Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 6. juni 2017 kl. 16:30

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Byrådet godkendte på møde den 4. april 2017, at Regnskabet for 2016 blev sendt til revisionen. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Revisionsberetningen, samt administrationens forslag til afskrivning, forelægges byrådet til godkendelse, hvorved den formelle godkendelse af regnskabet sker.

Revisionen deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Revisionen har fremsendt Revisionsberetningen for 2016 dateret den 6. juni 2017. Revisionsberetningen skal ifølge Lov om kommunernes styrelse udsendes til byrådet inden 7 dage fra modtagelsen. Det sker i forbindelse med byrådets behandling den 6. juni 2017.

Revisionens påtegning er givet uden forbehold, og den udførte revision af Regnskab 2016 har ikke givet anledning til bemærkninger.

Revisionsberetningen følger op på tre områdespecifikke bemærkninger fra sidste års revisionsberetning. Den ene af de tre områdespecifikke bemærkninger vedrører opfølgningspunkt på revisionsbemærkning fra 2014. Den anden vedrører hensættelse til tjenestemandspensioner, og den tredje vedrører kontrol på lønområdet. Det konkluderes i revisionsberetning for regnskab 2016, at de tre forhold er betryggende genoprettet, og betragtes som afsluttet.

Administrationen har i forbindelse med afstemning af statuskonti konstateret en regnskabspost, som bør afskrives, hvilket fremgår af det vedhæftede bilag.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at regnskab for 2016, og det fremlagte forslag til afskrivning, godkendes.  

Økonomi

Sagen har ingen direkte eller afledte økonomiske konsekvenser.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskab, revision mv.

Lov om kommunernes styrelse.

Bilag