Referat
Medborgerforum tirsdag den 30. august 2022 kl. 19:00

Tårnbjerget, Rådhuset - Ishøj Store Torv 20, etage 2

Sagsfremstilling

Formanden giver en kort orientering om, hvad der er sket siden sidste møde. Øvrige medlemmer har også mulighed for at byde ind.


  1. Status på vedtægter for Medborgerforum: Det nye oplæg til vedtægter blev behandlet og godkendt på Byrådsmødet den 9. august 2022.
  2. Budgetforslaget for 2023 er sendt i høring. Budgetmaterialet kan hentes her: Økonomi og befolkning (ishoj.dk)

Lovgrundlag

Intet at bemærk

Økonomi

Intet at bemærke

Indstilling

Medborgerforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtig. Punktet flyttes til næste møde.

Resume

Ishøj Kommune har en repræsentant i Rådet for Etniske Minoriteter. Ishøj Byråd har ved konstitueringen peget på Selcuk Mehmet Ozcan.

Sagsfremstilling

Der gives en kort orientering om arbejdet i Rådet for Etniske Minoriteter.

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

Medborgerforum tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtig. Punktet flyttes til møde.

Resume

Brobygger-stillingen er oprettet for at understøtte realiseringen af Byrådets vision for Brohuset som Ishøjs nye Medborger- og Sundhedshus.

Sagsfremstilling

Brobyggeren i Brohuset (Johannes Ask Batzer) besøger Medborgerforum på mødet og fortæller kort om visionen for Brohuset og Brobyggerens arbejde. Herefter indledes til dialog. Visonen for Brohuset handler om at gøre Brohuset til Ishøjs Medborger- og Sundhedshus med trivsels- og sundhedsfremmende samarbejder og indsatser på tværs af roller, organisationer og fagligheder. Mangfoldighed og fællesskab på tværs er også en del af den politiske vision og dermed en del af Brobyggerens opgaver.

Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

intet at bemærke

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtig. Punktet flyttes til næste møde.

Beslutningskompetence

intet at bemærke

Bilag

Resume

På Medborgerforums møde den 31. marts 2022 blev det besluttet, at alle medlemmer skulle rådføre sig med deres bagland i forhold til at få planlagt en aktivitetsplan, som er meningsskabende for borgerne i Ishøj. På mødet den 15. juni nedsatte Medborgerforum to arbejdsgrupper til at arbejde videre med temaerne: Kulturfestival samt Demokrati og Deltagelse.

Sagsfremstilling

Foruden en status fra de to nedsatte arbejdsgrupper, så drøftes det om der er andre fokuspunkter eller aktiviteter, som Medborgerfokus ønsker at arbejde med i valgperioden:

1. Kulturfestival

2. Demokrati og Deltagelse

3 Drøftelse af nye aktiviteter eller fokusområder

Lovgrundlag

Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

Medborgerforum vedtager

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtig. Punktet flyttes til næste møde.

Resume

Ishøj Kommunes 6 politikker skal revideres. Ishøj Byråd har vedtaget en proces for revideringen af Ishøj Kommunes 6 politikker. Politikkerne er fordelt mellem fagudvalgene, der er kommet med input til revidering på deres faste møder i maj måned. Revidering af Medborgerpolitikken er tilknyttet Økonomi- og Planudvalget. Medborgerforum har ønsket at drøfte politikken, så medlemmerne kan tage input med videre i deres respektive arbejde.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommunes 6 politikker behandles endeligt på Byrådsmødet den 1. november. Derefter vil Ishøj Byråd fokusere på udmøntningen af politkkerne og i den henseende har Medborgerforum mulighed for at komme med input til kommende strategier.


Medborgerpoltikken blev uddelt på mødet den 31. marts 2022, men kan også hentes her: https://ishoj.dk/api/sbsys/attachment?id=b693d753-ad97-4292-b8d3-d654efd26d90&name=Medborgerpolitik_24.08.18.


Lovgrundlag

Medborgerpolitikken.

Økonomi

Intet at bemærke.

Indstilling

Medborgerforum vedtager

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtig. Punktet flyttes til næste møde.

Sagsfremstilling

Her er det muligt for medlemmerne at bringe emner til dagsordenen.


1.
2.
3:


Lovgrundlag

Intet at bemærke

Økonomi

Intet at bemærke

Indstilling

Medborgerforum tiltræder punktet.

Beslutning

Medborgerforum var ikke beslutningsdygtig. Punktet flyttes til næste møde.

Beslutningskompetence

Intet at bemærke