Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 20. januar 2014 kl. 18:00

Mødelokale 2A / Bad Salzungen Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

  1. Orientering om Vestegnens Kulturuge 2014
    flyer vedlagt dagsorden
  2. Vestegnens Stygere sender takkebrev for tilskud til Nytårskoncerten den 19. januar på Ishøj Kulturskole.
    Takkebrev vedlagt dagsorden
  3. Årsstatistik for besøg i Ishøj Svømmehal i 2013 fremlægges.
  4. Indkaldelse til årsmøde i Danmarks Biblioteksforening den 27. - 28 . marts 2014 fremlægges.
  5. Ishøj Svømmehal meddeler, at solarierne på omklædningssiderne er udfaset pr. 1. januar 2014. Der er ikke længere mulighed for købe tid i solarierne.
  6. A.P.Møller Fonden

 

Beslutning

Ad 1. Plottes ind i Outlook

Ad 4. Henrik Olsen deltager. Tilmeldning til Hans Peter Rasmusen.

Bilag

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse fastsætter udvalgene selv deres forretningsorden.

Forretningsordenen er gældende for alle udvalg. Det enkelte udvalg har dog mulighed for at tilrette forretningsordenen, såfremt der er særlige forhold som ønskes indarbejdet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at forretningsorden for stående udvalg godkendes.

Beslutning

med de foreslående ændringeri §4, styk 1 og §5 , styk 1.

Endvidere drøftes udvalgsmødernes placering på 3. mandag i måneden.

Bilag

Sagsfremstilling

Forslag til mødekalender for 2014 for udvalget fremlægges til godkendelse.


Mødekalenderen vedhæftes dagsordenen

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at forslaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Lovgivningsinitiativet "Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge", der trådte i kraft i juli 2010, pålægger kommunerne at udarbejde en plan for forbyggelse af kriminalitet blandt børn og unge.

Sagsfremstilling

Arbejdet med at udvikle den strategiske ramme for Ishøj Kommunes kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsats tager afsæt i, og udmønter, de værdier og politiske prioriteringer, som beskrives i Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik samt i Medborgerpolitikken.

 

Forebyggelsesplanen skal læses i forlængelse af disse politikker, og er en tilføjelse til Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik.

 

Byrådet behandlede Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge på mødet den 7. januar 2014, og besluttede at sende Plan for forebyggelse af kriminaltet blandt børn og unge samt tillægsrapporten Kriminalitet og Tryghed i tal til høring i de stående udvalg og Ungerådet.

 

Byrådet besluttede endvidere, at planen og tillægsrapporten skal forelægges Koordinationsgruppen for Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse.

 

De indkomne høringssvar behandles på Byrådsmødet den 4. februar 2014.

 

Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge i Ishøj Kommune er vedhæftet dagsordenen sammen med tillægsrapporten "Kriminalitet og Tryghed i tal", som beskriver hvilke kriminalitetsproblematikker, der er presserende og viser kriminalitetsudviklingen i de seneste fem år.

 

Plan for forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge samt tillægsrapporten Kriminalitet og Tryghed i tal og sender et høringssvar til behandling i Byrrådet.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at  Forslaget godkendes i dag

Beslutning

Foreslåes, at ordet "anerkender" erstattes med "fremhæves" på side 4 , i afsnittet "Forældreinddragende"

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Lov om social service § 19, stk. 3.

"Som en del af den sammenhængende børnepolitik skal kommunalbestyrelsen udarbejde en  plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet."

Bilag

Resume

Ishøj Teaters bestyrelsen fremsender ansøgning om udbygning af teatrets tilskuer-opholdsareal. Bygningen ønskes udvidet med 56 m2 i bygningens længde ud mod vejen, således at den kommer til at flugte med den eksisterende toiletbygning.

Sagsfremstilling

Bygningen er opført i 1972, og var oprindeligt beregnet til udelukkende at blive brugt til opførsler af børneteater. Cafeteriaområdet er indrettet til kun at betjene børn og passer ikke længere til publikumssammensætningen, der er mere familierelateret.

 

Med en udvidelse af bygningen vil lokalet udover forbedrede forhold for børnefamilierne i spilleperioderne kunne anvendes, som prøvesal i opsætningsperioderne.

 

Facaden i cafeteriet ud mod vejen består af store termovinduer fra loft til gulv. Den nuværende tilstand er meget dårlig. Mange af vinduerne er punkteret og trærammerne er møre og bør udskiftes.

Der forestår derfor allerede en større udgift til renovering af bygningsfacaden i nærmeste fremtid.

Økonomi

Der er ikke afsat midler i budgettet for 2014 og overslagsårene 2015 - 2017 til formålet.

Indstilling

Kultur og fritidsudvalget indstiller, at

 

- der i samarbejde med Ishøj Teater udarbejdes et forslag til en udbygning af Ishøj Teater som foreslået.

 

- der undersøges muligheder for ekstern finansiering at projektet.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger ordensreglerne for Ishøj Svømmehal som de er gældende i dag.

Ordensreglerne er senest revideret i forbindele med godkendelen af ændringen af organisationen i 2003.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelsen af ordensreglerne vil assisterende halinspektør Finn Møller være til stede således, at der kan svares på spørgsmål om hvorvidt der er punkter, der trænger til en revision i forhold til den daglige drift.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at

Beslutning

Administrationen udarbejder forslag til en særlig indsats omkring publikums adfærd i Svømmehallen.

Sagen forelægges igen i februar måned.

Tiltrådt

Bilag