Referat
Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 22. juni 2022 kl. 16:30

Kursuslokale 2 & 3, 1. sal, Ishøj Idræts- & Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Kulturium: Kulturium har de seneste måneder arbejdet på opstart af et nyt tiltag, Erindringsbio, for borgere med demens og deres pårørende. Erindringsbio bevæger sig i feltet mellem kultur og sundhed og tager udgangspunkt i reminiscensarbejde. Erfaringer med lignende projekter viser, at det giver fornyet energi og styrker den demensramtes identitet samt selvværd, og kan underbygge en bedre relationen til de pårørende. Kulturium er i dialog med DFI, Kulturmetropolen og de demensfaglige koordinatorer i Ishøj Kommune om initiativet. Forventes at opstarte i efteråret 2022.


Resume

Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts besluttet, at der i forbindelse med budget 2023 udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. Sagen har været 1. behandlet på alle fagudvalg i maj og genbehandles nu med henblik på, at finde råderum svarende til rammen i sagsfremstillingen, dvs. forslag til mulige besparelser vedrørende servicerammen.

Sagsfremstilling

Det er på nuværende tidspunkt for tidligt præcist at vurdere den økonomiske status for 2023, ligesom størrelsen af service- og anlægsrammen først forventes kendt ultimo juni 2022. Det er trods de mange usikkerheder, der foreligger, administrationens vurdering, at det er nødvendigt, at der udarbejdes et rådighedskatalog med henblik på at overforholde servicerammen. Økonomi- og Planudvalget har på møde den 28. marts 2022 besluttet, at der udarbejdes et rådighedskatalog på 22 mio. kr. med følgende fordeling på udvalgsniveau:

Økonomi- og Planudvalget 5 mio. kr.

Teknik- og Bygningsudvalget 3 mio. kr.

Klima- og Miljøudvalget 0 mio. kr.

Børne- og Undervisningsudvalget 8 mio. kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 1 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget 5 mio. kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 mio. kr.


Med baggrund i overstående har Økonomi- og Planudvalget besluttet, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for fagudvalgets område på møderne i maj og juni med henblik på at afsøge områder, hvor økonomien kan tilpasses, og i hvilken retning reduktionsforslagene kan formuleres. Fagudvalgene har således mulighed for at bekræfte idéer, som er drøftet på udvalgsmødet i maj med henblik på, at administrationen udarbejder endeligt rådighedskatalog.


Proces- og tidsplan for det fremadrettede arbejde med rådighedskataloget for budget 2023:

 • 24. juni: Deadline for indmeldelse af rådighedsforslag (overskrifter og beløb, så der kan dannes et samlet overblik).
 • 27. juni: Temamøde for Byråd og HovedMED vedr. økonomiaftalen for 2023.
 • 04. juli: Udfyldte skemaer med rådighedsforslag skal være indsendt til økonomiafdelingen senest den 4. juli.
 • 27. juni - 5.aug.: Hen over sommeren kvalitetssikrer administrationen forslag og beregninger. De endelige skemaer til rådighedskataloget skal være færdige den 5. august, hvor de samles i et katalog.
 • 10. aug.: Direktionen gennemgår det samlede rådighedskatalog.
 • 16. aug. - 31. aug.: Høringsperiode. Budgetmateriale sendes i høring i råd, brugerbestyrelser og MED-udvalg.

Indkomne høringssvar udsendes til Byrådet, når de er samlet i løbet af uge 36.

Indstilling

Fagudvalget beslutter råderumsforslag til budget 2023 inden for udvalgets områder svarende minimum til rammen i sagsfremstillingen.


Beslutning

Tiltrådt, idet udvalget besluttede at lave et omprioriteringsforslag inden for området på 215 t kr til nye initiativer på kultur- og fritidsområdet.


Resume

Sagen fra maj måned genfremlægges til udvalgets drøftelse og prioritering af eventuelle anlægsprojekter som udvalget ønsker overgår til budgetforhandlingerne.

Som en del af budgetproceduren indgår, at fagudvalgene skal drøfte anlægsplanen (investeringsoversigten) for budget 2023-2026, herunder prioritering af eventuelle anlægsønsker og omprioriteringsforslag med henblik på overholdelse af anlægsrammen.

Sagsfremstilling

På budgetseminar den 8. marts 2022 blev der givet en status på kommunens økonomiske situation og udvikling. Som en del af denne status indgik anlægsområdet, der er omfattet af de økonomiske aftaler, som KL og regeringen indgår. Anlægsbudgettet for 2023 er samlet set 95 mio. kr., hvilket er ca. 17 mio. kr. over den tekniske anlægsramme, som forventes udmeldt fra KL 1. juli 2022. Det skal endvidere bemærkes, at der forventes at komme en yderligere udgift på 2,5 mio. i 2023 kr. til kommunens andel af P-dæk på Ishøj Bycenter, hvilket vil øge overskridelsen yderligere.


Tabel 1. Anlægsbudget for budget 2023-2026


2023

2024

2025

2026

Vedtaget ved budget 2022

92.320

76.480

18.540

6.350

Tillægsbevillinger

3.150

-2.350

525

2.725

I alt

95.470

74.130

19.065

9.075


Teknisk anlægsramme*

78.000

78.000

78.000

78.000

Overskridelse af teknisk anlægsramme

17.470

-3.870

-58.935

-68.925

*Udmeldes ca. 1. juli 2022


Overskridelse af den tekniske anlægsramme gør sig gældende for budget 2023, mens der for overslagsårene forventes at være tæt på balance i 2024, mens årene 2025 og 2026 har rum for yderligere anlæg på ca. 58-68 mio. kr.

Som en del af budgetforberedelsen drøfter fagudvalgene den aktuelle budgetsituation, herunder prioritering af anlægsønsker. Drøftelsen tager udgangspunkt i det vedtagne anlægsbudget (bilag vedhæftet).

Det skal bemærkes, at såfremt et udvalg har nye anlægsønsker skal disse være politisk initieret, og det skal være afsøgt om disse nye ønsker kan imødekommes gennem omprioritering inden for udvalgets eksisterende anlægsprojekter. Hertil kommer, at såfremt udvalget har anlægsønsker, skal de være prioriteret, således at anlægsrammen i 2023 kan søges overholdt.

Nye anlæg har ofte afledte driftsudgifter, herunder vedligeholdelsesudgifter, som løfter kommunens serviceudgifter. Disse skal opgøres, således at de kan indgå i den samlede politiske prioritering i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Tilsvarende henledes opmærksomheden på, at anlægsplanen også kan indeholde projekter, der med udgangspunkt i en engangsinvestering kan erstatte andre anlæg, og dermed på sigt reducere kommunens drift- og serviceudgifter.

Lovgrundlag

Ishøj Kommunes budgetprocedure og Ishøj Kommunes økonomiske politik.

Økonomi

Materialet vedr. budget 2023-2026 fremlægges i forbindelse med høring i sidste halvdel af august 2022.


Indstilling

Fagudvalget indstiller eventuelle anlægsforslag til budget 2023 inden for udvalgets områder. For at Ishøj Kommune kan overholde anlægsrammen i 2023 og efterfølgende år, skal nye anlægsønsker indstilles i prioriteret rækkefølge. Da anlægsbudgettet for 2023 forventes at overstige anlægsrammen, bør der prioriteres i anlægsplanen med henblik på at overholde anlægsrammen.


Indstilling juni: Fagudvalget drøfter sagen og indstilling på ny.

Beslutning

Tiltrådt, udvalget drøftede anlægsrammen og bemærkede, at der også er anlægsudgifter til Ishøj Teater.Udvalget drøftede prioriteringer. Udvalget ønsker at styrke borgernes sundhed gennem bedre udendørs faciliteter. Ønsket indgår i drøftelser.

Bilag

Resume

I forbindelse med opførelsen af nyt teater i Ishøj er der nu beregnet pris på baggrund af arkitektprojektet, som overskrider bevillingen fra A.P. Møller Fonden markant. Der skal tages stilling til det videre forløb. Der vil blive fremlagt supplerende materiale fra styregruppemøde med fonden d. 16. juni inden møderne i Teknik og Bygningsudvalget og Kultur og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er givet en pris på 54,6 mio. for byggearbejderne iht. bilag 1. Det er 28,2 mio. over det afsatte beløb til entreprenørudgifter. På nuværende tidspunkt er der fundet besparelser for 9 mio., så overskridelsen i alt ligger på 19,2 mio. kr. På styregruppemøde d. 17. maj tilkendegav fondens repræsentant, at der ikke ville blive givet en supplerende bevilling til at dække merudgifterne, som følge af prisstigningerne. Det blev derfor besluttet, at rådgiver skulle undersøge muligheder for yderligere besparelser, så projektet kan holdes indenfor budgetrammen. Disse forslag skal drøftes på et styregruppemøde d. 16. juni. Besparelserne vil indebære, at der fjernes funktioner fra teatret, som der skal findes plads til på andre lokationer i kommunen. Der vil i den forbindelse blive udarbejdet et notat og en supplerende indstilling, som sendes til KFU og TBU efter d. 16. juni.

Center for Ejendomme kan ikke anbefale at fjerne vitale funktioner fra projektet for at finde dem i kommunale bygninger, da der ikke umiddelbart findes faciliteter til de særlige formål i andre bygninger. Det vil således forudsætte ombygning af andre bygninger, og der vil ikke umiddelbart kunne forventes at opnå synergier ved udnyttelsen af lokaler. Det vil dermed ikke være i tråd med kommunens generelle fokus på at udnytte de kommunale m2 bedst muligt ved blandt andet at dele arealer for derigennem samtidigt at nedbringe udgifter på servicerammen.

Center for Kultur og Fritid gør opmærksom på, at det er vigtigt, at der i henhold til Egnsteateraftalen er et velfungerende teater under hele processen, hvor scenekunsten kan udfoldes. Periodisk vil det være muligt at flytte vitale dele af teaterproduktionen, men det er væsentligt, at alle dele samles under samme tag på sigt, da dette fordrer den bedst mulige udvikling for teatret. Derudover påpeger Center for Kultur og Fritid, at formålet med fornyelsen netop handler om at optimere forholdene for scenekunsten - herunder medarbejderforhold, publikumsfacilieter og øvesal. Særligt etableringen af en prøvesal giver mulighed for at levere mere teater til publikum. I dag bruges publikumssalen også som værksted og øvesal. Det låser forestillingssalen i lange perioder. Ved også at etablere øvesal og bedre værkstedsfaciliteter, bliver der mulighed for at afholde flere forestillinger og afprøve nye typer af samarbejder. Det kan give plads til, at teateret kan udvikle forestillinger for flere målgrupper (f.eks. større børn og voksne) og f.eks. lave flere skolesamarbejder på teatret. Ishøj Teater er i dag et landsanerkendt børneteater, som leverer kultur og oplevelser for vores mindste medborgere, primært i alderen 3-9 år, men fornyelsen vil give mulighed for også at præsentere teateroplevelser for større børn og unge. Udbygningen er således vigtig for teateret og dets videre udvikling til gavn for Ishøjs borgere, og som et stærk kulturelt fyrtårn i kommunen.

Den økonomiske situationen er meget stram. Der er umiddelbart 4 scenarier: 1) projektet skæres ned, så projektet kan afholdes indenfor den eksisterende budgetramme, 2) projektet udsættes og prioriteres i anlægsramme i f.eks. 2024 med håb om et mindre ophedet byggemarked 3) kommunen giver en anlægsbevilling 4) projektet nedlukkes. Scenarie 1 er ved at blive beskrevet af arkitekterne. Scenarie 3 kendes beløbsstørrelse op til 19 mio. kr.

Wohlert arkitekter har udarbejdet et supplerende notat, hvor muligheder for besparelser gennemgås. Se bilag 2.
Forslaget efter styregruppemøde d. 16. Juni er, at der udarbejdes et projektforslag til model økonomi 3 dog med elementerne i Økonomi 3 som en option. Projektforslaget prisfastsættes af entreprenøren og fremsendes til byggesagsbehandling.
Inden mellemliggende periode afklares, om det vil være muligt at finde finansiering til restbeløbet.

Økonomi

A.P. Møller Fonden har bevilliget 37,1 mio. kr. til realiseringen af et nyt teater, hvor selve targetprisen for byggearbejdet ligger på 24,4 mio. kr. + 2 mio. kr. til uforudsete. Den tilbudte pris på byggearbejderne ligger på 47,5 mio. kr. + 7,1 mio. kr til uforudsete. I alt en overskridelse på 28,2 mio. kr.. Der er fundet besparelser for 9 mio. kr. så overskridelsen nedbringes til 19,2 mio. kr. inden der skæres i teatrets funktioner.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tager orientering om økonomien vedrørende Ishøj Teater til efterretning for nærværende sag samt supplerende materiale og indstilling.

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj IF har sikret sig oprykning fra danmarksserien til 3. division og i den forbindelse er der gældende DBU krav til stadions.

Sagsfremstilling

Ishøj IF spiller fra næste sæson 2022-23 (august 2022 - april 2023) i 3. division og første kamprunde er allerede den 7. august 2022.
I den forbindelse har Ishøj Idræts & Fritidscenter og Center for Park, Vej og Miljø i samråd med divisionsforeningen udarbejdet et foreløbigt notat af 3. juni 2022 omhandlede, hvilke DBU krav Ishøj stadion lever op til pt. og hvilke krav stadion ikke lever op til. Notatet er vedhæftet denne dagsorden.

Ishøj Stadion har på det seneste fået flere nye tiltag, såsom publikums- og boldhegn, speakertårn, tribuner, vandingsanlæg, forlængelse af banen med rullegræs, nye mål og publikums indgangshalvtag m.m. Men til trods for disse tiltag, så lever Ishøj Stadion ikke helt op til kravene for, at der kan spilles 3. divisionskampe, idet der blandt andet kræves banelys og handicaptoilet mv.

Umiddelbart kan der godt søges om dispensation for kravene det første år men kun det første år. I modsat fald må hjemmekampe spilles på et andet og godkendt stadion.

Udpluk af DBU-krav, som Ishøj Stadion p.t. ikke lever op til, som der i skrivende stund undersøges nærmere. Notat om DBU krav til danske fodboldstadioner er vedhæftet.

 • Handicaptoiletforhold
 • Lysanlæg
 • Sikkerhedsgodkendelse af stadion, udeholdfans og forhold
 • Kontrolløruddannelse, hvilket er Ishøj IF's ansvar at leve op til
 • Hjertestarter
 • Øvrige krav undersøges nærmere, herunder adskilt dame- og herretoiletter, lægerum, lokale til dopingkontrol og kiosksalg samt evt. dommer- og spilleromklædning


Der er senere i juni 2022 aftalt et møde med divisionsforeningen om krav og dispensationer. I dette møde deltager også repræsentanter for Ishøj IF.

Administrationen bemærker at lokalplanen for området begrænser muligheder for opførelse af bygninger og etablering af lysanlæg på stadionområdet. Mulighederne i krav fra DBU og lokalplanens rammer skal undersøges nærmere.

Administrationen vil i den kommende tid arbejde videre med afklaring af krav, dispensationer og økonomi. Dels ift oprykning til 3. division i 2022-2023 og dels ift hvis klubben bliver i 3. division fremover. Administrationen vil arbejde med:

 • Endelig afklaring af dispensationer for DBUs stadionkrav til 3. division.
 • Ansøgninig af alle mulige dispensationer ift krav fra DBU/divisionsforeningen.
 • Undersøge mulighed for at indleje en handicaptoiletvogn til det første år, herunder afklaring af udgift og finansiering inden for området.
 • Indhentning af tilbud på lysanlæg til evt. kommende år.
 • Udarbejdelse af et projekt og prisoverslag på ombygning af kioskhus (tidligere omklædningshus) til adskilt dame- og herretoiletter, handicaptoilet, lægerum, lokale til dopingkontrol og kiosksalg samt evt. dommer- og spilleromklædning til evt. kommende år
 • Indhente overslag på leje af banetid på godkendte stadions.
 • Søge dispensation i lokalplanen og godkendelse til opførelse af handicaptoiletter og andre bygninger samt etaberling af lysanlæg til evt. kommende år.


Økonomi vedrørende afvikling af 3. divisions kampe i 2022-2023 og eventuelle kommende år

Der er endnu ukendt om kommunen vil opnå dispensation fra DBU kravene samt omkostningerne ved de enkelte krav. Såfremt det kræver finansiering i 2022 vil administrationen fremlægge sag herom med forslag til hvordan det finansieres.


Såfremt at Ishøj IF fastholder sin oprykning og forbliver i 3. division i sæson 2023-2024 vil det kræve, at der enten foretages en række investeringer eller klubben i såfald spiller kampene på udenbys godkendte stadions. Såfremt at det skal sikres at Ishøj IF kan afvikle eventuelle 3. divisionskampe på hjemmebane i 2023-2024, vil det kræve, at der reserveres midler hertil i anlægsrammen for 2023 eller der senere gives en tillægsbevilling. Ved årskiftet 2022-2023 vil der være indiktationer på om klubben bliver i 3. division eller rykker ned igen.

Administrationen anbefaler, at eventuelle anlægsønsker til at kunne opfylde DBU krav til hjemmebane, såfremt Ishøj IF forbliver i 3. division i de kommende år, indgår i budgetforhandlingerne på lige fod med andre ønsker.

Lovgrundlag

Lokalplanen "Grøn kile"

Økonomi

De økonomiske udgifter er pt. under afklaring.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkender at administrationen arbejder videre med at opnå dispensationer for DBU krav.

Beslutning

Tiltrådt, idet administrationen undersøger udgifter ved de forskellige krav og løsninger.

Bilag

Resume

Analyse af kommunal cafedrift i Ishøj Idræts & Fritidscenter.

Sagsfremstilling

Caféen i Ishøj Idræts & Fritidscenter blev pr. 1. juni 2019 insourcet til kommunaldrift efter flere års bortforpagtning til privat aktør af flere omgange. Forpagternes opsigelse blev begrundet med, at det ikke var rentabelt med en åbningstid fra kl. 8.00 – ca. 22.00 og manglende opbakning fra brugerne af Ishøj Idræts & Fritidscenter. Det var oprindeligt en antagelse i forbindelse med, at cafeen blev insourcet, at den skulle være udgiftsneutral. Dette ser ikke ud til at kunne realiseres med den viden og de muligheder der i dag er til stede.


Siden insourcingen af cafedriften til Ishøj Idræts & Fritidscenter, har det således ikke været muligt for caféen at leve op til de forventede budgetindtægter. Administrationen har på den baggrund tilpasset driften for at sikre balance mellem udgifter og indtægter således, at der ikke opstår et samlet underskud på området, som vil skulle finansieres på anden vis. Administrationen har udarbejdet en analyse af driften af cafeen. Analysen af den kommunale cafedrift i Ishøj Idræts & Fritidscenter viser økonomi- og driftsudfordringer. Analyse af cafédriften er vedhæftet sagen.

Endvidere er andre kommuale caféer på idrætsanlæg blevet kontaktet. De har alle samme udfordringer med økonomi og manglende kunder samt opbakning fra de lokale foreningsbrugere.


På baggrund af analysen har administrationen udarbejdet forskellige scenarier for den fremtidig drift af cafeen. De er kort skitseret nedenfor:

 1. Forsat kommunal drift med et reguleret budget
 2. Bortforpagtning af caféen igen til en privat aktør
 3. Foreningsdrevet café
 4. Anden kommunal virksomhed til at drive caféen
 5. Samarbejde/fælles drift med andre kommunale enheder
 6. Nedlæggelse af caféen og opsætning af automater

7. Evt. andre modeller


Administrationen anbefaler, at den nuværende tilpassede model fastholdes for 2022 og at administrationen arbejder videre med at afdække mulighederne for at implementere model 2 eller model 3. Administrationen vil på baggrund af afdækning fremlægge sag for fortsat cafe drift i Ishøj Idræts & Fritidscenter til politisk stillingtagen.

Lovgrundlag

Kommunalfuldmagt og konkurrencelovgivning. Ishøj Kommunes lokaleregulativ (regelsæt)

Økonomi

Caféen kan ikke leve op til det nuværende indtægtsbudget. Udgifterne tilpasses hertil for 2022 for at komme i balance.

Indstilling


Den nuværende tilpassede model fastholdes for 2022 og der arbejdes videre med mulighederne for implementering af model 2 og 3 som fremlægges til politisk stillingtagen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I foråret og sommeren 2020 var Bredekærgård et populært udflugtsmål, fordi der var vidtrækkende covid-restriktioner i hele landet. På baggrund af et meget stort besøgsantal i aftentimerne på Bredekærgård, blev der i 2021 efter dialog med naboerne forsøgsvist indført åbningstider for Bredekærgård. Det er aftalt, at åbningstiderne skal evalueres her efter et år. Nærværende evaluering forholder sig til perioden 1. april 2021 - 1. april 2022.

Sagsfremstilling

Vision for Bredekærgård
Som led i en større omstrukturering har Bredekærgård udviklet sig fra at være et mere traditionelt skolelandbrug med bosiddende bondemand, til at være et formidlingssted for kultur, natur, dyr og historie. I forbindelse med omstruktureringen og besparelsen på Bredekærgårds budget var der et politisk ønske om, at flere borgere skulle få øjnene op for Bredekærgårds muligheder. I forlængelse heraf er en lang række tiltag iværksat for, at flere er blevet opmærksomme på Bredekærgårds tilbud, og samtidig har Bredekærgård arbejdet for at blive et sted med mange oplevelser. Senest er der etableret en offentlig legeplads, der formidler 1900-tallets landbrug og traditioner og som er velbesøgt at mange børnefamilier.


Evaluering af åbningstider
Kultur og Fritidsudvalget besluttede i forbindelse med indførsel af åbningstiderne på Bredekærgård i 2021, at åbningstiderne skulle evalueres efter en forsøgsperiode. Administrationen har indsamlet data til evalueringen fra en række interessenter og desuden fra både Jyske Kontrolcentral og Gadeplans medarbejdere. Derudover er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i sommermånederne 2021 blandt brugere af Bredekærgård. Den fulde evaluering kan ses i vedlagte notat.

Administrationen ser tre mulige scenarier ift åbningstider:

 1. Afskaffelse af åbningstiden.

Bredekærgård er et offentligt sted og i den politiske vision for Bredekærgård ønskes en stor og mangfoldig udnyttelse af Bredekærgårds faciliteter. Der er ikke afsat økonomi til at håndhæve åbningstiderne, som derfor giver uhensigtsmæssige forventninger hos naboerne og konfrontationer mellem naboer og brugere. Administrationen vurderer, at der ikke er behov for åbningstider på Bredekærgård, da generne for naboerne er blevet kraftigt mindsket af den lange række af tiltag, som er taget i samarbejde med naboerne. Samtidig er det igen muligt at rejse til udlandet, så presset er generelt blevet mindre på Ishøjs udearealer.

 1. Justering af åbningstiden.

Administrationen vurderer, at en tilpasning af åbningstiden på Bredekærgård, så sommeråbningstiden gælder til kl 22.00 og åbningtiderne for sommer også gælder i april, vil kunne mindske konfrontationerne og begrænse antallet af personer, der tager ophold udenfor åbningstiden. Dette vil gøre behovet for en håndhævelse af åbningstiderne mindre.

 1. Fastholdelse af den nuværende åbningstid.


Administrationen bemærker, at "åbningstid" signalerer at man kan lukke arealet af. Det kan man ikke på Bredekærgård. Dels er Bredekærgård offentligt tilgængeligt med offentlige stisystemer, hvorfor besøgene gerne må gå igennem uden for åbningtid, men ophold i de sene aften og nattetider skal undgås af hensyn til naboer. Dels kan det ikke aflåses og dels er det altid muligt at borgere kan komme tilbage senere selv hvis en vagt har været forbi og lukke. Bredekærgård minder på den måde om andre offentlige fritidsområder som strandpark, skov og legepladser. Hvis der fastholdes et tidsrum for åbningstid, så bør forventningerne afstemmes med naboer om, hvordan Ishøj Kommune kan håndhæve disse. Der kan være mulighed for at udvide en af Ishøj Kommunes vagtaftaler, men det kræver økonomi. Center for Kommunale Ejendomme er igang med at undersøge mulighederne og kan for nuværende ikke fastsætte en pris. Ishøj Kommune har indgået aftale med Securitas om tilstedeværelse 2 timer i aftentimerne. Aftalen koster årligt 324.023 kr. og dækker alarmudrykning og tilsyn i hele kommunen. Det kan aftales, at Securitas tager en fast runde på Bredekærgård, som det også skete i sommeren 2021. Det undersøges, hvordan det kan hænge sammen med ”lukketider” og Securitas’ tilstedeværelse i Ishøj Kommune. Det skal dog pointeres, at det ikke hindrer, at besøgene kan komme senere.


På baggrund af indhentede data anbefaler administrationen en justering af åbningstiden. Det vurderes, at en øget åbningstid i sommerhalvåret til kl. 22.00 vil sikre, at flere når at gå hjem inden lukketid, fordi alle kan nå at spise færdigt og få ryddet op. Dernæst synes det tydeligt, at mange misforståelser angående åbningstiden sker i april måned, hvor lukketiden er kl. 17.00. I april er aftenerne længere og varmere. Derudover er påsken ofte i april, hvor mange har fri, og derfor besøger Bredekærgård.


Adminstrationen anbefaler som ovenfor nævnt scenarie 2, der bedst balancerer hensynet mellem brugerne og naboerne samt realiseringen af visionen for Bredekærgård. Administrationen kan ikke anbefale en indskrænkning af åbningstiden.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager,

at sommeråbningstid på Bredekærgård gælder fra 1. april til 31. oktober og at vinteråbningstid gælder fra 1. november til 31. marts.

at åbningstiden på Bredekærgård i sommertiden er fra kl. 7.00 til kl. 22.00.

at åbningstiden på Bredekærgård i vinterhalvåret er fra kl. 7.00 til kl. 17.00.

Beslutning

Kultur og Fritidsudvalget besluttede at,

 • der i sommerperioden (fra 1. april til 31. oktober) skal være ro efter kl. 21 af hensyn til naboerne, og at der i vinterperioden (fra 1. november til 31. marts) skal være ro efter kl. 17.00 af hensyn til naboerne, samt at der skal være synlig skiltning om det.
 • der laves en evaluering igen i 2023
 • administrationen afdækker muligheder for og går i dialog med Bylauget om, hvordan eventuel uro om aftenen håndteres.

Bilag

Resume

BalCon fremsender ansøgning om økonomisk støtte til forestillingen FREMTIDS_DRØMME, der er en del af projektet DanseDrømme.

Sagsfremstilling

BalCon søger om 6.000 kr. til projektet DanseDrømme. Projekt DanseDrømme er et scenekunstprojekt, hvor 40 - 50 unge i alderen 14-22 år gennemfører en projekt på 3-4 måneder. Projektet realiseres i en professionel scenekunstfaglig kontekst, hvor der afsluttes med forestillinger i samarbejde med Det Kongelige Teater.


Formålet med projektet er at give unge mulighed får at udvikle kreative potentialer og få indsigt i faser, der ligger bag opbygningen af en scenekunstnerisk forestilling. De får erfaring med det personlige ansvar, der er nødvendigt for at medvirke i og gennemføre et længerevarende projekt og er med til at udvikle værket med egne kreative ideer. Afslutningsvist vises 6 forestillinger på Det Kongelige Teater for ca. 1000-1200 publikummer. Derudover har Kunstmuseet ARKEN og BalCon indgået aftale om, at forestillingen FREMTIDS_DRØMME opføres i ARKENSs Teatersal søndag den 14. august 2022 kl. 14.00.


Se venligt vedhæftede projektbeskrivelse, ansøgning og aftale med ARKEN.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

BalCon søger om 6.000 kr. til projektet. Projektet kan støttes med Kultur og Fritidspuljemidler, hvor der er 159.000 kr. i ubrugte midler.
Projektet er iøvrigt støttet af ARKEN.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget vedtager at støtte projektet med 6.000 kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Byrådet har i budgetaftalen for 2021 afsat 350.000 kr til udviklingen af Thorsbro Vandværk. I 2021/ 2022 er gennemført et pilotprojekt for dokumentation, fremadrettet bevaring og formidling af vandforsyningen fra Ishøj under titlen: Thorsbro – Porten til byernes vand. Formålet med projektet var at udarbejde en mulighedsplan med konkrete anbefalinger, som skulle danne udgangspunkt for Ishøj Kommunes stillingstagen og forståelse for, hvilken kulturarv Thorsbro Vandværk er. I projektet er der kigget på alle aktiver og potentialer, herunder fremtidens brug af bygninger, udearealer og naturområder. Ishøj Kommune er projektejer og derfor godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 15. december 2020 et kommissorium for projektet med nedsat styregruppe bestående af repræsentanter fra Ishøj Kommune, Kroppedal Museum, Hofor og Thorsbro Vandværks Museumsforening.


Der blev nedsat en organisation med en rådgivningsgruppe, arbejdsgruppe og styregruppe, som har afsluttet fase 1.1. "Kortlægningen", som blev præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget den 20. september 2021 og fase 1.2 "Analyse og Værdivurdering", der blev præsenteret for Kultur og Fritidsudvalget den 16. februar 2022. Nu er fase 1.3 "Mulighedsplan" klar til at blive præsenteret. Det er i projektet aftalt, at Kultur og Fritidsudvalget orienteres ved afslutning af hver fase i projektforløbet.


Fase 1.1 "Kortlægningen" og Fase 1.2 "Analyse og Værdivurdering" er vedhæftet som baggrundsmateriale. Fase 1.3 "Mulighedsplan" er vedhæftet til godkendelse.


Sagsfremstilling

Rådgivningsgruppen har udarbejdet fase 1.3 af projektet omhandlende "Mulighedsplan", som er godkendt i både arbejdsgruppe og styregruppe. "Mulighedsplanen" indeholder både inspiration og anbefalinger, der udspringer af det foregående arbejde i rapportens to øvrige gennemførte faser; "Kortlægningen" og "Analyse- og Værdivurdering".


Den samlede rapport med "Mulighedsplanen" som afsluttende kapitel påpeger meget entydigt Thorsbro Vandværk, som et unik kulturhistorisk element i Ishøj Kommune, både hvad angår hovedbygningen, filterbygningen, hæverterræn, kildepladser og det omkringliggende landskab. Se kortudsnit Ishøj Kommune har med andre ord et meget unik stykke kulturarv belligende indenfor kommunegrænsen, som idag ejes af Hofor.


Rådgivergruppen betegner Throsbro Vandværk som noget unik fordi;

 • Thorsbro vandværk har og er et teknologisk fyrtårn.
 • Den arkitektoniske udvikling igennem de sidste 110 år kan tydeligt aflæses (De frede bygninger, Filterbygning, ”pagodetags” bygninger, og nu det helt nye vandværk).
 • I de fredede bygninger kan man lugte, se, høre og mærke diesel maskinernes tilstedeværelse, intakte værksteder, originale rum, mv.
 • At Filterbygningen er den første af sin art, og dannede præcedens for kommende filteranlæg (den lukkes først ned i 2023, 100 år efter indgivelsen, og er planlagt nedrevet).
 • Funktionærboligerne ligger her fortsat ved værket og fortæller om forholdende mellem funktionærerne.
 • Vandindvindingen har ændret landskabet og Lille-Vejleå markant, fx nedlægges vandmøller.
 • Bundsikring af Lille-Vejleå afspejler vandindvindingens påvirkning og er let genkendelig i Fingerplanen. Bundsikringen er den første af sin art i Danmark.
 • Kildepladserne i Ishøj genkendes let på trampestien langs Lille Vejleå.
 • Solhøj Kildeplads er og har altid været den vandrigeste og reneste kildeplads på Thorsbros arealer.
 • Der kan fremvises gamle frugthaver med æbletræer og hassellund, der er fra anlæggelsen i starten af 1900-tallet
 • Der er mange anlægsspor på værket, alt fra nedlagte slambede til alléen på Allevej.


På baggrund af "Mulighedsplanens" karakter er der anbefalinger, som skal undersøges nærmere førend administrationen kan give faglige anbefalinger til Ishøj Kommunes stillingstagen til, hvordan kulturarven kan eller bør sikres og hvordan en fremtidig anvendelse kan være. Mulighedsplanen anbefaler tydeligt, at Ishøj Kommune tager stilling til sin kulturarv, og derfor er det administrationens anbefaling, at projektet nu påbegynder sin fase 2, hvor konkrete muligheder og begrænsninger for brugen af Thorsbro Vandværk undersøges og beskrives med udarbejdelsen af et politisk beslutningsoplæg. Dette omhandler bl.a. planmæssigeforhold, naturhensyn, lovgivning, juridiske aspekter, ejerforhold etc. Derudover ønskes en bred inddragelse af interessentgrupper, så et fremtidigt ejerforhold samt indhold kan understøttes. Derfor anbefales det, at administrationen får mulighed for at arbejde videre med rådgivernes anbefalinger for at undersøge rammer og hensyn, som fremlægges til politisk stillingtagen for fagudvalg og Byråd. Herunder også inddrage interesserede aktører til drøftelse af fremadrettede muligheder. Ishøj Kommune er i første omgang den centrale aktør for udviklingen af Thorsbro Vandværk. Fornyelsen giver lige nu Ishøj nogle unikke muligheder for at indlede en proces, der kan udvikle stedet til fremtiden.


Anden fase kræver bred politisk forankring med relevante fagudvalg og Byråd.


Se venligst vedlagte dokumenter.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Af budgetforliget for 2021 fremgår det, at der er indgået aftale om at få kortlagt Thorsbro Vandværk. Som konsekvens af budgetforliget står nu 350.000 kr. (367.000 kr.) at finde på budgetterne for 2021, 2022, 2023 og 2024.
Status på budget 2022: Ubrugte midler er ikke overført. Derfor er afslutningen af projektet betalt af budget 2022. Tilbage står 277.000 kr. i 2022 til anvendelse for fase 2 til udarbejdelse af politisk beslutningsoplæg.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget godkender tredje del af rapporten: "Mulighedsplan".

Kultur og Fritidsudvalget indstiller, at de afsatte midler anvendes til at afsøge og beskrive begrænsninger og muligheder, bl.a. i forhold til planmæssigeforhold, naturhensyn, lovgivning, juridiske aspekter, ejerforhold mv, i henhold til rapportens anbefalinger som afsæt for udarbejdelse af et politisk beslutningsoplæg.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.

På udvalgsmøderne i maj har de stående udvalg behandlet den for udvalget relevante politik, og er kommet med input til rettelser og justeringer af politikkens indhold.

Sagsfremstilling

Som aftalt i processen for revidering af hovedpolitikkerne fremlægges alle de reviderede politikker nu for alle stående udvalg. Kulturpolitikken følger efter sommerferien.

I perioden august - oktober vil der være mulighed for at drøfte input til strategier og involvering af relevante interessenter.

Før endelig vedtagelse af de seks reviderede hovedpolitikker skrives nyt forord til alle.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget kommer med forslag til justeringer i hovedpolitikkerne i det omfang det måtte relevant

Beslutning

Tiltrådt.Udvalget har ikke yderligere input til udkast til politkkerne og anbefaler dem godkendt.

Bilag

Resume

Til efterretning fremlægges orientering om, at stigende energipriser betyder, at det vil kræve meget store energibesparelser at overholde energibudgettet i 2022 og 2023.Hvis energibesparelserne ikke opnås, vil der blive behov for at øge kommunens energibudget med 2 millioner kr. i 2022 og 2023.

Sagsfremstilling

Energipriserne er steget kraftigt det sidste års tid, og udviklingen er intensiveret siden krigen i Ukraine. Center for Ejendommes fremskrivning af energiforbruget viser, at udgifterne til energi ender lige over to millioner højere i 2022, end der er budgetteret. Billedet for 2023 forventes at være nogenlunde samme niveau som 2022.

Kommunens elpris er steget med over 20% fra 2021 til 2022, og forventningen er, at den først falder mærkbart igen i 2023. Derudover bidrager skærpede krav til afkøling af fjernvarmevand til den forventede budgetoverskridelse. Fjernvarmetaksten er stort set uændret i forhold til de seneste år, og Kommunes naturgaspris er fastlåst på et lavt niveau indtil udgangen af 2022. I 2023 forventes gasprisen dog at blive fordoblet, og dermed mere end kompensere for den faldende elpris.

Det kræver meget markante besparelser på energiforbruget at spare 2 millioner kroner. For at sætte det i perspektiv, svarer besparelseskravet til helt at lukke ca. 25.000 kvadratmeter i det sidste halvår af 2022.

Center for Ejendomme har en løbende energibesparende indsats, men den kommer ikke til at resultere i besparelser i sådan en størrelse, at det vil kompensere for de stigende priser. En intensivering af energibesparelsesindsatsen vil afbøde end del af udfordringen i 2023, men det vil kræve yderligere anlægsmidler, og da det tager tid at gennemføre tekniske tiltag, vil de have begrænset effekt i 2022.

Hvis budgettet for 2022, og sandsynligvis også 2023 skal holdes, kræver det kraftige reduktioner af energitunge funktioner. Det kan blandt andet inkludere 1) nedlukning af af svømmehal, idrætscenter og andre kommunale kvadratmeter, 2) mindre eller ingen ventilation, 3) stop for brugerreguleret (og derfor høje) rumtemperaturer og 4) stop for rumkøling i blandt andet Rådhusets mødecenter. Indgreb på disse områder vil have konsekvenser for medarbejdere og borgere. En kold weekend i juni gav syn for sagen, da sommerlukning af varmeanlæg betød mange klager over dårligt indeklima.

Center for Ejendomme arbejder videre med at gennemføre de mest skånsomme besparelser under forudsætning af, at energibudgettet skal overholdes. Direktionen har udsendt notat til kommunale ledere med varsel om indgribende energibesparelser og anmodning om forståelse og deltagelse i at gennemføre energibesparelser.

Økonomi

Ishøj Kommunes energibudget for 2022 ligger på 18.048.000 kr. Den forventede udgift til kommunalt energiforbrug forventes at beløbe sig til 20.100.000 kr. i 2022 og 20.200.000 i 2023

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.
Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.