Referat
Kulturskolebestyrelsen torsdag den 22. november 2018 kl. 18:00

Kulturskolen, Anna mobil 20789965

Sagsfremstilling

 1. Danny Ory-Hviid er ny repræsentant for folkeskolerne i bestyrelsen. Han sidder i skolebestyrelsen på Vejlebroskolen
 2. Ishøj Kulturskole lancerede i samarbejde med biblioteket sit nye koncept "Ishøj Danser" i Vestegnens Kulturuge . Det var en stor succes. Der vil blive arbejdet videre med konceptet, som tænkes at skulle foregå i samarbejde med andre aktører i Ishøj
 3. De nye lærere er kommet godt i gang og er blevet vel modtaget af resten af lærerstaben. Kulturskolen profiterer af nye kræfter og andre tilgange til undervisningen
 4. Pilotprojektet ”Syng på tværs” i samarbejde med Århus Musikskole havde besøg af Muziba fra Århus Musikskole. Eleverne fra Strandgårdskolen og Muziba spillede og sang sammen om dagen og afsluttede med koncert. Eleverne fra Strandgårdskolen skal deltage i World Music Center koncert i Århus den 3. december sammen med 300 børn fra Århus. Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget kr. 12000,- til transport
 5. 6 elever fra Ishøj Kulturskole deltager i et projekt med CPH Phil. Projektet er en del af Polyfon-samarbejdet
 6. Ishøj Synger fortsætter med stor succes. Ved sidste arrangement i oktober var der ca. 70 personer
 7. Skoleprojekterne er godt i gang. Lige nu er der band-projekt med 5. klasse fra Ishøj Skole, blæserprojekt med 4. klasse fra Vejlebroskolen og 5a. fra Vibeholmskolen kommer i uge 45 på kulturskolen til 4 dage med rytmisk sammenspil og videoproduktion
 8. Billedskolen holder fernisering 10. januar i Kulturcaféen
 9. Der vil henover vintermånederne være fokus på en større opdatering af kulturskolens hjemmeside

 

 1. Kulturskolen har fremsendt ansøgning om statsrefusion for 2019. Ansøgning vedhæftes

 

 1. Bilag med oversigt over elevantal er vedhæftet

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

 

Kulturskolen orienterede yderligere om, at foreningen for Danske Musik- og Kulturskoleleder og foreningen Damusa er fusioneret i en ny fælles forening Danske Musik- og Kulturskoler. Den nye forening forventes at kunne stå stærkere sammen i forbindelse med varetagelse af musik - og kulturskolernes interesser. Det blev besluttet, at Ishøj Kulturskole melder sig ind i foreningen.

 

Kulturchef John Romlund meddelte, at A-gruppen i byrådet har lavet en omkonstituering bl. a. med det resultat, at næstformand i Kulturskolens bestyrelse Sengül Deniz udskiftes med Ebbe Rosenberg, som hermed indtræder i bestyrelsen som næstformand fra næste møde.

Bilag

Sagsfremstilling

Efter opfordring fra bestyrelsesformanden vil kulturskolelederen fortælle kort om status efter første sæson som kulturskoleleder.

 

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at kulturskolelederens status tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Sagsfremstilling

Kulturskolens ledelse forventer at driften i 2018 afholdes indenfor budgettets rammer. Det forventes dog at være meget tæt på den samlede bevilling. 

I  forhold til det budgetåret 2019 som grundlæggende giver et uændret aktivitetsniveau, er der dog en række udfordringer, der skal håndteres.

Der tænkes her på, at 2018 indeholdt en overførsel fra 2017 på 130.000 kr. samt, at der ikke længere er mulighed for at få fordel af MGK-tilknytningen til Ishøj Kulturskole. Dette vil betyde, at driften skal tilpasses til de budgetmæssige rammer. 

Dette vil ledelsen arbejde med i det kommende år

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at punktet tages til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt

Beslutning

Elevrepræsentanten ønsker at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne i kulturskolen, om hvad der gjorde at de meldte sig til kulturskolen. Det er aftalt, at elevrepræsentanten kontakter kulturskolelederen for sparring, vedrørende udformning af spørgeskemaet.

Beslutning

Intet nyt

Resume

Syge børn i undervisningen

 

Sagsfremstilling

Flere af lærerne i kulturskolen oplever, at elever der har været for syge (influenza, voldsomme  forkølelser osv. ) til at komme i skole kommer til undervisning. Når lærerne underviser, er de tæt på eleverne. Lærerne er ofte blevet smittet og selv efterfølgende bliver syge.  De efterlyser en officiel holdning til dette fra Kulturskolen.

 

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at der skrives en mail til alle elever/forældre i kulturskolen om, at ved sygdom hos en elev forventer kulturskolen, at eleven (og forældrene i tilfælde af, at eleven ikke er myndig) vurderer om eleven risikerer at smitte andre i forbindelse med undervisningen. Hvis dette er tilfældet skal eleven ikke komme til undervisning i kulturskolen.

Hvis en lærer vurderer, at en elev kan smitte andre i kulturskolen i forbindelse med undervisningen forbeholder kulturskolen sig ret til at sende eleven hjem uden undervisning.

Der orienteres også på hjemmesiden om dette.

Beslutning

Folkeskolerepræsentanten orienterede om, at der er blevet valgt nye skolebestyrelser. Det blev aftalt, at kulturskolen kontakter skolebestyrelserne for at tilbyde at komme på besøg på et møde og fortælle lidt om kulturskolen og mulighederne for at samarbejde med folkeskolerne.

Beslutning

Næste møde den 24. januar 2019.

Bestyrelsesformanden orienterede om, at bestyrelsesmedlemmerne kan afhente en pakke printerpapir i kulturskolen til printning i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Bilag