Referat
Kulturskolebestyrelsen torsdag den 3. september 2015 kl. 17:30

Kulturskolen

Sagsfremstilling

  1. Opdateret aktivitetsliste vedhæftes dagsorden til orientering. 

 

 

  1. Den sædvanlige oversigt over musikelever fordelt på fag kommer af tekniske årsager først med på næste møde.

  

 

  1. Ishøj Byråd har på møde den 2. juni 2015 godkendt Kulturskolens ændring af vedtægterne.

Samtidig ønskede man undersøgt, om det er lovmedholdeligt at stille krav om bopælspligt i Ishøj Kommune i forbindelse med forældres mulighed for at blive valgt til bestyrelsen.

Dette spørgsmål omhandler MGK forældres valgbarhed, og spørgsmålet har været forelagt leder af Hovedstadens MGK og Københavns Musikskole.

I mail af 11. august 2015 svarer denne, at "vedtægtens nye bestemmelse ikke strider mod MGK Hovedstadens Rammeaftale med Kunstfondens Projektstøtteudvalg for så vidt angår varetagelse af MGK-undervisning. MGK-elevers forældre har ikke per definition krav på at blive repræsenteret i en musikskoles (kulturskoles) bestyrelse."

 

 

  1. Kulturskolen har igennem flere måneder været generet af lugtgener fra kloak i kælder. Det mærkes især i området på gang og i flere lokaler ved salen. Kulturskolen har haft spørgsmålet oppe både ved lærermøder, i MED udvalget, og for tiden behandles det i skolens sikkerhedsudvalg. Kommunens tekniske afdeling er involveret og har udført flere tiltag for at løse problemet.

 

  1. Kontrakt vedr. Kulturskolens administrationssystem Speedadmin fremlægges til orientering.

Kontrakten har været til høring hos Ishøj Kommune IT afdeling. Herfra har der ikke været anledning til kommentarer.

Kontrakten vedhæftes dagsorden.

 

  1. Der er aftalt skolekoncerter for skoleåret 2015-2016. Planen er udarbejdet efter høring af skolekontakter fra hver af skolerne i Ishøj. Kulturskolen koordinerer. Koncerterne udbydes af Levende Musik i Skolen, som sørger for undervisningsmateriale til forberedelse på skolerne. Plan vedhæftes dagsorden.

 

  1.  Øresunds Solist havde meget vellykket koncert i Tivolis Koncertsal med årets prisvindere, den 4. juli 2015. Stor publikumsinteresse.

Der er aftalt koncert med Øresunds Solister i Tivolis Koncertsal igen den 9. juli 2016.

 

  1. MGK planlægger studierejse til Riga i perioden 25.-29. april 2016. Turen omfatter koncerter med de medvirkende samt øvrige uddannelsesrelevante aktiviteter. Rejsen finansieres dels ved deltagerbetaing samt tilskud, der rummes inden for MGK budget.

 

 

  1. I samarbejde med Ishøj Teater planlægger Kulturskolen at gennemføre Huskunstnerprojekt med Charlotte Calberg. Hun har tidligere haft opgaver ved Ishøj Teater. Projektet henvender sig til en 3. eller 4. klasse på en af kommunens skoler, som bliver samarbejdspartner. Projektet formidles gennem Kulturskolens netværk af kontaktlærere.

 

 

  1. Ishøj Kulturskole deltager i Art Run den 9. september med Billedskoleholdet.

 

  

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen tog meddelelser til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der blev afholdt valg af forældre- og elevrepræsentanter den 11. juni i forbindelse med skolens Sommerkoncert. Repræsentanter og suppleanter blev valgt for 2-årig periode, 01/10-2015 til 01/10-2017.

Sammensætningen pr. 1. september 2015 er således:

Formand, Udpeget af Ishøj Byråd,
Claus Mortensen

Næstformand,
Sengül Deniz

medlem af Ishøj Byråd
formand for Kulturelt Udvalg

 

Forældrerepræsentant
Anja Lomholt Nielsen

 

Forældrerepræsentant
Anders Lassen

Forældrerepræsentant, suppleant

Claus Nilsson


Elevrepræsentant

Emil Aakjær Lassen

 

Elevrepræsentant

Julie Lomholt Nielsen

 

Elevrepræsentant, suppleant

Hasim Tekin

 

Folkeskolerepræsentant
Anja Skjoldborg Hansen

Lærerrepræsentant
Nicolai Slaatto

Musikforening
Henning Koldbech

Områdekoordinator
Gitte Sivkjær

Kulturskoleleder/sekretær for bestyrelsen
Poul Rosenbaum

 

Beslutning

Orientering om, at der pt. ikke er valgt lærerrepræsentant i bestyrelsen. Nuværende repræsentant, Nicolai Slaatto ønskede ikke genvalg, da der den 28. august var valg i lærerforsamlingen. Der var ikke andre, som ønskede at opstille.

 

Kulturskolebestyrelsen tog sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturskole har ved tilsagnsskrivelse af 30. januar 2015 modtaget tilsagn om driftstilskud 2015 på 583.656 kr. (behandlet på bestyrelsesmødet den 26. februar 2015).

Ved skrivelse af 8. juni 2015 har Kulturstyrelsen meddelt, at tilskud er reduceret med 5.707 kr.

 

Bilag vedhæftes dagsorden.

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen tog sagen til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet førstebehandler budgetforslag for 2016 og overslagårene 2017 - 2018 mandag den 24. august 2015. 

I budgetforslaget er der en ubalance på 42,5 mill for budget 2016. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et inspirationskatalog, som forlægges byrådet ved 1. behandlingen. 

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske i Byrådets møde den 6. oktober 2015. 

Direktionscentret, økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2016 og overslagsårene.

Budgetmateriale på Kultur og Fritidsområdet vedhæftes dagsordenen.Forslag til indstilling: 

Kulturskolebestyrelsen indstiller, at budgetforslaget for 2016 og overslagsårene 2017 - 2019 godkendes med følgende bemærkninger:

1. at

2. at

3. at

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen besluttede flg. kommentarer vedr. forslag til Budget 2016, Inspirationskatalog:

 

Besparelse på lærertimer, bestyrelsen finder det uheldigt at venteliste i givet fald forøges med de negative følger det får for sammenspil, fælles aktiviteter mv.

 

Øresunds Solist,  bestyrelsen bakker op om aktiviteten i Kulturskolen og finder det beklageligt at økonomien evt. forringes, med risiko for at arrangementet må ophøre.

Bilag

Sagsfremstilling

Regnskaberne vedhæftes dagsorden.

 

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen tog sagen til efterretning.

Bilag

Resume

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune.  

Formålet med en trafiksikkerhedspolitik er, at

• fremme at trafikken afvikles sikkert ved at udforme veje, stier og pladser således, at det er sikkert og trygt at færdes i Ishøj.

• inddrage elever, forældre og skolens personale i at understøtte og udvise trafikansvarlig adfærd.

• at give medarbejdere i kommunen de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde på trafiksikker vis samt at færdes til og fra arbejdet på en trafiksikker måde.

Sagsfremstilling

Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe, som har fået til opgave at udarbejde et forslag til en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune. Projektgruppen har fremlagt et foreløbigt udkast til en trafiksikkerhedspolitik for styregruppen den 2. juni 2015. 

I udkastet til Ishøj Kommunes trafiksikkerhedspolitik hedder det blandt andet, at politikken bygges op om tre elementer, der hver for sig og i sammenhæng skal udgøre fundamentet for trafiksikkerhedspolitikken. De tre elementer er:

• Trafiksikkerhed i forhold til veje og stier

• Sikker skoletrafik

• Trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads 

Den 17. juni 2015 drøftes udkastet i koncernledelsen. Herefter færdiggøres forslaget og sendes til høring i diverse råd og bestyrelser samt til information og drøftelse i kommunens MED-system.  

Efter endt høring behandles forslaget i de relevante fagudvalg og Økonomi- og Planudvalget i september med henblik på endelig behandling i Byrådet den 6. oktober 2015. 

Da det endelige forslag til trafiksikkerhedspolitik først foreligger efter koncernledelsens behandling den 17. juni, foreslår administrationen at forslaget sendes i administrativ høring i skolebestyrelser og dagtilbuddenes forældrebestyrelser umiddelbart efter den 17. juni med høringsfrist den 7. september 2015.
Der bliver fremlagt et udkast til trafiksikkerhedspolitikken på udvalgsmødet den 15. juni 2015.

Kultur og Fritidsudvalget besluttede, at forslag til trafiksikkerhedspolitik sendes i administrativ høring i ungdomsskolebestyrelsen og Kulturskolebestyrelsen, Idræts Rådet, IBUS og Foreningsunionen med høringsfrist den 7. september 2015.  

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen beslutter at, forslaget til en trafisikkerhedspolitik tages til efterretning.

 

Beslutning

Kulturskolebestyelsen besluttede at tage sagen til efterretning.

 

Der var bemærkning om, at placeringen af "Pas på mig" skilt ved fodgængerovergang kunne være mere hensigtsmæssig.

Bilag

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der er aftalt flg. møder:

26. november

28. januar

28. april

 

Alle dage kl. 17.30

Beslutning

Til efterretning.

Sagsfremstilling

 Bestyrelsen drøftede

Beslutning

Der var ingen bemærkninger.