Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 21. august 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2E, Trzebinia, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Kulturoplevelser til børn og familier efterår 2017 - Girafklubben
  pjecen uddeles på mødet
 2. Ishøj Kulturcafé udsender pjece for efterår 2017
  pjecen uddeles på mødet
 3. Kultur og Fritid udsender "læs med på Kulturen i Ishøj for september, oktober og november 2017"
  pjecen uddeles på mødet
 4. Program for Byhavefestivalen 2017 der blev afholdt den 5. august i Ishøj Byhave
  programmet uddeles på mødet
 5. Den 13. september 2017 afholdes Copenhagen Art Run - et 5 km. oplevelsesløb og kulturevent for virksomheder, motionsløbere og familier. Løbeturen foregår i smuk natur ved Ishøj Strandpark.
  Læs mere på www.copenhagenartrun.dk
  . Flyer uddeles på mødet.
 6. DGI har i samarbejde med Data og Formidling indsamlet og bearbejdet oplysninger om kommunernes anlægs- og driftsudgifter til idræt, baseret på kommunernes regnskaber fra 2007-2016.
  Ishøj Kommune topper listen over kommunernes udgifter til idræt pr. indbygger i 2016. Artikel og notat er vedhæftet dagsordenen.
 7. Den 1. - 3. september 2017 afholdes båd- og vandsportsmesse på Ishøj Havn. Folder vedrørende messen er vedhæftet dagsordenen.
 8. I løbet af sommeren har gulvet i hal og gymnastiksal på Gildbroskolen rejst sig, formodentligt på grund af store mængder regn hen over sommeren.

  Det er muligt at bruge hal/gymnastiksal, men man skal være opmærksom på følgende:
  - Døren mellem hal og gymnastiksal må ikke lukkes, da det vil ridse gulvet
  - Der kan ikke sættes bander op, da gulvet har forskudt sig ift. hullerne
  - Det anbefales, at man ikke opholder sig i hallen uden indendørs sko
 9. Fredag den 8. september 2017 afholdes Fritidsmessen kl. 13.00-15.00 i Ishøj Idræts & Fritidscenter. Formålet er at vise de unge et mangfoldigt fritidstilbud.
  Torsdag den 24. august kl. 17.00-19.00 afholdes informationsmøde i Ishøj Idræts & Fritidscenter.
 10. Tirsdag den 5. september 2017 kl. 9.00-11.00 afholder Ishøj Kommune i samarbejde med Ishøj Marineforening Den nationale Flagdag for Danmarks Udsendte.
  Der er sendt en skriftlig invitation ud til 95 veteraner som bor i Ishøj Kommune, hvor de inviteres sammen med en ledsager til et arrangement med flaghejsning, fællessang, borgmesterens tale og efterfølgende morgenmad.
  Arrangementet afholdes på Strandvangen 54.
 11. Arken sender takkebrev for støtte til Arkens sanddag 2017
  Takkebrevet er vedlagt
 12. Ishøj Bibliotek igangsætter proces omkring indretning, baggrunden herfor er bl.a. åbningen af den nye indgang, brugerundersøgelsen fra 2016 og erfaringerne fra den daglige brug af biblioteksrummet. Biblioteket inddrager borgere og hele personalegruppen i processen.
  Vedhæftet plan for arbejdet og invitation til borgerne om at deltage.
 13. Kultur- og Fritid orienterede om mail fra Kultur- og Fritidsudvalgets formand til Ove V. Meier om lukkede kommunehold

 

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd på deres møde den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at alle politiske styredokumenter revideres og samles i 6 hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Formålet med revideringen er at samle kommunens politikområder i 6 hovedpolitikker, så det bliver enkelt og overskueligt at se, hvilken retning der ønskes for Ishøj. Arbejdet sættes i gang med en række indledende drøftelser i de berørte stående udvalg på udvalgsmøderne i august 2017. Herefter sættes revideringen/udviklingen af de 6 politikker i gang som 6 selvstændige projekter med hver deres organisering og proces.Revidering af politikker starter fra august 2017 og afsluttes med politisk behandling i løbet af 1. og 2. kvartal 2018.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget drøfter inddragelsen af relevante interessenter i processen samt særligt vigtige fokusområder og politiske pejlemærker for en ny børne- og ungepolitik.
Kultur og Fritidsudvalget indstiller at kommissorium for revidering af politikker godkendes.

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Fra 1. august 2017 er der vedtaget en række ændringer i undervisningsmiljøloven og folkeskoleloven. Lovændringerne medfører bl.a. skærpede krav til antimobbestrategi på folkeskoler og ungdomsskoler, klageadgang til kommunalbestyrelsen samt en statslig klageindsats under Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM).  

Informationsbrev fra KL om den nationale klageinstans er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Byrådet skal, efter den 1. august 2017, som udgangspunkt tage stilling til enhver sag, hvor en elev eller dennes forældremyndighedsindehavere klager over en skoles håndtering af en konkret mobbesag. Hvis klager ikke får fuldt medhold, skal sagen sendes videre til den nationale klageinstans.

De almindelige regler om intern delegation i kommunestyret giver Byrådet ret til at overlade vurderingen af klagen til forvaltningen, herunder skolens leder. Byrådet skal derfor forholde sig principielt til, hvor klagesager skal behandles.

DCUM og KL anbefaler, at der tilrettelægges en proces for administrativ og politisk behandling, der kan sikre, at kommunen er klar til at håndtere opgaven. Således foreslås det, at

 • der fastlægges en antimobbestrategi, som skal gælde på skoler, der ikke har en i forvejen. Byrådet har pligt til, at have en antimobbestrategi, som gælder, indtil skolerne får fastlagt deres egen senest den 1.10.2017 (se vedhæftede forslag til en kommunal antimobbestrategi for folkeskoler og ungdomsskolen). Antimobbestrategier/politikker for Ishøj Skole, Vibeholmskolen, Gildbroskolen og Strandgårdskolen er vedhæftet. Vejlebroskolen er i gang med at udarbejde en antimobbbestrategi, som forventes færdig snarest og senest den 1.10.2017. Kirkebækskolen har været i dialog med DCUM om deres særlige situation
 • der fastlægges arbejdsgange, der sikrer, at alle henvendelser til kommunen om mobning straks videreformidles til den relevante skoles ledelse
 • der fastlægges en procedure for klagebehandling, herunder afklaring af, hvem kompetencen delegeres til, samt Byrådets inddragelsesniveau (se vedhæftede forslag til procedure for behandling af sager om mobning). 

Administrationen foreslår, at Byrådet i Ishøj Kommune uddelegerer behandlingen af klager om mobning i kommunens folkeskoler til centerchefen for Dagtilbud og Skoler og sager om mobning i ungdomsskolen til centerchefen for Kultur og Fritid. Det foreslås endvidere, at Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om klagesager vedrørende mobning på deres område.

DCUM har udarbejdet et vejledningsmateriale og skemaer til håndtering af loven, som er vedhæftet dagsordenen.

Skolelederne og ungdomsskolelederen i Ishøj Kommune er orienteret om den nye lov samt DCUM’s vejledningsmaterialer.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at

 • behandlingen af klager om mobning i ungdomsskolen uddelegeres til centerchefen for Kultur og Fritid, og at Kultur og Fritidsudvalget orienteres om alle klagesager vedrørende mobning
 • fremlagte forslag til en kommunal antimobbestrategi er gældende frem til 1.10.2017, samt at der udarbejdes en antimobbestrategi for Ishøj Ungdomsskole.
 • fremlagte forslag til procedure for behandling af sager om mobning sendes til høring i Ungdomsskolebestyrelsen høringsfrist den 25. september 2017.

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Lov om ændring af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø og lov om folkeskolen.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag til forlængelse af udlån af mødelokalet Egely, som det blev vedtaget på Kulturelt udvalgs mødet den 19. september 2016, sag nr. 50 til den nye afdeling på Kærbo af dagtilbudene særligt rettet mod ældre borgere med anden etnisk baggrund med virkning fra 1. januar 2018 til den 31. december 2019.

Mødelokalet vil i denne periode ikke kunne udlånes til foreninger i Ishøj Kommune. Foreningerne vil være henvist til Foreningshuset på Vejlebrovej 45B.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på møde den 21 juni 2016 i forbindelse med  behandling af den nye værdighedspolitik at udvide det eksisterende aktivitetscenter på Kærbo med en ny afdeling særligt rettet mod ældre borgere med anden etnisk baggrund. Den nye afdeling tilknyttes aktivitetscentret på Kærbo, men skal grundet manglende ledige plads på Kærbo etableres på anden kommunal adresse. Den nye afdeling af aktivitetscentret skal på sigt integreres fysisk med det nuværende aktivitetscenter på Kærbo. Der er ikke fastsat dato for denne sammenlægning.

Den nye afdeling af aktivitetscentret vil have en åbningstid på tre dage ugentligt med mulighed for yderligere åbningstid i forbindelse med diverse arrangementer.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at stille Egely til rådighed for projektet i perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2019.

Mødelokalet udtages i samme periode fortsat fra almindeligt udlån til foreninger.

Sagen genoptages på udvalgsets dagsorden, såfremt perioden skal forlænges efter 31. december 2019.

 

Beslutning

Sagen undersøges nærmere og genoptages på udvalgets septembermøde med oplysninger om foreningers behov for lokalerne.

Tiltrådt

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

Dansk Kurdisk Kulturforening har i juni måned ansøgt om tilskud til kulturarrangement på Ishøj Tange den 12. august 2017 på 17.500 kr. Arrangementets samlede udgifter udgør 36.500 kr.
Ansøgningen/projektbeskrivelsen vedhæftes dagsordenen. 

Sagsfremstilling

Formålet med arrangementet er at præsentere kurdisk musik, kultur og dans til alle samt styrke det sociale bånd imellem personer fra det kurdiske indvandrermiljø og flygtningemiljø, der bor i landet, så de lærer hinanden bedre at kende og deres netværk bliver bredere.
Ansøgningen har tidligere været udsendt til udvalgets medlemmer med en indstilling fra formanden om, at der ydes et tilskud på 10.000 kr. Der er kommet kommentarer fra udvalgets medlemmer til sagen. Kommentarerne drøftes på mødet. 

Indstilling


Kultur og Fritidsudvalget
vedtager, at det undersøges om arrangementes økonomiske resultat, evt. med fremsendelse af regnskab.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der vil være budgetmæssig dækning for udgiften på Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb.
Oversigt vedhæftes dagsordenen. 

Bilag