Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 5. september 2017 kl. 16:15

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Der fremlægges status på undersøgelse af den tekniske tilstand af Ishøj Fællesantenne og forslag til beslutning om yderligere undersøgelse af nettet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede på mødet d. 8. august at igangsætte en uvildig analyse, der skal belyse tilstanden af Ishøj Fællesantenne. Kabelplus havde inden byrådets beslutning d. 8. august bedt Kamp & Brix om at udarbejde en rapport, der 1) vurderer anlæggets generelle tilstand, og 2) om den af YouSee udarbejdede dokumentation af nettet er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Antenne-branchen i Danmark er kendetegnet ved at være en lille branche, hvor alle kender alle. Brancheforeningen BFE har bekræftet dette, og har ligeledes sagt, at det er vanskeligt at pege på et i alle sammenhænge uvildigt firma til at varetage analysen af Ishøj Fællesantenne. Brix & Kamp har stor erfaring fra arbejder i antenneforeninger vest for Storebælt, og firmaet er generelt respekteret i branchen.

Brix & Kamp rapporten er udarbejdet på baggrund af ca. 4 % af antennenettets husstande, hvor halvdelen af de undersøgte punkter er fra områder med boligblokke og halvdelen fra rækkehuse og villakvarterer. Dette udgør ikke et repræsentativt udsnit af det samlede antennenet, men resultaterne er forholdsvis tydelige og viser, at nettet ikke er i den gode tilstand, som det var forventet.

Rapportens samlede vurdering er, at tilstanden på anlægget, er væsentlig under middel set i forhold til, hvad man forventer af et anlæg i 2017, der forsyner med digitalt TV og bredbånd. Desuden peger rapporten på, at de faktuelle forhold på nettet i flere tilfælde ikke er i overensstemmelse med dokumentationen. Det giver anledning til at stille spørgsmål ved, om YouSee har levet op til sine forpligtelser i den hidtidige koncessionsaftale.

Resultaterne fra Brix & Kamp rapporten peger i samme retning som resultaterne fra gennemgangen af nettet i Vildbanegård, jf. sag nr. 127.

For at få bekræftet eller afkræftet resultaterne af denne undersøgelse kan der udarbejdes en udvidet analyse, der tager udgangspunkt i et repræsentativt udsnit af nettet. Der er indhentet tilbud hos Brix & Kamp på at gennemføre en sådan undersøgelse. Tilbuddet lyder på max. 450.000 kr., idet der dog foretages afregning efter forbrug og til en fast timepris. Undersøgelsen kan gennemføres i løbet af 3 måneder.

Det kan overvejes om undersøgelsen ønskes suppleret med, at de indsamlede data om nettet samtidig registreres digitalt mhp. en opdateret, digital dokumentation af antennenettet. Der kan hermed - udover et overblik over nettets stand - også opnås en driftsmæssig værdi af undersøgelsen. Det kan ligeledes overvejes på stedet at udbedre mindre fejl og mangler, der findes ved gennemgangen. Begge dele vil i forskelligt omfang forlænge tidsrammen og øge prisen.

Alternativt kan der udarbejdes en totalundersøgelse af nettet. Det skønnes, at omkostninger til en totalundersøgelse vil udgøre ca. 1 mio. kr. En totalundersøgelse vil tage ca. 6 måneder at gennemføre. I bilag A er typerne af undersøgelser nærmere beskrevet.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

at der iværksættes en udvidet analyse, der dokumenterer nettets tilstand, og om den udarbejdede dokumentation er i overensstemmelse med nettets faktuelle forhold,

at udgiften på max. 450.000 kr. så vidt muligt søges afholdt indenfor de eksisterende budgetter og vil blive søgt tillægsbevilget i forbindelse med 2. budgetopfølgning i 2017, og 

at Kabelplus indtil videre fortsætter som koncessionshaver, og at en endelig vurdering af Kabelplus’ opgaveløsning foretages, når der foreligger en udvidet analyse af nettets tilstand.

Beslutning

Taget af dagsordenen.

Økonomi

Omkostningerne ved en udvidet analyse af et repræsentativt udsnit af nettet udgør ca. 450.000 kr. Udgiften søges så vidt muligt afholdt indenfor de eksisterende budgetter og vil blive søgt tillægsbevilget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2017.

Bilag

Resume

På baggrund af en gennemgang af de tekniske anlæg i Vildtbanegård foreslås det, at igangsætte vedligeholdelsesarbejder i afdeling 3 for at sikre stabilt internet samt tv, der ikke pixelerer.

Sagsfremstilling

Vildtbanegård er det område i kommunen, hvor flest borgere fortsat oplever problemer med ustabilt internet og tv, der pixelerer. Bestyrelsesformændene i Vildtbanegård, Kabelplus og Ishøj Kommune aftalte den 7. august at foretage en gennemgang af anlægget i Vildtbanegård 1, 2 og 3 mhp. at afdække, hvad der skal til for at imødegå driftsproblemerne. Vildbanegård 4 oplever ikke de samme problemer, da bebyggelsen (og dermed de tekniske installationer) er nyere.

Rapporten er udarbejdet af Kabelplus og deres underleverandør ES Kabeltv. Rapporten blev færdig og fremlagt for bestyrelserne og Ishøj Kommune den 28. august.

Rapporten peger på, at der er behov for udbedring af stikdåser, stik, fordelere, forstærkere og noder i alle tre afdelinger for i alt 2,9 mio. kr. Problemerne er størst i afdeling 1.

Vildtbanegård afdelingerne er hovednetstilslutninger til Ishøj Fællesantenne og ejer derfor selv deres installationer. Koncessionshaver for Ishøj Fællesantenne er ansvarlig for den løbende drift og vedligeholdelse.

Der blev afholdt beboermøde i afdeling 1 den 31. august, der tidligere har besluttet sig for at melde sig ud af fællesantennen pr. 1. januar 2018. På mødet var der flertal for ikke at tage en ny urafstemning om udmeldelse af fællesantennen trods forslag til løsning fra kommunen/Kabelplus, jf. bilag B. Beboerne valgte Yousee som tv-leverandør med en binding på 5 år og en opgradering til docsis 3.1 og Waoo til at levere fibernet med en binding på 4 år.

Der blev endvidere afholdt beboermøde i afdeling 2 den 4. september, hvor det blev besluttet at melde sig ud af fællesantennen.

Afdeling 3 har vist interesse for en hurtig afhjælpning af de tekniske problemer. Det foreslås derfor, at afdelingen tilbydes en løsning, hvor Kabelplus står for finansieringen af arbejderne under forudsætning af, at afdelingen fortsat er medlem af Ishøj Fællesantenne i minimum 2 år. Arbejdet gennemføres i tæt samarbejdet med afdelingsbestyrelsen. Løsningen forudsætter Kabelplus’ accept.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

At Kabelplus kan finansiere vedligeholdelse og opgradering af antennenettet i Vildtbanegård 3 under forudsætning af, at afdelingen er en del af Ishøj Fællesantenne i 2 år fra indgåelsen af en aftale herom, og at afdelingen, hvis de vælger at melde sig ud inden da, tilbagebetaler investeringen.

Beslutning

Tiltrådt.

Lennart H. Nielsen (V) afventer stillingtagen.

Økonomi

Den samlede pris for vedligeholdelsesarbejderne i afdeling 3 skønnes at udgøre 462.000 kr.

Bilag

Resume

Der fremlægges status for teknisk drift og kundeservice for koncessionshaver til efterretning.

Sagsfremstilling

For at følge overgangen til samt drift og kundeservice for den nye koncessionshaver, er der de sidste to måneder fremlagt en statusrapport med måltal for teknisk drift og kundeservice.

Der fremlægges tilsvarende oversigt over udviklingen i disse måltal, med sidste tal pr. 30. august 2017. Tallene fremgår af følgende bilag:

Bilag A – Måltalsark med seneste tal fra kundeservice og tekniskservice samt driftsalarmer.

Bilag B – Seneste oversigt over modemmer, der er forbindelse til.

Bilag C – Seneste oversigt over modemmer i Vildtbanegård, der er forbindelse til.

For de generelle måltal om kundeservice og teknisk service ses en fortsat stabil tendens med forbedringer på de fleste måltal. Dog er der stadig et opmærksomhedspunkt i forhold til fejlretningstider ved ustabilt net, og Kabelplus har sat ekstra bemanding på for at nedbringe fejlretningstiden.

I forhold til det særlige fokus på udfordringerne med stabilitet på internettet samt pixeleringer på TV i Vildtbanegård, viser bilag C, at der pr. 30. august 2017 umiddelbart er flere modemmer, der er forbindelse til, end det var tilfældet ved udgangen af juli. Forbedringen formodes at skyldes, at Kabelplus har gennemført ’quick-fixes i Vildtbanegård siden midten af august i forbindelse med gennemgangen af anlægget. Problemerne i Vildtbanegård er dog ikke løst. Der er fortsat boliger i området, der oplever udfordringer, og de quick-fixes, der er gennemført, er ikke langsigtede løsninger.

Overordnet ses en positiv udvikling i leverancerne og sikkerheden af TV og internet i gennem de seneste måneder.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at måltal for teknisk drift og kundeservice pr. 30. august 2017 vedr. Ishøj Fællesantenne tages til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag