Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 20. september 2021 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget,Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Beslutning

Til efterretning

Sagsfremstilling

 1. Med virkning fra 1. september er Rune Holm Andersen konstituteret centerchef for Kultur- og Fritidscentret. Han deltager derfor på Kultur- og Fritidsudvalgets møder.
 2. Kulturmetropolen: Der har været afholdt politisk styregruppemøde den 27. august i Toldkammeret i Helsingør. Der blev streamet fra den indledende del af mødet, hvor de deltagende kommuner fortalte om deres udbytte af at være en del af Kulturmetropolen. Video fra den del af mødet kan findes på kulturmetropolen.dk. Hvad er kulturmetropolen? Samtalesalon | Kulturmetropolen
 3. Danmark Idrætsforbund yder et ekstraordinært tilskud på 75.000 kr. til DIF get2sport-indsatsen i Ishøj Kommune. Bevillingen sker på baggrund af midler, der helt særligt er blevet tildelt DIF fra Kulturministeriet. Bevillingen har til hensigt at styrke DIF get2sport-idrætsforeningerne i Ishøj Kommune til at genstarte foreningslivet efter den svære coronaperiode. Bevillingsskrivelsen er vedhæftet som bilag.
 4. Der har været klager fra naboer over støj ved Strandvangen 54. Center for Kultur og Fritid har været i kontakt med naboerne, grundejerforeningen og de foreninger, der har deres gang i foreningshuset. Center for Kultur og Fritid har bl.a. indskærpet ordensreglerne, og det er centrets vurdering, at støjniveauet nu har fundet et rimeligt leje. Udviklingen følges tæt i den kommende tid, og der er etableret klare kontakt-kanaler til centret, som naboerne kan gøre brug af, hvis støjen gentager sig.
 5. Ishøj Kulturskole: Antallet af tilmeldte på kulturskolen ser rimeligt ud. Der er dog udfordringer med elevtilmeldinger på enkelte instrumenter. Der er i øjeblikket agitation på skolerne, i Sfo’er, annoncer i lokalavisen, på facebook og lokalt. Som noget nyt i denne sæson er der aftalt samarbejde med sfo’en på Ishøj Skole om kor for 1.- 3. klasses elever. Udover en lærer fra kulturskolen deltager sfo’en med en pædagog i undervisningen. Kulturskolen fortsætter med celloundervisning på Ishøj skole. På Vibeholmskolen tilbydes der fortsat band for 3. og 4. klasses elever, på Gildbroskolen tilbydes der også fortsat band og som noget nyt blæserkarrusel med saxofon, tværfløjte og messing. Der er planlagt én dramaworkshop for børn i december. Derudover er der også planlagt tre workshops for familier med billedkunst i løbet af sæsonen og i vinterferien tilbydes et tværfagligt projekt med dans, sang og drama. Der tilbydes to nye holde for voksne: "Latinamerikansk dans" og "Støv dit instrument af" - et orkester for voksne, der har spillet engang og har lyst til at komme i gang igen eller voksne, der allerede spiller lidt.
 6. Ishøj Kulturskole: Kulturskolens billedkunstelever skal stå for årets julekort til Ishøj Kommunes medarbejdere. I september vil der være en konkurrence, hvorfra der vil blive udtrukket en vinder. Kulturskolens billedkunstlærer er tovholder på projektet.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 23. august 2021. Der blev afholdt budgetseminar den 9. september, og der er planlagt forhandlinger med byrådets partier i de kommende uger.

Sagsfremstilling

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på i alt -18,5 mio.kr. i 2022 og overslagsårene.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerbestyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Høringssvar fra MED-udvalgene behandles i HovedMED.

Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 27. september 2021.

Der vil være forhandlinger med byrådets partier i de kommende uger forud for byrådets 2. behandling af budgettet den 5. oktober.

Kultur- og Fritidsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, bestyrelser mv. Disse høringssvar fremlægges.

Ungdomsskolebestyrelsen og Kulturskolebestyrelsen har en række indsigelser til budgetforslaget for 2022. Høringssvarene er vedhæftet dagsordenen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at tage høringssvarene til efterretning. Høringssvarene indgår i de videre budgetdrøftelser.


Beslutning

Godkendt

Bilag

Resume

Modellen med automatiske nedlukninger af kommuner og sogne er per 1. september 2021 erstattet af en model med anbefalinger om lokale tiltag baseret på overvågningen af smitte på sogne- og kommuneniveau. Kultur- og Fritidsudvalget har flere gange og senest på mødet den 21. juni 2021 behandlet sager med udgangspunkt i modellen for automatiske nedlukninger. De planlagte initiativer ved høj incidens på Kultur- og Fritidsudvalgets område bortfalder nu.

Sagsfremstilling

Sundhedsministeriet har meddelt, at regeringen ikke har forlænget den automatiske nedlukningsmodel for sogne og kommuner. Ved hjælp af modellen pålagde regeringen tidligere en kommune, at lukke skoler, klubtilbud og lokaler til forenings- og fritidsaktiviteter, når en kommunens tal for testjusteret incidens overskred en fastsat grænse - senest 500.

Modellen er blevet erstattet af en række anbefalinger om lokale tiltag. Anbefalingerne er vedlagt i bilag. Ingen af disse tiltag er på kultur- og fritidsområdet.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 21. juni 2021 vedtog udvalget en række ekstra smittebegrænsende tiltag, der skulle sættes i værk, hvis kommunens incidenstal ramte 50 fra grænsen for automatisk nedlukning. Der er også indgået en aftale om, at udvalget orienteres per mail, hvis kommunens incidenstal ramte 75 fra grænsen for automatisk nedlunkning samt at der skulle indkaldes til ekstraordinært møde i udvalget, hvis incidenstallet ramte 50 fra grænsen.

Disse aftaler og tiltag havde til formål at mindske risikoen for en automatisk nedlukning. Derfor bortfalder disse også nu, hvor de automatiske nedlukninger ikke længere er en risiko.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Kulturskolens Vision og Strategi 2020-2023 er styringsredskabet for kulturskolens aktiviteter.

Sagsfremstilling

Vision
"Ishøj Kulturskole har lige adgang for alle borgere fra Ishøj Kommune. Kulturskolen er kendt og en attraktiv partner. - Kulturskolen er et kreativt fællesskab, hvor læring og glæde skabes og udvikles gennem forskellige kunstformer med fokus på tradition og fornyelse. Vi bidrager til, at eleverne fortsætter med et aktivt livslangt forhold til kultur".

Strategi:

 • 25% flere cpr. nr. elever i kulturskole
 • Nye læringsformer og metoder
 • Fastholdelse af elever i kulturskolen
 • Større synlighed i lokalsamfundet


På trods af Covid-19 og nedlukninger af Ishøj Kulturskole går det over alt forventning med realisering af strategien for 2020-2023. Bl.a. kan nævnes at:

Etableringen af holdundervisning på skolerne i SFO-tiden har vist sig at være en stor succes. Med holdundervisningen har det været muligt at tilbyde undervisning, der prismæssigt er/bør være tilgængeligt for alle (der er familier, der søger om friplads til disse tilbud). - Prisen er på niveau med kontingentet i idrætsforeningerne. Dét, og at undervisningen samtidig med foregår på skolerne i sfo-tiden, har gjort, at Kulturskolen har nået en anden elevgruppe end tidligere.

Antallet af skolesamarbejder er steget markant, hvilket betyder, at flere børn i Ishøj Kommune oplever glæden ved musik og at være udøvende. Adskillige undersøgelser viser iøvrigt også at arbejdshukommelsen hos børn, der spiller et instrument, forbedres og dermed også indlæringen i andre fag.

Udvikling og implementering af nye undervisningsformer og metoder har, til stor gavn for eleverne, i den grad haft fart på under Covid-19 nedlukningen. Nogle elever har under nedlukningen udviklet sig teknisk og musikalsk udover det forventede.

Pga. den fysiske nedlukning har kulturskolen været nødt til at udvikle nye måder at nå ud til forældre og børn i forbindelse med tilmeldingen. Bl.a. er der blevet udarbejdet en quiz for alle folkeskoleelever, hvor de skulle besvare spørgsmål relateret til Kulturskolen og små videoer med introduktion til de instrumenter og fag, man kan gå til på kulturskolen. Samarbejdet med folkeskolernes musikkontaktlærer har været særdeles værdifulgt.

Kreativitets- og innovationsevnen hos kulturskolens medarbejdere har været i en grad udover det forventede.

På trods af fysisk nedlukning har Kulturskolen ikke haft nedgang i antallet af tilmeldte, som andre musik- og kulturskoler oplever, men tværtimod en mindre fremgang.

Status på strategien er vedhæftet.

Tidligere behandling:

Kulturskolebestyrelssen tog på sit møde den 9. september 2021 sagen til efterretning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.


Resume

På grund af Covid-19 er fejringen af Ishøj Kulturskoles 50 års jubilæum rykket fra januar 2021 til den 29. januar 2022. Ishøj Kulturskoles bestyrelse søger Kultur og Fritidsudvalget om 25.000 kr. til etableringen af et jubilæums-kunstværk

Sagsfremstilling

I forbindelse med Ishøj Kulturskoles forsinkede fejring af Kulturskolens 50-års jubilæum den 29. januar 2022 er der planlagt en lang række spændende aktiviteter, som alle Ishøjs borgere får glæde af - både på selve dagen og i ugen efter.

På selve dagen for jubilæums-fejringen har Kulturskolens bestyrelse besluttet, at der skal afsløres et kunstværk af kunstner Malene Tardrup Nors. Malene Tardrup Nors er billedkunstner, men er også ansat som billedkunstlærer på kulturskolen. Et stedsspecifikt kunstværk udarbejdes i anledningen af kulturskolens 50 års jubilæum. Værket tager bl.a. afsæt i billeder og tekster fra Lokalhistorisk arkiv og billedmateriale som kulturskolen har liggende, som omhandler kulturskolen de sidste 50 år. Materialet bearbejdes til en kæmpe-collage i storformat. Værket printes og monteres i en ramme og vil efterfølgende komme til at hænge på kulturskolen til glæde for alle kulturskolens brugere.


Ishøj Kulturskoles bestyrelse indstiller, at ansøgningen om 25.000 kr. til at realisere jubilæums-kunstværket godkendes.

Tidligere behandling:
Ishøj Kulturskoles bestyrelse besluttede på sit møde den 9. september 2021 at afsætte midler til at afholde Ishøj Kulturskoles 50 års jubilæum, samt at søge Kultur- og Fritidsudvalget om 25.000 kr fra Kultur og Fritidsudvalget pulje til at realisere kunstværket.

Økonomi

Ishøj Kulturskoles bestyrelse ansøger Kultur- og Fritidsudvalget 25.000 kr. til realisering af et jubilæums-kunstværk. Der resterer inden dette møde 106.521 kr. i Kultur- og Fritidsudvalgets pulje. Oversigt er vedlagt i bilag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager

 1. at bevilge 25.000 kr til realiseringen af et jubilæums-kunstværk ved Kulturskolens jubilæumsarrangement i 2022 fra Kultur- og Fritidsudvalgets pulje 2021.
 2. at beløbet om nødvendigt kan overføres fra 2021 til 2022.

Beslutning

Godkendt. Under forudsætning af at arbejdstid i kulturskolen ikke er brugt. Udvalget opfordrer til, at man ikke har fortrinsret, fordi man er ansat i Ishøj Kommune.

Bilag

Resume

Ungdomsskolens ledelse startede sammen med Ungdomsskolebestyrelsen processen omkring at skabe en ny ungdomsskoleplan og et nyt styringssæt for Ishøj Ungdomsskole for knap 3 år siden i forlængelse af ledelsesskiftet.

Ungdomsskolen genoptager nu processens sidste etape omkring etableringen af et fagligt/pædagogisk grundlag for hverdagens arbejde blandt Ishøjs unge, som skal sikre kvaliteten i det ungdomspædagogiske arbejde på tværs af skole- og uddannelsestilbud, sociale tilbud, kulturelle tilbud og dannelse og medborgerskab i ungdomsskolens portefølje.

Sagsfremstilling

Ungdomsskolens ledelse, medarbejdere og unge har i tæt samspil med Ungdomsskolebestyrelsen udarbejdet og vedtaget en ny ungdomsskoleplan i henhold til ungdomsskoleloven.

Ungdomsskoleplanen er efterfølgende vedtaget i Kultur- og Fritidsudvalget og i Byrådet umiddelbart inden Corona’en ændrede arbejdsvilkårene for en periode.

Ungdomsskoleplanen indeholder de overordnede politiske og organisatoriske rammer for Ungdomsskolens virksomhed, beskrevet i en vision, et sæt værdier, en mission samt en organisatorisk indholdsbeskrivelse.

Som det dynamiske element suppleres Ungdomsskoleplanen af en årlig udarbejdet Ungdomsskolens Udviklingsplan. Denne starter i Ungdomsskolebestyrelsen som en temadrøftelse, går over ledelse, medarbejdere og unge som indsatsplaner/udviklingsarbejder, hvorefter resultaterne og konsekvenserne gøres op/præsenteres i Ungdomsskolebestyrelse – og efterfølgende Kultur- og Fritidsudvalget årligt.

Den sidste etape handler så om at beskrive et fælles fagligt/ungdomspædagogisk grundlag for ungdomsskolens kommunedækkende virksomhed på tværs af fagområder og opgaver.

Denne proces blev rammerne besluttet for lige inden coronaen, og den er nu iværksat – og revideret – i henhold til vedhæftede handleplan, som beskriver faserne i processen.

Metoden tager afsæt i aktionslæring og bliver på den måde ikke et akademisk værk – men grundigt funderet i det mangesidige arbejde ungdomsskolen udfører blandt – og sammen med Ishøjs større børn og unge.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i forbindelse med budget 2020 afsat penge til pilotprojektet "Thorsbro Vandværk - Porten til byernes vand". Projektet har nu afsluttet første fase, og her orienteres Kultur- og Fritidsudvalget om fremdriften.

Sagsfremstilling

Projektet "Thorsbro Vandværk - porten til byernes vand" har afsluttet første fase, som særligt handler om kortlægningen af Thorsbro vandværk og den historiske kontekst. Kortlægningen og projektets første fase er vedlagt i bilag. Styregruppen for projektet har igangsat anden fase, som er en analyse og værdivurdering i forhold til den kortlægning, som er afsluttet i første fase.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i forbindelse med budget 2020 afsat penge til pilotprojektet "Thorsbro Vandværk - Porten til byernes vand".

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune støtter pt. et igangværende  pilotprojekt, ”Thorsbro Vandværk - Porten til byernes vand", der omfatter Thorsbro Vandværks potentiale, som eventuelt kommer til at skabe grundlag for et fremtidigt museum. Udover selve vandværket indbefatter det også de omkringliggende bygninger og arealer.  

Pilotprojektet skal gerne bidrage til at give overblik over de muligheder for kulturelle aktiviteter, som anvendelsen af såvel bygninger og udearealer kan understøtte.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager,

 1. at man fra Ishøj Kommunes side afventer den færdige rapport fra den nedsatte projektgruppe, før man begynder at indgå i eventuelle drøftelser eller forhandlinger om en mulig overtagelse af bygninger inkluderet i den for området udarbejdet og godkendte Lokalplan 1.84.
 2. at rapporten vedr. pilotprojektet fremsendes til udvalgte interessenter (f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Vandreklubber, Nationalmuseet m.fl.),  så de kan bidrage med deres ideer og intiativer i forhold til, hvilke muligheder området rummer. Dette vil medvirke til at Ishøj Byråd, får de bedst mulige forudsætninger for at beslutte, hvorvidt byrådet ønsker at kommunen skal være aktør i eventuelle videre drøftelser omkring det fremtidige Thorsbro Vandværk og de omkringliggende bygninger og arealer.

Beslutning

Godkendt.

Resume

Kultur- og Fritidsudvalgets planlagte studietur i 2020 blev aflyst pga Corona. Det foreslås, at udvalget i stedet deltager på Folkeoplysningsudvalgets Fritidskonference til Helsingør den 15.-16. oktober 2021.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget har ikke været på studietur i denne valgperiode.

Kultur- og Fritidsudvalgets planlagte studietur til Lissabon i 2020 blev aflyst på grund af Corona.

Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalgets medlemmer i stedet deltager på Folkeoplysningsudvalget Fritidskonference den 15. og 16. oktober 2021 i Helsingør. Invitationen til konferencen er vedlagt i bilag.

Administrationen bemærker, at indholdet på Fritidskonferencen dækker flere af de ønsker til faglig inspiration, som udvalgets medlemmer har til en studietur. Herunder inspiration til aktive uderum/oaser.

Udvalgets medlemmer kan tilmelde sig særskilt ved at sende en mail til kultur@ishoj.dk.

Økonomi

Der vil blive tale om en mindre udgift til dækning af hotel, forplejning m.m.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at udvalgets studietur i denne valgperiode erstattes af muligheden for at deltage på Folkeoplysningsudvalgets Fritidskonference 2021.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Beslutning

Ingen