Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 2. juni 2020 kl. 16:45

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Kommunens revision, Deloitte, har afsluttet den revisionsmæssige gennemgang af regnskabet for 2019, og har afgivet sin revisionpåtegning og beretning. Revisionspåtegningen er uden forbehold.

Revisionsberetningen, administrationens svar hertil, og forslag til afskrivninger, forelægges til godkendelse, hvorved den formelle godkendelse af regnskabet for 2019 sker.

Sagsfremstilling

Revisionen har fremsendt Revisionsberetningen for 2019 med bilag. Revisionsberetningen skal ifølge Lov om kommuners styrelse udsendes til Byrådet inden syv dage fra modtagelsen. Dette er sket pr. mail den 28. maj 2020.  

Revisionens påtegning er uden forbehold.

Revisionen af årsregnskabet har givet anledning til 2 bemærkninger. Den ene bemærkning omhandler hensættelse til kommende tjenestemandspension, og har alene beregningsmæssig karakter og ikke hverken drifts- eller likviditetsmæssig betydning. Den anden vedrører manglende afstemning af ældre lønrelaterede balancekonti. Heller ikke dette har hverken drifts- eller likviditetsmæssig betydning.

Revisionen af de socialeområder har givet anledning til 2 bemærkninger. Den ene bemærkning vedrører merudgifter til børn i henhold til servicelovens § 41, hvor revisionen har konstateret, at ydelsen ikke var afrundet til nærmeste beløb deleligt med 100. Den anden bemærkning vedrører særligt dyre enkeltsager, hvor revisionen har konstrateret, at refusionsopgørelsen ikke var kvalitetssikret i tilstrækkeligt omfang.

Administrations besvarelse er vedlagt som bilag. 

Der vedlægges desuden oversigt over afskrivninger, som jf. gældende praksis, skal godkendes af byrådet, når beløbet er over 20.000 kr. 

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

  • at årsregnskabet for 2019 og revisionens beretning godkendes,
  • at forslag til afskrivninger godkendes.

Beslutning

Tiltrådt

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Cirkulære om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag