Referat
Kulturskolebestyrelsen tirsdag den 30. august 2016 kl. 18:00

Kulturskolen

Sagsfremstilling

A. Opdateret aktivitetskalender vedhæftes dagsorden.

 

B. Kulturskolen deltager med arrangementer i Vestegnens Kuluruge.

 

C. Kulturskolen har etableret ny hjemmeside.

Hjemmesiden er på forhånd afklaret med Ishøj Kommune kommunikation samt Kulturafdelingens kommunikationsmedarbejder.

Der er afgørende fordele ved det nye format, bl.a.

  • det nuværende hjemmesidesystem er forældet, opdateres ikke mere. Systemændring var derfor nødvendig
  • det nye hjemmesidesystem "taler sammen med" både Kulturskolens administrationssystem og kommunens nyhedsmodul herunder infoskærme
  • det nye hjemmesidesystem har en væsentlig bedre funktion for nyhedsbreve
  • det nye system er mere brugervenligt og kan tilgås via andre mobile enheder

 

Bilag vedhæftes dagsorden.

 

 

D. Kulturskolen har i samarbejde med folkeskolerne planlagt skoleprojekter i 2016-2017.

Oversigten viser en stigning på ca. 50 % i antallet af skoleprojekter i forhold til skoleåret 2015-2016.

Årsagen hertil er både at samarbejdet med folkeskolen på basis af folkeskolereformen nu er blevet mere etableret og operationelt samt at arbejdstidsaftalen i Kulturskolen giver bedre mulighed for tilrettelæggelse.

Bilag vedhæftes dagsorden.

 

 

E. I samarbejde med folkeskolerne i Ishøj og Levende Musik i Skolen er plan for skolekoncerter i 2016-2017 fastlagt.

Planen vedhæftes dagsorden.

 

 

F. De nye arbejdstidsaftaler for Kulturskolens undervisningspersonale er trådt i kraft den 1. august 2016.  

En optælling af arbejdsplaner mv. viser, at elevtid før 1. august 2016 lever op til Kultur- og Fritdsudvalgets ønske om mere elevtid som en del af effektiviseringen.

Mere specificeret redegørelse udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

 

 

G. Der er igen opstået lugtgener i undervisningsbygningen. Sagen er taget op i sikkerhedsudvalg og teknisk afdeling undersøger hvad der kan gøres.

 

 

 

 

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen beslutter at tage meddelelser til efterretning.

 

Det tilføjes, at Kulturskolen kan udlevere printerpapir til bestyrelsesmedlemmerne til brug for udprintning af bilag til møderne.

Bilag

Sagsfremstilling

Revideret regnskab 2015 både for Ishøj Kulturskole almen afdeling og MGK fremlægges.

Regnskaber er udarbejdet og indsendt til Kulturstyrelsen.

 

Endvidere meddeler Kulturtyrelsen i mail af 04-07-2016, at driftstilskud for 2016 reduceres i forhold til tidligere udmeldt beløb.

Det konkrete beløb for Ishøj Kulturskole er endnu ikke meddelt, men det forudses blot at blive mindre korrektion.

Reduktionen udmøntes i forbindelse med tilskud for 2017.

  

Bilag vedhæftes dagsorden.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet førstebehandler budgetforslag for 2017 og overslagårene 2018 - 2020 mandag den 22. august 2016.

I budgetforslaget er der en ubalance på 57 mio. kr. for budget 2017. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et sparekatalog, som forlægges Byrådet ved 1. behandlingen.

2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske i Byrådets møde den 4. oktober 2016.

Direktionscentret, økonomiafdelingen har udarbejdet budgetmateriale til budget 2017 og overslagsårene.

Budgetmateriale på Kultur og Fritidsområdet vedhæftes dagsordenen.

 

Desuden vedhæftes en kort version af bilagene, som præsenterer de sider, der direkte vedrører Kulturskolen.

Evt. kommentarer til budget fra Kulturskolebestyrelsen kan fremsættes på mødet.

 

Kultur og fritidscentret oplyser at der med virkning fra 01-08-2016 betales mødediæter til Kulturskolebestyrelsens formand i forbindelse med forberedelse af

bestyrelsesmøderne.

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen besluttede at tage budgetudkast til efterretning.

 

Materialet blev gennemgået af kulturchef John Romlund.

Bilag

Sagsfremstilling

Som omtalt ved tidligere møder har Københavns Musikskole informeret om, at man ønsker at lukke MGK i Ishøj ved sommer 2017.

Ishøj Kulturskole har meddelt Københavns Musikskole, at man for de involverede medarbejdere anser ændringen for at være en virksomhedsoverdragelse.

Københavns Musikskole er uenig i dette, og der foregår i øjeblikket en udredning af spørgsmålet.

Endvidere har Ishøj Kulturskole ønsket tilsagn fra Københavns Musikskole ang. økonomi mv. for perioden i foråret 2017, hvor MGK aktiviteter fortsat skulle afholdes i Ishøj.

København har endnu ikke givet bindende tilsagn. Også dette spørgsmål udredes i øjeblikket.

Til orientering vedhæftes korrespondance mellem borgmester Ole Bjørstorp, Ishøj, og skoleborgmester Pia Allerslev, København.

Endvidere vedhæftes bestyrelsesformand Claus Mortensens læserbrev i Sydkysten.

 

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturskole har modtaget ny kontrakt vedr. Speedware, som leverer skolens administrationsprogram.

Samtlige musikskoler i landet anvender samme program, der er ikke andet på markedet.

Ishøj Kommune IT afdeling har gennemgået kontraktmaterialet og har ingen indvendinger over det tekniske indhold.

 

 

Bilag vedhæftes dagsorden.

 

 

 

Beslutning

Kulturskolebestyrelsen beslutter at godkende kontraktmaterialet.

Bilag

Beslutning

Intet nyt fra forældrerepræsentanter.

Beslutning

Spørgsmål om evt. udskiftning af de grønne kulturskoletrøjer.

Beslutning

Drøftelse af mulig uheldig konsekvens af længere skoledage i folkeskolen set i relation til elevernes deltagelse i fritidsaktiviteter, herunder Kulturskolen.

 

Tilfredshed med at samarbejde mellem Kulturskolen og folkeskolerne er opprioriteret i form af flere skoleprojekter.

Det er med til at øge kreative aktiviteter i folkeskolen.

Tilfredshed med aktiviteten i Kulturpakken.

Sagsfremstilling

Der er fastsat møde den 23. november kl. 18

Beslutning

Det blev besluttet at fastlægge flg. møder i foråret 2017:

Onsdag 8. februar kl. 18

Onsdag 19. april kl. 18

 

Beslutning

Intet.