Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 21. oktober 2019 kl. 16:30

Mødelokale Arken (rum 230),, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Efterårsferiefolder er uddelt til alle skolerne i uge 40.
  Folderen er vedhæftet.
 2. I Vestegnens Kulturuge arrangerede Hvidovre Kommune fællessang for alle 0.-6. klasses elever i Hvidovre Kommune. Alle 0.-6. klasses elever fra Ishøj var også inviteret. Ca. 150 elever fra Ishøj deltog.
 3. Ishøj Kulturskole - I samarbejde med folkeskolerne og Levende Musik i Skolerne er skolekoncerter for skoleåret 2019/20 fast lagt. Skolekoncerter står i aktivitetskalenderen.
 4. Ishøj Kulturskole - I projektetet ”Syng på Tværs” i samarbejde med Århus Musikskole er der blevet indspillet 5 sange.
 5. Ishøj Kulturskole - I forbindelse med, at der er fokus på samarbejdet med folkeskolerne, er der afholdt kursus med en underviser fra Haderslev Musikskole. Haderslev Musikskole har en del erfaring i undervisning af skoleklasser på forskellige instrumenter med brug af bl.a. smartboard. I løbet af efteråret vil nogle af Kulturskolens medarbejderne deltage i en studietur til Haderslev Musikskole , hvor vi vil få mulighed for at se forskellig slags undervisning. Kurset blev særdeles vel modtaget af lærerne.
 6. Ishøj Kulturskole - Opdateret aktivitetskalender er vedhæftet som bilag
 7. Ishøj Kulturskole - Liste med antal af tilmeldte i Ishøj Kulturskole er vedhæftet som bilag.
 8. Ishøj Kulturskole - Der er lavet nye flyers til tilbuddene "Syng dig glad" og "Dans med parkinson".
  Flyers er vedhæftet som bilag.
 9. Bredekærgårds Formidlingsbaser - Den nye aktivitet Knoglekassen åbnes den 15/10. Her kan du lege arkæolog og finde knogler og redskaber, som blev brugt i Jernalderen. Knoglekassen formidler nedbrydning, arkæologi og natur.
 10. Ishøj Vikingemarked, har ansøgt og fået det årlige tilskud på 25.000,- kr. udbetalt fra Kulturel udvalgspulje
 11. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt Arkens årsregnskab for 2018
  Mail fra Slots- og Kulturstyrelsen er vedlagt

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

I februar 2017 vedtog Byrådet en ny klubstrategi og – struktur, og i den forbindelse blev det besluttet, at der i foråret 2019 skulle gennemføres en evaluering af den nye struktur. Evalueringen er gennemført af Center for Ungdomsstudier (CUR) i perioden fra september 2018 til juni 2019. Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget holdt fælles møde den 16. september, hvor de drøftede sagen.

Sagsfremstilling

På fællesmødet besluttede de to udvalg, at bede administrationen om at arbejde videre med sagen og udarbejde et forslag til den videre proces.

Administrationen foreslår, at Børne- og Undervisningsudvalget arbejder videre med en plan for et styrkede aftenklubtilbud, der drives under folkeskoleloven, mens Kultur- og Fritidsudvalget arbejder videre med en plan for videreudvikling af Ungdomsskolens klubtilbud. I det videre arbejde inkluderer begge udvalg anbefalinger fra evalueringen af de kommunale klubtilbud.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager indstillingen fra administrationen og anmoder ungdomsskolebestyrelsen om at drøfte mulighederne for at skabe et styrket aftenklubtilbud. Drøftelserne tager udgangspunkt i rapportens anbefalinger samt aftenklubbens økonomi og normering.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Den videre drift af ungdomsskolens klub sker indenfor Ungdomsskolens budget.

Bilag

Resume

Vision og Strategi 2020-2023 er tidligere blevet godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget til at blive sendt i høring. Den har nu også været i høring hos medarbejderne.

Sagsfremstilling

Høringssvaret fra medarbejderne er vedhæftet dagsorden. På baggrund af medarbejdernes høringssvar har kulturskolen udarbejdet et forslag til en ny vision:

"Ishøj Kulturskole har lige adgang for alle borgere fra Ishøj Kommune. Kulturskolen er kendt og en attraktiv partner. - Kulturskolen er et kreativt fællesskab, hvor læring og glæde skabes og udvikles gennem forskellige kunstformer med fokus på tradition og fornyelse. Vi bidrager til, at eleverne fortsætter med et aktivt livslangt forhold til kultur".

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at visionen indarbejdes i vedtægterne.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at visionen godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Vision og strategi skal afholdes indenfor budgettets rammer.

Bilag

Resume

Byrådet besluttede i sit budgetforlig for 2019, at der skulle nedsættes en administrativ analysegruppen med opgaven at; undersøge Ishøj Kulturcafé/Biblioteksområdet med henblik på at se på mulige langtidsbesparelser på området, ved at udføre opgaverne mere enkle, herunder gennemgang af personalenormeringer. I den forbindelse udarbejdes en oversigt over, hvilke visioner og nytænkning der kan blive for området. Der foretages benchmark med kommuner med lignende tiltag.

Sagsfremstilling

Der er benchmarket i forhold til Vestegnskommuner og nabokommuner, i alt indgår tolv kommuner i sammenligningen på biblioteksområdet, mens fem af de tolv kommuner også indgår i benchmark af musikteaterets område, idet de har spillesteder af en sammenlignelig størrelse. Det skal dog bemærkes, at særligt området med musikteatre er svært sammenlignelige, der er ikke nøgletal tilgængelige og funktionerne i husene er meget forskellige.

Analysen viser at husene har et højt aktivitetsniveau og at der i en årrække er arbejdet fokuseret med at optimere og effektivisere tilbuddene, samt arbejdet visionært i forhold til at give borgerne bedst mulige tilbud. Der er en høj grad af tilfredshed med, samt brug af begge organisationer.

Ishøj Kommune bruger under gennemsnittet i forhold til de benchmarkede kommuner på såvel biblioteksområdet som musikteateret. Personalenormeringen pr. 1000 indbyggere på biblioteker er desuden under gennemsnittet.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller at analysen godkendes med følgende bemærkninger:

 • At Kulturium har et højt årligt antal brugere og at tilfredshedsmålinger viser en meget stor tilfredshed med kulturtilbud. Musikteateret har stigende billetsalg og biblioteket har et stabilt årligt antal gæster på i omegnen af 140.000. På biblioteksområdet hvor der har været en større brugerundersøgelse er Ishøj Bibliotek flot placeret i top tre (tilfredshed) og top 4 (NPS score).
 • At Kulturium løbende har fokus på at optimere tilbuddene til borgerne, herunder i forhold til arbejdstilrettelæggelse og digitalisering såvel forhold til personale som rettet mod brugerne f.eks. ved selvbetjeningsløsninger. Eksempler på arbejdet er; etablering af fællessekretariat, omlægning af lederstilling, reduktion af åbningstider, optimeret vagtplanlægning, selvbetjeningsløsninger og reducerede personalenormeringer, samt minimering af væsentlig ubalance i musikteaterets budget siden 2015.
 • At Kulturium arbejder visionært med tilbuddene til borgerne. Eksempler på arbejdet er; fokus på læsning bl.a. gennem Sommerbogen hvor Ishøjs børn topper på landsplan, formidling af litteratur gennem en række strategier, indretning af biblioteksrummet,ny fælles profil, udvikling af biografen og teater- og musikrepetoiret mv.
 • At nøgletallene viser Ishøj er blandt de 3 kommuner i de benchmarkede kommuner som bruger færrest midler på biblioteksområdet og under gennemsnittet for kulturhuse/musikteatre/biografer.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Biblioteksvirksomhed er reguleret i biblioteksloven.

Bilag

Resume

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 17. september 2018, sag 56 godkendte udvalget arbejdet med en ny fælles profil for den i 2015 administrativt sammenlagte organisation; Ishøj Bibliotek & Ishøj Kultur Café.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ønsket om skiftet var at styrke den synergi og fælles potentialer den nye organisation har, ligesom de tidligere navne og logoer var utidssvarende. Kommunikationen fra kulturområdet er særlig vigtig at den er attraktiv og møder borgerne med en positiv og attraktiv kommunikation, der giver borgeren lyst til at bruge sin fritid på tilbuddene.

Den fælles profil består helt konkret af et nyt unikt navn; KULTURIUM, koblet med bomærker (små logos), signaturfarver, skrifttype og designlinje. Målsætningen med den nye fælles profil har været dels at styrke sammenhæng og synergi internt i organisationen og eksternt at udstråle at kulturium er en ambitiøs og professionel kulturinstitution.

Der er iværksat en række initiativer koblet til den nye fælles profil herunder bl.a.;

 • Fælles nyhedsbreve
 • Nyt mere lækkert markedsføringsmateriale bl.a. teaterprogrammer, filmprogrammer mv.
 • Skiltning (afventer godkendelse før opsætning)
 • Pressemeddelelse og information i relevante tryksager

I foråret 2019, tre måneder efter navneskiftet, blev medarbejdere og gæsters modtagelse af den nye profil analyseret. Analysen viste en meget positiv opbakning til den nye profil og at vores brugere syntes det giver mening og forbinder navnet med positive associationer. Mens medarbejderne oplever at det styrker sammenhængen mellem husene og bakker op om skiftet og bl.a. udtaler at navnet får dem til at ranke ryggen og giver en stolthed.
230 borgere opdelt i segmenter (jazz, pensionistklub, biblioteksklub, biblioteksbruger og børneteaterpublikum) har deltaget i undersøgelsen, ligesom samtlige medarbejdere har svaret på et anonymt spørgeskema.

Analysens hovedresultater er vedhæftet dagsordenteksten. På mødet vil eksempler på den nye designlinje blive runddelt.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgifter henførende til den nye fælles profil afholdes indenfor driftsstedets eget budget.

Bilag

Resume

Kulturium fremsender evaluering af Byhavekoncerterne 2019 samt Byhavefestivalen.

Sagsfremstilling

Der er afholdt tre byhavekoncerter i 2019.
1. juni: Zididada
4. juli: Søs Fenger med Festivalband
10. august: Noah + byhavefestival.

Der har været et øget fokus på markedsføring af byhavekoncerterne bl.a. gennem de sociale medier. Her har de tre koncerter tilsammen nået ud til ca. 120.000 (heraf er en del formentlig gengangere fra de tre begivenheder); Zididada (37.500), Søs Fenger (42.200), NOAH/ Byhavefestival (40.500). Der har generelt set været mange positive tilbagemeldinger på koncertnavnene og stor deltagelse. Dog var vejret desværre ikke så godt ved Søs Fengerns koncert, hvorfor der var færre gæster end forventet.

Vedhæftet er evaluering af byhavefestivalen.

Evaluering samt ønsker til næste års byhavekoncerter drøftes i udvalget.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at den fremsendte evaluering tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Resume

Bestyrelsen for Ishøj Teater fremsender godkendt forslag til teatrets budget for 2020 til Ishøj Kommunes godkendelse.
Budgetforslaget er vedhæftet dagsordnen.


Sagsfremstilling

Der gøres opmærksom på, at budgettet er delt i to således, at der er et hovedbudget samt et budget for det ekstraordinære udviklingstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Ishøj Teater har udarbejdet et hovedbudget med en samlet balance på 5.005.906 kr. og et resultat før tilskud på - 3.992.787 kr.. Minimumstilskuddet til egnsteatre er i finanslovslaget for 2020 fastsat til 2.777.787 kr. og er således uændret i forhold til tidligere år.
Budgettet for 2020 indholder bl.a. 2 egenproducerede ny-opsætninger, 2 egenproducerede genopsætninger, 2 co-produktioner, turnevirksomhed, festivaldeltagelse og workshops. I alt budgetters med 216 stationære forestillinger.
Budget for udviklingsmidlerne: Bevillingen fra 2019 er overført således, at der er en samlet bevilling for 2020 på 1.232.806 kr. Heraf er budgettet med udgifter for 552.115 kr. Overskuddet overføres til 2021 til publikumsudvikling.

Budgettet er i balance.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende budgettet.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Tilskuddet til Ishøj Teater er indeholdt i budgetforslaget for 2020.

Bilag

Resume

I budget forliget for 2019 blev det besluttet, at der skal gennemføres en ny organisation og lokalitet for Værkstedet og at tilbuddet skal forankres i Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kultur og Fritidscentret og ungdomsskolelederen har i samarbejde med den tidligere leder af Værkstedet udarbejdet en plan for gennemførelsen af forandring af klubtilbuddet til de unge voksne i Ishøj Kommune.

Der er stiftet en forening "Klub Regnar" til at drive et tilbud til voksne unge i Ishøj Kommune på adressen Broenge 11, 2635 Ishøj. Der er på den stiftende general forsamling valgt en bestyrelse og kontingentet er fastsat til 100 kr. pr. halvår.

Bestyrelsen der består af 5 personer, 3 mænd og 2 kvinder har været på besøg hos integrationsminister Mathias Tesfaye til en rundvisning og samtale.

Værestedet har foreningen planlagt til åbning fredag den 1. november 2019.
Vedtægter og referat fra den stiftende generalforsamling vedhæftes dagsordenen.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at sagen tages til efterretning, samt at der ydes et aktivitetstilskud på 10.000kr. pr. måned til foreningens drift af værestedet for unge voksne i Ishøj Kommune.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er i budgettet for 2019 og budgetforslaget for 2020 afsat midler til drift af et unge voksen tilbud. der vil indenfor driftsbudgettes rammer være muligt at give et månedligt driftstilskud til bestyrelsen på 10.000 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

Tidsplanen for budgetbehandlingen er i år korrigeret, da forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020 med KL først påbegyndte i anden halvdel af august.

Folkeoplysningsudvalget høres derfor i budgetforslaget i uge 39.

Ishøj Byråd 1. behandler forslaget til budget 2020 samt overslagsår den 1. oktober. 2. behandlingen af budgetforslaget forventes ske på møde den 5. november.

Sparekataloget for Kultur- og Fritidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.
Øvrigt budgetmateriale er tidligere uddelt til byrådets medlemmer.

Folkeoplysningsudvalget indstiller, at budgetforslaget for 2020 og overslagsårene 2021 - 2023 godkendes med følgende bemærkninger:

- indstilling om udvidet rengøringsnorm i kommunale klubhuse (FOLU sag nr. 36 - 59.000 kr.)
- indstilling om elektronisk adgang på øvrige faciliteter
- indstilling om videreførsel af anlægsprojektet vedrørende etablering af køkken- og medlemsfaciliteter i Sydkystens Sejlklub fra 2019 til 2020

Ungdomsskolebestyrelsens formand meddeler, at bestyrelsen ikke har bemærkninger til budget forslaget.

Kulturskolebestyrelsen har intet at bemærke.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at høringssvarere indgår i den videre behandling af budgetforslaget for 2020 og overslagsårene.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag