Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 20. januar 2020 kl. 16:30

Mødelokale Arken, Ishøj Rådhus, etage 2.

Sagsfremstilling

 1. Ishøj Kulturskole - Statens Kunstfond støtter Ishøj Synger med 65.100,- kr.
  brev fra Statens Kunstfond er vedhæftet. 
 2. Kultur og Fritidscentret fremlægger oversigt over afregning med Thorslunde Lokalhistoriske Forening i forbindele med Traktørstedet på Bredekærgård. Bilag vedhæftes.
 3. Kultur og Fritidsudvalgets formand har onsdag den 8. januar 2020 afholdt møde med repræsentanter fra Thorsbro Vandværks Museumsforening og Ishøj Lokalhistoriske Forening. På mødet fremlagde foreningsrepræsentanterne deres visioner for aktiviteter omkring Thorsbrovandværk, herunder bevaring af nedrivningstruet bygning. Formanden orienterer om mødet.
 4. Kultur og Fritidscentret - Der er den 10. januar 2020 indkaldt til indstilling af kandidater til foreningspriser, som uddeles under Pokalfesten den 28. maj 2020.
  brevet er vedhæftet dagsordenen.
 5. Kulturium Ishøj Musikteater udgiver forårskatalog
  kataloget uddeles på mødet
 6. Kultur og Fritidscentret - Kultur ministeriet sender brev om refusion af kommunale driftstilskud til egnsteatre i 2020 - statens refusion udgør i 2020 1.027.248,- kr.
  brevet er vedlagt dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager at tage punkterne til efterretning.

Beslutning

Ad 2: Regnskab fra Lokal Historisk Forening fremlægges, når det foreligger.

Ad 3: Referat fra mødet efterspørges.
Kultur og Fritidsudvalget anmoder om et status notat.

Til efterretning.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York den 25. september 2015. De udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter FN's 193 medlemslande til at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

Byrådet besluttede på mødet den 7. januar 2020, at bevillige 100.000 kr. fra Økonomi- og Planudvalgets pulje til afholdelse af ”Danmark for Målene” den 15. maj i byhaven.

Sagsfremstilling

Som forberedelse til arrangementet den 15. maj opfordres Kultur- og Fritidsudvalget til at drøfte, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet med aktiviteter, debatter og lign.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvorledes udvalget og udvalgets område kan bidrage til arrangementet “Ishøj for målene”.

 

Beslutning

Sagen genoptages på udvalgets februar møde.

Tiltrådt.

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget har mulighed for at tage på én studietur til udlandet i denne byrådsperiode. Det primære formål med studieturen er at få inspiration til udvalgets arbejde med kultur og fritid i Ishøj. Center for Kultur og Fritid foreslår at turen går til enten Rom eller Lissabon og at turen afholdes i slutningen af september.

Sagsfremstilling

Center for Kultur og Fritid foreslår, at turen går til enten Lissabon eller Rom.
I Lissabon kunne temaet f.eks. være "kunst i det offentlige rum". I Rom kunne temaet f.eks. være "byens betydning for den danske guldalderkunst".
Centret udarbejder udkast til program for turen, som forelægges udvalget på et senere møde.
Men allerede nu bør datoerne fastlægges. Center for Kultur og Fritid har følgende forslag:

Torsdag den 24. september til søndag den 27. september 2020
Eller
Tirsdag den 29. september til fredag den 2. oktober 2020.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at
- Studieturen fastlægges til datoerne: 24. september - 27. september 2020
- Center for Kultur og Fritid kan arbejde videre med programmet for turen til Lisabon.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger besøgsstatistik for Ishøj Svømmehal i 2019.

Besøgsstatistikken vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en besøgsstatistik for Ishøj Svømmehal, der viser det samlede besøgstal for 2019, samt en række særlige oversigter over aktiviteterne i Ishøj Svømmehal.

Besøgsstatistikken vil blive fremsendt på mail til udvalgets medlemmer.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage sagen til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Grundtvigsk Forum, Dansk Forfatterforening og Spil Dansk står bag projektet Alsang 2020 – frihed, fremtid og fællessang. Med over 8 mio. kr. fra Nordea-fonden levendegøres et historisk stort og landsdækkende fællessangsprojekt. Initiativet startede i 2019 og den store kulmination bliver markeringen af 75-året for Danmarks befrielse den 4. maj 2020. DR dækker aktivt projektet. Der kan læses mere om det overordnede projekt på: https://spildansk.dk/nyheder/alsang-2020

Ansøg vedhæftet som bilag.

Sagsfremstilling

Ishøj Synger - kulturelle fællesskaber på tværs af generationer, social, etnisk og religiøs baggrund.

Den 4. maj 2020 mødes Ishøj til fællessang i Byhaven og markerer 75-året for Danmarks befrielse.

Fra starten af februar 2020 frem til den 4. maj 2020 vil der være genklang i Ishøj – Sangen vil klinge i alle afkroge af Ishøj. Unge som gamle, uanset social, etnisk eller religøs baggrund, vil opleve glæden ved at synge sammen. Alle ansatte i kommunen inddrages. – En række nye kulturelle fællesskaber vil opstå og sætte sig varige spor i Ishøj.

Fra februar 2020 vil der rundt på plejehjem, aktivitetscentre, i daginstitutionerne, på skolerne, i foreninger og kulturhuse blive arrangeret fællessang. Sangene kan både være danske og udenlandske sange. Sangene kan være forskellige fra sted til sted, men alle sangene der indgår i 4. maj arrangementet, vil være en del af sangfællesskabet alle steder.

Alle borgere i Ishøj inviteres til at deltage. - Borgerne deltager som en naturlighed i fællessangs-arrangementet og markeringen af Danmarks befrielse den 4. maj, da der ved alle fællessangsaktiviteter er blevet lagt op til dette arrangement, og der gennem en aktiv PR- indsats, er blevet gjort opmærksom på arrangementet.

I VKIR - samarbejdet er der indgået en samarbejdsaftale med projektet Vestegnen Synger. Med Vestegnen Synger ønsker vi at lade fællessangen lyde på tværs af kommunerne den 4. maj 2020 - mangfoldigheden vil blomstre med sang og musik, og kulturelle fællesskaber vil opstå. I alle Vestegnens Kommuner vil der være et fællessangsarrangement. De enkelte arrangører i kommunerne vælger selv de sange, der skal synges til deres arrangement, og hvor deres arrangement skal foregå. Men, de samme 3 fællessange vil indgå i alle arrangementerne.


Formål med projektet:
- at borgere og medarbejdere i Ishøj kommune oplever fællesskab på tværs af generationer, aldre, etnisk og religiøs baggrund med sangen som bindeled.
- at børn og unge oplever, hvordan fællessang kan bygge bro over de kløfter, som ind imellem vokser frem imellem os.
- at alle kan være med til at synge uanset niveau
- at bidrage til formidling af ”den danske sangskat”
- at borgerne og medarbejdere, men specielt børn og unge er med til at markere 75-årsdagen for Danmarks befrielse på en måde, hvor det ikke blot bliver ord, men også at de mærker fællesskabet, der opstod blandt befolkningen på befrielsesdagen.
- at bidrage til en alsidig formidling om krigen.
- at få alle borgere og virksomheder i Ishøj Kommune til at synge sammen gennem 2020, til et storarrangement den 4. maj 2020 og forhåbentlig sætte varige spor i hele Ishøj


Med Ishøj Synger - Alsang 2020 udvider vi
Ishøj Synger, der de sidste par år er blevet en stor succes på Kulturskolen.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at der overføres 100.000 kr. fra Kulturskolens samlede bevilling fra 2019 til 2020 til financiering af projektet samt bevilges 46.000 kr. fra Kultur og Fritidsudvalgets pulje for 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Kultur og Fritidscentret foreslår, at der overføres 100.000  kr. fra kulturskolens budget for 2019 til budgettet for 2020 til delvis financiering af udgiften til projektet. Restbeløbet 46.000 kr. foreslås financieret af Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb. Der er givet tilsagn om ekstern financiering på 77.775 kr. af de samlede udgifter for projektet.

Bilag

Resume

Bestyrelsen for Vestegnens Kulturinvesteringsråd har besluttet at intensivere samarbejdet på tværs af kommunerne i kulturinvesteringsrådet. Dette giver sig udtryk i de aktiviteter, der er planlagt for 2020. På mødet vil der blive givet en orientering om aktiviteterne.

Sagsfremstilling

Kulturium og Ishøj Kulturskole vil orientere om de planlagte aktiviteter for 2020, som er godkendte af styregruppen for aktiviteterne. Dette gælder for aktiviteter, der er udenfor kulturugen og for aktiviteter, der afvikles i kulturugen (uge 37 - fredag den 4. september - søndag den 13. september)). Der vedhæftes projektbeskrivelser på dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at orienteringen tages til efterretning

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag