Referat
Kulturskolebestyrelsen torsdag den 21. november 2019 kl. 18:00

Kulturskolen, Anna mobil 20789965

Sagsfremstilling

 1. Kulturskolens vision og strategi for 2020-2023 er blevet godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. Man ønsker ikke at ændre på vedtægterne for at indarbejde den nye vision, da det anses for at være for omstændigt. Bilag fra Kultur- og fritidsudvalget er vedhæftet.
 2. Kulturskolen har ansøgt om huskunstnermidler fra Statens Kunstråd til projektet Ishøj Synger - kulturelle fællesskaber på tværs af generationer, social, etnisk og religiøs baggrund. Projektet lægger sig op af Alsang 2020 som kulminerer den 4. maj 2020 med fejringen af 75-året for Danmarks befrielse. Tanken er, at fra starten af januar 2020 frem til den 4. maj 2020, vil der være genklang i Ishøj – Sangen vil klinge i alle afkroge af Ishøj. Unge som gamle, uanset etnisk baggrund, vil opleve glæden ved at synge sammen. – En række nye kulturelle fællesskaber vil opstå og sætte sig varige spor i Ishøj. Den 4. maj 2020 vil hele Ishøj mødes og hylde Danmarks befrielse med fællessang og fællesskab. Følgende fonde er også ansøgt til projektet:

  Knud og Dagny Gad Andresen Fonden
  Lemvigh-Müller Fonden
  Knud Højgaards Fond
  Tuborg Fondet

  Det påtænkes også at søge
  Alsang 2020 puljen.

  Bilag vedhæftet med projektbeskrivelse.
 3. Kulturskolen har afholdt Ishøj Synger to gang i denne sæson. Begge gange har været meget velbesøgte med over 100 deltagere. Der har været afholdt elevscene for blæserne og strygerdag med afsluttende værkstedskoncert.
 4. Den 20. november er der elevscene med harmonika, blokfløjte og guitar, den 6. december spiller Københavns Tyrkiske Musikensemble (der øver på kulturskolen) til filmpremiere i Kulturium Musikteater, den 8. december i forbindelse med juleshowet "Børn to be wild" i Kulturium Musikteater er der juleklip v. kulturskolen, den 11. december er der julekoncert, den 13. december er der lucia på biblioteket og i uge 47 er der sangproduktionsuge. Sangproduktionsuge er et nyt tiltag i kulturskolen, hvor alle de elever, der enten er tilknyttet bands eller modtager undervisning på sang, elguitar, elbas, rytmisk klaver eller trommer, som er over 12 år, får mulighed for at arbejde med sangskrivning og indspilning 3 gange i løbet af ugen. Ugen slutter af med en fælles afslutning for de involverede elever.
 5. Kulturskolens medarbejdere har haft medarbejderkulturdag, hvor de bl.a. var ude og få inspiration til nye digitale undervisningsmetoder.
 6. Der er valgt lærerrepræsentant til bestyrelsen for sæsonen 2019/20
 7. Der arbejdes pt. med udarbejdelse af nyt logo for kulturskolen.
 8. Elevstatistik er vedhæftet.


Indstilling

Kulturskolebestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.


Beslutning

Tiltrådt.

Punkt 1. Der ønskes en præcisering af udvalgets afslag på bestyrelsens indstilling set i lyset af, at nye vedtægter alligevel er under udarbejdelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Kulturskolens ledelse forventer at driften i 2019 afholdes indenfor budgettets rammer. Det forventes dog at være meget tæt på den samlede bevilling. 

 

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen tager punktet til efterretning.

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen tager punktet til efterretning efter en mundtlig gennemgang.

 

Sagsfremstilling

Der er på sidste personalemøde blevet arbejdet med de overordnede rammer og ideer til muligt indhold i en ny talentstrategi for kulturskolen. Pt. bearbejdes materiale af ledelsen. Men, nogle af de overordnede punkter som lærerne har fundet vigtige er:

 1. Udvidet undervisningstid på hovedinstrument
 2. fokus på at det skal være økonomiske muligt for alle at kunne deltage uanset socioøkonomisk baggrund
 3. at eleverne skal forpligte sig, hvis de bliver optaget, dvs. hvis man ikke øver sig eller passer undervisningen, stopper muligheden for at gå på talentforløbet
 4. at der er et forpligtende fællesskab bl.a. med sammenspil, fælles hørelære og teori, koncerter man skal deltage i osv.
 5. en stærk inddragelse af forældre
 6. at det er attraktivt at gå på talentlinjen for både elever og forældre
 7. samarbejde med en af folkeskolerne om en musiklinje
 8. differentieret talenttilbud afhængig af alder

 

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at der arbejdes videre med sagen ud fra sagsfremstillingen.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Tiltaget finansieres inden for kulturskolens budget eller med ekstern finansiering.

Resume

Kulturskolelederen har udarbejdet et notat om et eventuelt fremtidigt samarbejde med folkeskolerne i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

I folkeskolereformen fra 2014 står der, at folkeskolerne og musikskolerne skal indgå samarbejder inden for de fastsatte rammer af kommunalbestyrelsen, musikskolebestyrelsen og skolebestyrelserne. I Ishøj har der tidligere været en kort dialog om emnet, men der er aldrig taget nogle formelle beslutninger.

Som det ser ud i Ishøj på nuværende tidspunkt, varierer samarbejdet med kulturskolen meget fra skole til skole. Ønsket er til stede fra skolerne, men det økonomiske aspekt er en stor udfordring.

i mindre omfang har kulturskolen gennem tiden tilbudt forskellige projekter til skolerne gratis eller til en stærkt reduceret pris. Det har de seneste år ikke været muligt at fortsætte denne praksis i samme omfang, da en del af kulturskolen økonomi er baseret på indtægter.

Da samarbejdet i sin tid blev præsenteret fra regeringen, var det som et samarbejde mellem folkeskolen og musikskolen. Dvs. det var ikke meningen, at musikskolen blot skulle varetage undervisningen i musik for folkeskolerne.

Notat er vedhæftet

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at formanden og næstformanden arbejder videre med sagen

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at formanden og næstformanden arbejder videre med sagen

Bilag

Beslutning

Eleverne er i gang med at indrette elevrummet, som foreløbig hedder "hyggekrogen"

Beslutning

Intet nyt

Resume

Danny har haft kontakt til skolernes skolebestyrelser, som blandt andet siger:

Vejlebroskolen: Jeg tænkte på, hvordan vi i skolebestyrelsen kan medvirke til, at kulturskolen når deres mål jf. folkeskoleloven om det gensidige forpligtende samarbejde mellem skolen og kulturskolen. Hvor er det, at kulturskolen gerne vil have at vi hjælper dem. Venlig hilsen Henriette. 

Ishøj Skole: Tusind tak fordi du rækker ud. Fra Ishøj skole kan jeg sige, at vi føler os meget langt væk fra Kulturskolen. Vores børn har svært ved at gøre brug af alle de gode tilbud, simpelthen på grund af geografien og vores afstand til downtown. Vi vil meget gerne i dialog omkring at finde mulige løsninger på dette. Bedste hilsner, Rikke.

Gildbroskolen byder samarbejdet velkomment.

Danny arbejder videre med henvendelserne

Beslutning

Danny arbejder videre med henvendelserne

Beslutning

Intet nyt

Sagsfremstilling

Næste møde er den 23. januar 2020

Beslutning

Taget til efterretning