Referat
Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 22. april 2014 kl. 18:00

Mødelokale 2A / Bad Salzungen, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

 1. 12. marts 2014 fremsender Folketingets Ombudsmand kopi af brev sendt til Ishøj Fritidssejlere. Ishøj Fritidssejlere har klaget over Folkeoplysningsudvalgets uddybende begrundelse på afslag om godkendelse af Ishøj Fritidssejlere som en tilskudsberettiget forening. Ombudsmanden meddeler, at klagen er videresendt til Statsforvaltningen, Tilsynet. Det oplyses, at Ombudsmanden ikke kan behandle klager over forhold, der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse. Ombudsmanden anmoder Ishøj Fritidssejlere om at afvente Statsforvaltningens svar, før foreningen tager stilling til, om der er grundlag for at rette henvendelse til Ombudsmanden om sagen igen. Brev af 12. marts vedhæftes dagsordenen.
 2. Videnscenter for Folkeoplysning har med åbningen af centrets hjemmeside, netop udgivet sit første elektroniske nyhedsbrev. Læs mere om Videnscenter for Folkeoplysning på www.vifo.dk hvor det også er muligt at tilmelde sig centrets nyhedsbrev.
 3. Kultur og Fritidscentret har udsendt mail til alle foreninger, kulturinstitutioner m.fl. i Ishøj med information om Vestegnens Kulturuge der afholdes for 2. gang den 6. – 15. september i 7 kommuner på Vestegnen. Der inviteres til netværksmøde 24. marts i Ishøj Kulturcafe, hvor man kan møde arrangørerne og andre mulige deltagere. Materiale om kulturugen vedhæftes dagsordenen.
 4. Kultur og Fritidscentret indkalder ved mail af 3. marts ansøgninger om medlemstilskud for 2014. Alle dokumenter til medlemstilskud ligger i år online på Ishøj Kommunes hjemmeside. Ansøgningsfristen er undtagelsesvis sat til 1. maj.
 5. Klima- og Miljøudvalget har ved brev af 18. marts inviteret bl.a. alle kommunens foreninger til valgmøde, med henblik på nedsættelse af et nyt Grønt Forum. Valgmødet holdes den 10. april kl. 17.00 i Kantinen på Rådhuset. Brevet vedhæftes dagsordenen.
 6. Politiet har den 26. marts 2014 foretaget den årlige godkendelse af skydebanen, under Ishøj Svømmehal. Vedlagt godkendelse
 7. Øresunds Solist, fondstilskud Øresunds Solist har opnået tilskud på 25.000 kr. fra Obels Familiefond, samt 30.000 kr. fra DR Symfoniorkesters Fond Tilskud anvendes til præmier ved konkurrencen 16. marts 2014.
 8. WMCV fondstilskud WMCV har modtaget fondstilskud på 120.000 kr. fra AP Møller Fonden. Tilskud anvendes til aktiviteter
 9. World Music Center Vest musikbands spiller præsentationskoncert på Ishøj Kulturskole den 15. maj. Endvidere spiller de koncert på Arken den 7. september i forbindelse med Vestegnens Festuge.
 10. Øresunds Solist havde Finale koncert på Ishøj Kulturskole den 16. marts 2014. Arrangementet var meget vellykket, højt musikalsk niveau. Kulturminister Marianne Jelved overrakte priserne, og borgmester Ole Bjørstorp bød velkommen. TV Ishøj optog arrangementet. Informationer og fotos kan ses på Kulturskolens hjemmeside, samt Øresunds Solist hjemmeside, www.oresunds-solist.com
 11. Fra og med foråret 2014 overtager Kulturskolen administration af Kulturpakke tilbud til samtlige børn og unge i kommunen
 12. Ishøj Kulturskole står for arrangement af Danseballaden i første uge af skoleferien. Der deltager tre kommuner i Hovedstadsregionen. Fra mandag til torsdag i ugen er der dansearrangement i den enkelte kommune, og om fredagen samles alle elever og danseinstruktører til fælles arrangement i Kulturskolen. Dagen afsluttes med åben forestilling for forældre og andre interesserede..

Beslutning

13. Kultur og Fritid fremlagde tidsplan og oplæg til flyer og publikums konkurrence i Ishøj Svømmehal.
Der uddeles 5 præmier i hver kategori.

Til efterretning.

Bilag

Resume

Vestegnens Strygere fremsender i mail af 1. april 2014 ansøgning om støtte til afholdelse af orkestrets 10 års jubilæumskoncert, der afholdes i salen på Ishøj Kulturskole den 4. maj 2014. 

Den samlede udgift til arrangementet er i følge det medsendte budget 21.600 kr.

Sagsfremstilling

Vestegnens Strygere har igennem de 10 år haft en meget nær tilknytning til Ishøj og Ishøj Kulturskole.

Orkestret, der har 23 medlemmer pt. har igennem alle årene givet koncert i Ishøj. Vestegnens Strygere har efter Ishøj Musikforening overtaget den traditionelle nytårskoncert, der afholdes i januar måned.

Jubilæumskoncerten vil i samarbejde med Ishøj Kulturskole kunne præsentere en mgk-elev som klaversolist.

Økonomi

Der søges om et økonomisk tilskud på op til 21.600 kr. 

Udgiften vil kunne afholdes over Kultur og Fritidsudvalgets puljebeløb for 2014.

Oversigt vedhæftes dagsordenen. 

Indstilling


Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at ansøgningen imødekommes med et tilskud på 21.800 kr.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Teater fremlægger regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2014.

Det er første regnskabsår i den nye egnsteaterperiode.

Regnskabet udviser en ballance på 4.356.255 kr. og et underskud på 3.569.496 kr. før tilskud og et overskud på 610.743 kr. efter tilskud.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2013 nu 1.074.969 kr.

Sagsfremstilling

Årets overskud er indregnet i egenkapitalen, da der ikke længere regnskabsmæssigt er hensat beløb på en bygge og inventarfond.

Der har været 20.153 tilskuere på Ishøj Teater i 2013 ( der var i 2013 23.253 tilskuere).

Der foreligger en ledelsesberetning, samt et revideret regnskab med noter.

Bilagene hæftes ved dagsordenen.

Det fremgår af revisionsbemærkningerne , at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt at resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Regnskabet er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Ishøj Teaters regnskab for 2013 godkendes.

Der søges en forklaring på ændringer i rengøringen.

Bestyrelsesmedlemmerne bør ikke give anledning til revisionsbemærkninger.

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Revision af vedtægterne for Ishøj Kulturskole -  Bestyrelsens sammensætning.
 
Det foreslås, at vedtægternes §. 4, Bestyrelsens sammensætning ændres.
Ændringen omhandler byrådets valg af repræsentanter til bestyrelsen.
Det foreslås, at følgende ændringer indarbejdes i vedtægternes § 4 og § 4a:

 1. 2 repræsentanter vælges af Byrådet
 2. Byrådet udpeger formanden for kulturskolebestyrelsen.
 3. Byrådet vælger repræsentanterne og deres stedfortrædere i forbindelse med det konstituerende møde efter hvert byrådsvalg, gældende for hele byrådets valgperiode.

Nuværende vedtægter vedhæftes dagsorden.

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at forslaget til ændringer godkendes og indarbejdes i vedtægterne.
Ændringerne træder i kraft ved byrådets godkendelse.

 

Kultur og Fritid har på baggrund af Kulturskolebestyrelsens behandling og bemærkninger til forslaget til vedtægtsændringer udarbejdet et oplæg af 16. april 2014 med rettelser til de eksisterende vedtægter.

Forslaget vedhæftes dagsordenen.

.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at det fremlagte forslag af 16. april 2014 godkendes.

Det indstilles endvidere, at vedtægterne for både Ishøj Ungdomsskole og Ishøj Kulturskole opdateres i en fælles proces med de to bestyrelser.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturskole har opnået tilskud på 200.000 kr. fra Kunstrådets pulje til talentorkester på 2. - 4. kl.trin på musikskoler.
Projektperioden er 01/09-2014 – 31/07-2016.
Tilsagnsskrivelse vedhæftes dagorden.
Kulturskolebestyrelsen indstiller at tage sagen til efterretning.

.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalgt indstiller, at sagen tages til efterretning.

Kultur-og Fritidsudvalget finder det positivt at virsomheden kan udvides for eksterne midler.

Beslutning

Til Efterretning

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremsender forslag til ændring af vedtægten for Ishøj Ungdomsskole.

Sagsfremstilling

Der forslås følgende ændringer i forhold til tidligere godkendte vedtægter.

§7, stk. 3 (fremhævet i bilaget). Ændringen af fastlæggelse af mødefrekvensen fra 1 møde pr. måned til 4 møder pr. år eller så ofte formanden eller 3 medlemmer måtte ønske det.

Endvidere § 7, stk. 10(fremhævet i bilaget). Her er ordet viceungdomsskoleinspektør udskiftet med ordet afdelingsleder. Endelig er datoer opdateret således at perioden omfatter den i overskriften nævnte.

Ungdomsskolebestyrelsen indstiller at vedtægterne godkendes og videresendes til videre foranstaltning.

.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Ungdomsskolebestyrelsens indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 5. november 2013 til revision af Regulativ for benyttelse af kommunale lokaler, anlæg m.v. i Ishøj Kommune – i daglig tale: Lokaleregulativet.

Sagsfremstilling

Ud over redaktionelle ændringer, er hovedpunkterne i revisionen:

 • Regler i forbindelse med midlertidig overnatning i kommunale lokaler.
 • Mulighed for opkrævning af lokaleleje m.m. ved store offentlige foreningsarrangementer.
 • Krav om børneattester for foreninger der er faste brugere af lokaler
 • Mulighed for fremsættelse af erstatningskrav for ødelagt inventar
 • Et nyt kapitel, § 6 om Foreningshuset, klubhuse og faste klublokaler

 
Arbejdsgruppen der er nedsat til revision af tilskudsreglerne har den 14. november behandlet forslaget og anbefaler, at de revidere retningslinjer godkendes med virkning fra 1. januar 2014.
 
Forslag af 14. november 2013 til revision af Lokaleregulativet vedhæftes dagsordenen.
 
Folkeoplysningsudvalget indstiller at forslag af 14. november 2013 til revision af lokaleregulativet godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Bilag

Resume

Kultur og Fritidscentret fremlægger forslag af 14. november 2013 til fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning 2014.

Sagsfremstilling

I budget 2014 er der afsat 243.670 kr. til oplysningsforbundenes undervisningsvirksomhed i Ishøj Kommune, og der søges om et samlet tilskud på 310.306 kr.
 
I forbindelse med ansøgning om tilskud for 2014, har oplysningsforbundene fremsendt forventet regnskab for tilskud for 2013. Det samlede tilskudsbehov i 2013 er opgjort til 258.452 kr.
 
Kultur og Fritidscentret fremlægger i notat af 14. november 2013 forslag til fordeling af de i budgettet afsatte midler til undervisningsområdet. Forslaget er lavet med baggrund i ansøgningerne og tilskuddet for 2013. Fordelingen indebærer for alle oplysningsforbund en mindre reduktion i forhold til de ansøgte tilskud.
 
Forslag af 14. november 2013 vedhæftes dagsordenen.
 
Folkeoplysningsudvalget vedtog at godkende forslag af 14. november til fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at Folkeoplysningudvalgets indstilling tages til efterretning.

Beslutning

Til efterretning

Bilag

Resume

Foreninger under IBUS kan  som primære brugere foretage en samlet booking af grund og hytte for et år ad gangen gældende for perioden 1. august til 31. juli. Bookingplanen godkendes på junimødet i Folkeoplysningsudvalget

Når årsplanen for de primære brugere er godkendt, kan kommunale institutioner samt godkendte foreninger i Ishøj som sekundære brugere booke grund og hytte seks måneder frem i tiden.

Når årsplanen for de prinære brugere er godkendt, kan andre bruge booke grund, men ikke hytte tre måneder frem i tiden

Styregruppen for IBUS Grunden mødes mindst to gange årligt for at drøfte drift og vedligeholdelse.  

Sagsfremstilling

IBUS Grunden er en fritidsfacilitet med flere brugere med forskellige behov og tilknytning til stedet. Kriterierne sikrer veldefinerede rammer for booking af lejrplads og hytte for de forskellige brugergrupper.
 
Der opereres med tre brugergrupper:

 1. Primære bruger: De uniformerede ungdomskorps hjemmehørende i Ishøj
  IBUS Grund og hytte kan bookes et år frem i tiden for perioden 1. august – 31. juli. Årsplan udarbejdes i maj og godkendes på Folkeoplysningsudvalgets møde i juni. Når den overordnede plan er godkendt, kan korpsene booke ledige tider seks måneder frem i tiden for perioden 1. august – 31. juli.

 2. Sekundære brugere: Kommunale institutioner i Ishøj samt foreninger hjemmehørende i Ishøj
  Når de primære brugeres årsplan er fastlagt, kan sekundære brugere booke ledige tider 6. måneder frem i tiden for perioden 1. august – 31. juli.

 3. Tertiære brugere: Andre brugere
  Når de primære brugeres årsplan er fastlagt, kan tertiære brugere booke ledige tider 3. måneder frem i tiden for perioden 1. august – 31. juli.

 
Ordensreglerne for brug af IBUS Grunden udleveres til brugerne sammen med bekræftelsen af en booking.
 
Booking af grund og hytte sker via Kultur og Fritidscentret. 

Styregruppe for IBUS Grunden
Repræsentanter for hvert af uniformerede korps, Bredekærgård samt Kultur og Fritid
Gruppen holder minimum to årlige møder forår og efterår, hvor drift, vedligeholdelse og udvikling af grunden diskuteres.
 
 
IBUS oversender forslaget til Folkeoplysningsudvalget med anbefaling.
 
Folkeoplysningsudvalget indstiller, at oversende kriterierne for booking af IBUS Grund og hytte med anbefaling til Kultur og Fritidsudvalget med den tilføjelse, at tertiære brugere kun kan booke selve grunden, men ikke hytten.

Forslag til indstilling tiltrædes, med følgende ændringer: Under 3. brugergruppe "Tertiære brugere: Andre brugere" skal der stå: Når de primære og de sekundære brugeres årsplan er fastlagt, kan tertiære/andre brugere booke ledige tider 3 måneder frem i tiden for perioden 1. august - 31. juli. I indstillingen tilføjes det, at tertiære brugere er "andre brugere". 
Notat med kriterier for brug af IBUS Grunden er vedhæftet.

 

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalgetindstiller, at Folkeoplysningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag