Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 7. april 2015 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Godkendelse af Ishøj Forsynings regnskaber for 2014 samt afholdelse af generalforsamling

Sagsfremstilling

Årsrapport  2014 vedrørende Ishøj Forsyning

Der har den 19. marts 2015 været afholdt bestyrelsesmøde i Ishøj Forsyning Holding A/S, Ishøj Vand A/S, Ishøj Spildevand A/S og Ishøj Serviceselskab ApS, hvor årsrapporterne blev fremlagt og godkendt. De af revisionsfirmaet Deloitte udarbejdede årsrapporter vedlægges (Bilag 1.A,1.B,1.C,1.D). Samlet notat vedr. årsrapporterne vedlægges som Bilag 4.A

Kommunen er eneaktionær i Ishøj Forsyning Holding A/S. Kommunen kan som eneaktionær kun tale med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i Ishøj Forsyning Holding A/S og datterselskaberne afholdes i forlængelse af Byrådsmødet den 7. april 2015. Udkast til dagsordener i henhold til vedtægterne vedlægges i (Bilag 2.A).

Der fremlægges udkast til protokollater vedrørende afholdelse af generalforsamlinger i Ishøj Forsyning Holding A/S samt datterselskaberne, Ishøj vand, Ishøj Spildevand og Ishøj Serviceselskab (Bilag 3.A, 3.B, 3.C, 3.D).

En samlet oversigt over selskaberne (Bilag 4.A) vedlægges.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at årsrapport og vedtægtsændringer for Ishøj Forsyning Holdning A/S samt datterselskaber tages til efterretning, og at Byrådet bemyndiger borgmester Ole Bjørstorp og kommunaldirektør Anders Hvid Jensen til at repræsentere Ishøj Kommune på generalforsamlingen.

 

Beslutning

 Tiltrådt.

Bilag

Resume

Sag om opfølgning på Aktiveringsstrategien 2014 blev udskudt på møde i Beskæftigelsesudvalget d. 29. oktober 2014.

Administrationen fremsender efterfølgende forslag til Aktiveringsstrategi 2015 til udvalget.  

Sagsfremstilling

 Aktiveringsstrategi 2014 indeholder 3 fokusområder (Unge ledige, Langtidsledighed og Virksomhedskontakt). Opfølgningen er sket pr. 10. feb. 2015 og viser således en samlet opgørelse over 2014.

Unge ledige

  • 96 % af de uddannelsesparate unge har et uddannelsespålæg og 70 % en uddannelsesplan
  • 14 unge er overgået til ordinær uddannelse efter forløb i projekt Way2Go
  • Alle virksomheder, som er i målgruppen i henhold til samarbejde om brobygning og virksomhedsbesøg for unge under 30 år, er kontaktet i 2014
  • 3 unge er overgået til uddannelse fra projekt Ung På Vej.  7 unge er overgået fra at være aktivitetsparate til nu at kunne erklæres uddannelsesparate (perioden marts til december 2014)

Langtidsledighed

  • 402 borgere fra Ishøj Kommune er langtidsledige. Dette svarer til en reduktion på 14 % (reduktion fra 468 til 402 borgere)
  • Der er gennemsnitligt 21 fuldtidspersoner i revalideringsforløb i 2014.

Virksomhedskontakt

  • Ishøj Kommune opnår en placering som nr. 37 i Dansk Industris årlige undersøgelse "Lokalt Erhvervsklima"
  • Som led i det opsøgende arbejde blandt det lokale erhvervsliv, er alle virksomheder i Ishøj og Vallensbæk Kommuner blevet kontaktet mindst een gang i løbet af første halvår af 2014
  • Der er blevet oprettet 22 nye flexjobs for Ishøj-borgere.

Aktiveringsstrategi 2014 med opfølgning er vedhæftet som bilag.

Beskæftigelsesudvalget tager opfølgning på Aktiveringsstrategi 2014 til efterretning og sender sagen til Økonomi og Planudvalget.

Beskæftigelsesudvalget ønskede, at fokusområderne for 2014 videreføres i 2015. Her ønsker Beskæftigelsesudvalget dels et særligt fokus på virksomhedskontakten også for 2015, dels at der ved fokusområdet omhandlende langtidsledighed bliver analyseret på målgruppen i forhold til begrænsninger, gerne i samspil med Klinisk Funktion. Analysen kan endvidere skabe grundlag for pilotprojekt med Klinisk Funktion i henhold til langtidsledige borgere.

Udkast til Aktiveringsstrategi 2015 forventes behandlet inden sommerferien.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at opfølgning på Aktiveringsstrategen 2014 tages til efterretning. 

 

Beslutning

  Tiltrådt.

Bilag