Dagsorden
Kulturskolebestyrelsen onsdag den 30. november 2022 kl. 18:00

Kulturskolen

Sagsfremstilling

Grib Engagementet har bestået af 3 forskellige ben:

 • Den elektroniske skolekoncert
 • Lyden af klubben
 • Den Åbne kulturskole


Målgruppen har været mellemtrinnet 4.- 6. klasse. De første 2 dele har været afviklet i samarbejde med Gildbroskolen og er blevet afviklet i foråret samt i perioden september til november. Den Åbne kulturskole afvikles i oktober, november og december både på Strandgaardskolen, på kulturskolen og i Kulturium.


"Den elektroniske skolekoncert" har været tre forløb af 4 dages varighed i henholdsvis 4., 5. og 6. klasse på Gildbroskolen. Hver forløb er sluttet af med en musikfernisering eller koncert for forældre og skolekammerater.


"Lyden af klubben" har været et forløb, der foregik i SFO2 på Gildbroskolen to eftermiddage om ugen i fem uger. Eleverne skulle ikke tilmelde sig, men kunne blot dukke op.


Under den "Åbne Kulturskole" er der blevet afprøvet/afprøves fire forskellige projekter i fem forskellige sammenhænge:


 • "Tag en ven med"
  • I uge 43 blev alle elever på kulturskolen opfordret til at tage en ven med til at deltage i deres undervisning.
 • Lav din egen musik til tegnefilm - aldersgruppe 4. – 6. klasse.
  • Workshop om filmmusik og lydeffekter med pizza og film i samarbejde med Kulturium Musikteater. Med brug af instrumenter, materialer, stemmen og kroppen, skabes der lyd og musik til forskellige former for videoklip og billeder. Ingen tilmelding.
 • Lav din egen musikapp for 7. klassetrin.
  • Da Strandgårdskolen er en heldagsskole, er undervisningen i skoletiden, hvor klasserne har et modul, hvor de kan vælge at arbejde med forskellige
   temaer. Eleverne har selv meldt sig til forløbet. Eleverne vil stifte bekendtskab med programmering af simple interaktive applikationer med udgangspunkt i lyd og musikalske idéer – f.eks. små spil, animationer, interaktive musikinstrumenter m.m.
   Der bliver taget udgangspunkt i programmeringssproget Scratch (udviklet specifikt til børn), som eleverne får en hurtig introduktion til.
   Målet er, at eleverne får inspiration og værktøjer til selv at udtrykke sig kreativt med lyd, musik og billeder, vha. programmering.


 • Musikworkshop for børn og unge ml. 5 og 10 år , i samarbejde med Røde kors - for ukrainske mødre og deres børn.
  • Der vil blive danset, lavet forskellige aktiviteter og lege, spillet på instrumenter og fremfor alt sunget sammen. Sangene vil være en blanding af danske sange og sanglege, sange fra andre lande og sang uden tekst. Alle kan være med uanset sprog- og musikkundskaber. Ingen tilmelding.
 • Musikworkshop for børn og unge ml. 5 og 10 år, i samarbejde med Bydelsmødre
  • Der vil blive danset, lavet forskellige aktiviteter og lege, spillet på instrumenter og fremfor alt sunget sammen. Sangene vil være en blanding af danske sange og sanglege, sange fra andre lande og sang uden tekst. Alle kan være med uanset sprog- og musikkundskaber. Inge tilmelding.
Projektet som helhed har været udfordret pga. af den korte projektperiode og udfordringer ift. planlægning, men det er lykkes at samle en mængde gode erfaringer, som kan bruges videre i Ishøj Kulturskoles udvikling.

Lovgrundlag

Loven om musik

Økonomi

Ingen

Indstilling

at sagen tages til efterretning.

Beslutningstema

I samarbejde med musikskolerne i Glostrup og Brøndby har Ishøj Kulturskole modtaget midler under Grib Engagementet til projektet "Udvilkling af Alternative, forudsætningsfri og skabende musik(undervisnings)former". Projektet "Udvikling af alternative forudsætningsfri skabende musik(undervisnings)former" under Slots- og Kulturstyrelsens "Grib Engagementet" afsluttes i december måned. Projektet har haft til formål af afprøve nye undervisningsformer i andre miljøer for at afprøve, om det gav en øget mulighed for adgang og deltagelse til musiske aktiviteter. Jonas Rygaard fra virksomheden "Fremtidsfabrik" er evaluator på projektet. Han vil deltage i mødet og fremlægge nogle af de observationerne, han har gjort.

Økonomi

Ingen

Indstilling

at punktet tages til efterretning

Sagsfremstilling

 1. Kulturskolelederen orienterer om nye ansættelser på kulturskolen


 1. Kulturskolelederen deltog i juni måned i afslutningen af Erasmusprojektet CLEA. Der var fokus på evaluering og formidling af projektets indhold.
 2. Ishøj Kulturskole har med stor succes afholdt stryger-og klaverdage i november måned. Billedkunsteleverne har været på Arken og se udstillingen. Derudover har der været en blandet elevscene.
 3. Kommende arrangementer:
 • Den årlige julekoncert afholdes den 14. december
 • I to uger af undervisningsugerne, henholdsvis i januar og marts måned, omlægges al musikundervisningen for elever under 25 år til "Lav din egen musik". Eleverne møder til undervisning tre gange på en uge, inddeles i grupper efter alder og skriver deres eget nummer. Udover at prøve at arbejde med den skabende proces, så er fællesskabet en stor del af ugerne.
 1. Ishøj Kulturskole er en del af kommunens sundhedsinvesteringsprojekt "Natur og Kultur på recept". Kulturskolen bidrager både med forløb i billedkunst og i musik og bevægelse.
 2. Ishøj Kulturskole er med et billedkunstforløb en del af Kulturmetroploens projekt " Et godt liv med kultur".
 3. Det er stadigvæk en udfordring med elever på nogle af instrumenterne påtrods af en større PR indsats. Der ses på landsplan en fortsat nedgang i antallet af instrumentalelever. Dette sammenholdt med de stigende energipriser giver anledning til bekymring for elevantallet på sigt hos Ishøj Kulturskoles. Der arbejdes fortsat med udvikling af nye PR-tilgange og undervisningstilbud. Bl.a. vil kulturskolen besøge "PlayBoks" i Vejleåparken med forskellige tilbud.
 4. Der er desværre ikke blevet valgt en lærerrepræsentant til bestyrelsen. Medarbejderne har orienteret om, at de forventer at vælge en den ny lærerrepræsentant den 14. december efter julekoncerten.
 5. Ishøj Kulturskole ansøgte Creative Europe med partnere i 4 andre lande. Ansøgningen opnåede 62 ud af 70 point og blev derfor ikke imødekommet.
 6. Den platform version, som kulturskolens hjemmeside ligger på, opdateres ikke sikkerhedsmæssigt længere pr. 1.1.2023. Kulturskolens hjemmeside vil derfor blive lagt over på en nyere version, som overholder de lovmæssige krav og løbende sikkerhedsopdateres.
 7. Som en del af budgetaftalen er der afsat 5,25 mill. til renovering af kulturskolen.


Lovgrundlag

Loven om musik

Sagsfremstilling

Bilag med økonomirapport vedhæftet

Lovgrundlag

Loven om musik

Økonomi

Ingen

Indstilling

at orientering tages til efterretning.

Beslutningstema

Kulturskolens drift i 2022 forventes afholdt inden for budgettets rammer.

Bilag

Sagsfremstilling

Strategien har følgende punkter:

 • 25% flere cpr.nr. elever I Ishøj Kulturskole
 • Nye læringsformer og metoder
 • Fastholdelse af elever
 • Større synlighed i lokalsamfundet


Til hvert punkt er der en række handleplaner, der skal være med til at realisere strategien.


Bilag med opfølgning på strategien er vedhæftet.

Lovgrundlag

Lov om musik

Økonomi

Ingen

Indstilling

at status på Ishøj Kulturskoles Vision og Strategi for 2020-2023 tages til efterretning.

Beslutningstema

Ishøj Kulturskoles Vision og Strategi for 2020-2023 er styringsredskabet for Ishøj Kulturskole. Kulturskolens ledelse laver en årlig status på strategien og handleplanerne.

Bilag

Sagsfremstilling

Bestyrelsesmøder i Kulturskolen i foråret 2023 afholdes den:

 • 15.3.2023 kl. 18.00
 • 31.5.2023 kl. 18.00