Referat
Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 23. marts 2022 kl. 16:30

Mødelokale Tårnbjerget, Rådhuset Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Brohusets Brobygger fortæller om sit arbejde på mødet. Brobyggerens rapport for 2021 er desuden vedhæftet.

Sagsfremstilling

I Brohuset er ansat en Brobygger. Han hedder Johannnes Batzer. Johannes deltager under punktets behandling.

Johannes vil give en kort introduktion til Brohusets vision og Brobyggerens funktion og derefter et indblik i indsigter og konkrete initiativer fra Brobyggerens arbejde.

Vedhæftet i bilag findes Brobyggerens rapport for 2021.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Meddelelserne taget til efterretning.

Sagsfremstilling

 1. Gulvet på Gildbroskolens hal skal udskiftes. I den forbindelse vil et forslag til en nødplan blive behandlet i Folkeoplysningsudvalget.
 2. Fritid&Samfunds medlemsblad 'Kultur og Fritid' nr. 3 og nr. 4 er vedhæftet dagsordenen. Medlemsblad nr. 3 indeholder blandt andet en artikel om folkeoplysningsloven holder til tidens test. Medlemsblad nr. 4 handler om fortolkninger og kommentarer til folkeoplysningsloven.
 3. Center for Kultur og Fritid har pr. 1. februar 2022 fået ny barselsvikar som foreningskonsulent. I forbindelse med Christian Kunsemüllers ansættelsesophør træder Amalie Sejersdahl til som barselsvikar for Malene Rasmussen frem til 1. juni 2022.
 4. Get2Sport koordinator Emil Ballisager har fået nyt job og har fra den 1. februar fratrådt sin stilling. Se anden sag på denne dagsorden om genbesættelse af stilling.
 5. Kulturskolens administrationen er rykket over i undervisningsbygningen således, at hele kulturskolen nu er samlet i en bygning.
 6. Planlægning af kulturskolens næste sæson er påbegyndt med inddragelse af kulturskolens lærerne. Sæsonen åbnes for gentilmeldinger den 19. april og for nye tilmeldinger den 1. maj 2022. Tilmeldingen lukkes den 1. juni 2022. Det vil dog fortsat være muligt at tilmelde sig efter tilmeldingsfristen, såfremt der er ledige pladser.
 7. Kulturskolen har i samarbejde med Kulturmetropolen kørt pilotprojektet "Et bedre liv med Kultur", hvor mennesker med forskellige udfordringer har deltaget i et 7-ugers billedkunstforløb. Forløbet har været en stor succes og gentages i foråret 2022.
 8. Kulturmetropolen er ved at opstarte Urban Grrls 2.0 for 15-24 årige. Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole var med til at opstarte og afvikle projektet første gang, hvor rapperen Tessa bl.a. deltog og efterfølgende fik en karierre. I samarbejde med ungdomsskolen vil kulturskolen denne gang også lave et forløb for de lidt yngre.
 9. Deltagerne (Quilombo fra Athen, Spazio Seme fra Italien og Casa Seis fra Portugal) fra Erasmus-projektet CLEA (The Community Living Educ-Actions), som kulturskolelederen deltager i som ekspert, kommer til Danmark i starten af april for bl.a. at se, hvordan Ishøj Kulturskole arbejder med kunst og kultur. Besøget bidrager bl.a. til at kunne søge puljemidler jf sag om Creative Europe på denne dagsorden.
 10. Kulturium har i samarbejde med frivillige medborgere og Røde Kors lavet fire støttearrangementer for Ukraine; banko med fællessang, familiebanko og storskærmsvisning af DR og TV2s indsamling. Al omsætning går til Røde Kors humanitære indsats. Der er med arrangementerne fokus på kulturens samlende kraft. Kulturium har desuden en en aktuel udstilling om situationen og med relevante materialer på biblioteket.
 11. Ishøj Idrætsråd har den 9. marts 2022 (pkt. 14) drøftet den nye letbanestation og afspærring af tunnel under Ishøj Strandvej indtil ultimo maj 2022. Tunnelen benyttes bl.a. af ungdomsspillere, som skal t/r fra idrætscentret til fodboldbanerne på den anden side af en stærk trafikeret strandvej. Idrætsrådet var enige om, at nuværende løsning med henvisning til anden overgang meget længere væk ikke er holdbart. Derfor indstiller idrætsrådet til, at der i stedet for etableres en løsning med lysregulering, fodgængerfelt, vejchikaner og max. hastighed på 40 km/t. Alternativt en indhegnet gangbro over.
 12. Status på anlægsprojekter m.m. i Ishøj Idræts & Fritidscenter og Ishøj Svømmehal.
  - Etablering af nyt lys på tennisbanerne er i gang og vil være klar til brug til den kommende tennissæson april - oktober 2022.
  - Etablering af mulit- , pump track- og 2 padelbaner på "Den gamle grusbane" igangsættes senest den 1. april 2022.

  Der er indgået aftale med tennisklubben om, at de administerer bookningen af padelbanerne på samme måde som med tennisbanerne.
  - Center for Ejendomme og Ishøj Idræts & Fritidscenter har igangsat udbredelse af nøglebriksystem "Salto", hvilket også vil blive implementeret
  på tennisbanerne og de kommende padelbaner.
  - Etablering af tribune med 192 siddepladser og højttaleranlæg på stadion er i gang og vil være klar til brug til den kommende fodboldsæson.
  Publikum- og boldhegn, indgangshalvtag, vandingsanlæg, speakertårn, strømudtag og ombygget omklædningsrum er p.t. bl.a. etableret.
  - Undersøgelse af mulighederne for ombygning af skoleomklædningsrummene til tidssvarende familiekabiner i svømmehallen er igangsat.
  - Alle udbedringer efter husning af vaccinecenter i idrætscenter er foretaget tilfredsstillende og der afholdes afsluttende udbedringsmøde medio marts 2022.
 13. Vestegnens Kulturinvesteringsråd har indgået aftale med CPH:DOX om at få de nyeste og bedste dokumentarfilm til Vestegnen i vores egen lokale dokumentarfilm festival: VESTEGNS:DOX. Festivalen finder sted samtidig med CPH:DOX (23/3 - 3/4) og i alt 9 film bliver vist ved 11 visninger. Der er 2 visninger i Ishøj. Bilag vedhæftet med oversigt over de udvalgte film, og link til program
 14. Afdækning af mulighed for indkvartering af Ukrainske flygtninge i enkelte klubfaciliteter. Brugere af faciliteter kontaktes. Fremlægges til politisk stillingtagen.
 15. Henvendelse fra Ishøj Gymnastikforening vedrørende ønske om springgrav i hal ved Vibeholmskolen. Ønske indgår i høringsproces. Se henvendelse og svar i bilag.Bilag

Resume

Ishøj Kommune samarbejder med Danmarks Idrætsforbund om indsatsen Get2sport. Indsatsen giver en række foreninger i Ishøj bedre muligheder for at udleve deres potentiale og for kommunen at fastholde og få flere børn og unge som aktive i foreningerne. Her fremlægges et forslag fra Danmarks Idrætsforbund om en forlængelse af indsatsen frem til 31. marts 2024.

Sagsfremstilling

DIF Get2Sport og Ishøj Kommune har de sidste 15 år samarbejdet med det formål at styrke foreningslivet i udvalgte foreninger. Gennem årene har flere foreninger været en del af samarbejdet. Aftalen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) genforhandles ca. hvert andet år og står for nuværende til at udløbe i august 2022. DIF har henvendt sig til Ishøj Kommune med henblik på at forlænge samarbejdet. Udkastet til samarbejdsaftale er vedhæftet i bilag. Vedhæftet findes desuden den seneste indgåede aftale.


Konkrete samarbejder

Følgende foreninger er udvalgt som såkaldte ”DIF get2sport foreninger”:

 • Ishøj I.F.
 • Ishøj Volley og Beach Volley
 • Ishøj Bokseklub
 • Ishøj Flamme (Basketball klub)
 • Ishøj Karateklub.


Formålet med Get2sport er at styrke kernevirksomheden i foreningerne via et konkret fokus på at udbygge frivilligheden i foreningerne og derigennem fastholde og rekruttere børn og unge. Der udarbejdes løbende konkrete målsætninger og handlingsplaner for hver enkel forening.

Målsætningerne er overordnet

 • at fastholde de nuværende ungdomsmedlemmer
 • at øge medlemstallet
 • at indsluse flere børn/unge fra boligområderne i Ishøj Kommune
 • at øge antallet af frivillige i foreningerne


Foreningerne udtrykker alle stor tilfredshed med samarbejdet og ser det som uundværligt for deres videre udvikling. Ligeledes pointerer foreningerne, at der stadig er et stort udviklingspotentiale i samarbejdet, og de mærker tydeligt behovet i denne periode, hvor der ikke er en Get2sport medarbejder. Get2sport-medarbejderen opsagde sin stilling med virkning fra 31. januar 2022, da han havde funder andet arbejde. Ansættelsen af en ny medarbejder afventer beslutningen om fortsættelse af samarbejdet.

Get2sport medarbejderen bistår foreningerne med helt konkrete opgaver og indsatser. De tilrettelægges på baggrund af den enkelte forenings situation og behov. Det er typisk hjælp til rekruttering og fastholdelse af frivillige og organisering af det frivillige arbejde, hjælp til udvikling og formalisering af bestyrelsesarbejdet, hjælp til kursusvirksomhed ift trænere og bestyrelse, hjælp til organisering af børne- og ungearbejdet og samarbejdet med skoler og boligområder samt hjælp til administrative opgaver, som følger af indsatserne.

Foreningsdeltagelsen blandt børn og unge i Ishøj kommune ligger lavt ift andre kommuner. Udover de gode idrætsoplevelser, så ligger der et fortsat medborgerskabs og sundhedspotentiale i at få flere børn og unge til at blive del af de aktive fællesskaber i foreningerne.


På den baggrund foreslår administrationen en fortsættelse af Get2Sport-samarbejdet med DIF frem til 31. marts 2024. Dette indbefatter en genbesættelse af stillingen som Get2Sport-medarbejder. Medarbejderen vil blive ansat i Center for Kultur- og Fritid. Get2Sport-medarbejderen skal arbejde intensivt med foreningerne, som er tilknyttet Get2Sport-samarbejdet, og derigennem bidrage til at flere børn og unge blive aktive i foreningslivet.

Økonomi

Der er på budgettet for 2022 og overslagsårene afsat 157.000 kr. til bidrag til ansættelsen af en medarbejder samt kontorhold. Forlængelsen af samarbejdet vil kunne afholdes inden for rammerne af den afsatte økonomi. Medfinansieringen fra DIF er 350.000 kr. årligt. Midlerne er til den resterende del af ansættelsen samt til aktiviteter. DIFs bidrag er betinget af Ishøj Kommunes medfinansiering i forhold til ansættelsen. Der er i udkastet til samarbejdsaftale fratrukket et mindre beløb fra DIFs bidrag, da der for nuværende ikke er en medarbejder at aflønne. Dette beløb skal justeres, når ansættelsen er faldet på plads.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget beslutter, at fortsætte samarbejdet med DIF om Get2sport-indsatsen frem til 31. marts 2024.

Beslutning

Administrationens indstilling vedtaget med tilføjelse af, at det undersøges om gymnastikforeningen også kan blive del af Get2Sport i Ishøj.


Bilag

Resume

Ishøj Byråd godkendte i juni 2018 de seks hovedpolitikker. Samlet fungerer de som værdibaserede styredokumenter, der beskriver hvilken overordnet retning, der ønskes for Ishøj.


Ishøj Byråd besluttede på deres møde den 1. marts en model for revision af de seks hovedpolitikker, hvor hver politik i revisionen har et af de stående fagudvalg som primært udvalg.

Sagsfremstilling

Medborgerpolitikken er en tværgående politik, der sikrer et fælles værdigrundlag. De fem øvrige hovedpolitikker viser, hvilke overordnede visioner Ishøj Kommune har for indsatser på områderne børn & unge, velfærd, erhverv & beskæftigelse, kultur samt miljø.


Alle politikker behandles på alle stående udvalg, før de behandles på Byrådet. Det forventes, at alle seks hovedpolitikker er revideret med udgangen af tredje kvartal 2022.

Som en afledt effekt af revisionen bliver afsnittet i budgettet om kommunens vision, mission og værdier rettet, så det refererer til hovedpolitikkernes visioner og ambitioner.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget drøfter, hvilke overvejelser og indholdspunkter, der skal medtages i en samlet procesplan for revision af kulturpolitikken, herunder involvering af relevante interessenter samt omfanget af revision.

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at administrationen, på baggrund af udvalgets drøftelser, udarbejder et konkret forslag til proces- og inddragelsesplan, som fremlægges på et kommende udvalgsmøde.

Beslutning

Udvalget drøftede revision af Kulturpolitikken.

Udvalget godkendte at administrationen udarbejder et konkret forslag til proces- og inddragelsesplan, som fremlægges på et kommende udvalgsmøde.

Bilag

Resume

Det tidligere Byråd igangsatte i september 2021 arbejdet med at lave en Helhedsplan for bymidten. Økonomi- og Planudvalget har på mødet d. 21. februar drøftet oplægget til den kommende Helhedsplan, herunder ønsker til den videre politiske proces. Næste skridt er, at plan-oplægget behandles i de relevante fagudvalg, hvorefter der inviteres til en række tema-borgermøder om planens indhold, forventeligt i maj måned 2022. Et udkast til helhedsplanen forventes udsendt i offentlig høring i 10 uger fra slutningen af juni 2022.

Sagsfremstilling

I Planstrategi 2016-2028 vedtog byrådet at samle bycenter, stationsforplads og uddannelsesområdet i en "udvidet bykerne". Købet af Brohuset, nye muligheder for boligudvikling, ARKENWALK samt letbanens ankomst i Ishøj har aktualiseret, at der udarbejdes en samlet plan for bykernen. Økonomi- og Planudvalget vedtog den 23. august 2021 at opstarte arbejdet med Helhedsplanen. Helhedsplanen indeholder en samlet vision for bymidten samt principper og beskrivelser af muligheder for boligudvikling, bedre mobilitet og flere grønne arealer. Målet er at sikre en sammenhængende bykerne med fokus på kvalitet i både det bebyggede miljø og i byrummet.

En Helhedsplan er Byrådets vision for udviklingen af et afgrænset område. Helhedsplanen er ikke bindende i juridisk forstand, men den er et vigtigt signal til samarbejdspartnere og evt. investorer om, hvilken fremtidig udvikling Byrådet ønsker for området. Helhedsplanen kan også fastlægge principper for den fremtidige planlægning, som dog først endeligt vil blive konkretiseret i lokalplaner for de enkelte arealer.

Udkastet til Helhedsplanen for bymidten indeholder en række forslag til, hvordan bymidten på sigt kan udvikle sig henimod et mere grønt og attraktivt område med større oplevet tryghed og større kvalitet i byrummet. Kort sagt et sted, der i højere grad end i dag inviterer til, at alle borgere i Ishøj har lyst til at bruge området aktivt.   

Der har allerede været gennemført en undersøgelse af borgernes ønsker til en fremtidig bymidte. Undersøgelsen indgår som en del af analysearbejdet i planen, men i det videre arbejde vil der forsat være behov for en omfattende inddragelse af både borgerne - og byrådet - ift. planens indhold og vision. Der er derfor udarbejdet en proces- og tidsplan, som netop har fokus på at sikre en grundig offentlig proces omkring planen.

Proces- og tidsplan

21. februar: Temadrøftelse af udkast til Helhedsplan (Økonomi- og Planudvalget).

Marts: Udvalgsbehandling i hhv TBU, KMU, KFU samt EBU

2. Maj – 3. juni: Dialogperiode opstartes: Tema-opdelte borgermøder som f.eks kunne omhandle ”mobilitet”, ”det grønne” og ”boligudvikling, der giver tilbage”.

Juni: Udvalgsbehandling TBU, KMU, KFU samt EBU

28. juni: Byrådet sender Helhedsplanen i offentlig høring i 10 uger. Høring forventes afsluttet 2. september.

September: Udkast til helhedsplan og høringssvar udvalgsbehandles.

4. oktober: Byrådet vedtager helhedsplan for bymidten.

Dialogperiode:

I dialog- og høringsperioden (maj – sept.) planlægges en række aktiviteter, som har til formål at sikre, at borgerne kender til den kommende plan og kan give deres holdninger til kende. Udover tema-opdelte borgermøder, hvor byrådet og borgerne kan diskutere emner som byens grønne rum, byudvikling og bæredygtig mobilitet, arbejdes der pt. med følgende:

 • Etablering af midlertidige tiltag såsom pop-up oaser, pop-up kunst-projekt, forsøg med wayfinding etc. Disse midlertidige aktiviteter skal styrke borgernes oplevelse af de tanker og visioner, der ligger i Helhedsplanen. Aktiviteterne søges finansieret gennem de relevante faglige puljer, såsom puljen for mere natur og grønne områder/oaser.
 • En fast "stand" i hele høringsperioden med plancher og faktuel information om Helhedsplanens indhold. Der vil blive arbejdet med, hvordan standen kan gøres interaktiv, så borgerne har mulighed for at give deres holdninger til kender. Placering af standen skal ligeledes afklares.

Økonomi

Vedtagelsen af Helhedsplanen medfører ikke i sig selv en økonomisk udgift for kommunen. I forlængelse af planen vil der blive udarbejdet en liste over mulige projekter og initiativer, der kan bidrage til at realisere planen. Det skal i den forbindelse afsøges, hvilke eksterne samarbejdspartnere, herunder fonde og statslige puljer, der kan bidrage med medfinansiering af kommende tiltag i bymidten. Hvert enkelt projekt vil blive fremlagt til politisk drøftelse og beslutning.

Køreplan og budget for midlertidige tiltag i dialog- og høringsperioden fremlægges til beslutning for ØPU i april måned.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at udkastet til ny helhedsplan for Bymidten drøftes, og at administrationen tager input fra drøftelserne med i den videre proces.

Beslutning

Administrationens indstiling vedtaget.

Bilag

Resume

Ishøj Kulturskole har i samarbejde med musikskolerne i Brøndby og Glostrup søgt og modtaget kr. 1.132.000,- fra puljen ”Grib Engagementet” under Slots - og Kulturstyrelsen. Overordnet set ønskes det fra ministeriets side at undersøge, hvordan flere børn og unge får mulighed for at være en aktiv del af kulturlivet. I det ansøgte projekt fra de tre kommuner, er der fokus på at undersøge, hvordan man kan få flere børn og unge til at engagere sig lokalt i musikudfoldelse.

Sagsfremstilling

Projektet involverer skoleklasser på mellemtrinnet og klubber for samme aldersgruppe. Dvs. at der arbejdes sammen med musiklærere i folkeskolen og klubpædagoger. I Ishøj vil Gildbroskolen og Kulturium i første omgang være samarbejdspartnere på projektet. Såfremt det viser sig, at det giver mening at udvikle undervisningsaktiviteter, hvor andre samarbejdspartnere skal inddrages, vil dette ske efter behov.

Konkret handler projektet om at udvikle forudsætningsfrie tilgange til at skabe og spille musik sammen. Derved håber musik- og kulturskolerne, at man kan række ud til nogle af de børn, som man ikke ser i musik- og kulturskolerne i dag. I første omgang vil der blive arbejdet med musik på en digital platform.

Den digitale platform åbner for nogle let tilgængelige løsninger, der gør det nemt at skabe og spille musik fra dag ét uden, at det kræver et instrument, og at motoriske færdigheder skal være på plads først. Det vil også blive undersøgt, om der i skolen og i klubben er mulighed for, at musik- og kulturskolerne kan etablere nye rum/musikmiljøer, så afstanden til mødet med musikken, bliver så kort som muligt, og hvordan musik- og kulturskolerne kan udvikle nye tiltag, der åbner musik- og kulturskolerne op på nye måder.

På formsiden arbejdes der med både at koble os på andre eksisterende miljøer, og på udvikling af helt nye miljøer for deltagelse i musik(undervisning) på musikskolen.

Projektet skal gennemføres i 2022.

Ansøgning og tilsagn er vedhæftet som bilag.


Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning.


Bilag

Resume

Ishøj Kulturskole er pt. ved at undersøge mulighederne for at ansøge Creative Europe programmet. Creative Europe har til formål at støtte projekter, der involverer en mangfoldighed af aktører indenfor kultursektoren til at udføre et bredt spektrum af kulturelle aktiviteter og initiativer. Tiltaget er politisk forankret i rammerne for kulturdelen af ​​programmet Creative Europe og dets tværgående emner (inklusion, reduktion af miljøbelastning og ligestilling).

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturskole undersøger pt. mulighederne for i samarbejde med:

- Spazio Seme, Arezzo i Italien (sang, stemmetræning, kreativ skrivning, narration, dans)

- Quilombo, Athen, Grækenland (brasiliansk, afrikansk o.a. dans, psykofysisk drama, kropssprog)

- Casa Seis, Lissabon, Portugal (støtte til migranter fra tidligere portugisiske kolonier med kulturelle aktiviteter, dans, trommer, teater).

at ansøge Creative Europe programmet til et større projekt, hvor man ved hjælp af kunstpædagogiske metoder arbejder med at fremme sundheden hos borgere.


Om Creative Europe programmet
Creative Europe programmet er opdelt i tre delprogrammer:

 • at fremme kunstnerisk og kulturelt samarbejde på europæisk niveau (Indsatsområde ”KULTUR”)
 • at fremme europæiske mediers samarbejde og konkurrencedygtighed (Indsatsområde ”MEDIER)
 • at fremme udviklingen af et forskelligartede, uafhængige og pluralistiske medier, udvikle kompetencer i kritisk brug af medier, fremme kunstnerisk frihed, interkulturel dialog og social inklusion
  (Indsatsområde ”PÅ TVÆRS AF SEKTORER”)


Afhængigt af antallet af involverede aktører kan de støttede projekter være små, mellemstore eller store. Der vil blive givet støtte til samarbejdsprojekter, der bidrager til følgende mål:

 • at styrke den tværnationale dannelse og udbredelse af europæiske værker og kunstnere;
 • at styrke den europæiske kultursektors kapacitet til at udvikle talent og innovation samt skabe arbejdspladser med trivsel og vækst inden for sektoren.


Derudover vil projekter, der vedrører mindst én af følgende prioriteter, blive prioriteret:

 1. Publikum
 2. Social inklusion
 3. Bæredygtighed
 4. Digital
 5. International dimension
 6. Årlig prioritering af kapacitetsopbygning og uddannelsestiltag, der er relevante for følgende områder: europæisk kulturarv, musik, bøger og forlag, arkitektur, mode og design, bæredygtighed og kultur-turisme.


Type af ansøgere
Ansøgeren skal være en registreret og etableret juridisk enhed i et land, der deltager i Creative Europe-programmet. Den koordinerende enhed skal have haft en lovlig eksistens i mindst 2 år på datoen af fristen for indsendelse af ansøgninger.


Forventede resultater
Tiltaget forventes at fremme samarbejdet mellem organisationer, der er aktive på kulturområdet og øge den europæiske skabelse og udbredelse af europæisk kunstnerisk indhold samt tilskynde til udvikling, eksperimenter, formidling eller anvendelse af ny og innovativ praksis.

Maximums længde for projektet er 48 måneder.

Indstilling

Kultur og Fritidsudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Sagen taget til efterretning.

Resume

Ishøj Svømmehal fremlægger ønsker fra foreninger om ændring af rammeplanen til fordeling af foreningernes træningstimer i Ishøj Svømmehal for sæsonen 2022-2023.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har en rammeplan for Ishøj Svømmehal, der beskriver forholdet mellem tid til offentlige badegæster, skoleundervisning og tid til fordeling til folkeoplysende aktiviteter. Rammeplanen blev senest godkendt af Kultur og Fritidsudvalget i december 2020. Med udgangspunkt i den gældende rammeplan, så har Ishøj Svømmehal afholdt fordelingsmøde for 2022-23 (august - juni) med ISK (Ishøj Svømmeklub), GTI (Greve, Tune og Ishøj svømmeklubber) og Ældre i Bevægelse den 14. januar 2022. I bilag er vedlagt referat og notat fra fordelingsmødet samt den godkendte rammeplan fra 2020.


På fordelingsmødet fremkom ISK og GTI med følgende ønsker uden for den politiske godkendte rammeplan, som forelægges til politisk stillingtagen. I bilag er vedlagt fordelingen af tider for sæson 2022-2023 til foreninger, offentlige gæster og skoler ift den gældende rammeplan.

1. Overgang af Tip-tap-tønde fra svømmehal til forening

2. Kan ISK købe Køge svømmeklubs timer fredage aftener.

3. Svømmeklubberne ønsker et antal lukkedage om året til specialaktiviteter, uddannelse og fejringer m.m.

4. Banetider under renovering af Greve Svømmehal

5. ISK ønsker tid søndag i terapibassin til baby-leg og plask-hold kl. 10 - 14.


Ad 1 Overgang af Tip-tap-tønde fra svømmehal til forening

Såfremt at det er noget udvalget ønsker at gå videre med anbefales det at blive undersøgt nærmere. Dels ift indtægtstabet og dels i den forventede betydning for målgruppen.


Ad 2. Køb af banetider fredag aften

Ishøj svømmehal har en indtægt fra salg af svømmetid fredag aften til anden udenbys svømmeklub. Såfremt tiden skal anvises til lokale folkeoplysende foreningsaktivieteter vil det betyde et indtægtstab for svømmehallen, som skal finansieres på anden vis.


Ad. 3 Offentlige lukkedage til brug foreningsaktiviteter

Såfremt Ishøj Svømmehal lukkes et antal gange i løbet af året til fordel for foreningsaktivitet, vil det indebære en mindreindtægt på ca. kr. 8.600 pr. hverdag og ca. kr. 12.000 for en lørdag eller søndag, som skal finansieres på anden vis. For borgerne vil det betyde at ca. 400 offentlige gæster på lørdage og ca. 550 på søndage ikke vil have adgang til svømmehallen.

De nuværende lukkedage kan ikke anvendes til foreningstid, da de bl.a. anvendes til renoveringer.


Ad. 4. Banetider under renovering af Greve Svømmehal

De nuværende foreningstid i rammeplanen er allerede anvist til foreninger. Såfremt der skal anvises yderligere til berørte foreningsaktiviteter i Greve Svømmehal vil det betyde, at der vil skulle tages tider fra offentlige gæster. Det vil dels betyde et indtægtstab for svømmehallen og det vil derudover begrænse borgernes egne muligheder for at gå i svømmehallen og selv svømme.


Ad. 5 Foreningstid søndag i terapibassin

Den nuværende rammeplan giver kun mulighed for at have undervisning i halvdelen af Terapibassin. Den tid bliver allerede fordelt til foreningerne.

Såfremt Ishøj Svømme Klub tildeles mere vandtid om søndagen i prime-time, vil det indebære en stor mindreindtægt for svømmehallen. Det vil også afskære de offentlige badegæsters mulighed for at bruge bassinet, som del af deres svømmehals besøg.


Såfremt udvalget ønsker at gå videre med de fem forslag skal der findes finansiering til at dække indtægtstabenen for svømmehallen. Svømmehallens budget er baseret på indtægterne fra de offentlige badegæster. Administrationen anbefaler i såfald, at det overgår til budgetforhandlingerne.

Administrationen bemærker, at ved indførsel af flere af tiltagene vil det betyde ændringer i serviceniveauet for borgerne, da tiden for offentlige badegæster i flere tilfælde vil blive indskrænket.

Administrationen anbefaler, at den nuværende politiske godkendte rammeplan fastholdes for den kommende sæson.

Lovgrundlag

Ifølge Folkeoplysningsloven skal kommunen anvise egnede ledige lokaler til folkeoplysende aktiviteter i prioriteret rækkefølge (børn og unge, aftenskoler, aktiviteter for voksne). Lokalerne skal stilles vederlagtsfrit til rådighed til folkeoplysende aktiviteter. Såfremt lokalerne ikke er ledige er kommunen ikke forpligtet til at anvise dem.

Økonomi

Ønskerne vil have økonomiske konsekvenser. Ishøj Svømmehal vil have indtægtstab som skal finansieres på anden vis.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget beslutter, at den godkendte rammeplan fastholdes.

Beslutning

Administrationens indstilling godkendt.


Bilag

Beslutning

Ingenting.

Sagsfremstilling

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.