Referat
Kulturskolebestyrelsen tirsdag den 30. august 2022 kl. 18:00

Kulturskolen

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetbehandlingen skal forslag til budget og serviceændringer sendes i høring i brugerstyrelser, råd og nævn inden den endelige beslutning i Byrådet.

Budgetforslag for 2023 og overslagsårene 2024 - 2026 samt rådighedskataloget for budget 2023 er tilgængeligt på kommunens hjemmeside på dette link: https://ishoj.dk/om/fakta-om-ishoj-kommune/okonomi-og-befolkning/
.

Ishøj Byråd 1. behandler forslag til budget 2023 samt overslagsår den 29. august 2022.
2. behandlingen af budgetforslaget forventes at ske på Byrådets møde den 4. oktober 2022.

Budgetmateriale samt brev fra borgmester vedrørende høring er vedhæftet dagsordenen.

I budgetforslaget er der en ubalance for budget 2023. Til dækning af ubalancen er der udarbejdet et råderumsskatalog.

Budgetmaterialet indeholder således budget og takster til aktiviteter og services på områderne samt råderumskatalog for hvert fagområde med forslag til besparelser for at overholde kommunens serviceramme. For Kultur og Fritidsområdet er rådighedskataloget 1 mio. kr.

Læsevejleding for Kultur- og Fritidsudvalgetsområde

 • Forslag til besparelser på 1 mio. kr. - side. 36-44 i Råderumskatalog
 • Takster - side 102 - 107 samt 113 i Administrativt budgetforslag for 2023-2026
 • Budget - side 47 - 53 (Bevillingsbeskrivelse), side 72 (Bevillingsoversigt), side 77 (Hovedoversigt), side 82 (Sammendrag) side 93 (Anlæg) i Administrativt budgetforslag for 2023-2026

Taksterne på kulturområdet er pris- og lønfremskrevet ift sidste år.

Kulturskolebestyrelsen skal give et samlet høringssvar.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede budgettet og udformede følgende høringssvar.

Nedlæggelse af Ishøj Synger samt instrumental soloundervisning for voksne på Kulturskolen


Kulturskolebestyrelsen udtrykker stor bekymring over konsekvenserne af besparelsen, som i det store billede ikke er mange penge, men har en kæmpe betydning for borgerne og brugerne af Kulturskolen.


Ishøj Kommune nedlagde i slutningen af 2017 musikforeningen og lagde undervisningen af voksne ind under Kulturskolen. Såfremt man vælger at nedlægge Ishøj Synger* og
instrumental soloundervisning for voksne på Kulturskolen, så vil en stor del af tilbuddet til voksne forsvinde.


Det antages at påvirke ca. 300 borgere i Ishøj årligt. Der deltager ca. 100-120 til Ishøj Synger hver gang samt ca. 20 voksne som modtager instrumental undervisning.


Muligheden for livslang deltagelse i kulturlivet er en del af Ishøj Kommunes kulturpolitik. Hvis man nedlægger tilbudene fjerner man muligheden for at voksne kan lære at spille instrumenter og synge sammen.


For voksne findes der ikke tilsvarende musik- og kulturtilbud i det frivillige foreningsliv. Hvis man nedlægger tilbudene vil der ej heller være lige adgang for alle Ishøjs borgere, som visionen for Ishøj Kulturskole foreskriver.


For voksne, som ikke har fået musikkundskaber som børn, fratager man muligheden for at starte til musik, hvis man fjerner solo instrumental undervisning for voksen. Man udvander også på sigt muligheden for at fastholde nuværende musikgrupper og fremtidige musikgrupper, da grupperne ofte vokser ud af instrumental undervisningen. I sidste ende vil det betyde, at man lukker voksenundervisningen helt.


Voksenhold er tilbud for deltagere over 25 år. For mange er det et tidspunkt i livet, hvor man ikke nødvendigvis lever et travlt voksenliv i klassiske forstand, men hvor mange har tid og lyst til at deltage aktivt i kulturlivet. Hvis man fjerner tilbudene afskærer man deres mulighed for det.


For børnene på skolen og deres forældre forsvinder også mulighed for, at forældrene kan dyrke en fælles interesse med børnene for musik og sang.


De voksne som modtager undervisning fungerer også som rollemodeller for børn og unge på Kulturskolen, så de også her oplever, at det er naturligt at have et aktivt voksenliv med kultur og at lære gennem hele livet og at det aldrig er for sent at starte på noget nyt.


Kulturskolens voksenhold er også med til at understøtte forskellige andre kulturtilbud i kommunen. Kulturskolens voksenhold har en afgørende rolle ved flere af kommunens offentlige kulturtilbud, hvor holdene spiller og giver koncerter. At bidrage til andre kulturoplevelser er en vigtig opgave, som bl.a. fremgår af Kulturskolens vedtægter “.. at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kunst- og kulturlivet, både som yder og som nyder,”


Med nedlæggelse af tilbudene vil det ikke være muligt at indfri strategipunktet “25 % flere cpr. Nr. Elever i Kulturskolen” fra Kulturskolen strategi for 2020-2023, som er vedtaget af Kultur og Fritidsudvalget.


For medarbejderne og skolen ved nedlæggelsen også have betydning. Undervisningen varetages af i alt 6 forskellige medarbejdere på Kulturskolen, der alle har deltidsansættelser. Såfremt der vedtages en besparelse på voksenundervisningen skal disse medarbejdere gå ned i ansættelsestimer. Der er en fare for, at deres ansættelser vil blive af en størrelse, så nogle af medarbejderne ikke fortsat ønsker at være ansat i Ishøj Kommune, og at det vil blive svært at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere pga. for dårlige ansættelsesvilkår.


Kulturskolens budget indeholder både indtægts- og udgiftsbudget. Hvis besparelsen iværksættes, så er det vigtigt, at den samlede besparelse tager højde for det, så den ikke rammer yderligere.*Månedligt fællesarrangement for borgere i Ishøj Kommune

Bilag

Beslutning

Tiltrådt. Bestyrelsen ønsker fortsat at få invitationer til særlige begivenheder m.v.

Sagsfremstilling

 1. Den tidligere lærerrepræsentant i bestyrelsen er ophørt på Ishøj Kulturskole. Lærerne har på personalemødet i august ikke valgt en ny repræsentant til bestyrelsen. Valg af ny repræsentant vil komme på igen som punkt på næste personalemøde i november.
 2. Kulturskolelederen orienterer om læreransættelserne i den nye sæson og forhold i forbindelse med ansættelserne i Ishøj Kulturskole.
 3. Antallet af tilmeldte på kulturskolen er faldet på flere instrumenter. Der vil i slutningen af august og starten af september være agitation på skolerne, i Sfo’er, annoncer i lokalavisen, på facebook og lokalt.
 4. Kulturskolen har indgået aftaler med folkeskolerne om følgende samarbejder:
 • Strandgårdskolen: Strygerprojekt for 3. årgang og 4. årgang
 • Ishøj Skole: Bandprojekt for 5. klasse og danseforløb for 9. klasser
 • Gildbroskolen: Bandprojekt for to 6. klasser og Elektronisk Musikforløb for valghold
 • Vibeholmskolen: Samarbejde om musik for 6. klasser
 • Vejlebroskolen: Blæserprojekt for to 4. klasser
 • Alle 2. klasser i Ishøj modtager undervisning af kulturskolen gennem workshoppen - små komponister
 • Der er fortsat kompagnonundervisning i alle 0. klasser, 2. klasserne inviteres til orkesterdag, 3. klasserne til dansedag og 4. klasserne til kordag.
 1. I VKIR samarbejdet blev der afholdt undervisning i elektronisk musik den 1. uge i sommerferien. I Vestegnens Kulturuge vil eleverne optræde med deres numre ved to koncerter i henholdsvis Albertslund og Tåstrup.
 2. Kulturskolen tilbød i år drama som sommerferieaktivitet. Drama blev tilbudt for 10-14 år. Der var ialt 15 tilmeldte. Ugen afsluttede med en forestilling for familierne.
 3. I samarbejde med folkeskolerne og Levende Musik i Skolerne er skolekoncerter for skoleåret 2022/23 fastlagt. Skolekoncerter står i aktivitetskalenderen.
 4. Kulturskolen er en del af kommunens Sundhedsinvesteringsprojekt. Og skal både have forløb med billedkunst og musik og dans kombineret
 5. Kulturskolen deltager i Kulturmetropolregi i et projekt om sundhed og kultur. Der vil i efteråret over 7 uger på kulturskolen blive afholdt et forløb med billedkunst for sårbare.
 6. Opdateret aktivitetskalender er vedhæftet som bilag.

Bilag

Beslutning

Intet nyt.

Beslutning

Intet nyt.

Beslutning

Udsat pga afbud.

Beslutning

Intet nyt.

Sagsfremstilling

Næste møde er 30. november kl. 18.00

Beslutning

Intet drøftet.