Referat
Kultur- og Fritidsudvalget mandag den 21. november 2016 kl. 16:30

Mødelokale 2A, Bad Salzungen, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. Statistik fra april til oktober 2016 på brugerlogin til Vandkulturbåden.
  Vedhæftet dagsorden.
 2. Bredekærgård - invitation til julestue og åbning af ny rute
  Bredekærgård afholder traditionen tro Julestue i de gamle stalde. I år er julestuen den 26. og 27. november kl. 10-15.
  Program er vedhæftet
 3. Den 26. november kl. 11.00 vil formanden for Kultur og Fritidsudvalget, Sengül Deniz, åbne en ny naturhistorisk rute, der formidler året 1890, naturen og landsbylivet. Den nye rute er en del af det store projekt kaldet "Bredekærgårds Formidlingsbaser".
  Invitation er vedhæftet.
 4. Den 1. januar er det nu muligt, at låne de indkøbte mobile teleslynger.
  Foreningerne kan låne 1 kuffert med 10 mobile teleslynger på biblioteket og rådhusets personale kan låne 1 kuffert også med 10 mobile teleslynger i Call Centeret på etage 2.

Beslutning

Invitationen til indvielse af ny naturhistorisk rute genudsendes.


Til efterretning

Bilag

Resume

Projektet Ishøj Ungebyråd blev for anden gang afholdt i februar 2016. Ungebyrådet vedtog to initiativer til afvikling i 2016: 1) Sommerferieaktiviteter i uge 26 og 2) Fritidsmesse. Begge initiativer blev afviklet og er nu evalueret i vedhæftede evaluering.

Sagsfremstilling

Evalueringen fremstiller stor tilfredshed med begge initiativer. Evalueringen peger på muligheder for forslag til ændringer, hvis de enkelte initiativer skal fortsætte.

RegnbUGEN uge 26

Det var en god uge, hvor de unge tog ansvar for planlægningen. De foreslås, at de enkelte aktiviteter spredes over hele sommerferien frem for en uge med fuld aktivitet.  

Fritidsmessen 2016:

Det var en god oplevelse for alle involverede. Der er i arbejdsgruppen enighed om, at det vil være gavnligt at gentage initiativet i 2017 med få ændringer.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller,

- at projektet RegnbUGEN ikke afvikles som samlet aktivitetsuge i 2017. Det indstilles, at Ishøj Ungdomsskole tilbyder enkeltstående aktiviteter for målgruppen i sommerferieperioden.

- at Fritidsmessen gentages i 2017 og at der findes finansiering af udgiften.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Kultur og Fritidsudvalget har i 2016 givet bevillinger til initiativerne af to omgange. RegnbUGEN fik en fik en bevilling på 45.000 kr. og Fritidsmessen en bevilling på 40.000 kr.

Ishøj Ungdomsskole har i forbindelse med afvikling af RegnbUGEN haft personaleudgifter til afvikling af aktiviteterne på kr. 22.000 kr. Restbevillingen overføres til delvis dækning af denne udgift.

Der er afsat 100.000 kr. til Ungebyrådets initiativer i 2017.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidsuvalget godkendte oplægget til "Bredekærgårds Formidlingsbaser" på mødet den 10. februar 2014, sag nr. 13.

Bredekærgård begyndte et længere udviklingsarbejde med projektet "Bredekærgårds Formidlingsbaser" i efteråret 2014. Projektet indeholder 4 baser, der hver indeholder  4-6 aktiviteter, som formidler naturen med forskellige vinkler. Dyrebasen åbnede i foråret 2015. Det er et projekt, hvor de mange foreninger og institutioner samarbejder på Bredekærgård. Udviklingen skaber glæde for både ansatte, frivillige og besøgende.

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet en status på de mange aktiviteter.

Alle baser er i udvikling og mange aktiviteter forventes åbnet i løbet af 2017.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er vedhæftet et revideret budget for Bredekærgårds Formidlingsbaser.

Kultur og Fritidscentret har anmodet om overførsel af 200.000 kr. fra 2016 til 2017 til formålet fra det samlede kultur og fritidsområde.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret har udarbejdet forslag til projektorganisation for Byhavefestivalen 2017, der afholdes i samarbejde med Byhavekoncerten den 5. august 2017.

Sagsfremstilling

Byhavefestivalen afvikles i samarbejde med Kultur og Fritidscentret, Ishøj Kulturcafé, Ishøj Ungdomsskole, Ishøj Ungeråd, Medborger og Demokratiforum og Kultur og Fritidsudvalget.

Projektorganisationen har til formål at sikre kommunikationen mellem interessenterne og beskriver arbejdsfordelingen mellem de besluttende og udførende organer.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager, at godkende forslaget til projektorganisation.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Udgifter afholdes af Medborger og Demokratiforums aktivitetskonto.

Bilag

Resume

Det fremgår af økonomiregulativet, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges politisk.

Sagsfremstilling

Der er foretaget 2. budgetopfølgning 2016, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 14,3 mio.kr.

Der er forventede mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 9,6 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes mindreudgifter på 6,1 mio.kr. På anlægssiden forventes ligeledes mindreudgifter på 1,6 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om mindreindtægter - bl.a. grundet midtvejsregulering - på 2,9 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance, og dermed udgiftsneutrale.

Specifikt under Kultur- og Fritidsudvalget er forventningen, at budgettet overholdes.

Der er udarbejdet notat af 10. november 2016 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede oversigt i beløb over budgetopfølgningen pr. 10. november 2016. Bilag C beskriver budgetopfølgningen for Ishøj Kommune pr. 30. september 2016 vedr. Jobcentret af 13. oktober 2016.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller,

- at budgetopfølgningen tiltrædes.

- at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag