Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 6. april 2021 kl. 16:30

Virtuelt møde via Teams og i Vandværket

Resume

Ishøj Kommune har forsat et højt smittetal. Hvis det skal lykkes at opretholde en høj testrate, er det vigtigt, at det er nemt for kommunens borgere at blive testet. Det vurderes derfor relevant at opbygge yderligere podekapacitet i kommunen.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at der etableres et kommunalt podeteam, så kommunen selv har mulighed for at rykke ud og teste kommunens borgere, der hvor smitten er høj. Denne indsats foreslås som udgangspunkt som en midlertidig indsats, som et supplement til de faste teststeder i kommunen, så længe smittetallene er høje i kommunen. Det foreslås desuden, at indsatsen kombineres med leje af en ”party-bus”, som til pågældende opgave fungerer som en testbus. Når testbussen bemandes med kommunale poder, vil det være via brug af kvik-test.

Testbussen planlægges umiddelbart at kunne køre i hverdagene mellem kl. 8 – 20 samt lørdag og søndag fra kl. 9 – 14. Ved planlægning af ruter vil der fokuseres på følgende:

  • Boligområder hvor spildevandsanalyserne indikerer at smitten er høj.
  • Kommunens dagtilbud. Der planlægges et rul, hvor alle dagtilbud som udgangspunkt får besøg af testbussen 1-2 gange om ugen. Her vil både personale og forældre have mulighed for at blive testet.
  • Virksomheder beliggende i kommunen. Der vil være mulighed for at tilbyde virksomhedsbesøg, hvor medarbejdere vil kunne blive testet.

Lovgrundlag

Sundhedsloven.

Økonomi

Estimerede udgifter til indsatsen:

  • Leje af bus, 70 timer pr. uge, 5 uger 310.000 kr.
  • Lønudgifter til podeteam for april 132.000 kr.

Samlede udgifter 442.000 kr. Udgiften indrapporteres til KL/staten som en Coronaudgift.

Indstilling

Økonomi- og Plaundvalget indstiller, at kommunal indsats med testbus og podepersonale godkendes, og at indsatsen finansieres over kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Som en del af den nye nationale teststrategi, skal der etableres et teststed i alle kommuner, som har åbent for tidsbestilling. Teststedet vil tilbyde pcr-test. Region Hovedstaden har anmodet om, at der etableres et nyt teststed i Ishøj, som skal tage over, når aftalen med Kulturium udløber.

Sagsfremstilling

Der har igennem en længere periode været mulighed for at blive testet i Kulturium i Ishøj Bycenter. Regionen har anmodet om, at der findes en ny løsning, der kan holde åben også i takt med en større genåbning af Danmark. En genåbning af kulturområdet, vil betyde, at Kulturium ikke kan længere kan bruges som teststed. Da det ikke har været muligt at finde egnede kommunale lokaler, som er centralt placeret, og som ikke er i brug i takt med en øget genåbning af Danmark, foreslås det at leje et lokale i Ishøj Bycenter til formålet. Der er i samarbejde med centeradministrationen i Ishøj Bycenter og regionen fundet et egnet lokale til det fremadrettede teststed. Regionen har anmodet om et mere permanent teststed, det vides dog ikke hvor længe der er behov for dette. Derfor er der som udgangspunkt lagt op til en 3 måneders lejeaftale med mulighed for forlængelse. Det kommende teststed vil forsat tilbyde pcr-test, dog kun via tidsbestilling. Det forventes at blive etableret, så snart aftalen i Kulturium ophører. Formentlig fra midten af april 2021. Det vides endnu ikke, hvor længe der vil være behov for et teststed i Ishøj Kommune.

Lovgrundlag

Vi er blevet pålagt af regionen at afholde udgifter til etablering af et teststed. Hjemmelsgrundlaget mangler på nuværende tidspunkt i forhold til, at det er kommunen der skal afholde udgiften - vi mener ikke at dette juridiske spørgsmål skal stå i vejen for etablering af teststedet. Såfremt det viser sig, at det er regionen, der skal afholde udgiften, vil vi rette kravet til regionen.

Økonomi

Den månedlig leje er 13.000 kr. Der er aftalt en midlertidig leje på 3 måneder, med mulighed for løbende forlængelse på månedlig basis. Ved leje i fem måneder beløber udgiften sig til 65.000 kr. Derudover forpligter kommunen sig til at forestå den daglige rengøring af lokalet. Såfremt perioden bliver kortere, vil udgiften blive mindre, og såfremt behovet for et lokalt testcenter i Ishøj strækker sig ud over fem måneder, vil udgiften blive højere.

Udgiften indrapporteres til KL/staten, som en Coronaudgift.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at leje af lokale til etablering af nyt teststed i kommunen godkendes, herunder at der bevilliges 65.000 kr. til leje for en periode på 5 måneder, finansieret over kassebeholdningen.

Beslutning

Tiltrådt.


Resume

Der fremlægges forslag til oprettelse af dag-rehabiliteringspladser målrettet borgere med behov for et intensivt genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Sagen fremlægges til drøftelse og sendes efterfølgende til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den oprindelige disponeringsplan for etape 2 i Brohuset vedtog Byrådet den 24.6. 2019, at der skulle etableres 8 døgnrehabiliteringspladser. Sagen blev forelagt Byrådet den 1.12. 2020 med henblik på indgåelse af kontrakt med rådgiver og entreprenør i forbindelse med udførelse af etape 2 i Brohuset, heri indgik også etablering af 8 døgnrehabiliteringspladser.

Siden den beslutning er det blevet klart, at Vallensbæk Kommune vil trække ansvaret for genoptræningen hjem. Derudover er der igangsat initiativer til at omlægge ældreboliger til plejeboliger, som på sigt vil betyde et øget flow på de fleksible omsorgspladser. På den baggrund er det administrationens vurdering, at behovet for døgnrehabiliteringspladser på sigt vil kunne dækkes inden for rammerne af de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Administrationen har gennemgået 50 genoptræningssager. Gennemgang viser, at der er en større gruppe af borgere med neurologiske diagnoser og diagnoser inden for skulder samt ben-lidelser og ældre medicinske patienter, og hvor der menneskeligt og økonomisk vil være en stor gevinst i forhold til at kunne tilbyde borgerne et intensivt genoptræningsforløb i dagregi.

I dag tilbyder Ishøj Kommune genoptræning til den nævnte målgruppe på følgende måde: Ved køb af eksterne pladser til borgere med erhvervet hjerneskade og til borgere, som er sygemeldte efter operation og den ældre medicinske patient tilbydes genoptræning i eget regi, men ikke i et så intensivt omfang som på dagbasis. For borgere, som har behov for somatisk pleje døgnet rundt anvendes de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Her tilbydes træning for at vedligeholde færdigheder.

Derfor foreslår administrationen, at der i den videre planlægning i indretningen af etape 2 i Brohuset sker en konvertering af de 8 disponerede døgnpladser til 15 dagrehabiliteringspladser.

Formål med dag-rehabiliteringspladser:
Det primære formål med en dag-rehabiliteringsplads er, at borgeren generhverver det højest mulige funktionsniveau og dermed kan klare sig selv så meget som muligt. Dag-rehabiliteringspladserne skal dermed være med til at forebygge genindlæggelser samt forebygge behovet for kommunale pleje- og omsorgsydelser.

Form og indhold på en dag-rehabiliteringsplads:
Borgernes behov kan være varierende, men fællesnævneren er, at de alle har behov for en intensiv genoptrænings- og rehabiliteringsindsats. Indsatsen kan fx være fysisk træning i hold eller individuelt, ADL-træning (træning i specielle teknikker til praktiske gøremål i hverdagen), kognitiv træning, færdighedstræning m.m. Indsatsen kan kombineres med andre aktiviteter og aftaler, borgeren deltager i, fx aftaler i Jobcenteret, møder med visitator, hjerneskadekoordinator og talepædagog fra Center for Børn og Forebyggelse.

Afhængig af behov vil et forløb strække sig over et par uger til et par måneder, men der er terapeutfagligt fokus på et intensivt og kortevarende rehabiliteringsforløb.


Beliggenhed, antal pladser og fysiske forhold:
Dag-rehabiliteringspladserne etableres i Brohuset, hvormed der vil være mulighed for at anvende de kommende træningssale og øvrige faciliteter i Brohuset. Pladserne indtænkes i den kommende etape 2 i Brohuset, og forventes derfor at kunne være i drift ultimo 2022. Det foreslås, at der oprettes 15 dag-rehabiliteringspladser.

Finansiering:
En ændring af pladserne fra døgn til dagrehabilitering vil foruden at komme flere borgere til gavn også være markant billigere driftsmæssigt. Derudover er det administrationens vurdering, at der i forhold til driften vil kunne præsenteres en positiv businesscase, da en bedre og mere intensiv rehabilitering for målgruppen til dagrehabilitering vil kunne medføre, at borgere i beskæftigelse hurtigere vil kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet. Dertil vurderer administrationen også, at der vil være et økonomisk potentiale i forhold til, at nogle borgere vil kunne komme tidligere hjem fra hospitalsophold og eksterne tilbud samt at undgå genindlæggelse med dagrehabiliteringstilbud.

Det vurderes at de 15 pladser kan dækkes af to fuldtidsterapeuter og en 30-timers social- og sundhedsassistent. Der vil være et behov for 1,4 mio. kr. om året til at dække personaleressourcerne, og 0,1 mio. kr. til driftsudgifter til aktiviteter. En årlig udgift på i alt 1,5 mio. kr. Dette er markant billigere end driften af 8 døgnrehabiliteringspladser, der alene i lønudgifter vil andrage ca. 8,1 mio. kr. med udgangspunkt i to aften/nattevagter 365 dage om året.

Administrationen vil arbejde videre på en mere konkret businesscase, som fremlægges til politisk behandling til efteråret 2021.

I forbindelse med tidsplanen i den indgåede kontrakt udarbejdes der i de kommende to måneder projektforslag for etape 2, og herefter igangsættes udførelsen af renoveringen efter sommerferien 2021 med henblik på, at bygningerne kan tages i brug til efteråret 2022. For at fastholde denne tidsplan lægges op til en beslutning om, hvorvidt der skal ske en konvertering af de planlagte døgnpladser til dagpladser i forbindelse med genoptrænings- og rehabiliteringsområdet i Brohuset. Konverteringen betyder, at der skal planlægges ud fra andre bygningsmæssige krav, hvilket betyder, at der ikke i samme omfang er behov for at indrette værelser med bad og toilet og dermed et mindre behov for brandkrav til overnatning

Vedhæftet er notat om forslag til dag-rehabiliteringspladser samt disponeringsplan.

Lovgrundlag

Lovgrundlag:
Dag-rehabiliteringspladserne
oprettes efter servicelovens § 83 a stk. 4.

Økonomi

Udgifter:
Der vil være behov for ca. 1,5 mio. kr. om året til personaleressourcer og driftsudgifter til aktiviteter.

Det foreløbige overslag fra administrationen i forhold til finansiering vil være, at der kan ske finansiering af pladserne via mindreudgifter på følgende områder:

Indtægter i form af mindreudgifter inden for følgende områder:
Forsikrede ledige: 0,528 mio. kr.
Sygedagpenge: 0,187 mio. kr.
Ind- og genindlæggelser: 0,576 mio. kr.
Specialiserede rehabilitering 0,223 mio. kr.

Konverteringen fra døgn- til dagpladser kan holdes inden for det afsatte anlægsbudget til Brohuset.

Indstilling


Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at der udarbejdes projektforslag for etape 2 (genoptrænings- og rehabiliteringsområdet i Brohuset), hvor de disponerede døgnpladser konverteres til dagpladser, og at sagens sendes til Økonomi- og Planudvalget samt byrådet.

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at Social- og Sundhedsudvalgets indstilling følges.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Resume

Årsrapport og efterfølgende generalforsamling 2021 vedrørende godkendelse af regnskaberne for koncernen Ishøj Forsyning

Sagsfremstilling

Der har den 10. marts 2021 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Forsyning ApS, hvor årsrapporterne blev fremlagt og godkendt. De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 1.A,1.B,1.C,1.D). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som (Bilag 1.E). 

Kommunen er eneaktionær. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af byrådsmødet den 6. april 2021. Udkast til dagsorden i henhold til vedtægterne vedlægges (Bilag 1.F).

Udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Forsyning ApS vedlægges som (Bilag 1.H, 1.I, 1.J, 1.K).

Lovgrundlag

Selskabsloven § 88.

Økonomi

Ikke nogen økonomiske konsekvenser for kommunen.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapporterne for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning. Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og Direktør for by, kultur og miljø Marie Louise Madsen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

Beslutning

Tiltrådt.


Bilag

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Godkendt.