Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 5. december 2017 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Handicaprådet har på baggrund af konferencen om "mere lighed i sundhed" (afholdt i oktober 2016) ønsket, at der etableres et tilbud om sundhedstjek af udsatte borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund har administrationen i Center for Socialservice udarbejdet en foreløbig beskrivelse af "sundhedstjek for udsatte borgere".

På Handicaprådets møde d. 13. december 2016 redegjorde administrationen kort for beskrivelsen samt kommende proces om sundhedstjek for udsatte borgere. Handicaprådet ønskede i den forbindelse, at man i "sundhedstjek for udsatte borgere" er særligt opmærksom på målgruppen af unge, der overgår fra børneområdet til voksenområdet.

Handicaprådet tilsluttede sig den foreløbige beskrivelse vedr. sundhedstjek for udsatte borgere. Handicaprådet besluttede derudover, at beskrivelsen skulle oversendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget behandlede i januar 2017 en foreløbig beskrivelse af projektet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder, at projekt "Sundhedstjek for Udsatte Borgere" igangsættes som pilotprojekt i 2018 og 2019. Projektet finansieres af overskydende midler fra demografi- og sundhedspuljen 2017 ved at reducere puljen fra kr. 1.252.000 til kr. 652.000 og overføre kr. 600.000 til forbrug i 2018 og 2019. Administrationen vender tilbage med en detaljeret projektbeskrivelse i januar 2018.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Projektet finansieres af overskydende midler fra demografi- og sundhedspuljen 2017 ved at reducere puljen fra kr. 1.252.000 til kr. 652.000 og overføre kr. 600.000 til forbrug i 2018 og 2019. Administrationen vender tilbage med en detaljeret projektbeskrivelse i januar 2018.

Bilag

Resume

På dialogmødet med skolebestyrelserne den 6. april 2017 var temaet rygning på dagsordenen. Resultatet af drøftelserne blev, at skolebestyrelserne ønsker, at der ved indgangen til skolernes område, bliver skiltet med rygeforbud på kommunale matrikler. På Børne- og Undervisningsudvalgsmødet den 15. maj 2017 besluttede udvalget at sende sagen til Teknik- og Bygningsudvalget med henblik på at afsøge mulighederne for skiltning samt give et bud på skiltenes udformning og et anslået budget for projektet.

Sagsfremstilling

Teknik- og Bygningsudvalget har behandlet sagen i oktober 2017. Af dagsordenteksten fremgår det, at der i byggelovgivningen ikke er noget til hinder for, at man må opsætte ”rygning forbudt” skilte på kommunens matrikler. Administrationen har udarbejdet et bilag, der indeholder forslag til skilte og tekst, placering samt økonomi. Bilaget er vedhæftet.

På mødet blev det foreslået, at der opsættes skilte ved hovedindgangen(e) til hver skole, 1 - 2 skilte pr. skole. Teknik- og Bygningsudvalget besluttede at sende forslaget til skilt, som fremgår af bilaget og teksten "Røgfri skole - ved lov er rygning forbudt på skolens område", evt. med oplysning om bøde, videre til Børne- og Undervisningsudvalget.

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget drøftede Teknik- og Bygningsudvalgets forslag herunder finansiering til opsætning af skilte.

Børne- og Undervisningsudvalget besluttede følgende:

 - Det skal fremgå af skiltningen, at rygning er forbudt ved lov.

 - Skiltene finansieres via en pulje, der placeres i Center for Børn og Forebyggelse således, at det beløb Børne- og Undervisningsudvalget lægger i kassen ved 2. budgetopfølgning reduceres med 50.000 kr.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

 Et skilt skønnes at koste ca. 2.000 kr. Der findes ikke en central pulje til finansiering, og omkostningerne til skilte og opsætning af skilte afholdes normalt lokalt.  

Bilag

Resume

Den af byrådet bestilte Gallup-analyse viser, at kundetilfredsheden med Kabelplus er meget lav.

Sagsfremstilling

Gallup har lavet en tilfredshedsundersøgelse blandt kunderne på Ishøj Fællesantenne. Undersøgelsen belyser, hvordan kunderne oplever Kabelplus’ kundeservice. Undersøgelsen er baseret på 375 telefoninterviews, som udgør et repræsentativt udsnit af medlemmerne af Ishøj Fællesantenne.

Analysen viser, at 85 % af kunderne har oplevet problemer i forbindelse med overgangen til Kabelplus den 1. juni samt, at 49 % af kunderne fortsat oplever problemer med, at deres TV og/eller internet ikke virker, som det skal på interviewtidspunktet (uge 41-43).

Analysens hovedkonklusioner kan læses s. 9 i vedhæftet rapport, herunder Gallups anbefalinger.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at rapporten fra Gallup tages til efterretning,

Og at Byrådet indkaldes til ekstraordinært temamøde om fremtiden for Ishøj Fællesantenne i januar.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag