteter flyttes til Ishøj Idræts og Fritidscenter i forbindelse med fusionen.

SB50 Fodbold har i dag klublokale/bestyrelseslokale i Ishøj Idræts og Fritidscenter på gangen over omklædningsrummene. Lokalet har et areal på 40,6 m2. Endividere råder foreningen over to sammenbyggede pavillioner på ishøj Idræts og Fritidscenter med et samlet areal på 93 m2. Der er ikke adgang til vand og toilet i pavilionerne. Klublokale og pavillioner har et samlet areal på133,6 m2.

Den eksisterende pavillion, som anvendes af projektet "Ung på vej" har et areal på 134,8 m2..

Kultur og Fritidsccentret foreslår, at der stilles klubhusfaciliteter til rådighed for Ishøj Idræts Forening, der omfatter de tidligere klublokaler for SB50 fodbold, samt pavillionen pavillionen der anvendes af "Ung på vej", dog med en tilbygning på 100m2.

Der er drøftelser igang mellem Kultur og Fritidscentret, Ishøj Idræts og Fritidscenter og Ishøj Idræts Forening om løsning af forholdene omkring anvendelse af udendørsbaner, omklædningsrum og depotrum.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget beslutter, at

- der arbejdes videre med planerne for klubhusfaciliteter som foreslået af Kultur og Fritidscentret
- at det fremlagte forslag til udvidelse af klubhus og ændringer i den eksisterende pavillion danner grundlag for viderebearbejdning og indhentning af tilbud.
- at foreningen inddrages i udarbejdelse af det endelige forslag til projekt
- lokalerne på Ishøj Søvej 1 og 3 kan anvendes til andre formål.

Beslutning

Udvlaglet besluttede at godkende indstillingen under forudsætning af at udvalget får en plan for udnyttelse af lokalerne.

Udvalget ønsker at aktiviteterne i lokaliteterne ikke relateres til de to oprindelige klubber eller relateres til medlemmernes alder.

Økonomi

De økomiske forhold afledt af denne sag afklares i forbindelse med behandling af de konkrete tilbud der indhendtes, der tages dog udgangspunkt i det vedhæftede overslag. Det foreslås, at den tidligere bevilling til udearealer i svømmehallen på 1.0 mio. kr. indgår i en fremtidig financiering og projektet ved  svømmehallen udskydes og der laves en samlet projektering, der kan indgå i drøftelserne omkring det fremtidige anlægsbudget. 

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 3,5 mio.kr.

Der er forventes mindreudgifter indenfor servicerammen på 0,3 mio.kr., mens der udenfor servicerammen forventes mindreudgifter på 4,1 mio.kr. På anlægssiden forventes der merudgifter på 2,5 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreugifter på 1,6 mio.kr.

Specifikt under Kultur- og Fritidsudvalget forventes der samlet 0,4 mio.kr. i merudgifter. Merudgiften er indenfor servicerammen.

Der er udarbejdet notat af 6. juni 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 6. juni 2017.

 

Indstilling

- at budgetopfølgningen tiltrædes

- at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget ønsker teksten justeret så det fremgår at der er et forventet merforbrug på 1,4 mio.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsudvalgsmedlem Charlotte Jørgensen har forespurgt til en række driftsforhold i Ishøj Svømmehal. Ishøj Svømmehal har udarbejdet svar på spørgsmålene.

Notat af 14. juni 2017 vedhæftes dagsordenen.

 

Sagsfremstilling

Ishøj Svømmehal har udarbejdet en række svar med baggrund i spørgsmålene fra udvalgsmedlem Charlotte Jørgensen, der tager udgangspuinkt i status på 13. juni 2017.

Fritids og  Idrætsinspektør Kai S. Hansen er indbudt til at deltage i behandlingen af dette dagsordenpunkt.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at

Beslutning

Sagen er drøftet og beslutningen er indskrevet i bilaget.

Bilag

Resume

Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj drøftede udvalget mulige forslag til budget for 2018. En fortsat drøftelse af budgettet tages op i nærværende sag.

Sagsfremstilling

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i maj drøftede udvalget budgettet, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv., og blev orienteret om de udfordringer og muligheder der tegner sig indenfor udvalgets budget. Dette med henblik på at fortsætte drøftelserne om mulige tiltag inden for udvalgets område, i den videre budgetproces.  

Børne og Undervisningsudvalget ønskede i maj mødet at der blev sat fokus på ressourcerne til klubtilbuddene (normering), særligt i Ungdomsskolen.

Notat af 13. juni 2017 vedhæftes dagsordenen.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

 

Beslutning

Ungdomsskolen gentænker budgettet i forhold til fordeling mellem skole, event og klubtilbud.

Bilag