Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 20. oktober 2014 kl. 18:00

Mødelokale 2A / Bad Salzungen, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Der har været afholdt møde for brugerne af det nye aktivitetshus på Bredekærgård
  referatet er vedhæftet dagsorden.
 2. Feriefolderen for efterårsferien er uddelt på kommunens skoler.
  Folderen uddeles på mødet.
 3. Der er udsendt ny bekendgørelse af ungdomsskoleloven.
  Lovbekendtgørelse nr. 375 af 4. april 2014 vedhæftes dagsordenen.
 4. KF fremlægger forslag til mødekalender for 2015 for Kultur- og Fritidsudvalget.
  Oversigten vedhæftes dagsordenen.

Beslutning

Ad: 4 Februar mødet flyttes til 16. februar kl. 18:00

Til efterretning

 

Bilag

Sagsfremstilling

Det daværende aktivitetshus nedbrændte i august 2013. I november 2013 afholdtes et stort brugermøde, hvor alle fik mulighed for at komme med ønsker til et fremtidigt hus. Dette blev nedfældet i et notat og blev udgangpunktet for det videre arbejde.

Den 25. september 2014 afholdtes igen møde med brugergruppen. Her fremlagde Kultur og Fritidscentret tegninger fra et aktivitetshus i Glostrup, der opfylde brugernes behov og som havde en byggesum på 1,2 mio. Derudover blev notatet af november 2013 diskuteret og notatet er efterfølgende korrigeret.

Plan, Byg og Miljøcentret har vurderet sagen,og det pågældende aktivitetshus kan opføres på den eksisterende landzonetilladelse, da det nye hus ikke afviger væsentligt i hverken størrelse eller i forventet aktivitetsniveau.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at
aktivitetshuset på Bredekærgård genopføres således, at brugernes ønsker imødekommes i videst muligt omfang.

Beslutning

 Tiltrådt.

Økonomi

Forsikringspræmien af det nedbrændte hus er vurderet til 745.000 kr.

Aktivitetshuset i Glostrup kostede 1,2 mio. at opføre. Det vurderes, at det vil koste 1,5 mio. at opføre et ligende hus i dag på Bredekærgård.

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til de kulturelle arrangementer for 2015 med henblik på, at datoerne kan indarbejdes i den daglige planlægning.

Arrangementerne fordeler sig således:

 • Ishøj Byhave, Parkunderholdning
  Lørdag den 6. juni
  Lørdag den 4. juli
  Lørdag den 8. august
  Alle dage kl. 14:00-15:00
 • Det Grønne Ishøj, Bredekærgård
  Søndag den 21. juni
 • Skt. Hans arrangement på Ishøj Tange
  Tirsdag den 23. juni
 • Jazz på gårdspladsen, Bredekærgård
  Søndag den 31. maj
  Søndag den 21. juni
  Søndag den 28. juni
  Søndag den 19. juli
  Søndag den 2.august
  Søndag den 30. august
  Alle dage kl. 13.00 – 16.00.
 • Pokalfest for foreninger, Bevægelseshuset
  Torsdag den 28. maj kl. 19.00.
 • Vinterferieaktiviteter
  Mandag den 16. februar – fredag den 20. februar.
 • Efterårsferieaktiviteter
  Mandag den 12. oktober – fredag den 16. oktober.
 • Julekoncert, Ishøj Kultur Cafe
  Lørdag den 12.december
 • Ishøj Kulturnat, Bycentret
  Fredag den 30. oktober i samarbejde med Centerforeningen for Ishøj Bycenter.
 • Finalekoncert i Øresunds Solist på Ishøj Kulturskole
  Søndag den 15. marts

  Der er endvidere følgende større arrangementer i kommunen som er fastlagt:
 • Færøregatta, Ishøj Havn
  Lørdag den 13. juni
 • Ishøj Harmonika Festival
  Fredag den 5. juni
  Lørdag den 6. juni
  Søndag den 7. juni.
 • CUP Denmark Festival
  Torsdag 23. juli - Søndag den 26. juli
 • Store Cykeldag
  Søndag den 14. juni
 • Vestegnens Kræmmermarked, Lions, Ishøj Landsby
  Fredag den 14. august
  Lørdag den 15. august
  Søndag den 16. august.
 • Torslunde Festival
  Fredag den 29. maj
  Lørdag den 30. maj
 • Ishøj Revy
  Fredag den 12. juni
  Lørdag den 13. juni
  Fredag den 19. juni
  Lørdag den 20.juni
 • Julestue, Bredekærgård
  Lørdag den 28. november
  Søndag den 29. november
 • Mosens dag
  Søndag den 6. september v/Vallensbækmose
 • CPH Art Run (uge 37 – Vestegnens kulturuge)
  Onsdag den 9. september
 • Vikingemarked på Tangen (uge 37 –Vestegnens kulturuge)
  Lørdag den 12. september
  Søndag den 13. september

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at sagen godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til sommerkoncerter i Ishøj Byhave for 2015.
 
Alle koncerter afholdes kl. 14.00 på lørdage.

6. juni 2015          Duné
4. juli  2015          Birthe Kjær m/band
8. august 2015    Turn On Tina 

Der er budgetmæssig dækning for udgiften.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget beslutter at:

Beslutning

Forslagene godkendes.

Der tages kontakt til Ungerådet med hensyn til et arrangement omkring Duné for unge. 

Resume

Bestyrelsen for Ishøj Teater har den 25. september 2015 godkendt forslag til teatrets budget for 2015 og fremsender budgetforslaget til godkendelse.

Budgetforslaget vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Budgettet har en samlet balance på 4.887.121 kr. og et resultat for tilskud på - 4.013.428 kr. Minimumstilskuddet til egnsteatre er i finanslovsforslaget for 2015 fastsat til 2.777.787 kr. Samme beløb som i 2014.

Der budgetteres med 23.000 gæster i 2015 og 213 forestillinger.

Der budgetteres med et driftsunderskud på 73.141 kr. som finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at budgetforslaget godkendes.

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning for udgiften.

Bilag