Referat
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 24. januar 2018 kl. 18:00

Kulturskolen, Anna mobil 20789965

Sagsfremstilling

Bestyrelsen består pr. 1 januar 2018 af:

 

Udpeget af Ishøj Byråd
Claus Mortensen, Formand

 

Medlem af Ishøj Byråd
Formand for Kultur og Fritidsudvalget
Sengül Deniz

 

Forældrerepræsentant
Britt Nilausen

 

Forældrerepræsentant
Birgit Pogan

 

Elevrepræsentant
Thor Pogan

 

Elevrepræsentant
Hannah Tesch Iversen

 

Folkeskolerepræsentant
Nanna Salling

 

Lærerrepræsentant
Silas Møller Boesen

 

Områdekoordinator
Gitte Sivkjær

 

Kulturskoleleder/sekretær for bestyrelsen
Anna Daub Svanholt

Ifølge vedtægterne skal der vælges næstformand på mødet.

Indstilling

at Kulturskolens bestyrelse for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021 tages til efterretning.

Beslutning

Sëngul Deniz vælges enstemmigt til næstformand

Sagsfremstilling

 1. På Vestegnens Kulturuge deltog Ishøj Kulturskole med 2 arrangementer – Caféfællessang og en klaverkoncert. Begge arrangementer må betegnes som meget succesfulde. Til café-fællessang deltog ca. 55 personer og ca. 35 var mødt op til klaverkoncerten.
 2. Café-fællessang er blevet omdøbt til Ishøj Synger. Konceptet er stadig det samme – fællesskab med musikken som samlingspunkt for alle borgere uanset etnisk baggrund. Ishøj Synger deltog også på kulturnatten. Tanken er,  at Ishøj Synger vil blive en tradition i Ishøj, der kan bruges ved mange forskellige lejligheder i Ishøj Kommune.
 3. Skolesamarbejder:
  Kulturskolen har i efteråret 2017 afviklet undervisning i band for 5. klasse på Ishøj Skole og 1. del af blæserprojekt, der har kørt som karruselundervisning. På begge projekter er der meget positiv tilbagemelding fra skolerne. Bl.a. kommer der gode tilbagemeldinger på den nye struktur, der er kommet på projekterne. Efter afslutning af skoleprojektet på Ishøj Skole, er der 5 af eleverne, der er startet i et band på Kulturskolen, hvilket må betegnes som en succes, da et af delmålene for projektet var nogle af elverne efterfølgende tilmeldte sig.
 4. Kulturskolen er i samarbejde med Strandgaardskolen ved at udvikle 2 pilotprojekter, som tænkes udbudt sammen med nuværende projekter til skolerne i skoleåret 2018/2019 – dette gælder et projekt i Rap og et med musikproduktion. I vinterferien vil der blive tilbudt band for piger i alderen 11-16 uanset niveau og dans for alle i alderen 10-15.
 5. Musikskoletænketanken  er udkommet med en rapport om musikskolerne. I rapporten fremgår det bl.a. at Ishøj Kulturskole er i toppen i forbindelse diversitet i forhold til elever. Rapporten har 11 anbefalinger, hvoraf det bl.a. fremgår at  holdundervisning  bør vægtes. Det påtænkes at begynde med mere holdundervisning på bl.a. klaver i sæsonen 2018/2019.
 6. Ishøj Byråd har besluttet at etablere en ungdomsklub pr.  1.  februar  i det tidligere billedskolelokale. Billedskolelokalet er blevet rykket til lokale 18/19 med depot/værksted i lokale3. Der er blandt nogle af medarbejderne bekymringer vedr. det store antal unge mennesker og evt. udfordringer. Kulturskolens ledelse har overfor medarbejderne opfordret til ,  at man henvender sig til kulturskolens ledelse, såfremt der opstår problematikker, men samtid at vi som  udgangspunkt er positive og ser muligheder for samarbejde på sigt.
 7. Som noget nyt er der blevet etableret en Medarbejderkultursdag i Ishøj Kulturskole. Tanken er at der på forskellig måde vil blive arbejdet med den fælles kultur i kulturskolen. På Medarbejderkulturdagen der i år blev afholdt den 3. nov. på Musicon i Roskilde, blev det nye ledelsesgrundlag introduceret,  derudover var der arrangeret en fælles rundvisning på museet.  Dagen blev vel modtaget af medarbejderne.
 8. I samarbejde med Musikmetropolen arbejder Ishøj Kulturskole på at etablere et nyt projekt for at skabe en sammenhængende indsats, der skal øge antallet af piger og kvinder i den danske musikbranche inden for hip/hop, produktion og kommerciel sangskrivning.  Projektet er i sin helt spæde fase, men er tænkt til at foregå både lokalt, regionalt og nationalt.
 9. I forbindelse med, at der tidligere blev modtaget midler til talentudvikling fra staten tilbød Ishøj Kulturskole, at talentfulde elever kunne modtage 10 minutters  ekstra undervisning til stærkt reduceret pris. Disse midler ophørte ved sæsonafslutning  i 2016, men Kulturskolen tilbyder stadig undervisningen til samme pris. Dette betyder en ekstra udgift til Ishøj Kulturskole for ca. 25 elever.
 10. Der arbejdes pt. med at udarbejde en kommunikationsstrategi. Som noget nyt er Ishøj Kulturskole begyndt at arbejde med  Employer branding på Instagram. Der vil henover foråret blive udarbejdet en kommunikationsstrategi for, hvilke platforme der vil blive brugt til pr. i Kulturskolen.
 11. I forbindelse med at undervisningen, der tidligere var i Ishøj Musikforeninger er overgået til Ishøj Kulturskole pr. 1. januar 2018 vil der blive foretaget en brugerundersøgelse, så tilbuddet til elever over 25 kan blive tilpasset brugernes ønsker.
 12. Kulturskoleledelsen meddeler, at salgsautomatens del der rummer snacks vil blive solgt fra for at følge kommunens sundhedspolitik. Notat vedhæftes.

Beslutning

Kulturskolens bestyrelse tager meddelelserne til efterretning.

Det aftales, at hele Tænketankens rapport udsendes sammen med referatet.

Bestyrelsesformanden opfordrer medlemmerne til at overveje idéer til nye tiltag i kulturskolen - gerne med udgangspunkt i Tænketankens anbefalinger.

Bilag

Sagsfremstilling

Forslaget til en revideret udgave af Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik blev behandlet på Børne- og Undervisningsudvalgets møde den 15. januar 2018. Udvalget besluttede at sende forslageti høring i skole- og dagtilbudsbestyrelser, Fælles Elevrådet, Ungerådet, Ungdomsskole- og Kulturskolebestyrelser, IBUS og Handicaprådet i perioden fra 16. januar - 1. marts 2018.
Høringssvar skal sendes til mlo@ishoj.dk
senest den 1. marts 2018.

Beslutning

Børne- og ungepolitikken blev godkendt

Bilag

Sagsfremstilling

Bestyrelsens telefonnumre står ikke på hjemmesiden. For at bestyrelsens medlemmer kan kontaktes lettests muligt foreslås det, at disse kommer til at stå på hjemmesiden.

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen beslutter, at det fremover kun er Kulturskolens bestyrelsesformand, der skal stå på kulturskolens hjemmeside med navn og email.

Ved næste bestyrelsesmøde tages et billede af den samlede bestyrelse, der hænges op på undervisningsgangen. Kulturskolelederen aftaler desforuden med elevrepræsentanter, hvordan de som elevrepræsentanter kan præsenteres for de øvrige elever i kulturskolen.

Sagsfremstilling

Intet

Beslutning

taget til efterretning

Sagsfremstilling

Intet

Beslutning

taget til efterretning

Sagsfremstilling

Intet

Beslutning

taget til efterretning

Sagsfremstilling

Følgende møder i foråret 2018 foreslås:

4. april 2018

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen tager datoen til efterretning

Sagsfremstilling

Forældrerepræsentanterne modtager pr. møde et honorar på én diæt for deres arbejde i bestyrelsen.

Der arbejdes med at opdatere kulturskolens hjemmeside.

Vedtægterne vil i løbet af foråret blive revideret af kulturchefen og kulturskolelederen. De skal efterfølgende godkendes i bestyrelsen og kulturelt udvalg.

Liste med antal af instrumentalelever sendes ud med referatet.

Der er efter hvert møde fællesspisning. Hvis man ikke ønsker at deltage i spisningen bedes man melde afbud på forhånd til kulturskolelederen.

Beslutning

taget til efterretning

Bilag