Referat
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 2. marts 2022 kl. 18:00

Kulturskolen

Indstilling

kulturskolebestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

  1. Kulturskolens administrationen er rykket over i undervisningsbygningen således, at hele kulturskolen nu er samlet i en bygning.
  2. Kulturskolelederen orienterer om medarbejdersituationen.
  3. Planlægning af den næste sæson påbegyndes i starten af marts med inddragelse af lærerne. Sæsonen åbnes for gentilmeldinger den 19. april og for nye tilmelding den 1. maj 2022. Tilmeldingen lukkes den 1. juni 2022. Det vil dog fortsat være muligt at tilmelde sig, såfremt der er pladser.
  4. I uge 12 og 13 vil undervisningen blive omlagt for alle rytmiske elever til projektet ” Lav din egen musik”. I stedet for den normale undervisning vil eleverne modtage i alt 6x4 timers undervisning fordelt på 2 uger. Projektet forventes gennemført i næste sæson for alle musikelever på kulturskolen.
  5. En del elever og personale på kulturskolen har været syge af Covid-19 eller været i isolation. Når det ikke har været muligt med undervisning på kulturskolen i forbindelse med isolation, er eleverne blevet tilbudt undervisning online, hvor det har været muligt.
  6. Ishøj Teater har modtaget en større bevilling til opførelse af et nyt teater. I den forbindelse har kulturskolen indgået en aftale om delvist at huse teatret i perioder i 2023 og 2024. Det forventes, at genhusning vil give en positiv afsmitning på kulturskolen og mulige samarbejder kan etableres.
  7. Kulturskolen har i samarbejde med Kulturmetropolen kørt pilotprojektet "Et bedre liv med Kultur", hvor mennesker med forskellige udfordringer har deltaget i et 7-ugers billedkunstforløb. Forløbet har været en stor succes og gentages i foråret 2022.
  8. Kulturmetropolen er ved at opstarte Urban Grrls 2.0 for 15-24 årige. Ishøj Kulturskole og Ishøj Ungdomsskole var med til at opstarte og afvikle projektet første gang, hvor rapperen Tessa bl.a. deltog og efterfølgende fik en karierre. I samarbejde med ungdomsskolen vil kulturskolen denne gang også lave et forløb for de lidt yngre.
  9. Deltagerne (Quilombo fra Athen, Spazio Seme fra Italien og Casa Seis fra Portugal) fra Erasmus-projektet CLEA (The Community Living Educ-Actions),som kulturskolelederen deltager i som ekspert, kommer til Danmark i starten af april for bl.a. at se, hvordan Ishøj Kulturskole arbejder med kunst og kultur.

Sagsfremstilling

Kulturmetropolen er en regional kulturaftale, der består af et samarbejde mellem de ni kommuner Albertslund, Furesø, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Ishøj, Køge, Roskilde og Rødovre. I aftalen er der tre indsatsområder: Musik, Unge og Kultur og Sundhedsfremme. Aftalen, der er medfinansieret af Staten, løber fra 2021-24, og har i indeværende periode rejst ca. 1.500.000 hos private fonde.  Aftalen har til formål at udvikle projekter, som den enkelte kommune har svært ved at løfte alene, samt vidensdeling blandt og kompetenceudvikling af kommunernes kulturinstitutioner og -konsulenter. Af konkrete projekter kan f.eks. nævnes talentudviklingsforløbet Urban Grrls for unge kvindelige rappere, RÅfestivalen for og med kreative unge, samt Ord. Liv. Skriv!, skrivegrupper for psykisk sårbare borgere og billedkunst for samme gruppe af borgere.

Eva Hjelms, projektleder i Kulturmetropolen, vil deltage i mødet og fortælle om Kulturmetropolens arbejde.

Indstilling

Kulturskolen tager sagen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Kulturskolen afsluttede sidste års regnskab inden for den økonomiske ramme.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen tager sagen til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt

Resume

Ishøj Kulturskole har i samarbejde med musikskolerne i Brøndby og Glostrup søgt og modtaget kr. 1.132.000,- fra puljen ”Grib Engagementet” under Slots - og Kulturstyrelsen. Overordnet set ønskes det fra ministeriets side at undersøge, hvordan flere børn og unge får mulighed for at være en aktiv del af kulturlivet. I det ansøgte projekt fra de tre kommuner, er der fokus på at undersøge, hvordan man kan få flere børn og unge til at engagere sig lokalt i musikudfoldelse.

Sagsfremstilling

Projektet involverer skoleklasser på mellemtrinnet og klubber for samme aldersgruppe. Dvs. at der arbejdes sammen med musiklærere i folkeskolen og klubpædagoger. I Ishøj vil Gildbroskolen og Kulturium i første omgang være samarbejdspartnere på projektet. Såfremt det viser sig, at det giver mening at udvikle undervisningsaktiviteter, hvor andre samarbejdspartnere skal inddrages, vil dette ske efter behov.

Konkret handler projektet om at udvikle forudsætningsfrie tilgange til at skabe og spille musik sammen. Derved håber musik- og kulturskolerne, at man kan række ud til nogle af de børn, som man ikke ser i musik- og kulturskolerne i dag. I første omgang vil der blive arbejdet med musik på en digital platform. Den digitale platform åbner for nogle let tilgængelige løsninger, der gør det nemt at skabe og spille musik fra dag ét uden, at det kræver et instrument, og at motoriske færdigheder skal være på plads først. Det vil også blive undersøgt, om der i skolen og i klubben er mulighed for, at musik- og kulturskolerne kan etablere nye rum/musikmiljøer, så afstanden til mødet med musikken, bliver så kort som muligt, og hvordan musik- og kulturskolerne kan udvikle nye tiltag, der åbner musik- og kulturskolerne op på nye måder.

På formsiden arbejdes der med både at koble os på andre eksisterende miljøer, og på udvikling af helt nye miljøer for deltagelse i musik(undervisning) på musikskolen.

Projektet skal gennemføres i 2022.

Ansøgning og tilsagn er vedhæftet som bilag.


Indstilling

Kulturskolebestyrelsen tager sagen til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Ishøj Kulturskole havde 50 års jubilæum den 1. februar 2021. Pga. Covid-19 blev markering af jubilæet rykket til 29. januar 2022. Dette arrangement blev også aflyst grundet Covid-19.

Sagsfremstilling

Da Covid-19 også medførte en række restriktioner i januar 2022, blev markeringen af kulturskolens jubilæum aflyst. Det var planlagt, at der den 29. januar 2022 skulle være ”Street Parade” med alle elever igennem Ishøj Bycenter, fællessang på bibliotekstorvet, et større arrangement i Kulturium med en stor koncert, og et nyt historisk værk om kulturskolen skulle afsløres samt en række flash-mops i Ishøj Bycenter i den efterfølgende uge. Da mange elever allerede havde forberedt sig på "Street Parade", har kulturskolens ledelse valgt at gennemføre ”Street Parade” den 7. maj i Ishøj Bycenter, som en form for PR for kulturskolen og efterfølgende til Musikskolernes dag i Tivoli. Enkelte Flash-mops i Bycentret blev gennemført dog uden, at der var fokus på jubilæet.

Det efterlader nu et spørgsmål om, hvad der skal gøres ift. markeringen af kulturskolens jubilæum herunder afsløring af det bestilte værk.

Indstilling

Da en markering af kulturskolens jubilæum må anses for at være passeret, beslutter kulturskolens bestyrelse istedet , at der i forbindelse med, at kulturskolens billedkunstelever afholder fernisering den 25. maj 2022, afholdes en reception, hvor det bestilte værk afsløres. Sydkysten inviteres til at dække begivenheden.

Beslutning

Tiltrådt, kombineres med musikindslag af kulturskolens grupper.

Resume

Ishøj Kulturskole er pt. ved at undersøge mulighederne for at ansøge Creative Europe programmet. Creative Europe har til formål at støtte projekter, der involverer en mangfoldighed af aktører indenfor kultursektoren til at udføre et bredt spektrum af kulturelle aktiviteter og initiativer. Tiltaget er politisk forankret i rammerne for kulturdelen af ​​programmet Creative Europe og dets tværgående emner (inklusion, reduktion af miljøbelastning og ligestilling).

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturskole undersøger pt. mulighederne for i samarbejde med:

- Spazio Seme, Arezzo i Italien (sang, stemmetræning, kreativ skrivning, narration, dans)

- Quilombo, Athen, Grækenland (brasiliansk, afrikansk o.a. dans, psykofysisk drama, kropssprog)

- Casa Seis, Lissabon, Portugal (støtte til migranter fra tidligere portugisiske kolonier med kulturelle aktiviteter, dans, trommer, teater).

at ansøge Creative Europe programmet til et større projekt, hvor man ved hjælp af kunstpædagogiske metoder arbejder med at fremme sundheden hos borgere.


Om Creative Europe programmet:

Creative Europe programmet er opdelt i tre delprogrammer:

- at fremme kunstnerisk og kulturelt samarbejde på europæisk niveau (Indsatsområde ”KULTUR”)
- at fremme europæiske mediers samarbejde og konkurrencedygtighed (Indsatsområde ”MEDIER)
- at fremme udviklingen af et forskelligartede, uafhængige og pluralistiske medier, udvikle kompetencer i kritisk brug af medier, fremme kunstnerisk frihed, interkulturel dialog og social inklusion
(Indsatsområde ”PÅ TVÆRS AF SEKTORER”)

Afhængigt af antallet af involverede aktører kan de støttede projekter være små, mellemstore eller store.

Der vil blive givet støtte til samarbejdsprojekter, der bidrager til følgende mål:

• at styrke den tværnationale dannelse og udbredelse af europæiske værker og kunstnere;

• at styrke den europæiske kultursektors kapacitet til at udvikle talent og innovation samt skabe arbejdspladser med trivsel og vækst inden for sektoren.

Derudover vil projekter, der vedrører mindst én af følgende prioriteter, blive prioriteret:

1. Publikum

2. Social inklusion

3. Bæredygtighed

4. Digital

5. International dimension

6. Årlig prioritering af kapacitetsopbygning og uddannelsestiltag, der er relevante for følgende områder: europæisk kulturarv, musik, bøger og forlag, arkitektur, mode og design, bæredygtighed og kultur-turisme.

Type af ansøgere:
Ansøgeren skal være en registreret og etableret juridisk enhed i et land, der deltager i Creative Europe-programmet. Den koordinerende enhed skal have haft en lovlig eksistens i mindst 2 år på datoen af fristen for indsendelse af ansøgninger.

Forventede resultater:
Tiltaget forventes at fremme samarbejdet mellem organisationer, der er aktive på kulturområdet og øge den europæiske skabelse og udbredelse af europæisk kunstnerisk indhold samt tilskynde til udvikling, eksperimenter, formidling eller anvendelse af ny og innovativ praksis.

Maximums længde for projektet er 48 måneder.

Indstilling

Sagen tages til efterretning

Beslutning

Tiltrådt

Beslutning

Er glad for, at Streetparade og fernisering samt afsløring af jubilæumsværket bliver gennemført, selv om selve jubilæet ikke blev til noget.

Beslutning

Intet nyt pga. skolebestyrelserne ikke er blevet hørt. Det bliver de fremadrettet.

Beslutning

Intet nyt

Beslutning

Intet nyt

Sagsfremstilling

Næste møde 1. juni kl. 18.30

Beslutning

Næste møde rykkes til den 8. juni kl. 18.00

I forbindelse med støttearrangementer for Ukraine, er kulturskolen medarrangør på to bankoarrangementer.