Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 20. maj 2019 kl. 16:30

Lisbet Lentz kontor, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20 7. sal, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Børnerådet har lavet en analyse om unges fritidsliv. Analysenotatet er vedhæftet dagsordenen.
 2. Kulturium Bibliotek Sommerbogen - Børnearrangementer i maj, juni, juli og august 2019
  Sommerbogen er vedlagt dagsorden
 3. Ishøj Teater Kultur Ministeriet har sendt brev til formand Sengül Deniz vedr. det bevilgede fireårige statslige udviklingstilskud på ialt 1.712.761 kr.
  Brevet er vedlagt dagsorden
 4. Program for Det Grønne Ishøj den 16. juni 2019
  Programmet er vedhæftet dagsorden.
 5. Ishøj Kulturskole turene til henholdsvis Musicon i Roskilde, koncert i Grundtvigs-kirken og orkesterdag i DR-byen har været afholdt. Stemningen har været god på alle turene og eleverne har givet udtryk for, at de synes, det har været nogle gode oplevelser. Der vil i den kommende sæson blive arbejdet videre med at udvikle konceptet, der betragtes som en del af undervisningen og også skal være med til at styrke de sociale relationer blandt eleverne.
 6. Ishøj Kulturskoles nye hjemmeside er blevet lanceret den 2. maj 2019 i forbindelse med tilmelding til den kommende sæson. Det er blevet valgt at lægge hjemmesiden over i en anden webløsning, der både er enklere at bruge og billigere i drift. Selve indholdet på hjemmesiden er blevet forenklet efter feedback fra brugerne. Hjemmesiden vil i løbet af det næste halve år blive videreudviklet.
 7. Ishøj Kulturskole - I den kommende tid vil der den 21. og 22. maj være orkesterdag for 2. klasser. De vil optræde til Åbent Hus den 22. maj. Der vil være dansedag for 3. klasserne i Ishøj d. 16. maj med efterfølgende fremvisning for forældrene. Sommerkoncerten er den 13. juni kl. 19.00, På kulturnat den 3. maj optræder kulturskolens elever gennem hele aftenen, og der afsluttes med Ishøj synger på biblioteket.
 8. Ishøj Kulturskole Elevstatistik pr. 23. april 2019
  elevstatisk er vedhæftet dagsorden.
 9. Ishøj Kulturskole deltager på musikskoledagene i Tivoli den 26. Maj med bl.a strygerorkester fælles guitarorkester i samarbejde med Hvidovre og Tårnby musikskoler, Sydkystens blokfløjte ensemble (et samarbejde Rødovre og Hvidovre musikskoler) samt alle eleverne i kulturskolen, der optræder med et stort fællesnummer, hvor der også indgår dans og scenografi af billedskoleeleverne.
 10. Ishøj Ungdomsskole - Afdelingsleder for Skole og Uddanelse giver en status på opstart og arbejdet i den skolestyrkende indsats
  Bilag er vedlagt dagsorden.
 11. Ishøj Ungdomsskole - Afdelingleder for Fritndervisning og unges medborgerskab - giver en status på åbningen og arbejdet omkring makerspace indsatsen
  Indbydelsen til åbningen er vedlagt dagsorden.
 12. Ishøj Ungdomsskole - Afdelingsleder for klub & Fritid giver en status på opstarten og arbejdet for afdelingen på motorcenteret
  Bilag er vedlagt dagsorden.
 13. Ishøj Ungdomsskole - Orientering fra Skole og Uddannelse
  Bilag er vedlagt dagsorden
 14. Ishøj Ungdomsskole - Orientering fra Fritidsundervisning & Unges Medborgerskab
  Bilag er vedlagt dagsorden
 15. Ishøj Ungdomsskole - Orientering fra Klub & Fritidsliv
  Bilag er vedlagt dagsorden
 16. Jazz på Gårdspladsen fejrer i år 25 års jubilæum. Der sælges i den forbindelse en jubilæumsøl med egne mærkater og er udarbejdet en lille publikation som både fortæller lidt om historien og om årets program på Gårdspladsen.
  Publikation er vedlagt dagsordnen.
 17. Ishøj Kulturpakke 2019/2020 for skoler og dagtilbud blev udleveret på mødet.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage meddelelserne til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

På Økonomi- og Planudvalgets møde den 29. april 2019 indstillede udvalget, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 10 mio. kr., som fordeles på fagudvalgene. Rammen på 10 mio. kr. reduceres med besparelser ved at flytte funktioner ind i Brohuset, og udvalgsrammerne reduceres forholdsmæssigt. Endvidere, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni.

Sagsfremstilling

Der er fortsat en række ubekendte forhold omkring budget 2020 – ikke mindst uklarhed om resultatet af den kommende økonomiaftale, og dermed indtægtssiden (tilskud og udligning og skatter). Men med forbehold herfor, og efter fremrykning af kunststofbane til 2019 og reduktion vedrørende ny genbrugsplads (anlæg) samt foreløbig opgørelse af tekniske korrektioner (i alt -10,250 mio. kr.), udviser den aktuelle bundlinje i budget 2020 en ubalance på lige under 2 mio. kr. (underforudsætning af særtilskud på 20 mio. kr.). Ubalancen er dog stigende i overslagsårene, til 25,5 mio. kr. i 2023.

I 2020 tegner der sig desuden en overskridelse af den tekniske serviceramme i størrelsesorden 14,2 mio. kr., lige som der under de givne forudsætninger vil være tale om et markant træk på kassebeholdningen.

På denne baggrund foreslog borgmesteren, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 10 mio. kr., hvoraf Kultur- og Fritidsudvalgets andel udgør 0,5 mio. kr.

Der vil på sigt være en række besparelser i forbindelse med flytning af kommunale aktiviteter til Brohuset. I 2020 er det dog begrænset, idet der alene vil være tale om ca. 275.000 kr. (200.000 kr. vedr. lejeindtægt fra læger og 75.000 kr. i besparelse vedr. Ishøj Job og Uddannelse). Den sparede lejeudgift ved at flytte Hjemmeplejen fra det tidligere Turistkontor på 0,9 mio. kr. er indregnet i den aktuelle bundlinje, som en teknisk korrektion. Efter 2020 kan der komme yderligere besparelser, når/hvis hjælpemiddeldepot, borgerservice, foreningshuset mv. flytter ind i Brohuset.  

I de kommende måneder drøfter fagudvalgene forslag til besparelser inden for de anførte rammer. Administrationen vil frem mod sommerferien foretage yderligere vurderinger og beregninger af mere teknisk karakter. Der gives en fornyet status på budget 2020 inden sommerferien.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget drøfter budget 2020 inden for udvalgets områder, herunder forslag til mulige besparelse inden for en ramme på 0,5 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om budget- og regnskabssystem, revision mv.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd drøftede en strategi for kunst i det offentlige rum på byrådsseminaret i maj. På baggrund af drøftelserne er oplægget tilrettet, og sendes til drøftelse i alle stående udvalg.

Sagsfremstilling

Strategiens afsæt er, at Ishøj Kommune udvikler en helhedsorienteret og langsigtet plan for, hvordan kunst indgår i de offentlige rum og bygninger. Strategien angiver en række mulige indsatsområder og muligheder, der kan gribes for at indarbejde kunsten i det offentlige rum. Der udarbejdes efterfølgende handleplaner eller projektbeskrivelser for strategiens foreslåede indsatsområder.

 

Indstilling

 Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at strategien for kunst i det offentlige rum godkendes.

 

Beslutning

Pia Beckmann Skourup (V) afventer stillingtagen og kan ikke tilslutte sig yderligere bevillinger til ARKEN.

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Helhedplanen i Vejleåparken søger om støtte i forbindelse med afholdelse af Kulturbrofestivalen den 22. juni 2019.
Der søges om støtte på 10.000 kr. til at hyre en kunstner til at spille på scenen.

Sagsfremstilling

Kulturbrofestivalen arrangeres af Helhedsplanen og er båret af frivillige, foreninger og andre samarbejdspartnere. Omdrejningspunktet i festivallen er scenen, hvor der foregår forskellige former for underholdning med udgangspunkt i indsatserne i Helhedsplanen.

Ansøgning og budget er vedhæftet dagsorden.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at der ydes et tilskud på 10.000 kr..

 

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning til at yde tilskud fra KU´s pulje.
Oversigten er vedhæftet.

Bilag

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse fremlægger forslag til konkrete udviklingsområder som vi ønsker at arbejde med i 2019 - bilag 4 - 7

Ungdomsskolelederen indstiller at bestyrelsen drøfter og beslutter ungdomskolens udviklingsplan ud fra ledergruppens oplæg

Ungdomsskolebestyrelsen vedtog at, Udviklingsplanen godkendes. Ledelsen udarbejder den endelige version på bestyrelsens mandat

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

 

Beslutning

Til efterretning.

Lovgrundlag

Ungdomsskoleloven

Bilag