Referat
Kulturskolebestyrelsen mandag den 23. september 2019 kl. 18:00

Kulturskolen Anna mobil 20789965

Sagsfremstilling

  1. Kulturskolen deltog på Eid-festival med en guitar og fløjte duo.
  2. I Vestegnens Kulturuge deltager kulturskolen den 7. september på en post på skattejagten (gæt en melodi), der vil efterfølgende være mulighed for at prøve forskellige instrumenter. Den 14. september deltager kulturskolen i "Byhavefest for alle" børn ”Ishøj Danser”.
  3. I Vestegnens Kulturuge arrangerede Hvidovre Kommune fællessang for alle 0.-6. klasses elever i Hvidovre Kommune. Alle 0.-6. klasses elever fra Ishøj var også inviteret. Ca. 150 elever fra Ishøj deltog.
  4. I samarbejde med folkeskolerne og Levende Musik i Skolerne er skolekoncerter for skoleåret 2019/20 fast lagt. Skolekoncerter står i aktivitetskalenderen.
  5. I projektetet ”Syng på Tværs” i samarbejde med Århus Musikskole er der blevet indspillet 5 sange.
  6. Kulturskolen har kontakt til en dramalærer vedr. et dramaforløb i efteråret.
  7. I forbindelse med, at der er fokus på samarbejdet med folkeskolerne, er der afholdt kursus med en underviser fra Haderslev Musikskole. Haderslev Musikskole har en del erfaring i undervisning af skoleklasser på forskellige instrumenter med brug af bl.a. smartboard. I løbet af efteråret vil nogle af medarbejderne deltage i en studietur til Haderslev Musikskole , hvor vi vil få mulighed for at se forskellig slags undervisning. Kurset blev særdeles vel modtaget af lærerne.
  8. Kulturskolelederen orienterer om læreransættelserne i den nye sæson og forhold i fornindelse med ansættelserne i Ishøj Kulturskole.
  9. Liste med antal af tilmeldte i kulturskolen er vedhæftet som bilag.
  10. Opdateret aktivitetskalender er vedhæftet som bilag.

 

 

 

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kulturskolen samarbejder med folkeskolerne. Antallet af samarbejder varierer fra år til år.

Sagsfremstilling

Kulturskolen fremlægger de indgåede samarbejdsaftaler med folkeskolerne

Indstilling

Kulturskolenbestyrelsen tager punktet til efterretning.

Beslutning

Kulturskolelederen undersøger Hvidovres model med skoleprojekter/skolesamarbejder. Punktet med skoleprojekter tages til efterretning.

Bilag

Resume

Vision og Strategi 2020-2023 er blevet godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget. Den har nu også været i høring hos medarbejderne.

Sagsfremstilling

Høringssvaret fra medarbejderne er vedhæftet dagsorden. På baggrund af medarbejdernes høringssvar har kulturskolen udarbejdet et forslag til en ny vision:

"Ishøj Kulturskole har lige adgang for alle borgere fra Ishøj Kommune. Kulturskolen er kendt og en attraktiv partner. - Kulturskolen er et kreativt fællesskab, hvor læring og glæde skabes og udvikles gennem forskellige kunstformer med fokus på tradition og fornyelse. Vi bidrager til, at eleverne fortsætter med et aktivt livslangt forhold til kultur".

                                                                   

Indstilling

Kulturskolenbestyrelsen tager den nye vision til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt, visionen indarbejdes i vedtægterne.

Bilag

Resume

På bestyrelsesmødet den 9. maj 2019 blev det aftalt at lærerne i kuturskolen skulle udarbejde et oplæg til, hvordan Ishøj Kulturskole kan arbejde med talentudvikling.

Sagsfremstilling

Desværre var det ikke muligt, at nå punktet på sidste personalemøde, da Visionen og Strategien var i høring hos medarbejderne og der var behov for tid til planlægningen af sæsonen. Punktet vil blive taget op på næste personalemøde i oktober.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen tager punktet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for budgetbehandlingen er i år korrigeret, da forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2020 med KL først påbegyndte i anden halvdel af august.

Kulturskolebestyrelsen høres derfor i budgetforslaget i uge 39.

Ishøj Byråd 1. behandler forslaget til budget 2020 samt overslagsår den 1. oktober. 2. behandlingen af budgetforslaget forventes ske på møde den 5. november.

Sparekataloget for Kultur- og Fritidsudvalget er vedhæftet dagsordenen.
Øvrig budgetmateriale forventes uddelt på mødet.

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen har intet at bemærke.

Bilag

Resume

Formanden ønsker på mødet at henlede opmærksomheden på en række muligheder i vedtægterne for bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er en række muligheder for bestyrelsen til at handle og gøre opmærksom på forhold i Kulturskolen, som ikke anvendes i dag, men som kan anvendes i bestyrelsens fremtidige virke.

Indstilling

Kulturskolebestyrelsen vedtager, at

Beslutning

Kulturskolebestyrelsens formand orienterede om mulighederne i vedtægterne. Det blev aftalt, at se nærmere på vedtægterne og om der er grund til en revidering af dem.

 

Beslutning

Ingen elevrepræsentant tilstede

Beslutning

Intet nyt

Beslutning

Intet nyt

Beslutning

Intet nyt

Beslutning

Der ønskes en større fokusering på at holde sig til dagsordenen under afvikling af mødet.

Sagsfremstilling

Næste møde er torsdag den 21. november 2019

Beslutning

Tiltrådt.