Referat
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 23. november 2016 kl. 18:00

Kulturskolen

Sagsfremstilling

A.Opdateret aktivitetsplan vedhæftes dagsorden.

 

B.Kulturstyrelsen har godkendt regnskab 2015 for Ishøj Kulturskole.

Bilag vedhæftes dagsorden.

 

C.Ishøj Kulturskole afholder den årlige pædagogiske dag med personalet den 13. januar kl. 10-14.

Blandt emnerne er kommende virksomhedsplan, trivsel mv.

 

D.Vestegnens Musikmesse afholdes den 21. januar 2017. Denne gang på Albertslund Musikskole.

 

E.Ishøj Kulturskole har fået ny hjemmeside. Det er en væsentlig forbedring af flere grunde. Dels er den meget mere brugervenlig, den er moderniseret rent teknisk, så den nu "taler sammen" både med skolens administrationssystem og med Ishøj Kommunes kommunikationsplatform, og desuden lever den op til reglerne om databehandling, nyhedsbreve mv. Hertil kommer at den er enklere og mere rationel at arbejde med for skolens web redaktør.

 

F.Orientering om Ishøj Kulturskoles praksis ved kurser for medarbejderne.

I 2016 har været afholdt kurser både for alle medarbejdere, og desuden har et antal medarbejdere været på kursus efter eget valg.

Bilag vedhæftes dagsorden.

 

G.Orientering om MGK.

MGK Ishøj fortsætter aktiviteterne indtil sommer 2017.

Lærere, som hovedsagelig underviser ved MGK i deres ansættelse ved Ishøj Kulturskole kan virksomhedsoverdrages til København efter sommer i hht. gældende aftaler.

Københavns Kommune har hermed flyttet sig fra at være afvisende over for aftale om virksomhedsoverdragelse til at acceptere ordningen.

Resultatet er tilfredsstillende for Ishøj Kulturskoles lærere og hviler på flot og meget kvalificeret indsats både fra administration og personalejurist i Ishøj.

 

 

H.Den igangværende sag om problem med lugt i undervisningshuset ser ud til at være afsluttet og løst. På møde i sikkerhedsudvalget den 15-11-2016 redegjorde teknikerne for de tiltag, som er gjort samt en plan for tømning af tank og afløb skal finde sted fremover. Det blev besluttet at afslutte sagen.

 

I.Det er besluttet. at Øresunds Solist pr. 01-01-2017 fortsætter som selvstændig aktivitet uden for Ishøj Kommune. Indtil videre kan Finale arrangement og evt. andet efter behov ligge i Ishøj Kulturskole.

 

J.Kulturministeriets Tænketank om Musikskoler inviterer til dialogmøder over hele landet. I København finder det sted den 30-11-2016 kl. 19, Københavns Musikskole.

Orientering om dette er tidligere sendt til bestyrelsen. Bilag vedhæftes dagsorden.

 

 

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen besluttede at tage meddelelser til efterretning.

 

Seneste skrivelse vedr. MGK fra Ishøj Kommune til Københavns Kommune, 11-11-2016 blev fremlagt (pkt. G). Vedhæftes sagen.

Bilag

Sagsfremstilling

Oversigt over fordeling af tilmeldinger, november 2016 vedhæftes dagsorden.

 

 

Efter indførelse af ny arbejdstidsberegning pr. 01-08-2016 fremlægges gennemsnitstal for udvikling af lærernes arbejdstid fordelt på elevtid og øvrig tid:

Før 01-08-2016 blev 48 % af arbejdstiden anvendt til elevtid.

Efter 01-08-2016 anvendes 52 % af arbejdstiden på elevtid.

 

Det bemærkes, at beregningen rummer en vis usikkerhed, idet elevtid og samlet arbejdstid først efter 01-08-2016 optælles eksakt.

Dette er et af de afgørende nye elementer i arbejdstidsaftalen.

Samlet set konstateres, at Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om effektivisering er opfyldt.

 

 

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at tage sagen til efterretning.

 

Bilag

Beslutning

Intet.

Beslutning

Der var drøftelse af elevers mulighed for at lægge timer i musikskole i skoletiden som en del af folkeskolens understøttende timer.

Bestemmelserne for folkeskolen åbner specifikt for denne mulighed.

Spørgsmålet rummer dels en formel og dels en praktisk side i forbindelse med tilrettelæggelse af skema.

Kulturskolebestyrelsen støtter op om muligheden og opfordrer forlkeskolerepræsentanten til at tage spørgsmålet op i rette forum med en henblik på en mere overordnet tilkendegivelse.

 

Fra Kulturskolens side opprioriteres endnu flere skoleprojekter i den obligatoriske undervisningstid i samarbejde med folkeskolen, hvilket både kommer flere elever tilgode og samtidig eliminerer udfordingen med sene skoledage.

 

 

Beslutning

Udskiftning af kulturskole T-shirts.

Sagen er ved at blive ordnet.

Sagsfremstilling

Der er fastlagt flg. møder i forår 2017:

8. februar kl. 18

19. april kl. 18

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Intet.