Referat
Kulturskolebestyrelsen torsdag den 28. februar 2019 kl. 18:00

Kulturskolen, Anna mobil 20789965, Afbud fra Tor Pogan

Sagsfremstilling

 1.  Den Traditionsrige julekoncert var også i år besøgt med fuldt hus.
 2. Kulturskolen er nu i gang med en større opdatering af hjemmesiden. Det tilstræbes, at det vil påvirke brugerne mindst muligt, men det kan ikke undgås, at der i en periode vil være sider, der ikke er tilgængelige.
 3. I samarbejde med folkeskolerne har kulturskolen i vinter-og forårsmånederne to blæserprojekter, to bandprojekter, ét strygerprojekt, kordag for 4. klasserne, orkesterdage for fem 2. klasser i forbindelse med åbent hus og der arbejdes på at få igangsat en dansedag for 3. klasserne.
 4. I løbet af foråret arrangerer kulturskolen for kulturskoleelever én tur til Musicon i Roskilde, én koncerttur til Grundtvigskirken i Kbh. og én tur til DR-byen i forbindelse med orkesterdagen. Turene er målrettet de forskellige faggrupper.
 5. Der var i januar infoarrangement om "Urban Grlls". En lille skare var mødt frem. Der er på nuværende tidspunkt ca. 60 ansøgere. For de deltagere der ikke bliver udvalgt til forløbet, vil der i maj måned være en workshop. Workshops i forbindelse med "Urban Grlls" starter den 21. feb. og vil finde sted på Ishøj Ungdomsskole.
 6. Kulturchefen vil orientere om Kulturmetropolen herunder de forskellige musiktiltag.
 7. Ishøj Kulturskole og Ungdomsskole er gået sammen om et pilotprojekt vedr. udsmykning af gavlene mellem kulturskolen og ungdomsskolen.

  I kølvandet på ARKENWALK, kunne det skabe synergi, at der også laves kunst i byrummet i andre områder af Ishøj. Vi vil forsøge at udvide opfattelsen af, hvad kunst i det offentlige rum kan være ved at placere forskelligartet kunst i det offentlige rum. Projektet sker i samarbejde med Malene Tardrup, der er kunstner og underviser i billedkunst i kulturskolen. Projektet vil aktivt inddrage unge borgere fra Ishøj gennem forskellige workshops. I skolernes vinterferie vil den 1. workshop for de unge finde sted. Der er ansøgt kr. 150.000,- fra Statens kunstfond. Fra Ishøjs Kultur- og Fritidsudvalgets pulje er der givet en forhåndstilkendegivelse på kr. 25.000,- I alt ansøgt kr.175.000,-
  Bilag er vedhæftet dagsorden.
 8. Elevantal pr. 14. februar 2019
  Vedhæftet dagsorden.
 9. Kulturskolen har sat en proces igang vedr. udarbejdelse af en ny vision og strategi for kulturskolen. Når dette er udarbejdet vil kulturskolen tage kontakt til skolebestyrelserne. 

 

Indstilling

 Kulturskolebestyrelsen vedtager, at meddelelserne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Det blev aftalt, at i forbindelse med udarbejdelse af ny vision og strategi for kulturskolen, vil det blive drøftet, hvordan der kan arbejdes med talentudvikling.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd har den 4. september 2018 truffet en principbeslutning om, at Ishøj Kommune skal være en røgfri kommune. En nedsat arbejdsgruppe på tværs af organisationen har arbejdet med, hvordan der hensigtsmæssigt kan implementeres en røgfri arbejdstid for ansatte, røgfri skoletid for ellever og røgfri kommunale matrikler i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

På baggrund af arbejdsgruppens arbejde er der udarbejdet et baggrundsnotat samt en proces- og tidsplan, som er sendt i høring.

Af brev fra direktøren for Velfærd og Undervisning fremgår følgende spørgsmål som ønskes drøftet:
Hvordan vil I anbefale, at vi arbejder med røgfri kommune på jeres område, herunder fremmer røgfrie miljøer - og er der særlige forhold vi skal være opmærksomme på?

Brev fra direktøren, arbejdsgruppens baggrundsnotat samt proces- og tidsplan er vedhæftet dagsordenen.

Beslutning

Kulturskolens bestyrelse bakker op om kulturskolens MED-udvalgs høringssvar, som er følgende.

 • Bedre  skiltning end på nuværende tidspunkt  i området omkring kulturskolen - Vejledalen 9-11. Dvs. som minimum ved alle parkeringspladser (vuggestuen/ børnehaven, idrætscentret og pladsen ved skoven), ved indgange til området og indgange til bygninger.
 • Askebægre (betonrør) fjernes ved kulturskolens hovedindgang.
 • Udarbejdelse af retningslinjer for hvordan, der skal ageres ved brud på reglerne af brugere/borgere i andre enheder (skoler, ungdomsklub og vuggestue/børnehave) osv. omkring kulturskolen  – medarbejderne ønsker ikke at agere ”politimand”.
 • Afklaring af, hvornår det ved nyansættelser oplyses, at Ishøj er røgfri kommune. - Er det ved jobopslaget, til samtalen eller ...... Hvis det er ved jobopslaget udarbejdes en enkelt kort formulering, der er gældende for hele Ishøj.
 • At rygestopkurser betales fra de centrale midler også efter 1. januar 2020, så økonomi ikke har indflydelse på valg af medarbejder ved nyansættelser, men det fortsat er den mest kvalificerede ansøger, der ansættes uanset om vedkomne er rygere eller ej.
   
  Derudover anbefales det, at man i kommunen er opmærksom på, at der kan være brug for forskellige typer af tilbud i forbindelse med rygestop.

 

Bilag

Resume

Kulturskolens ledelse fremlægger regnskab for budgetåret 2018. Dette udviser et samlet nettoforbrug på 2.804.600 kr. , hvilket er en samlet mindre udgift på 81.730 kr. i forhold til det korrigerede budget.

Oversigt vedhæftes dagsordenen.

Ishøj Kulturskole fremlægger endvidere betragtninger for budgetåret 2019. Dette i forlængelse af sag nr. 30 fra bestyrelsens møde den 22. november 2018.

 

Sagsfremstilling

Budgetåret 2019 har indbygget udfordringer i forbindelse med de tidligere overførsler ikke er til stede i 2019. Der var overført 130.000 kr. fra 2017 til 2018. Dette har kulturskolens ledelse dog imødegået ved ikke at anvende budgettet fuldt ud i 2018.

Der er dog en udfordring i at lønbudgettet har et merforbrug i 2018 på 167.758 kr., hvilket nødvendigvis må afstedkomme en regulering af læreraktiviteterne i skoleåret 2019/2020.

Endvidere kan der blive tale om at der skal reguleres i statsrefusionen for 2019. Færre elever vil ligeledes give en mindre indtægt i skoleåret 2019/2020.

Ishøj Kulturskole havde en netto bevilling i 2018 på 2.886.330 kr. og vil i 2019 have en netto bevilling på 2.733.000 kr. Dette betyder, at der netto er 153.000 kr. mindre at drive kulturskolen for i 2019

Det vil derfor være ledelsens opgave at tilrettelægge driften således, at den samlede bevilling kan overholdes i 2019. 

 

 

Indstilling

Kulturbestyrelsen vedtager, at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Beslutning

Der er igangsat et forberedende arbejde vedr. spørgeskemaundersøgelse til eleverne.

Beslutning

Lærerrepræsentanten udtrykte bekymring vedr. holdundervisning i kulturskolen og om man ønskede at ophøre med soloundervisning.
Kulturskoleleder og kulturchef gav udtryk for, at man på nuværende tidspunkt så det som forskellige undervisningstilbud til eleverne, alt efter deres ønsker, men samtidig også, at det i Tænketankens rapport er en af anbefalingerne, som der vil blive arbejdet videre med.

Beslutning

Intet nyt fra folkeskolerepræsentanten.

Beslutning

Intet nyt.

Beslutning

Næste møde er 9. maj 2019 kl. 18.00