Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 21. september 2020 kl. 16:30

Thorsbro Vandværk, Allévej 29, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Sammenslutningen af lokalarkiver sender deres medlemsblad OmSLAget
  bladet uddeles på mødet.
 2. Ishøj Kulturskole - Antallet af tilmeldte på kulturskolen ser rimeligt ud. Der er dog udfordringer med elevtilmeldinger på enkelte instrumenter. Der vil i slutningen af august og starten af september være agitation på skolerne, i Sfo’er, annoncer i lokalavisen, på facebook og lokalt. Liste med antal af tilmeldte i kulturskolen er vedhæftet som bilag.
 3. Kulturium Ishøj - arrangementer for børn - september til december 2020
  Pjecen bliver uddelt på mødet
 4. Kulturium Ishøj bibliotek - arrangermenter for voksne - september til december 2020.
  Pjecen bliver uddelt på mødet.
 5. Ishøj Ungdomsskole - sæsonprogram 2020/2021.
  Programmet bliver uddelt på mødet.
 6. Ishøj Ungdomsskole - valgfag for 7. - 9. klasse
  Program bliver uddelt på mødet.
 7. Den fælleskommunale handicapidrætspulje - Ishøj Kommune og 14 andre kommuner udgør "Den fællleskommunale handicapidrætspulje" som igen har udarbejdet et fælles katolog for Specialsport. Kataloget rummer idrætstilbud for børn og unge med funktionsnedsættelser og særlige behov. Formålet er, at alle børn og unge skal have mulighed for et fritidstilbud. Ishøj Kommune har i år 3 foreningstilbud med; Ishøj Budosportskarate, Ishøj Håndbold Forening og Ishøj Svømmeklub.
  Kataloget uddeles på mødet.
 8. Der er uddelt feriefolder til alle skolebørn i Ishøj Kommune med aktiviteter for efterårsferien i uge 42. Folderen er vedhæftet og kan også ses på detskeriishoj.dk
 9. Kulturium Ishøj - evaluering af sommeraktiviteterne bliver udleveret på mødet.

 

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at tage pkt. 1-9 til efterretning

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

På grund af covid-19 er rammerne for aktivitetscentret på Kærbo samt borgernes færden på plejecentrene ændret. På den baggrund ønsker administrationen at lave en kortlægning af aktiviteter på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet i Ishøj med henblik på at undersøge muligheder for målgruppen 60+.

Sagsfremstilling

Punktet forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Administrationen har udarbejdet kommissorium for kortlægningen, hvor det fremgår, at formålet er at skabe transparens omkring aktiviteter for borgere 60+ på Kærbo samt i relevante dele af forenings- og netværkslivet. Kortlægningen skal bidrage til at kunne imødekomme fremtidige udfordringer omkring aktiviteter for målgruppen i relation til håndteringen af covid-19. Endvidere skal kortlægningen bidrage med viden om, hvordan der kan skabes mulighed for, at beboerne på plejeafdelingerne kan udnytte aktivitetscenterets rammer i højere grad. Baggrunden for dette er, at plejehjemsbeboerne på Kærbo har et ønske om og behov for at deltage i flere arrangementer og aktiviteter i tilknytning til aktivitetscenteret.
Den endelige kortlægning forelægges for Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget i december 2020.
Derudover igangsættes en dialog med de respektive tovholdere omkring aktiviteter.
Kommissorium er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkender kommissorium for kortlægning af aktivitetstilbud for borgere 60+.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Kulturhus søger om et ekstraordinært tilskud på 41.980 kr. inklusiv moms til kloakarbejde.

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturhus har indhentet tilbud på nedgravning af skelbrønd samt tilslutning til offentlig kloakledning i vej.

Forud for dette kloakarbejde har Ishøj Kulturhus fået udført kloakarbejde, som knytter sig til samme sag. Ishøj Kulturhus har selv afholdt udgiften til den del af arbejdet, som ligger inde på Industriskellet 4, og ansøger om et ekstraordinært tilskud til at dække udgiften for det resterende arbejde.
Vedhæftet er tegning som illustrerer, hvor arbejdet skal udføres.

Der er indhentet tilbud fra Bakkely Kloak.
Tilbuddet er vedhæftet ansøgningen.

Folkeoplysningsudvalget besluttede sagen ved afstemning. 7 stemmer for og 6 stemmer imod et tilskud på 20.000 kr.
Ole Beckmann ønsker sagen videresendt til Ishøj Byråd.

Indstilling

Kultur og Fritdsudvalget vedtager, at

Beslutning

Kultur og Fritdsudvalget vedtager, at følge folkeoplysningsudvalgets indstilling.

Charlotte Jørgensen og Pia B. Skourup kan ikke tiltræde beslutningen.

Tiltrådt.

Økonomi

Der ansøges om et tilskud på i alt 41.980 kr. inklusiv moms.

Pr. 31.12.2019 udgjorde foreningens beholdning af likvid kapital 888.602 kr. og der kræves dispensation i forhold til formuegrænsen. Ishøj Kulturhus hensætter midler til en renovering af tag.

Resume

Siden 2017 har Ishøj Kommune været i dialog med Tranegilde Landsbylaug om etablering af en ny legeplads i området. Aftalen blev, at en ny legeplads blev etableret på Bredekærgård mod, at den nuværende legeplads på Tranegilde Bygade langsomt udfases og derfor ikke skulle vedligeholdes. Projektet er sidenhen projekteret og arealet er klargjort til etablering. Tranegilde Landsbylaug er løbende orienteret om status for legepladsen på Bredekærgård. hvorfor der også har været afholdt møde med repræsentanter fra Tranegilde Landsbylaug den 2. september 2020.

Sagsfremstilling

Formidlingslegepladsen skal understøtte den udvikling som Bredekærgård har gennemgået de seneste 10 år. Formidlingslegepladsen spiller således sammen med de øvrige formidlingstiltag, der er sket og formidler dansk landbrugshistorie og natur gennem leg, fantasi og læring. Formidlingslegepladsen etableres med inspiration fra gårdlivet anno 1950 Her kan børns fantasi sættes fri og gennem leg kan børn blive klogere på naturen og den danske landbrugshistorie. Det er derfor ikke kun en legeplads. Det er en aktivitetsbase, der forener formidlingen af 1950ernes landbrugshistorie med moderne leg. I udviklingen af legepladsen har både natur- og historiekyndige været inddraget, således at opførslen bliver autentisk og samtidig inspirer elementerne til leg, motorisk udfordring og fri fantasi. Derudover har der i dialogen med repræsentanter fra Tranegilde Landsbylaug været drøftet placering og udforming. Placeringen af legepladsen sker i forlængelse af øvrigt byggeri.


Den eksisterende legeplads i Tranegilde står idag overfor en større renovering. Med etablering af legepladsen på Bredekærgård erstattes den offentlige legeplads i Tranegilde.

Indstilling

der etableres en legeplads på Bredekærgård som fremlagt, legepladsen skal være handicapvenlig indrettet, herunder adgangsforhold. Projektet finaneres som foreslået med 1,3 mio. kr.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Der ansøges om at anvende 1.238.000 kr. fra projektet "Bredekærgårds stalde", som er afsat på investeringsoversigten i 2020 og 2021 med henholdsvis 2. mil. og 2.5 mil.

Bilag

Resume

Kulturskolen har 50 års jubilæum den 1. februar 2021.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kulturskolens jubilæum den 1. februar 2021 afholdes en stor jubilæumskoncert den 30. januar. Der vil efterfølgende være reception. I tiden omkring den 1. februar arrangerer kulturskolen følgende aktiviteter i byrummet:

 1. 27-01 - Ishøj Synger
 2. 30-01 - Ishøj Kulturskoles 50 års jubilæumskoncert og reception                             
 3. 01-02 - Band, slagtøj kor spiller i Ishøj Bycenter, Flash mob-koncerter
 4. 02-02 - Blæserteam spiller i Ishøj Bycenter, Flash mob-koncerter, stumfilm-tema
 5. 03-02 - Strygerteam spiller i Ishøj Bycenter, Flash mob-koncerter
 6. 03-02 - Guitar, Harmonika og baglama, spiller i Ishøj Bycenter, Flash mob-koncerter
 7. 04-02 - Dans i Ishøj Bycenter, Flash mob
 8. 04-02 - Billedskole, Fernisering i Kulturium
 9. 02-02 - Muligvis klaverkoncert på Kærbo

 
Aktiviteterne i Bycentret er dog endnu ikke afklaret med Bycentret

Alle elever deltager til jubilæumskoncerten. Kulturskolen påtænker at kontakte nogle tidligere MGK elever for at høre om, de vil komme og spille til jubilæumskoncerten. Hvis muligt økonomisk forsøges også at engagere en kendt kunstner, som tidligere har været elev på kulturskolen, til koncerten.

Kulturskolebestyrelsen beslutter, at der arbejdes videre med de beskrevne rammer for kulturskolens jubilæum.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning.

Resume

Kulturskolens Vision og Strategi 2020-2023 er styringsredskabet for kulturskolens aktiviteter.

Sagsfremstilling

Status på strategien er vedhæftet

Kulturskolens bestyrelse tager punktet til efterretning.

I forhold til corono-nedlukningen udtrykker bestyrelsen ros til medarbejderne i forbindelse med implementering af nye arbejdsmetoder.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

 Til efterretning.