Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 21. september 2015 kl. 16:30

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Vestegnens Kulturuge fra 4. september til 13. september 2015
  programmet uddeles på mødet.
 2. HyggeBio Kærbo - filmklubben for beboerne på Kærbo har udsendt program sæson 2015/2016.
  programmet vedlagt.
 3. Kulturstyrelsen præsenterer publikationen "Museer Borgere og Bæredygtige løsninger", resultater, erfaringer og udfordringer, brugerundersøgelsen har identificeret de sidste seks år. Publikationen medtages til mødet.
 4. Ishøj Bibliotek afholder stort bogsalg fra d. 5.10-10/10 

  Pga. af meget store mængder materialer til salg, der ikke er muligt at afhænde i det daglige salg, afholder biblioteket stort bogsalg i Hollandsk stil med start d. 5. oktober 2015 – 10.oktober 2015. Her vil borgerne kunne fylde en bibliotekspose med bøger til:
  05.10 – 60 kr.
  06.10 – 50 kr.
  07.10 – 40 kr.
  08.10 – 30 kr.
  09.10 – 20 kr.
  10.10 – 10 kr.
  Fra 1 september tilbyder Ishøj Bibliotek ikke længere salg fra Billetlugen. Begrundelsen er at der intet salg var, da lokale borgere benytter Kulturcafeens billetsalg
  .
   

Beslutning

5. Det nye bibliotekssystem indstalleres 7. og  8. december 2015

6. Udvalget besøger Ishøj Teater i november 2015.
   evt. Ishøj Idræts & Fritidscenter i december mødet kl. 16:00 kan være aktuelt.
    Ishøj Bibliotek besøges i januar mødet.

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Forslaget til 'Ernæringsprincipper 2015 for børn og unge 0 - 16 år' bygger på en revision af ernæringsprincipperne fra 2008.  Baggrunden er, at der er kommet ny viden og nye officielle anbefalinger på kostområdet fra Fødevarestyrelsen, og at Byrådet i 2014 traf beslutning om, at alle børn i kommunens dagtilbud får et sundt frokostmåltid. I forbindelse med indførelse af frokostordningen har Byrådet besluttet, at Medborgerpolitikkens principper om 'at mangfoldighed er Ishøjs styrke' skal respekteres også i kostvalget i dagtilbuddene. Det betyder blandt andet, at der skal serveres en varieret kost i kommunens dagtilbud, der tilgodeser alle forældrenes ønsker, således at der ikke af religiøse grunde på forhånd vælges nogle kosttyper fra. Det er fortsat forældrene i de enkelte dagtilbud, der beslutter det konkrete kostvalg. Det er endvidere besluttet, at den nedre grænse for den økologiske andel af kosten skal være 50 %. 

Det fremgår af ernæringsprincipperne, at formålet er at give børn og unge gode sundhedsfremmende livsvaner, der forebygger kostrelaterede sygdomme senere i livet.

En bred tværfaglig og tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet forslaget til nye ernæringsprincipper. Det vil sige repræsentanter fra dagtilbud, skoler, sundhedsplejen, Center for Børn og Undervisning og Familiecenteret. Tovholdere for arbejdsgruppen er børne- og ungelæge Tove Billeskov og pædagogisk konsulent Tommy Johansen.

Indstilling


Kultur og Fritidsudvalget beslutter, at forslag til reviderede ernæringsprincipper for børn og unge 0 - 16 år sendes til høring i ungdomsskolebestyrelsen i perioden fra 22. september - 5. november 2015.

 

 

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

I foråret 2015 gennemførte firmaet Moss-Bjerre og Lange en brugeundersøgelse på Ishøj Bibliotek.
Der blev udsendt sprøgseksema til tilfældigt udvalgte aktive brugere over 15 år, som var registreret med e-mailadresser i lånerbasen.
531 personer responderede på undersøgelsen, hvilket var knap 35% (svarende til gennemsnittet for biblioteksundersøgelser).

Sagsfremstilling

Overordnet set er resultatet på undersøgelsen godt, men der er også plads til forbedringer på nogle områder.

Her peges der på 3 hovedområder:

- Indretning og fysiske rammer:
Der er meget støj og uro, andre brugere af biblioteket opfattes som støjende.
Nye materiale er ikke så synlige.

-Tilbud og service:
Brugerne har ringe kendskab til bibliotekets tilbud, f.eks. de elektroniske.
Mødet med professionelle medarbejde med biblioteksfaglig baggrund vægtes højt og er vigtigt.

- Hjemmeside:
Brugerne er ikke helt tilfredsse med biblioteks "nye" hjemmeside.
End del af respondenterne svarer at de vil benytte biblioteket mere, hvis åbningstiden er høje.

Vedhæftet dagsordenen er Brugerundersøgelse med bilag.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 24. august 2015.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 42,5 mio.kr. for budget 2016 excl. indregning af særtilskudet. Fredag den 28. august 2015 fik vi meddelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud samlet udgør 31,6 mio. kr, hvorfor ubalancen udgør 10,9 mio.kr.

På budgetseminaret den 2. september 2015 blev der drøftet en række yderligere mindre korrektioner, således af ubalancen nu udgør 12,8 mio.kr. i 2016.

Med henblik på at kunne skabe balance i budgettet er der udarbejdet et inspirationskatalog, som blev forelagt Byrådet ved 1. behandlingen.

 

Byrådet har oversendt budgetforslaget - herunder inspirationskataloget - til 2. behandling i Byrådet, som sker den 6. oktober 2015.

 

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerstyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 28. september 2015.

 

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2016-2019 af 11. august 2015 samt til inspirationskataloget af 10. august 2015.

Kultur- og Fritidsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at budgettet godkendes under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig og at partierne ellers forbeholder sig ret til at indsende egne budgetforslag inden den 25. september 2015.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt