Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 1. september 2020 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende lokalplanforslag 1.91 Winthersminde Erhvervsområde i høring i 2 uger.

Sagsfremstilling

Lokalplanens formål er at samle hele Winthersminde Erhvervsområde, inklusiv den nordligste spids i én lokalplan, sikre en ensartet anvendelse af områdets muligheder og sammenskrive bestemmelserne fra de to tidligere lokalplaner 1.74. Winthersminde Syd og 1.77. Winthersminde Nord. Lokalplanen sikrer, at området forsat kan anvendes til transport- og distributionserhverv samt produktionserhverv med stort transportbehov og tilhørende administration og servicefunktioner. Lokalplanen sikrer også, at Winthersminde Erhvervsområde fortsat fremstår med et sammenhængende udtryk, hvor arkitektur, skiltning, belysning, beplantning og veje udgør en helhed for erhvervsområdet.

Den nordligste del af Winthersminde Erhvervsområde, som ikke tidligere har været lokalplanlagt, ligger primært i transportkorridor, men kan anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering.

Der er i lokalplanforslaget justeret på bestemmelser om beplantning, skiltning og oplag. Parkering og beplantningszone adskilles, så beplantningszonen langs motorvejen kan reduceres og anvendes som ekstra areal til midlertidig parkering, og der bibeholdes en beplantningszone på 15 meter langs motorvejen, som friholdes for parkering. Der gives mulighed for yderligere skiltning, og oplag på den enkelte ejendom specificeres.

Ifølge Planlovens § 24, er der mulighed for at afkorte den offentlige høring fra 8 uger til 4 uger, og såfremt lokalplanen er af mindre betydning, kan byrådet foreslå en høring på 2 uger. Det blev på møde i Ishøj Byråd d. 3.9 2019 besluttet at fastsætte høringsperioden til 2 uger. 

Indstilling

Teknik- og Bygningsudvalget indstiller, at sende lokalplanforslag 1.91 Winthersminde Erhvervsområde i høring i 2 uger.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Teknik- og Bygningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Planloven §15.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Indstiller at varmeleveringsaftale tages til efterretning.

Resume

Orientering om budget 2021 for I/S Vallensbæk Mose

Sagsfremstilling

Interessentselskabet I/S Vallensbæk Mose varetager driften af det sammenhængende rekreative landskab ved Tueholm og Vallensbæk Sø. Interessentskabet fordeler sig over de fire kommuner: Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk, og hver kommune deltager i bestyrelsen med to repræsentanter.

På bestyrelsesmøder den 28. maj 2020 blev forslag til budget for 2021 godkendt. Budgettet fremskrives med 2,5 % i forhold til budgettet for 2020. Budgetforslaget fra bestyrelsesmødet vedlægges som bilag 1 og forklarende punkt fra mødesagen som bilag 2.

Af forslag til budget 2021 for I/S Vallensbæk Mose fremgår ved en fremskrivning på 2,5 % et samlet budget på kr. 2.030.115 (se bilag 1). Ishøj Kommune har fra budgetlagte midler afsat ca. 91.000 kr. til betaling til I/S Vallensbæk Mose.

En lignende sag om forslag til budget 2020 for I/S Vallensbæk Mose har været forelagt Klima- og Miljøudvalget den 21. august 2019.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at Budget 2021 for I/S Vallensbæk Mose godkendes.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

De enkelte kommuners udgifter til administrationsbidrag og drift af I/S Vallensbæk Mose fordeles efter en fordelingsnøgle. Ishøj Kommunes andel udgør 4 %.

Bilag

Resume

Ishøj Varmeværk har foretaget en halvårlig budgetopfølgning af regnskabet og skal derfor have reguleret taksterne for at undgå en overdækning i slutningen af året.

Sagsfremstilling

Varmeværket forventer til årsregnskabet 2020 en overdækning på ca. 1,6 mio. kr. Overdækningen skyldes tilbagebetalingen fra VEKS på 1.587 t. kr. Varmeværket har følgende muligheder, så regnskabet går i nul til årsafslutningen:

Varmeværket kan vælge:
a) at udbetale tilbagebetalingen fra VEKS som en engangsudbetaling til forbrugerne - svarende til 19 kr./MWh. Anmeldte takster forbliver konstante ved modellen.

b) at afdrage på gælden til Ishøj Kommune, så mellemregningen derved bliver mindre. Varmeværket skylder Ishøj Kommune godt 35 mio. kr. Anmeldte takster forbliver konstante ved modellen.
c) at regulere på á conto opkrævningerne. Dette sker ved at sænke de anmeldte takster og sende nye á conto rater ud.

Ishøj Varmeværk indstiller model b. Ved model a kan det ikke garanteres, at tilbagebetalingen når ud til borgerne. Model b formindsker mellemværendet samtidig med, at det kommer borgerne økonomisk til gode på længere sigt i form af mindre afskrivninger.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at den forventede overdækning afdrages på mellemværendet mellem kommunen og varmeværket (model b), og at besparelse oplyses på hjemmesiden.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Klima- og Miljøudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

For en gennemsnitslejlighed på 75 kvm. med varmeforbrug på 15 MWh/årligt betyder det tilbagebetaling på 285 kr. Tilbagebetalingens størrelse vil være den samme i alle modeller. Forskellen vil være, hvornår de bliver tilbagebetalt, og i hvor mange rater.
Model a: Tilbagebetalingen sker som engangsbeløb på 19 kr./MWh. Kan foretages hurtigst muligt, eller oplagt ved årsafregningen.
Model b: Tilbagebetalingen kan først mærkes på den lange bane (2027), hvor priserne sænkes med 24 kr./MWh.
Model c: Tilbagebetalingen sker ved lavere aconto rater for de resterende måneder for indeværende år.
Ishøj Varmeværk afregner med boligselskaberne, og forventer ikke, at borgerne vil kunne mærke tilbagebetalingen ved model a og c

Lovgrundlag

Varmeværket følger varmeforsyningsloven.