Referat
Økonomi- og Planudvalget tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17:00

Rådhuset, Byrådssalen, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj

Resume

Da ejergodkendelsen af letbanen er lidt forsinket, anmoder Hovedstadens Letbane ejerne om mulighed for udvidelse af den fastlagte budgetbegrænsning med 7 - 8 mio. kr. pr. måned fra udgangen af januar 2018 og frem til, at ejergodkendelsen foreligger. Hvis projektet forløber som planlagt vil det ikke have nogen betydning for de enkelte interessenter.

Sagsfremstilling

Den 20. december 2017 var der møde i Borgmesterforum i Hovedstadens Letbane. Her blev ejerne præsenteret for den forventede proces og tidsplan for ejerbeslutning.  Der er efterfølgende blevet rundsendt et udkast til en mulig tidsplan i forhold til ejerbeslutningen (se bilag). Dokumentet tager afsæt i beslutningsgangen for Gladsaxe Kommune og er således alene vejledende. Borgmesterforum var enige om en beslutning om at have færdiggjort processen i kommunerne den 23. februar 2018.

Hovedstadens Letbane er underlagt en budgetmæssig begrænsning af sine omkostninger fra projektets start den 19. juni 2014, hvor letbanen blev stiftet, indtil ejergodkendelsen af letbaneprojektet foreligger. Selskabets omkostninger i denne periode må således ikke overstige 502 mio. kr. i 2017-priser. Ved selskabets budgetlægning har det været forudsat, at budgettet på de 502 mio. kr. skulle kunne række til udgangen af januar 2018.

Transport-, bygnings- og boligministeren har ønsket en ekstern kvalitetssikring af letbaneprojektets aggregerede risiko og vurdering af det heraf afledte behov for reserver, som foretages af revisionsfirmaet EY. Når den foreligger, forventer bestyrelsen at kunne færdiggøre sin indstilling til ejergodkendelse og have en endelig ejergodkendelse i 1. kvartal af 2018. Men det betyder altså, at budgetbegrænsningen ikke kan overholdes.

Bestyrelsen anmoder derfor nu ejerne om mulighed for udvidelse af den fastlagte budgetbegrænsning med 7 - 8 mio. kr. pr. måned fra udgangen af januar 2018 og frem til, ejergodkendelsen foreligger. De 7 - 8 mio. kr. svarer til de månedlige omkostninger til opretholdelse af basisorganisationen i Hovedstadens Letbane I/S.

Såfremt det viser sig, at den fastlagte budgetbegrænsing ender med at skulle udvides, da vil det ikke have nogen betydning for de enkelte interessenter i Hovedstadens Letbane, hvis projektet ellers forløber som planlagt. Viser det sig derimod, at projektet ikke bliver til noget, da hæfter de enkelte interessenter i forhold til disses ejerandele.

Indstilling

Økonomi- og Planudvalget indstiller, at give Hovedstadens Letbane mulighed for udvidelse af den fastlagte budgetbegrænsning med 7 - 8 mio. kr. pr. måned fra udgangen af januar 2018 og frem til, ejergodkendelsen foreligger. Ishøj Kommunes andel udgør i anlægsfasen 2,2 %, dvs. 154.000-176.000 kr.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Da bestyrelsen for Hovedstadens Letbane forventer, at ejergodkendelsen kan foreligge i 1. kvartal 2018, er det bestyrelsens vurdering, at forbruget - ud over den gældende budgetbegrænsning - vil kunne holdes inden for ca. 15 mio. kr. Bliver perioden frem til ejergodkendelsen længere end forventet, vil der kunne blive behov for en yderligere udvidelse af budgetbegrænsningen.

Lovgrundlag

Lov om letbane på Ring 3.

Bilag