Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 1. december 2020 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Beredskabskommissionen er den 18. november 2020 blevet enige om en ny risikobaseret dimensionering for Beredskab 4K. Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering skal ifølge selskabets vedtægter godkendes i ejerkommunernes byråd. Forslaget har været til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Udtalelsen er vedlagt sagen som bilag.

Sagsfremstilling


Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats under hensyn til den risikoprofil, der karakteriserer de fire kommuner. Se bilag 0.

Denne plan for risikobaseret dimensionering er Beredskab 4Ks første, da den dimensionering, som er godkendt i regi af Østsjællands Beredskab, har været videreført i en overgangsperiode i 2020.

Den nye plan baserer sig på den hidtidige risikobaserede dimensionering samt beslutning om at konvertere to deltidsansatte brandfolk til to fuldtidsansatte brandfolk oktober 2020 (sag nr. 225 på byrådets møde den 6. oktober). Planen er tilpasset det nye beredskabsområde, men ændrer ikke på det nuværende serviceniveau, hverken i forhold til antal brandfolk, stationer, biler eller responstid.

Den samlede plan inklusive bilag fremlægges til godkendelse. Fremadrettet vil planen blive forelagt ejerkommunerne, hvis der sker væsentlige ændringer og minimum én gang i hver byrådsperiode. Planen skal træde i kraft 1. januar 2021.

Planen er opdelt i to afsnit:

1. En beskrivelse af beredskabet som indeholder områdets risikoprofil, omfanget af udrykninger, beskrivelse af responstider samt en risikoanalyse af områdets risici.

2. En beskrivelse af beredskabets fremtidige dimensionering, og hvordan beredskabsopgaven tænkes håndteret fremadrettet. Forslaget viderefører det nuværende beredskabsniveau i området i forhold til antal brandstationer, brandfolk og køretøjer.

Udover varetagelse af akutte beredskabsopgaver har beredskabet identificeret en række kommunale planer, hvor et tæt samarbejde med ejerkommunerne er nødvendigt. Udover plan for risikobaseret dimensionering drejer det sig primært om kommunernes håndtering af klimatilpasninger, kystnære risikostyringsplaner, strandrensning og kommunernes generelle beredskabsplan.

Serviceniveau

I planen beskrives beredskabets bemanding som 1 indsatsleder, 3 holdledere og 13 brandfolk på vagt, fordelt på to brandstationer. Dette antal er uændret i forhold til det nuværende serviceniveau.

Der opstilles i planen en række mål, for beredskabets responstid. Responstiden er den tid, det tager fra alarmen modtages på vagtcentralen, og indtil beredskabet ankommer på et skadested. Planen opstiller målene således:

I zoner betegnet som byområde gælder det, at:

Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 10 minutter efter alarmering i 95% af de udkald, hvor der ikke er andre aktive hændelser i området.

Nærmeste relevante enhed ankommer på skadestedet indenfor 15 minutter efter alarmering i 95% af de udkald, hvor der er én eller flere samtidige hændelser i området.

Hele Ishøj Kommune betegnes i forslaget som byzone. Se bilag 8 s.6.

Responstidsmålene er uændrede i forhold til det nuværende serviceniveau.

Vurdering af planen

Den nye plan for risikobaseret dimensionering er blevet udarbejdet med størst mulig inddragelse af alle beredskabets medarbejdere, herunder også ansatte hos beredskabets leverandør Falck. Inddragelsen er sket både gennem konkrete øvelser og gennem analyser udført i samarbejde med relevante personalegrupper.

Med de bagvedliggende analyser konkluderes det samlet set, at beredskabet med den foreslåede dimensioneringsplan er i stand til at varetage de hændelser, der opstår på daglig basis. Både enkeltstående og samtidige hændelser.

Ved større, længerevarende og komplekse hændelser vil beredskabets løsning af opgaven basere sig på et tæt samarbejde med både naboberedskaber og det statslige assistanceberedskab fra Beredskabsstyrelsen. Samarbejder med naboberedskaber indgås med baggrund i samarbejdsaftaler, jf. Beredskabslovens §12 og 13.

Disse aftaler er under udarbejdelse og behandles i beredskabskommissionen.

Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering for Beredskab 4K godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Ishøj Kommune bidrager til Beredskab 4K med cirka 5,0 mio kroner i 2021 og godkendelse af planen medfører ikke ændringer af dette beløb.

Lovgrundlag

Beredskabsloven.

Bilag