Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 6. februar 2018 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Ishøj Byråd oprettede i forbindelse med budget 2018 en investeringspulje som "startkapital" til projekter og indsatser, der følger investeringstilgangen.

Direktionen har behandlet alle indkomne ansøgninger og indstiller to af ansøgningerne til videre behandling.

Sagsfremstilling

Kriterier for investeringspuljen er:

 • Projektet, har politisk aktualitet (fx indgå i budget 2018, omhandler et økonomisk udfordret område, omhandler område med politisk interesse for at udvikle/forbedre kvalitet, er effektdokumenteret osv.).
 • Der skal kunne udarbejdes en økonomisk business case (fx ved brug af Skandiamodellen).
 • Der skal kunne estimeres en gevinst for borgeren (effekt).
 • Ansøgningen laves i samarbejde mellem økonomicentret og fagcentret.

Ansøgningsfristen var den 6. december 2017.

Direktionen har behandlet fire indkomne ansøgninger til Investeringspuljen 2018 og indstiller ansøgning 1 og 2, i nævnte rækkefølge, til videre behandling. Begge projekter medvirker til at forebygge sygdomsudvikling og højne livskvaliteten, hos den ældre del af befolkningen i Ishøj. Det er især vigtigt, når vi ser på demografien for de kommende år, hvor der bliver flere ældre i Ishøj.

 1. Ansøgning vedr. "Den gode hverdag" fra Center for Ældre og Rehabilitering.
 2. Ansøgning vedr. "Tidlig opsporing af sygdomstegn og forebyggelse af indlæggelse" fra Center for Ældre og Rehabilitering.
 3. Ansøgning vedr. "Ishøj-modellen i Børneteamet" fra Center for Børn og Forebyggelse.
 4. Ansøgning vedr. "Fra jord til bord" fra Center for Social Service.

Vedhæftet er resume og ansøgning for hver af de fire investeringsprojekter.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at nedenstående ansøgninger, i nævnte rækkefølge, modtager opstartskapital fra Investeringspuljen 2018:

 1. Ansøgning vedr. "Den gode hverdag" fra Center for Ældre og Rehabilitering (1.377.000 mio. kr.).
 2. Ansøgning vedr. "Tidlig opsporing af sygdomstegn og forebyggelse af indlæggelse" fra Center for Ældre og Rehabilitering (1.630.875 mio. kr.). 

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er afsat 3 mio. kr. til Investeringspuljen i budget 2018.

Bilag

Resume

Medborger- og Demokratiforum har den 16. august 2017 afviklet en fremtidsworkshop for Medborger- og Demokratiforums fremtidige virke. Udgangspunktet for workshoppen var en fælles dialog for, hvad Medborger- og Demokratiforum skal beskæftige sig med i den kommende periode 2018-2021. Medborger- og Demokratiforum vedtog på mødet den 1. november at fremsende notat om fremtidens Medborger- og Demokratiforum til byrådet.

Sagsfremstilling

Medborger- og Demokratiforum har efter afvikling af fremtidsworkshoppen udarbejdet et notat, hvor drøftelserne for debatten er samlet. Notatet indeholder områder, hvor der er oplistet opmærksomhedspunkter i forhold til Medborger- og Demokratiforums fremtidige virke.

Medborger- og Demokratiforum fremsender følgende anbefalinger til Medborger- og Demokratiforums arbejde for perioden 2018-2021: 

 • Der foretages navneændring til Medborgerforum.
 • Der sker en udvidelse af Medborger- og Demokratiforums repræsentation med medlemmer fra følgende områder: Foreningsunionen, Fælleselevrådet, Erhvervsforeningen, Udsatterådet og Handicaprådet.
 • Der udarbejdes en kommunikationsstrategi.
 • Medborger- og Demokratiforum anvendes i højere grad til debat- og informationsaktiviteter for den samlede kommune, især i samskabelsesmuligheder og aktiviteter mellem kommune og borgere.
 • Medborger- og Demokratiforum varetager projektet "Hjælp din nabo", der er en del af budgetforliget 2018.

Indstilling

Kultur- og Fritidsudvalget indstiller, at anbefalingerne fra Medborger- og Demokratiforrum vedtages.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der udarbejdes et kommissorium, der nærmere beskriver Medborger- og Demokratiforums opgaver. 

Beslutning

Tilføjelse til indstilling: ... og der udarbejdes en handlingplan.

Tiltrådt.

Særindstilling: Lennart H. Nielsen (V) indstiller, at sagen tages af, og at der udarbejdes et nyt kommissorium og medborgerpolitik først.

Bilag