Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 6. november 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

 

Resume

I forbindelse med forventet køb af Vejlebrovej 45 pr. 31. december 2018 fremlægges bevillingsansøgning til forventede driftsomkostninger til beslutning. I drift af ejendommen ligger der driftsudgifter til energi, forsikring, sikring, rengøring, teknisk service mv. Der lægges i øvrigt op til, at kommunens centrale ejendomsdriftenhed flyttes fra svømmehallen til Vejlebrovej 45 fra den 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune forventes at overtage den overordnede drift af ejendommen fra 1. januar 2019. Drift af ejendommen omfatter energi, forsikring, sikring, rengøring, teknisk service mv. Som en del af købsaftalen aftales rammerne om Next’s fortsatte brug af en række lokaler i bygningen i en afgrænset periode, herunder hvordan driften og dagligdagen skal foregå.

For at håndtere driften fra den 1. januar 2019 lægges op til, at driftspersonale hurtigst muligt får sin daglige gang på Vejlebrovej 45, for på den måde hurtigt at oparbejde et godt kendskab til ejendommen og de tekniske installationer. Dette kan ske ved, at ejendomsservice (Center for ejendomme) flytter fra deres lokaler under svømmehallen til lokaler på Vejlebrovej 45.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller,

  • at der for 2019 afsættes 6,5 mio. kr. til drift af Vejlebrovej 45, inkl. lønudgifter. Udgiften finansieres over udgiftspost på 5.260.000 kr. og de resterende 1.240.000 kr. finansieres over kommunekassen. Driftsudgifterne for 2020 og i overslagsårene indarbejdes i forbindelse med budgettet for 2020.
  • at der besluttes et princip om, at ejendomsdriftsudgifter på andre kommunale ejendomme eller lejeaftaler reduceres i takt med, at funktioner flyttes til Vejlebrovej 45.   
  • at det tages til efterretning, at kommunens centrale ejendomsdriftenhed flytter til Vejlebrovej 45 hurtigst muligt efter, at der er indgået en købsaftale.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Det forslås, at der tildeles midler til den fremtidige drift og vedligehold med udgangspunkt i ”god praksis” ift. at drifte en ejendom. Generelt i ejendomsbranchen ligger beløbet til den samlede drift omkring 500-550 kr. pr. m2 ekskl. moms. Ved 12.000 m2 giver det en samlet driftsudgift årligt, omkring 6,5 mio. kr. inkl. udgifter til teknisk service og rengøring.

Driftstallene er et skøn, og de er beregnet på baggrund af bygningens nuværende indretning og brug. Next bekræfter, at det er i den størrelsesorden, Next anvender i dag. Driftsforudsætningerne vil ændre sig, når vi renoverer bygningen. Derfor er tallene forbundet med en vis usikkerhed.

Udgifterne skal over de kommende år finansieres af mindreudgifter på andre ejendomme, hvor kommunen ikke længere har aktiviteter, indtægter fra udlejning af arealer eller drift til nye aktiviteter. Det planlægges at udarbejde en oversigt en gang om året i forbindelse med budgetudarbejdelsen, der viser overblikket over status for driftsomkostninger på Vejlebrovej 45 og opnåede besparelser på andre ejendomme. I forbindelse med budget 2019 blev der etableret en udgiftspost på 5.260.000 kr. for 2019 til drift af NEXT mv., som blev finansieret ved at reducere anlægsbudgettet.  

Resume

I forbindelse med muligt køb af Vejlebrovej 45 pr. 31/12-18 fremlægges forslag til bevilling til projektledelse for det samlede projekt mhp., at de 12.000 nye kommunale kvadratmeter ombygges til brug for både nye og eksisterende kommunale/offentlige funktioner.

Sagsfremstilling

Der etableres en projektorganisation, der varetager gennemførelsen af projektet, som forventes at foregå over de næste 3-5 år. Projektorganisationen står for projektstyring, kommunikation, økonomistyring og inddragelse af borgerne. Projektorganisationen skal bl.a. sikre en tæt dialog med brugerne, at der sker en etapevis om- og udbygning af grund og areal samt en nøjere detailplanlægning og tilpasning af de enkelte funktioner og arealer. Det foreslås at ansætte en projektleder til at varetage de daglige opgaver.

Direktionen udgør den overordnede daglige styregruppe for projektet, og byrådet træffer beslutninger for det samlede projekt. I detailprojekteringen vil de enkelte fagudvalg blive inddraget mhp. prioritering og beslutninger.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at der for 2019-2021 afsættes 1,0 mio. kr. årligt. Udgiften finansieres over kommunekassen.  

Beslutning

Tiltrådt.

 

Økonomi

Der afsættes 500.000 kr./år til en projektlederstilling, i en 3-årig periode.

Der afsættes 500.000 kr/år til projektets gennemførelse, herunder ekstern rådgivning, f.eks. juridisk bistand, særlige undersøgelser og bistand i forbindelse med detailplanlægning og projektering mv.