Referat
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 8. februar 2017 kl. 18:00

Kulturskolen

Sagsfremstilling

A. Opdateret aktivitetsplan vedhæftes dagsorden.

 

B. Der bliver Spil Sammen Dage i ugen 3.-7. april. Det almindelige kulturskoleskema suspenderes, og der tilbydes aktiviteter på tværs af de daglige sammenspilsgrupper og samarbejder.

 

C. Kulturskolen tager fat på at fastlægge aftaler med skoler og daginstitutioner i kommunen om undervisning og fælles projekter i skoleåret 2017-2018. Aftalerne danner grundlag for en del af lærernes kommende arbejdsplaner.

 

D. Materiale om orientering og tilmelding til ny sæson udsendes  ca. 24. april. Herefter bliver der orientering på alle skoler, og den 6. maj kl. 10 bliver der Åbent Hus på Kulturskolen, hvor elever og forældre kan prøve instrumenter, få orientering om billed- og dansefag, samt møde lærerne. Senere samme dag, kl. 13 holder billedskolen fernisering på Arken.

 

E. Kulturskolens sikkerhedsgruppe behandler for tiden spørgsmålet om træk i undervisningslokaler i samråd med kommunens tekniske afdeling. Det undersøges hvilke forbedringer, der kan udføres.

 

F. Ved forrige møde blev bestyrelsen orienteret om, at MGK lærere ved MGK i Ishøj, som hovedsageligt har deres funktion ved MGK, virksomhedsoverdrages til Københavns Musikskole pr. 01-08-2017.

I mellemtiden er det afklaret, at tilsvarende gør sig gældende for MGK lærere ved MGK på Frederiksberg og i Helsingør.

 

G. Kulturskolen har fået ny maskine med salg af kaffe, kakao, forfriskninger mv. Maskinen står på undervisningsgangen og anvendes af brugerne.

Prisniveau er fastsat til gennemsnit på ca. 33% over kostprisen.

 

F. Ishøj MGK gennemfører samarbejde med Confucius Institute ved Det kgl. danske Musikkonservatorium i foråret 2017. Projektet indledes med koncert i Ishøj Kulturskole den 6. februar og afslutter med koncert samme sted den 29. maj. Projektet går ud på, at kompositionsstudernede ved Ishøj MGK komponerer musik til de kinesiske musikstuderende ved Confucius Institute, som opfører de nye værker. Desuden er tilrettelagt et forløb med læring om kinesisk musiktradition. Foruden den læringsmæssige værdi skaber projektet kulturel forståelse på tværs af dansk og kinesisk musiktradition.

 

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen besluttede at tage meddelelser til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturskole har modtaget tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om tilsagn 2017 i henhold til musikloven.

Tilsagn er beregnet til 624.242,74 kr. Beløbet kan blive reguleret i forbindelse med aflæggelse af regnskab for 2017.

Tilsagnsskrivelse vedhæftes dagsorden.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Virksomhedsplan 2017 fremlægges.

Vedhæftes dagsorden.

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen godkendte Virksomhedsplan 2017.

Bilag

Sagsfremstilling

Er der nyt om tilkendegivelse fra skolebestyrelserne vedr. mulighed for at lægge musikskoletimer i folkeskolens understøttende timer?

Emnet blev drøftet på kulturskolebestyrelsens møde den 23-11-2017.

Beslutning

Notat af 21-01-2017 fra Ishøj Kommune blev uddelt på mødet. Notatet præciserer folkeskolernes håndtering af muligheden for at give plads til elevers deltagelse i musikskoleundervisning i understøttende timer.

 

I tilslutning hertil vil Kulturskolen tage initiativ til samtale med folkeskole lederne i forbindelse med kontakten om planlægning af skoleprojekter for 2017-2018.

 

Bilag

Beslutning

Intet.

Beslutning

Intet.

Beslutning

Orientering om, at Sengül Deniz er udpeget af Ishøj Byråd til bestyrelsen for Øresunds Solist.

 

Orientering om Kulturskolens deltagelse i Art Run, hvor skolens billedhold deltager.

 

Spørgsmål vedr. evt. dukketeater på Aktivitetscenter - kontaktperson på Aktivitetscenter efterspørges.

 

Orientering om at Kulturskolen medvirker med dansehold i Vinterferieaktiviteter 2017.

 

Orientering om at Kulturskolens leder går på pension.

 

 

Sagsfremstilling

Næste møde er fastlagt til den 19. april kl. 18.

 

Forslag til kommende møder i efteråret:

30. august og 15. november 2017. Begge dage kl. 18.

 

Beslutning

Mødedatoer blev tiltrådt.