Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 20. november 2018 kl. 16:30

Kunstmuseum Arken, Skovvej 100, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Torslunde Festival fremsender regnskab for Festivalen i 2018
  Regnskabet er vedlagt dagsorden.
 2. Ishøj Harmonikaklub regnskab for 2018 og budget og ansøgning om tilskud for 2019.
  Regnskab og budget vedhæftet dagsorden.
 3. Bredekærgård Jul på gården
  Flyer vedhæftet
 4. Pilotprojektet ”Syng på tværs” i samarbejde med Århus Musikskole havde besøg af Muziba fra Århus Musikskole. Eleverne fra Strandgårdskolen og Muziba spillede og sang sammen om dagen og afsluttede med koncert. Eleverne fra Strandgårdskolen skal deltage i World Music Center koncert i Århus den 3. december sammen med 300 børn fra Århus. Kulturelt udvalg har bevilget kr. 12000,- til transport
 5. Ishøj Kulturskole 6 elever fra deltager i et projekt med CPH Phil. Projektet er en del af Polyfon-samarbejdet
 6. Ishøj Synger fortsætter med stor succes. Ved sidste arrangement i oktober var der ca. 70 personer
 7. Skoleprojekterne er godt i gang. Lige nu er der band-projekt med 5. klasse fra Ishøj Skole, blæserprojekt med 4. klasse fra Vejlebroskolen og 5a. fra Vibeholmskolen kommer i uge 45 på kulturskolen til 4 dage med rytmisk sammenspil og videoproduktion
 8. Billedskolen holder fernisering 10. januar i Kulturcaféen
 9. Ishøj Kulturskole har fremsendt ansøgning om statsrefusion for 2019. Ansøgning vedhæftes
 10. Ishøj Kulturskole har udarbejdet oversigt over elevantal pr. 1. november 2018.
  Oversigten er vedhæftet.

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Byhave, Parkunderholdning
Lørdag d. 1. juni
Lørdag d. 6. juli
Lørdag d. 10. august - festival

Alle dage fra kl. 14:00-15:00

Forårsfest, Bredekærgård
Lørdag d. 13. april kl. 10:00-15:00

Det Grønne Ishøj, Bredekærgård
Søndag d. 16. juni kl. 11:00-17:00

Skt. Hans på Ishøj Tange

Søndag d. 23. juni

Jazz på gårdspladsen, Bredekærgård
Søndag d. 2. juni
Søndag d. 7. juli
Søndag d. 21. juli
Søndag d. 4. august
Søndag d. 25. august
Alle dage fra kl. 13:00-16:00

Sommerdage på Bredekærgård
3.-4. juli kl. 10:00 – 14:00

Bluesarrangement m/ Rockabilly, Bredekærgård
Søndag den 22. september kl. 13: - 16:00

Pokalfest for foreninger i Bevægelseshuset
Torsdag d. 23.. maj kl. 19:00

Vinterferieaktiviteter
Mandag d. 18. februar – fredag d. 22. februar

Efterårsferieaktiviteter
Mandag d. 14. oktober – fredag d. 18. oktober

Julekoncert, Ishøj Kultur Café
Lørdag d. 14. december

Ishøj Kulturnat, Bycenteret
Fredag d. 3 . maj

Finalekoncert i Øresunds Solist på Ishøj Kulturskole
Lørdag d. 10. marts

Der er endvidere følgende større arrangementer i kommunen, som er fastlagt:

Ishøj Karate Cup (uge 8)
Fredag d. 22. februar
Lørdag d. 23. februar
Søndag d. 24. februar

Færøregatta, Ishøj Havn
Lørdag d. 8. juni

Ishøj Harmonika Festival
Fredag d. 7. juni
Lørdag d. 8. juni

Store Cykeldag
Søndag d. 9. juni

Vestegnens kræmmermarked, i Ishøj Landsby
Fredag d. 16. august
Lørdag d. 17. august
Søndag d. 18. august

Torslunde Festival
Fredag d. 24. maj
Lørdag d. 25. maj

Julestue, Bredekærgård
Lørdag d. 30. november
Søndag d. 1. december

Vestegnens Kulturuge (uge 37)
Fredag d. 6. september – søndag d. 15. september

Vikingemarked på Tangen
(uge 37 – Vestegnens kulturuge)
Lørdag d. 14. september
Søndag d. 15. september

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Bestyrelsen for Ishøj Teater fremsender godkendt forslag til budget for 2019 til godkendelse af Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Budgettet har en samlet balance på 5.065.787 kr. og et resultat før tilskud på - 3.997.787 kr.. Minimumstilskuddet til egnsteatre er i finanslovslaget for 2019 fastsat til 2.777.787 kr. Samme beløb som i 2016, 2017 og 2018.
Budgettet for 2019 indholder bl.a. 3 egenproducerede ny-opsætninger, turnevirksomhed, festivaldeltagelse og workshops. I alt budgetters med 185 stationære forestillinger.
Budgetforslaget vedhæftes dagsorden

Indstilling

Kultur og Fritidudvalget godkender det fremsendte budget for 2019 for Ishøj Teater.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget drøftede muligheden for udarbejdelse af en ejerstrategi for kommunes repræsentant i bestyrelsen.

 

Tiltrådt.

Økonomi

Der er budgetmæssig dækning for udgiften i 2019.

Bilag

Resume

Ishøj Ungdomsskole har ansøgt Slots og Kulturstyrelsen om tilskud fra huskunstnerpuljen.
Ansøgningen vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Huskunstnerforløbet har til formål at indgå i et partnerskab med Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole, herunder klubben. Institutionerne vil samarbejde på tværs af deres daglige gang i huset og i fællesskab skal de, med den professionelle kunst som redskab, skabe en selvforståelse af, hvem de er. Forløbet er udviklet i et samarbejde med kunstner Malene Tardrup.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Vi søger tilskud fra Statens Kunstfond (svarende til det ansøgte beløb) 21.600,- og har selv en medfinansiering på 7.200,-. Finansiering i alt 28.800,- 

Bilag

Resume

Ishøj Ungdomsskole og Kulturskolen søger Statens Kunstfond om pulje til kunst i det offentlige rum.

Sagsfremstilling

Udsmykningsopgaven ses som et pilotprojekt. I kølvandet på ARKENWALK, kunne det skabe synergi, at der også laves kunst i byrummet i andre områder af Ishøj. Vi vil forsøge at udvide opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum kan være, ved at placere forskelligartet kunst i det offentlige rum.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er ansøgt beløb fra Statens kunstfond 150.000 kr. og der er givet en forhåndstilkendegivelse om medfinanciering på 25.000. I alt ansøgt 175.000 

Bilag

Resume

I budgetforliget for 2019 er aftalt gratis adgang i tidsrummet frem til kl. 10.00 for førtidspensionister og folkepensionister i Ishøj Svømmehal for Ishøj borgere. Tilbuddet giver gratis entré til svømmehallen, terapibassin, motionsrum, dampbad og sauna. Tilbuddet er gældende fra 2. januar 2019.

Sagsfremstilling

Der er gratis adgang for folkepensionister i Ishøj kommune indtil kl. 8.30 i 2018. Dette tilbud udvides frem til kl. 10 og vil også gælde førtidspensionister i Ishøj Kommune med virkning fra 2. januar 2019. Ligesom det nuværende tilbud til folkepensionisterne, så skal der købes et chip armbånd (rødt) til 45 kr. Ved aktivering af dette tilbud fremvises Sundhedskortet samt pensionistbevis. Pensionistbevis kan rekvireres på Borgerservice. Armbåndet bruges til administrering og registrering ved indgangsmøllen i Ishøj Svømmehal. Armbåndet kan genbruges fra år til år og er derfor kun et engangsbeløb. Har man allerede et rødt armbånd fra tidligere entré i Ishøj Svømmehal, så kan dette også benyttes og der skal derfor ikke købes nyt armbånd.  

Gratis adgang gælder i følgende tidsrum: 

Åbningstid kl. 6.30 – 21.00:
mandag – fredag kl. 6.30 – 10.00
lørdag og søndag kl. 8.00 – 10.00


Reduceret åbningstid kl. 9.00 – 16.00:
Mandag – søndag kl. 9.00 - 11.00

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget godkender notatet af 1. november 2018.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker en tydeliggørelse af åbningstiden i den reducerede åbningstid.

 

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I budgetforliget for 2019 er aftalt gratis tilbud om babysvømning for Ishøj borgere.  

Sagsfremstilling

Tilbuddet giver gratis entré til svømmehallen, terapibassin, motionsrum, dampbad og sauna. Tilmelding til gratis babysvøm Drop In skal ske i barnets første leveår, holdene afvikles på mandage og tirsdage.  Tilbuddet omhandler en voksen(far/mor eller bedsteforælder) og en baby.

Deltagelse på andre hold i løbet af ugen vil indgangsprisen være 85.00 kr. pr. gang for både Ishøjs borgere og borgere fra andre kommuner, som vil deltage i Drop In babysvøm.

Ishøj Svømmehal har udarbejdet et notat om hvordan Babysvøm Drop In vil blive administreret fra 2. januar 2019.

Notatet vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager notatet af 5. november 2018

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Svømmehal er i budget forliget for 2019 tilført den nødvendige økonomi.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet notat af 22. oktober 2018 om samling af de to projekter renovering og etablering af ny kunstgræsbane i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Notatet vedhæftes dagsordenen.

Sagsfremstilling

Der er oprindelig afsat midler til renovering af den eksisterende kunstgræsbane i 2018 anlægsbudgettet. Projektet har imidlertid måttet udskydes til 2019 på grund af behovet for tilknytning af ekstern rådgiver i forbindelse med indførelsen af de nye miljøkrav til renovering og anlæg af kunstgræsbaner. Dette har betydet en forsinkelse af projektet, hvorfor det har måttet udskydes til 2019 på grund af de lave temperaturer i november måned, som forhindrer udførelsen. Dette er indmeldt til forventet regnskab pr. 30. september 2018.
Det er pt. vurderet at det samlede projekt vil beløbe sig til 7.45 mio. kr. ved udførelse i to etaper.

Der er på anlægsbudgettet for 2020 afsat midler til etableringen af en ny kunstgræsbane. Der er samlet afsat 7 mio. kr. til begge projekter. Ved en samling af projekterne i 2019 kan opnås financiering af den eksterne rådgiver og projekternes gennemførelse forenkles, således at de to projekter kan gennemføres indenfor det samlede afsatte beløb i budgetterne. 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at projekterne samles i 2019 med en samlet budgetsum på 7.0 mio. kr. ekskl. moms.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i budgettet for 2018 afsat 1.5 mio. kr. til renovering af eksisterende kunstgræsbane. Der er i budgetoverslagsåret 2020 afsat 5.5 mio.kr. til etablering af ny kunstgræsbane i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Samlet budgetsum 7.0 mio. kr. der skal udføres i 2019.

Bilag

Resume

Siden 1996 har Ishøj Kommune ved den årlige pokalfest hædret personer, der har ydet en hel særlig indsats inden for kultur- og fritidsområdet.
Foruden erindringsgaver uddeles Idrætslederpris, Foreningslederpris, Ungelederpris og Initiativpris.

Kriterierne for foreningspriserne blev senest revideret i 2015, hvor blandt andet ungdomslederprisen blev erstattet af en ungelederpris med andre og nye kriterier end den gamle ungdomslederpris.
Folkeoplysningsudvalget vedtog i juni 2018, at en arbejdsgruppe skulle gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under pokalfesten.

Sagsfremstilling

Under paraplyorganisationernes og Folkeoplysningsudvalgets behandling af indstillinger til priser i 2018, er der udtrykt behov for gennemgang af kriterier for uddeling af foreningspriser.
Der er de seneste år desuden udtrykt ønske om at modtage flere indstillinger fra foreninger, således at det kan afspejle Ishøjs foreningsliv og give flere frivillige ildsjæle muligheden for at blive hædret.

Arbejdsgruppen, som Folkeoplysningsudvalget nedsatte i juni 2018, har haft til opgave at gennemgå kriterier og procedurer for uddeling af priser og gaver under den årlige pokalfest. Gruppen skulle blandt andet afklare:

1.       om der skal ske en ændring i de nuværende kriterier

2.       om hvordan der kan modtages flere indstillinger fra foreningerne

3.       om der skal ske en ændring i godkendelsesprocedurerne

4.       om der kan foreslås forbedringer til arrangementets forløb, hvor priser og erindringsgaver uddeles

Forslag til revision af retningslinjer for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver af 3. oktober 2018 samt forslag til revision af retningslinjer for Idrætslederprisen, Foreningslederprisen, Ungelederprisen og Initiativprisen af 3. oktober 2018 er vedhæftet dagsordenen. Ændringerne i retningslinjerne er markeret med rødt.

Ishøj Idrætsråd indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver godkendes.

IBUS indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver godkendes.

Foreningsunionen indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver godkendes.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at retningslinjerne for uddeling af foreningspriser og erindringsgaver samt retningslinjerne for de enkelte priser godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Størrelsen på den enkelte pris er 5.000 kr. Der er budgetmæssig dækning for disse beløb.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 26. juni 2018. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2018, som overordnet viser en forventet mindreudgift på 1,5 mio.kr., jf. vedlagte oversigt.

Den forventede mindreudgift fordeler sig med 3 mio. kr. indenfor servicerammen og 9,9 mio.kr. udenfor servicerammen. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 11,4 mio.kr. afledt af en negativ midtvejsregulering i 2018.

Under Kultur- og Fritidsudvalgets områder er der ikke forventning om væsentlige afvigelser til budgettet.

Der er udarbejdet notat af 8. november 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Kultur- og Fritidudvalgets områder.

Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet og oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag